Fond funciar. Plângere împotriva hotărârii Comisiei Judeţene Fondul funciar


Fond funciar. Plângere împotriva hotarârii Comisiei Judetene. Momentul de la care curge termenul de 30 de zile pentru introducerea plângerii. Reconstituirea dreptului de proprietate pe numele unor persoane neîndreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate.

Prin actiunea civila înregistrata la Judecatoria T.M. a chemat în judecata pe pârâtele: Comisia Locala pentru Aplicarea Legii nr.18/1991 de pe lânga Primaria comunei Traian si Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.18/1991 din cadrul Prefecturii Teleorman, solicitând instantei anularea partiala a hotarârii nr.10659/4.04.2002, emisa de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr.18/1991 din cadrul Prefecturii Teleorman, ca fiind netemeinica si nelegala si reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,75 ha(7500 m.p.)teren arabil extravilan situat pe raza teritoriala a comunei Traian, judetul Teleorman, reprezentând diferenta din suprafata de 7,25 ha teren arabil si suprafata de 6,50 ha teren arabil asupra caruia a fost deja reconstituit dreptul de proprietate, sa se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 7500 m.p. teren situat pe raza teritoriala a comunei Traian, judetul Teleorman si sa fie obligata Comisia judeteana de fond funciar Teleorman sa emita un titlu de proprietate pentru diferenta de 0,75 ha teren arabil extravilan si pentru terenul intravilan în suprafata de 7500 m.p.

Astazi în sedinta publica, în urma masuratorilor efectuate de expert B. C., aparatorul reclamantei a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan în suprafata de 7462 m.p.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca în conformitate cu legea nr.179/1997 care a modificat Legea nr.18/1991, tatal sau M. N.N. a formulat cerere catre Comisia Locala de Fond Funciar prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 7,25 ha teren extravilan si a unui loc de casa pe care s-a aflat o moara, casa de locuit, anexe gospodaresti, vita de vie si o cariera de piatra fara a indica suprafata, terenuri situate pe teritoriul comunei T. si care au apartinut bunicului sau M. N. – decedat.

Dupa depunerea dovezilor, în vederea reconstituirii drepturilor de proprietate, tatal sau a ramas în asteptarea solutionarii cererii la resedinta sa din S.U.A. unde în data de 10 iunie 2000 a decedat.

Urmare faptului ca vicisitudinile vietii au facut ca ea sa locuiasca în Grecia iar tatal ei în S.U.A., legaturile familiale nu au fost asa de strânse, ceea ce a condus la situatia ca ea sa auda de decesul tatalui în 2008, data de la care a început demersurile legale pentru obtinerea certificatului de deces.

Datorita procedurilor diplomatice a reusit sa intre în posesia certificatului de deces si apostila S.U.A. la 28 iunie 2010, moment din care a demarat procedurile în vederea dovedirii calitatii de mostenitor, calitate care este atestata de certificatul de mostenitor.nr.82/30 iulie 2010 din care rezulta ca, în calitate de fiica a acceptat succesiunea tacit.

Datorita procedurilor diplomatice a reusit sa intre în posesia certificatului de deces si apostila S.U.A. la 28 iunie 2010, moment din care a demarat procedurile în vederea dovedirii calitatii de mostenitor, calitate care este atestata de certificatul de mostenitor.nr.82/30 iulie 2010 din care rezulta ca, în calitate de fiica a acceptat succesiunea tacit.

Dupa obtinerea actelor de deces a facut demersuri la Primaria comunei Traian, astfel încât a intrat în posesia titlului de proprietate nr.8100038 din 24 decembrie 2002 si asa a luat la cunostinta si de existenta hotarârii Comisiei Judetene. Cum aceasta nu a fost comunicata tatalui sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, conform art.53 din Legea nr.18/1991, considera ca plângerea formulata de ea la 22 iulie 2010 este introdusa în termen.

A precizat ca terenul de 0,75 ha intravilan a fost situat în prima curte pe partea stânga amplasata la intrare în comuna T., pe DJ 51 A Turnu Magurele – Zimnicea. A aratat ca pentru acest teren intravilan nu detine acte.

