Fond Funciar. Nulitate acte premergatoare reconstituire drept de proprietate si titlul de proprietate teren


Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bacau, sub nr. ….., reclamantii VC si VL, prin procurator SV, au chemat în judecata pe pârâtii Comisia Locala de Fond Funciar a comunei M, Comisia Judeteana de Fond Funciar B. si NE, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se constate ca actele premergatoare reconstituirii dreptului de proprietate si titlul de proprietate nr. …. emis la data de …., pentru suprafetele de teren de 243 m.p., tarlaua …, parcela …. si 505 m.p. intravilan, tarlaua …., parcela …. sunt nule absolut partial, cât si titlului de proprietate nr……

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca au cumparat de la autoarea pârâtei, MT, cât si de la pârâta NE, în ….. printr-un înscris sub semnatura privata imobilul acestora constând dintr-o casa batrâneasca cu anexele: grajd, magazie, cotete împreuna cu suprafata de 0,16 ha la un loc pentru suma de 36.000 lei, suma ce la acea vreme reprezenta o valoare importanta pentru niate imobile edificate de peste 80 de ani vechime, construite din chirpici si valatuci. Reclamantii au intrat imediat în posesia si proprietatea astfel cumparata si s-au înscris cu zdelca la Rolul Agricol si au platit impozitul aferent pentru cei 0,16 ha teren si locuinta. Terenul nu a fost înscris la CAP, astfel ca potrivit art.11 alin.3 din Legea nr.18/1991 nu putea sa se reconstituie dreptul de proprietate pe aceste terenuri, care le apartin înca din ….. Aceste terenuri nu au fost în patrimoniul CAP, ci al reclamantilor, ata cum apare si la rolul agricol, la rubrica „gospodarie personala a membrilor CAP”. Chiar daca în înscrisul sub semnatura privata este indicata doar suma de 36.000 lei contravaloare a unei case, vointa reala consensuala a fost pentru suprafata de 0,16 ha, atât cât au cumparat, posedat, folosit, ca nestingheriti pâna actualmente. Prin cererea adresata primarului comunei M. la ….., autoarea pârâtei si parte la vânzare MC notifica la pct.1 al cererii sale mentionând „în jurul casei teren arabil al lui VI 20 prajini”, ceea ce constituie o recunoastere clara si fara nici un dubiu a ceea ce facuse obiectul vânzarii la vremea lui …. pentru acea proprietate rurala cumparata de reclamanti.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.11 alin.1, alin.3, art.23 alin.2 din Legea nr.18/1991 si RIL-ul CSJ nr.1/1997.

Cererea este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În sustinerea cererii, reclamantii au depus la dosar înscrisuri.

În sustinerea cererii, reclamantii au depus la dosar înscrisuri.

Pârâta Comisia Judeteana B. si pârâta Comisia Locala M. au depus la dosar documentatia aferenta emiterii titlului de proprietate nr……

Pârâta NE a depus în combaterea cererii înscrisuri la dosar.

La termenul de judecata din data de …., s-a prezentat reclamanta VL, care a precizat ca îsi mentine cererea de chemare în judecata, formulata de procurator, iar la data de …., procuratorul SV a depus procura judiciara autentificata sub nr……, semnata de reclamantul VI.

La data de …., instanta a dispus conexarea la prezenta cauza a dosarului înregistrat sub nr….. pe rolul Judecatoriei B.

Prin actiunea înregistrata sub nr. …, reclamantii VCI si VL au chemat în judecata pe pârâta Comisia Locala M., pentru ca prin hotarâre judecatoreasca aceasta sa fie obligata a înainta Prefectului Judetului B. documentatia necesara pentru constituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1000 m.p. aferente casei în care locuiesc.

