FOND FUNCIAR. LEGEA 18/1991. Dovada circuitului civil al terenului. Fondul funciar


În motivarea plângerii, petenta arata ca cele doua comisii nu neaga dreptul de proprietate pretins, sau calitatea sa, nu pretind ca autorii sai ar fi înstrainat aceasta suprafata de teren. Faptul ca în evidentele Primariei F nu se regaseste dovada exproprierii si preluarii abuzive de catre stat a acestei suprafete de teren nu poate conduce la respingerea cererii sale. Atât ea cât si mama sa au depus diligente pentru a face dovada ca autorii lor nu au înstrainat suprafata de 2500 m.p. teren forestier, ci acest teren a fost preluat abuziv de catre stat. Prin adresa nr. C/23799/28. 12. 2006, Arhivele Nationale ale României i-a comunicat ca nu detin borderouri de la recensamântul din anul 1948, mapa fiind lipsa si nici evidentele din perioada 1945- 1990.

Initial, cererea sa a fost respinsa ca fiind tardiv formulata de catre Comisia Locala, prin hotarârea nr. 46/2.07.2008, desi a fost reiterata în termenul prevazut de Legea nr. 247/2007. Cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate a fost formulata si anterior adoptarii Leg. 247/2007, respectiv în baza Legii nr. 18/1991 si Legii nr. 1/2000, cereri nesolutionate.

Din hotarârea nr. 1302/22.08.2008 nu rezulta ca s-a analizat hotarârea nr. 46/2008 (împotriva careia petenta a formulat plângere), în care s-a mentionat ca cererea a fost formulata în termen, ci, dimpotriva, respinge plângerea ca fiind neîntemeiata.

Comisia Judeteana Calarasi, investita cu plângere împotriva hotarârii nr. 46/2008, trebuia sa analizeze daca cererea a fost formulata în termen si sa oblige comisia locala sa analizeze cererea ei.

Autorul petentei, I S, decedat la data de 29.08.1992, a fost fiul lui G I si I I. Dreptul de proprietate asupra terenului forestier în suprafata de 2500 m.p. a fost dobândit în baza contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 37055/18. 11. 1935 de catre Tribunalul Ilfov-Sectia Notariat.

Contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 37055/18.11.1935 face dovada absoluta a dreptului de proprietate pretins, terenul forestier fiind liber de orice sarcini.

În drept, plângerea se întemeiaza pe dispozitiile art. 109, 274 Cod proc. civila, ale art. 480 Cod civil, ale Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 – modificata si completata, pe dispozitiile Legii nr. 247/2005, pe art. 6 din Conventia europeana si pe art. 1 din Protocolul Aditional la Conventie si art. 44 din Constitutia României.

Petenta a depus acte,

În termen legal, în baza art. 49 – 56 Cod proc. civ., a formulat cerere de interventie în interesul pârâtei Comisia Judeteana Calarasi Regia Nationala a Padurilor-Romsilva – Directia Silvica Calarasi, solicitând respingerea plângerii formulate de petenta N A.

Pentru o justa solutionare a plângerii, au fost solicitate celor doua comisii actele care au stat la baza emiterii hotarârilor nr. 46/2008 si respectiv 1302/2008.

Cu adresa nr. 9271/3. 11. 2008, Comisia Judeteana Calarasi a înaintat actele solicitate, respectiv: adresa Comisiei Locale F nr. 4069/6.08.2008 catre comisia judeteana, adresa nr. C/23799/28.12. 2006 de la Arhivele Nationale, adresa nr. 1242/3.03.2006 a Comisiei Locale F catre autoarea petentei, I E, memoriul formulat de petenta, înregistrat la Comisia Judeteana Calarasi sub nr. X1811/16. 07. 2008, hotarârea atacata si actele de stare civila.

La solicitarea instantei, Comisia Locala F a depus la dosar, în copie xerox, planul Padurii Manda, fosta proprietate Moruzi, nedatat si nesemnat, depus de catre unul dintre proprietarii beneficiari de teren forestier si folosit ca instrument de lucru de catre comisie împreuna cu reprezentantii Ocolului Silvic Mitreni, pentru identificarea vechiului amplasament.