În cauza, Comisia Locala de fond funciar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei ca netemeinica si nelegala, învederând instantei ca a analizat cererea tatalui reclamantei formulata în anul 1997 si conform verificarilor efectuate în registrele agricole din anii 1951-1955 acesta figura cu suprafata de 7 ha teren arabil extravilan si 0,25 ha pasune.

Comisia Judeteana a validat pe lânga alti cetateni ai comunei Traian si dreptul de proprietate al tatalui reclamantei dar numai pentru suprafata de 6,50 ha, conform actului de preluare a terenului în baza HCM nr.308/1953 si pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr.8100038. a mai mentionat ca în registrele agricole din anul 1959 tatal reclamantei nu figureaza în aceste registre, neavând acte doveditoare pentru suprafata de 0,75 ha., iar în registrul agricol din perioada 1951-1955 acesta nu figureaza cu teren intravilan, aspecte învederate de altfel reclamantei si prin adresa nr.838/2 iulie 2010(filele 4 si 14).

Coroborând sustinerile reclamantei cu probele administrate în cauza, respectiv înscrisurile, întreaga documentatie comunicata de Comisia judeteana de fond funciar Teleorman, depozitiile martorilor propusi de catre reclamanta, concluziile raportului de expertiza judiciara întocmit în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea din 23 iulie 1997, înregistrata la nr.1/1997 la Comisia Locala de fond funciar din cadrul Primariei comunei Traian, tatal reclamantei M. N.N., cetatean român si american, a solicitat în calitate de mostenitor al tatalui sau M. P.N., reconstituirea dreptului de proprietate – restitutio in integrum – asupra suprafetei de 7,25 ha teren extravilan si asupra suprafetei de teren intravilan pe care a fost construita o moara, o cariera de piatra si plantata vita-de-vie, terenuri de care au fost deposedati parintii sai în perioada comunista. A mentionat petentul ca terenul loc de casa s-a aflat si se afla si în prezent la marginea comunei Traian, în partea de apus, pe partea dreapta a soselei comunale, spre Turnu Magurele, pe acesta fiind construita o moara, o magazie, patul, sopron, grajd si tarcuri pentru si pasari, fiind plantata si vita-de-vie, iar spre sfârsitul terenului era o cariera de piatra si nisip(filele 87-117). Tatal reclamantei a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, revenind cu mai multe alte cereri ulterioare anului 1997.

La data de 10 iunie 2000 acesta a decedat în localitatea H.

Urmare cererii sale, la data de 4 aprilie 2002 Comisia Judeteana Teleorman emite o hotarâre, având nr.10659, prin care valideaza anexa nr.37 la Regulamentul aprobat de HGR nr.1172/2001 pentru comuna Traian conform anexei la hotarâre iar, în ceea ce priveste cererea tatalui reclamantei, se rectifica suprafata de la 7,25 ha.,la 6,50 ha., conform actului de preluare a terenului în baza HCM nr.308/1953.

La data de 24 decembrie 2002 Comisia Judeteana Teleorman emite titlul de proprietate nr.8100038 prin care reconstituie tatalui reclamantei suprafata de 6,50 ha., teren arabil extravilan, situat pe raza teritoriala a comunei Traian, judetul Teleorman(fila 24).

Conform adresei nr.8623/7904/26.10.2010, Comisia Judeteana Teleorman comunica instantei faptul ca hotarârea mai sus mentionata a fost transmisa Comisiei Locale de fond funciar cu adresa nr.6817/5 iunie 2002 pentru ca aceasta sa o comunice persoanelor în cauza or, din actele existente la dosar nu rezulta ca hotarârea ar fi fost comunicata.

A precizat reclamanta, care locuieste în fapt în Grecia, ca relatiile cu tatal sau nu au fost asa de strânse, ceea ce a condus la situatia ca ea sa auda de decesul acestuia în 2008, data de la care a început demersurile legale pentru obtinerea certificatului de deces.