În motivarea acestei cereri, s-a aratat ca începând cu anul …, la rolul agricol al numitei MT s-a scazut suprafata de 16 ari, care a fost trecuta pe numele reclamantilor si pentru care acestia an de an au platit taxe. Ulterior, prin sentinta civila nr….., pronuntata în dosarul nr….. al Judecatoriei B., definitiva si irevocabila la data de …., s-a admis în parte actiunea promovata de reclamanti si s-a constatat perfecta numai vânzarea-cumpararea casei si a anexelor. În motivarea hotarârii, s-a retinut ca actul sub semnatura privata nu se refera si la teren, iar reclamantii pot face cerere la Comisia Locala M. pentru constituirea unui drept de proprietate asupra terenului aferent constructiei. În aceasta situatie, au solicitat pârâtei constituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren aferenta casei. Pârâta s-a marginit sa le spuna ca nu au dreptul si nu numai ca nu le-a dat nici un raspuns în scris, dar la cererea numitei NE, prin TP …. a completat TP …., eliberat pe numele numitei MT, cu suprafata de teren pe care se afla casa reclamantilor.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.21 din Constitutia României, art.23 alin.1,4 si art.36 alin.3,4,6 din Legea nr.18/1991, art.1 pct.1 C.p.c.

Cererea conexa este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

La termenul de judecata din data de …., instanta a dispus, dupa punerea în discutia partilor prezente, introducerea în cauza a Primarului Comunei M., în calitate de Pretedinte al Comisiei Locale M.

La acelati termen de judecata, instanta a încuviintat, în afara înscrisurilor depuse de parti la dosar, pentru reclamanti proba testimoniala, la data de …. fiind audiati martorii CN si CM, declaratiile acestora fiind consemnate si atatate la dosar si proba cu interogatoriu, raspunsurile pârâtei NE fiind consemnate si atatate la dosar, iar pentru pârâta NE proba testimoniala, fiind audiat martorul DA, declaratia acestuia fiind consemnata si atatata la dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

În anul …., s-a încheiat între reclamant, în calitate de cumparator si pârâta NE, respectiv mama acesteia MT, în calitate de vânzatoare, un act sub semnatura privata denumit ”Chitan??”, în care s-a consemnat vânzarea-cumpararea imobilului casa, situat pe raza com. M., jud. B., pentru care reclamantul a achitat suma de 36.000 lei rol.

Înscrisul sub semnatura privata a fost depus în copie la fila 74 dosar si este semnat de parti si de numita CM, în calitate de martor.

Prin sentinta civila nr….., pronuntata de Judecatoria B., în dosarul nr….., irevocabila prin decizia civila nr….. a Tribunalului B., s-a constatat perfecta vânzarea-cumpararea unei constructii si anexe si s-a respins capatul de cerere privind perfectarea vânzarii-cumpar?rii terenului aferent constructiei.

S-a retinut, cu putere de lucru judecat, faptul ca din actul sub semnatura privata reiese foarte clar ca manifestarea de vointa a partilor a fost aceea de a se transmite dreptul de proprietate numai asupra constructiilor existente, nu si terenului aferent acestora si ca nu s-a facut dovada existentei unui de vânzare-cumparare cu privire la suprafata de 1000 m.p., teren aferent constructiilor casa si anexe.

Având în vedere aceste considerente ale sentintei civile nr……, ce se reflecta în dispozitivul hotarârii, în sensul respingerii capatului de cerere privind perfectarea vânzarii-cumpararii terenului aferent constructiei, instanta constata ca nu poate stabili o alta situatie de fapt în ceea ce priveste vointa partilor de la momentul întocmirii chitantei din anul …. referitoare la o eventuala dobândire de catre reclamanti si a terenului aferent.

La data de …., autoarea pârâtei NE, numita MC a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, înregistrata sub nr…..(fila 59), indicând în cuprinsul cererii terenurile pentru care solicita admiterea cererii. Astfel, la punctul nr.1 al cererii, MC mentioneaza suprafata de 20 prajini, teren arabil, în jurul casei, „a lui VI”. Aceasta mentiune a fost facuta în vederea localizarii suprafetei pentru care solicita reconstituirea dreptului de proprietate, ata cum a indicat numita MC si în ceea ce priveste suprafetele de la punctele 2 si 3 ale cererii de reconstituire, neputând fi echivalata cu o recunoastere a înstrtin?rii respectivei suprafete de teren catre reclamanti, ata cum au invocat acestia, solicitanta precizând ca imobilul casa este al reclamantului, iar nu terenul din jurul acestuia.