La termenul din data de 10. 11. 2008, reclamanta a formulat cerere de chemare în garantie a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Regia Nationala a Padurilor – Romsilva – Directia Silvica Calarasi.

În dovedirea plângerii, petenta a solicitat probele cu înscrisurile de la dosar, doi martori si expertiza topometrica.

În baza probelor administrate, instanta a pronuntat sentinta civila nr. 1007/25.05.2009 prin care a admis plângerea formulata de reclamanta NA, a respins cererea de interventie în interesul pârâtei Comisia judeteana Calarasi formulata de RNP Romsilva – Directia Silvica Calarasi, a respins cererea de chemare în garantie a RNP Romsilva – Directia Silvica Calarasi, a anulat HCJ nr. 1302/22.08.2008 a HCL F nr. 46/2.07.2008, a omologat raportul de expertiza întocmit de expert tehnic ing. C V, a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului cu padure în suprafata de 0,25 ha. situat în P.20 din trupul Padurii Manda pus în posesie pentru cetatenii din com. F jud. Calarasi, având ca vecinatati .. în favoarea numitei N A de la I G si a respins cererea reclamantei privind obligarea pârâtelor Comisia judeteana Calarasi si Comisia locala F pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 la plata cheltuielilor de judecata.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs CJSDPT Calarasi si RNP Romsilva – DS Calarasi, iar Tribunalul Calarasi, prin decizia civila nr. 1082/R/3.11.2009, a admis recursurile, a casat în tot sentinta si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. În considerentele deciziei, Tribunalul a retinut ca instanta de fond nu s-a pronuntat asupra capetelor de cerere privind obligarea pârâtelor comisii la eliberarea titlului de proprietate si la punerea în posesie, aceasta omisiune echivalând cu nesolutionarea fondului.

Primind dosarul spre rejudecare a fost înregistrat cu nr. 4265/269/2009, iar în urma admiterii cererii de abtinere a judecatorului caruia i s-a repartizat dosarul, dosarul a fost redistribuit aleatoriu si înregistrat cu nr. 119/269/2010.

În al doilea ciclu procesual nu au fost administrate ale probe, petenta aratând ca nu mai are alte cereri de formulat în cauza.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.164/01.02.2010, Judecatoria Oltenita a admis în parte plângerea formulata de reclamanta N A, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala F de aplicare a Legii 18/1991, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Calarasi si intervenienta RNP – Romsilva – Directia Silvica Calarasi.

A respins cererea de interventie în interesul pârâtei Comisia Judeteana Calarasi formulata de intervenienta R.N.P. Romsilva-Directia Silvica Calarasi.

A respins cererea de chemare în garantie a R.N.P. Romsilva-Directia Silvica Calarasi, formulata de reclamanta.

A anulat hotarârea nr.1302/22.08.2008 a CJSDPT Calarasi si hotarârea nr. 46/02.07.2008 a Comisiei Locale F.

A omologat raportul de expertiza întocmit de expert tehnic ing.CV.

A dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei NA, (de la autor IG), asupra suprafetei de 0,25 ha teren cu padure situat în parcela 20 din trupul Padurii Manda pus în posesie pentru cetatenii din com. F, jud .Calarasi, având urmatoarele vecinatati …

A obligat pe pârâta Comisia locala F sa puna în posesie pe reclamanta cu suprafata de teren mentionata mai sus si subsecvent pe CJSDPT Calarasi sa emita titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren.

A respins capatul de cerere privind obligarea celor doua comisii la cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamanta a facut dovada dreptului de proprietate al autorului sau supra terenului forestier în suprafata de 2500 m.p. cu actul de vânzare-cumparare autentic depus la dosar, neavând relevanta faptul ca a fost încheiat în anul 1935, atât timp cât nu se opune un alt act de vânzare-cumparare din care sa rezulte ca aceasta suprafata a fost înstrainata.