Dupa obtinerea actelor de deces a facut demersuri la Primaria comunei Traian, astfel încât a intrat în posesia titlului de proprietate nr.8100038 din 24 decembrie 2002 si asa a luat la cunostinta si de existenta hotarârii Comisiei Judetene.

Ca este asa, rezulta si din adresa nr.838/2 iulie 2010 prin care Primarul comunei Traian raspunde solicitarilor reclamantei cu privire la situatia terenului intravilan în suprafata apreciata initial de reclamanta ca fiind de 0,75 ha.

La data de 22 iulie 2010, reclamanta formuleaza prezenta cerere astfel încât instanta apreciaza ca aceasta se afla în termenul legal prevazut de lege pentru introducerea actiunii civile – fond funciar.

La termenul de judecata din 7 octombrie 2010, reprezentantul pârâtei Comisia locala de fond funciar Traian a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii întrucât nu s-a formulat notificare în termen conform Legii nr.10/2001 pentru terenul intravilan pe care se afla moara.

La acelasi termen aparatorul reclamantei a solicitat respingerea exceptiei cu motivarea ca obiectul actiunii este reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului intravilan ce nu a facut obiectul Legii nr.10/2001, ci al Legii nr.18/1991, instanta unind exceptia cu fondul.

Din actele administrate în cauza, instanta constata ca reclamanta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren intravilan si nu pentru moara, facând referire la aceasta pentru a se putea identifica terenul si totodata, acesta nu face parte din categoria imobilelor prevazute la art.2 din Legea nr.10/2001, considerente pentru care exceptia invocata va fi respinsa ca nefondata.

Actiunea este întemeiata.

Astfel, este de notorietate faptul ca, înca de la începutul perioadei comuniste, în România, proprietatea privata a fost dezagreabila regimului politic de la acea vreme, care a procedat sistematic la restrângerea si apoi disparitia acesteia, fie prin acte normative sau individuale cu aparenta de legalitate, fie abuziv, fara niciun fel de act.

Cu referire speciala la proprietatea asupra pamântului, este de asemenea cunoscut ca aceasta era desfiintata prin exproprieri, nationalizari si apoi prin sistemul întovarasirilor agricole, al gospodariilor agricole colective, în scopul cooperativizarii, ori prin preluarea directa a pamântului fara niciun document.

Potrivit art.8 – 11 din Legea nr.18/1991, stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor se face prin constituirea sau reconstituirea acestui drept, suprafata adusa în cooperativele de productie fiind cea care rezulta din: actele de proprietate, carte funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori.

Din probele administrate în cauza rezulta ca, autorul reclamantei, respectiv bunicul acesteia, a figurat în registrul agricol pâna în anul 1953 cu suprafata totala de 7,25 ha teren arabil extravilan iar prin HCM nr.308/1953, terenul a fost confiscat, fiind supus cooperativizarii.

Este adevarat ca, din borderoul nr.2772/28 februarie 1953 întocmit la Sfatul Popular Raionul Turnu Magurele pentru aplicarea HCM nr.308/1953 depus la dosar de pârâta Comisia Locala de fond funciar Traian(fila 131), se mentioneaza la pozitia bunicului reclamantei, suprafata de 6,50 ha teren arabil, însa chiar din mentiunile registrului agricol(fila 16)rezulta ca întreaga suprafata de teren de 7,25 ha a fost cedata conform actului normativ mai sus mentionat, dupa anul 1953 autorul reclamantei nemaifigurând în registru cu nicio suprafata de teren si nici nu se poate considera ca ar fi înstrainat eventual diferenta de 0,75 ha întrucât este de notorietate faptul ca în acea epoca înstrainarea terenurilor prin acte juridice voluntare între persoane era interzisa.