La data de …., s-a emis titlul de proprietate nr….. prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea numitei MT pentru suprafata de teren de 1 ha si 7312 m.p., teren situat în …….

Prin cererea nr…..(fila 32), pârâta NE a revenit la cererea nr…. din …, prin care a solicitat suplimentarea titlului de proprietate emis pe numele mamei MT, cu suprafata de 1000 m.p., conform registrului agricol vechi, mentionând în cuprinsul cererii faptul ca nu mai exista pe rol proces cu VI.

La data de …., s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr….(fila 19), în ceea ce priveste suprafetele de …., s-a emis titlul de proprietate nr…., având ca obiect suprafata de 1248 m.p., teren situat în sat L., com. M., jud. B., format din cele trei suprafete de teren înscrise în procesul verbal de punere în posesie.

La baza Hotarârii Comisiei Judetene B. de validare a suplimentarii suprafetei de teren initial reconstituite a stat referatul nr…… al Comisiei Locale M., în care se mentioneaza faptul ca pârâta NE solicita înscrierea, în baza sentintei civile nr….., pronuntata în dosarul nr….. al Judecatoriei B., ramasa definitiva si irevocabila la data de ….

A?a cum rezulta din adresa nr…… a Comisiei Locale M., la data de …, reclamantii au formulat cererea nr….., în vederea constituirii dreptului de proprietate prin Ordin al Prefectului pentru suprafata de 1000 m.p. Cererea reclamantilor se afla atatata la fila 91 dosar.

În aceeati adresa nr. ……, se arata ca documentatia nu a fost înaintata catre Institutia Prefectului Judetului B., întrucât partile se aflau în litigiu, având pe rolul Judecatoriei Bacau dosarul nr….., iar ulterior cererii din …, reclamantii nu au mai formulat cerere de reconstituire.

Instanta retine ca la momentul formul?rii cererii nr. …., sentinta civila nr. …. era deja irevocabila, cererea reclamantilor fiind formulata tocmai în considerarea motivelor aratate în cuprinsul hotarârii judecatoresti. Astfel, în sentinta civila nr. …., instanta a aratat ca reclamantii au posibilitatea legala de a formula o cerere, pentru a se face aplicarea art.36 alin.3 din Legea nr.18/1991, în sensul constituirii prin ordin al prefectului a dreptului de proprietate asupra terenului aferent constructiilor. Chiar daca ulterior solution?rii litigiului, reclamantii nu ar fi formulat o noua cerere de constituire a dreptului de proprietate, tot nu se justifica nesolutionarea cererii initiale, pentru considerentul ca actiunea de perfectare vânzare-cumparare teren aferent a fost irevocabil respinsa, prin neprimirea unui raspuns solicitantii fiind în imposibilitatea de a ataca modalitatea de rezolvare a cererii de constituire a dreptului de proprietate.

De altfel, înca din data de …., reclamantii s-au adresat Primariei Comunei M., în vederea constituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 1000 m.p., teren aferent casei de locuit. În cuprinsul cererii nr….(fila 91), înaintata instantei prin adresa nr…. a Comisiei Locale M., reclamantii arata ca folosesc terenul din anul …., nu au avut probleme cu vecinii sau cu vânzatorii si platesc impozite pentru suprafata de 1000 m.p., din anul cumpar?rii.

În temeiul art.36 alin.6 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, „atribuirea în proprietate a terenurilor prevazute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primariilor, facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor”.