Cu privire la hotarârea comisiei locale nr. 46/2008 instanta a retinut ca cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra acestei suprafete de teren cu padure a fost formulata în termenul prev. de Legea nr. 247/2005.

În raport de reconstituirea dreptului de proprietate reclamantei, sunt întemeiate si urmatoarele doua capete de cerere, privind obligarea Comisiei locale F sa puna în posesie pe reclamanta conform atributiilor stabilite prin art. 5 lit. i din regulamentul aprobat prin HG 890/2005, iar subsecvent, dupa delimitarea terenului cuvenit reclamantei conform lotului stabilit de expertiza efectuata în cauza, Comisia judeteana Calarasi va elibera titlul de proprietate pentru aceasta suprafata de teren în baza art. 6 lit. f din acelasi regulament aprobat prin HG nr. 890/2005.

Cu privire la cererea privind obligarea pârâtelor Comisia locala si comisia judeteana la plata cheltuielilor de judecata instanta a retinut ca acestea nu au un patrimoniu propriu, participând în procesul civil ca organe stabilite sa aplice si totodata sa vegheze la aplicarea prevederilor legii cu un statut de oficialitate, prin derogare de la dispoz. codului de procedura civila, asa cum prevad dispozitiile art. 51 din Legea nr.18/1991- republicata.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a formulat recurs Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Calarasi, solicitând admiterea recursului, desfiintarea sentintei, iar pe fond respingerea cererii reclamantei.

În motivarea recursului sau recurenta reia obiectul actiunii reclamantei, apreciind ca în mod nelegal dupa casare instanta a admis cererea reclamantei.

Se arata astfel ca în conformitate cu art.6 din Constitutia României din 1948 si art.2 din Legea 204/1947, dreptul de proprietate asupra padurilor apartine statului, urmând ca în conformitate cu art.3 si 4 din Legea 204/1947 toate padurile, indiferent de proprietar, sa fie amenajate, în cel mult 4 ani de la data publicarii legii.

Apreciaza ca în cauza reclamanta nu este îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate întrucât nu face dovada circuitului juridic al terenului ulterior contractului de vânzare-cumparare din 1935 invocat.

Instanta reconstituie dreptul de proprietate dupa autor I G, desi acest drept a fost solicitat dupa autorul I S (tatal primului). I G a primit de la tatal sau în 1959 când padurea nu-i mai apartinea.

Mai mult, terenul nu s-a regasit în amenajamentele silvice.

Solicita analiza sentintei sub toate aspectele.

Prin întâmpinarea depusa, reclamanta intimata solicita respingerea recursului ca neîntemeiat, aratând ca în primul ciclu de judecata recurenta nu i-a contestat dreptul de proprietate; cu privire la circuitul civil arata ca a facut dovada ca Arhivele Statului i-a comunicat faptul ca nu detine borderouri de la recensamântul din anul 1948, mapa fiind lipsa si nu detine evidente din perioada 1945-1990.

Solicita judecarea în lipsa, având în vedere ca nu se poate deplasa la Calarasi, fiind din Bucuresti.

Tribunalul, în raport de actele si lucrarile dosarului, urmeaza, în baza art.312 Cpc, sa respinga recursul ca neîntemeiat.

În cauza reclamanta a facut dovada proprietatii de padure detinuta de bunicul sau si transmisa prin testament tatalui sau. De asemenea, a facut dovada ca Arhivele Statului nu mai detin acte din care sa rezulte circuitul terenului dupa expropriere.

Prin urmare, reclamanta facând dovada proprietatii, se prezuma ca terenul împadurit a trecut în proprietatea statului. Recurenta nu a facut o dovada contrara.

Cât priveste autorul dupa care a fost reconstituit dreptul, rezulta ca dreptul de proprietate a apartinut bunicului, dar acesta a transmis dreptul sau prin testament catre fiul sau, ca atare apreciem si sub acest aspect sentinta legala.

Conform art. 3041 Cpc, tribunalul a analizat sentinta sub toate aspectele, însa a apreciat ca nu exista motive de ordine publica de nelegalitate.