FOND FUNCIAR.NULITATE TITLU DE PROPRIETATE Fondul funciar


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova la data de 26.10.2010 , sub nr. (…)/215/2010 , reclamantii G. I. si G. G, au chemat în judecata pe pârâtii Comisia Locala de Fond Funciar A. de S., Comisia Judeteana de Fond Funciar D. , B.M. M., B.M. , S. E. (E.) si S. I., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a TDP nr. (…)/28.04.1999, a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/02.06.1998 al BNP L. I. si a contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/02.06.2003 al BNP L. si T. , în sensul radierii , din toate cele trei acte de proprietate , a suprafetei de 360 m.p. din totalul de 1860 m.p. , teren aflat pe raza comunei A. de S. sat Z., T (…) si P (…)si reconstituirea dreptului de proprietate funciara pentru N.Gh. E. pentru suprafata de 1500 m.p. în intravilan .

În motivarea cererii reclamantii au aratat ca prin contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/04.08.2008 BNP D. , au cumparat de la numitul P. O. F. , suprafata de 8.650 m.p. , din acte, teren intravilan situat în comuna A.de S. sat Z. T (…), P (…).

Acest teren a reiesit din masuratorile cadastrale ca are în fapt numai suprafata de 7.315 m.p. , în minus cu 1335 m.p. .

Reclamantii au mai aratat ca se învecineaza , în partea de est cu un alt teren intravilan mostenit de G.I. , în suprafata de 4.512 m.p. în T (…) P (…).

Au mai aratat ca terenul detinut de reclamanti , ar trebui sa fie, conform actelor de proprietate , în suprafata de 13.162 m.p. , însa în realitate acestia detin numai 12.785 m.p.

De asemenea , au mai aratat ca în partea de vest se învecineaza cu numitii B. M. M. si B. M. , care au cumparat suprafata de 1.860 m.p. de la pârâtii S. I. si S. E.( E.) , prin contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/02.06.2003 al BNP L. si T.. Acestia din urma ( S. ) , la rândul lor , au cumparat terenul respectiv de la N. Gh. E., în prezent decedata – mama numitei S.E.( E.) .

Numitei N. Gh. E. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1.860 m.p. în intravilan, având ca structura : 349 m.p. – curti constructii T (…) P (…) , 496 m.p. vie intravilan T (…) P (…) , 385 m.p. arabil intravilan T (…)P v , 630 m.p. arabil intravilan T 5 P 335 .

Reclamantii au aratat ca aceste parcele se afla una în continuarea celeilalte si ele formeaza , ca un tot unitar ( gospodarie rurala ) , terenul aferent casei de locuit ce a apartinut numitei Nica Gh. Elena.

Au mai aratat ca desi, N. Gh. E. figura în registrul agricol al comunei A. de S. din anii 1959-1963 cu suprafata de 0,15 ha teren intravilan , adica 1.500 m.p. , acesteia i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 1.860 m.p. , deci cu 360 m.p. mai mult decât avea dreptul legal . Aceasta a procedat la înstrainarea terenului catre fiica sa si ginere , care la rândul lor l-au vândut pârâtilor B. .

Reclamantii au mai aratat ca au formulat actiune în revendicare si granituire , având pe rolul Judecatoriei Craiova dosarul nr. 5833/215/2010 , dosar în care a fost efectuata o expertiza tehnica , specialitatea topografie , conform careia s-a constatat ca reclamantii stapânesc cu 377 m.p. mai putin decât suprafata ce li se cuvine conform actelor de proprietate , iar pârâtii B. , o suprafata cu 48 m.p. mai mare decât cea înscrisa în actele de proprietate .

Sustin ca justifica pe deplin un interes legitim în sensul art. III al 2 din Legea 18/1991 R introdus prin Legea nr. 169/1997 pentru a cere constatarea nulitatii absolute partiale a TDP nr. (…)/28.04.1999.

În drept a invocat dispozitiile art. III alin. 2 din Legea 18/1991 R, art. III alin. 1 lit. a pct.( i ) , ( iii ) si ( v ) din Legea 18/1991 R modif. Prin Titlul V al Legii 247/2005.

Au depus la dosar TDP nr. (…)/28.04.1999 , contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/02.06.1998 al BNP L. I. , adeverinta nr. (…)/07.05.2010 a Comisiei Locale A. de S. , copie fila registru agricol privind pe N.. G. – tatal lui N. Gh. E. , adeverinta nr. (…)/30.03.2009 a Consiliului Local A. de S. , TDP nr. (…)/24.10.1997, contract de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/04.04.2008 al BNP D. , raport de expertiza din dosar nr. 5833/215/2010 , copie acte de identitate ale reclamantilor si certificat de grefa privind dosarul nr. 5833/215/2010, contract de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/2.06.2003 BNP L. I..