A?adar, neprimind un raspuns din partea institutiei competente la cererea de constituire a dreptului de proprietate, fie si nefavorabil, reclamantii în mod just s-au adresat direct instantei de judecata, cu atât mai mult cu cât a trecut un termen de aproape 5 ani de la formularea primei cereri, având nr. …

În ceea ce priveste suprafata de 1000 m.p., aferenta casei de locuit, instanta retine ca pârâta NE a recunoscut la interogatoriu ca reclamantii st?pânesc aceasta suprafata si au îngradit-o, aspect confirmat si de martorii audiati în cauz?.

Suprafata de 1000 m.p., aferenta casei de locuit a reclamantilor, a facut si obiectul dosarului nr….. al Judecatoriei B., prin care reclamantii solicitau constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului în cauza prin efectul uzucapiunii. Prin sentinta civila nr….., devenita irevocabila prin decizia civila nr….. a Tribunalului B., s-a respins actiunea reclamantilor, unul dintre motivele ce au stat la baza acestei solutii fiind acela ca posesia exercitata de reclamanti a fost una precara, întrucât anterior anului … terenul a fost folosit ca si lot în folosinta de la CAP. Instanta apreciaza ca si aceasta chestiune este supusa puterii de lucru judecat si se coroboreaza cu faptul ca ulterior vânzarii casei în anul ….(aspect consemnat în registrul agricol de la fila 61 dosar), terenul în litigiu apare înscris în rolul agricol al reclamantilor, iar acestia au achitat impozitul aferent(conform chitantelor de la fila 12 din dosarul conexat).

De asemenea, în adresa nr…… a Primariei Comunei M., depusa la fila 54 dosar, de catre pârâta NE, se mentioneaza ca înscrisurile din registrul agricol nu reprezinta act de proprietate, iar terenurile agricole înscrise în Registrele Agricole au reprezentat pâna în anul …. loturile de folosinta pentru cei care au lucrat la CAP M., nu terenuri în proprietate.

Având în vedere si faptul ca reclamantul a lucrat la SMA H., ca mecanic agricol, conform copiei carnetului de si declaratiilor martorilor audiati, ?inând seama de asemenea ca în rolul agricol al reclamantilor se mentioneaza la categoria de gospodarie: „gospodarie personala a membrilor CAP”, instanta apreciaza ca terenul st?pânit de reclamanti le-a fost atribuit acestora în folosinta, astfel încât sunt incidente dispozitiile art.36 alin.3 din Legea nr.18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea conexa si va obliga pe pârâtul Primarul Comunei M. sa înainteze Institutiei Prefectului Judetului B. documentatia necesara pentru constituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1000 m.p., situata în sat. ….., aferenta casei în care locuiesc reclamantii.

Constatând ca suprafetele de 243 m.p., T …. si 505 m.p., T …., înscrise în titlul de proprietate nr. ….. emis la data de …. pe numele MT se suprapun în totalitate pe terenul în litigiu, astfel cum rezulta din sentinta civila nr….. a Judecatoriei B. si având în vedere dispozitiile art.III lit.a din Legea nr.169/1997, conform carora „sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991: actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndrept??ite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri”, instanta va admite în parte cererea principala si va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. …. emis la data de …. pe numele MT, în ceea ce priveste suprafata de 243 m.p., …. si suprafata de 505 m.p., ….

Instanta va respinge cererea principala având ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor premergatoare (adeverinta, proces – verbal de punere în posesie, hotarârea Comisiei Judetene B. de validare) si a titlului de proprietate nr. …., ca neîntemeiata. În ceea ce priveste titlul de proprietate nr. …., instanta constata ca acesta nu cuprinde si suprafetele de teren de 243 m.p., T ….si 505 m.p., T …., iar în ceea ce priveste actele premergatoare, respectiv adeverinta, proces – verbal de punere în posesie, hotarârea Comisiei Judetene B. de validare, instanta retine, pe de o parte, faptul ca valabilitatea acestora se apreciaza la momentul emiterii, iar pe de alta parte, prin modificarea titlului de proprietate nr. …. emis la data de …. actele premergatoare emiterii acestuia ramân fara efecte juridice în privinta suprafetelor de 243 m.p., …. si 505 m.p., ….