În dovedirea actiunii reclamantii au solicitat proba cu înscrisuri solicitând în acest sens emiterea unei adrese catre Comisia Locala de Fond Funciar A. de S. pentru a înainta actele care au stat la baza emiterii TDP nr. (…)/28.04.1999 si cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de numita N. Gh. E. – mostenitoarea autorului N. St. G. si a preciza din ce considerente s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele N. Gh. E. , pentru suprafata de teren de 0,1861 ha , în loc de 0,15 ha intravilan , raspunsul fiind înaintat la data de 10.01.2011 cu adresa (…). 23/05.01.2011 .

La data de 18.01.2011 pârâtii B. M. M. si B. M. au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea actiunii formulata de reclamanti si obligarea reclamantilor la plata cheltuielilor de judecata .

În fapt au aratat ca atât a TDP nr. ./28.04.1999 al carei titular a fost N. Gh. E. , cât si contractele de vânzare – cumparare autentificat sub nr. (…)/1998 BNP L. I. si autentificat sub nr. (…)/02.06.2003 BNP L. si T. , ca si actele subsecvente , sunt valabile nefiind afectate de vreo cauza de nulitate .

Au mai aratat ca în ceea ce priveste TDP nr. (…)/28.04.1999 , chiar daca din registrul agricol rezulta ca N. Gh. E. a avut intravilan numai 0,15 ha , în realitate aceasta si-a dovedit vocatia la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,1860 ha , prin alte înscrisuri ( chitanta sub semnatura privata din anul 1957 prin care aceasta a cumparat de la numitii M. D. G. si P. C. M. suprafata de 18 ari si 60 m.p. ) .

De asemenea, au aratat ca aceasta situatie juridica este retinuta chiar în considerentele deciziei civile nr. (…)/14.02.1995 din dosarul nr. 6218/1994 al Tribunalului Dolj .

Examinând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Reclamantii au solicitat sa se constate nulitatea absoluta partiala a (…)/28.04.1999 si a actelor subsecvente acestuia sustinând ca reconstituirea dreptului de proprietate în persoana numitei N. E. s-a facut nelegal, cu depasirea suprafetei de teren intravilan la care aceasta avea dreptul, ajungându-se în final la vatamarea drepturilor legale ale reclamantilor .

Legea fondului funciar prevede o procedura speciala de reconstituire a dreptului de proprietate, procedura care se finalizeaza cu emiterea titlului pentru persoanele îndreptatite.

Se constata ca titlul de proprietate nr. (…)pe numele N. Gh. E. a fost emis cu respectarea dispozitiilor legii nr. 18/1991 , atât în ceea ce priveste vocatia la reconstituire, cât si în ceea ce priveste dispozitiile procedurale referitoare la actele provizorii.

Pentru ca reclamantii sa poata cere anularea titlului emis pentru autoarea pârâtilor, trebuie sa justifice interesul lor procesual , ceea ce în cauza înseamna reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul în litigiu în favoarea autoarei P.Gh. M. .

Atât timp cât reclamantii nu au facut dovada ca autoarei lor P. Gh. M. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de teren din litigiu de 360 m.p. , nu au contestat actele provizorii eliberate conform Legii nr. 18/1991 pe calea procedurii speciale instituita de lege, reclamantii nu justifica existenta interesului judiciar în promovarea actiunii în constatare nulitate a titlului de proprietate emis în favoarea altei persoane, în care este cuprinsa suprafata de teren în litigiu .

Fata de considerentele mentionate si de prevederile art. III (2) din Legea nr. 169/1997 modificata prin Legea 247/2005 , instanta constata ca nu este dovedita în cauza conditia interesului judiciar, nefiindu-le încalcat reclamantilor un drept subiectiv , legitim si actual care sa sustina actiunea promovata , motiv pentru care , actiunea asa cum a fost formulata , va fi respinsa .

În temeiul art. 274 c.p.civ. va obliga reclamantii catre pârâti la 900 lei cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge actiunea formulata de reclamantii G. I.si G. G. , ambii domiciliati în (…), în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala de Fond Funciar A. de S. , , Comisia Judeteana de Fond Funciar (…), B. M. M. si B. M. , ambii domiciliati în (…) , S. E. ( E.) si S. I. , ambii domiciliati în (…), judetul O..

Obliga reclamantii catre pârâtii B. M. M.si B. M. la 900 lei cheltuieli de judecata .

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 17.02.2011.

PRESEDINTE , GREFIER,