Pentru suprafata de teren intravilan, în cauza au fost audiati martorii R. N. si M. M., persoane în vârsta de 82, respectiv 79 ani. Martorul R. N. a declarat ca a cunoscut familia M., respectiv pe tatal si bunicul reclamantei, fiind vecin cu acestia de hotar, respectiv la marginea comunei Traian. Pe proprietatea pe care o aveau autorii reclamantei detineau o moara care în prezent nu mai exista, aceasta fiind cu etaj unde si locuiau. Tot pe acest teren acestia aveau si o cariera de piatra. A cunoscut cu certitudine faptul ca terenul respectiv nu a fost vândut de autorii reclamantei care ulterior s-au retras la Bucuresti. Dupa „Revolutie” i s-a propus de catre reprezentantii Comisiei Locale de fond funciar sa i se dea în proprietate o suprafata de 7200 m.p. pentru care are si titlu de proprietate, din terenul proprietatea familiei M. spunându-i-se ca nu este nici o problema deoarece s-au comasat terenurile si nu pot sa stea nefolosite, conditii în care el a fost de acord. El a îngradit locul si de circa doi ani a construit o casa compusa din sase care, în care s-a si mutat. Tot din proprietatea familiei M. s-a dat teren si numitului P. Gh. pe care acesta îl exploateaza ca si teren agricol fiind în suprafata de 27 de ari.

Martora M. M. a declarat ca l-a cunoscut pe bunicul reclamantei locuind vis-a-vis de moara familiei M. care avea si o camera în care acestia locuiau, ulterior plecând la Bucuresti însa nu au vândut terenul proprietatea lor. Suprafata de teren era destul de mare, ramânând neexploatata, pentru ca dupa „Revolutie” sa fie folosita de R. N. si P. Gh.

Si expertul a constatat în raportul sau de expertiza ca din suprafata de 7462 m.p. proprietatea autorilor reclamantei, suprafata de 7200 m.p. este folosita de R. N. caruia i s-a emis si titlu de proprietate, pe teren existând o constructie veche, restul constructiilor fiind recent edificate de acesta.

Cu probele administrate, mai sus mentionate, reclamanta a facut dovada faptului ca autorul sau bunicul M. P.N. a detinut în intravilanul comunei Traian si suprafata de 7462 m.p.pe care acesta a avut construita o moara si cu destinatie de locuinta, vita-de-vie si o cariera de piatra, rezultând astfel ca reconstituirea dreptului de proprietate nu s-a facut pentru întreaga suprafata de teren extravilan si sub nici o forma pentru suprafata de teren intravilan.

Prin adresa din 8 octombrie 2010 instanta a solicitat Comisiei locale pentru aplicarea Legii nr.18/1991 situatia juridica existenta în prezent a terenului intravilan pe care a fost construita moara autorului M. P.N., teren pe care a fost construita de asemenea si o casa de locuit(în prezent demolata), a fost plantata vita de vie si construita o cariera de piatra(existenta în prezent) sens în care sa se specifice daca acest teren intravilan sau parte din el a fost atribuit altor persoane, în ce baza legala, cu ce titlu si în ce perioada iar daca exista titluri de proprietate sa le comunicati instantei în copii.

La solicitarea instantei Comisia comunica faptul ca terenul intravilan pe care a fost construita moara, care în prezent nu mai exista, casa de locuit, via si cariera de piatra ale lui M. P.N., a fost atribuita altor persoane în baza Legii nr.18/1991 si întocmite titluri de proprietate numitilor R. N. si P. Gh., acestea fiind comunicate în copie(filele 144-146).

Raspunsul fiind incomplet, instanta revine cu adresa la aceeasi comisie solicitând sa se comunice temeiul juridic în baza caruia s-a reconstituit numitilor R. N: si P. Gh. dreptul de proprietate asupra fostei proprietati a autorului reclamantei – M.P.N., respectiv motivul juridic pentru care acestia au fost îndreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate pe aceste terenuri intravilane conform dispozitiilor Legii nr.18/1991( daca li s-a atribuit acestora în perioada cooperativizarii terenurile respective pentru a-si construi locuinte, daca au dobândit acest drept de proprietate în calitate de mostenitori, si daca da ai cui, daca acestia au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe aceste terenuri si în ce calitate), raspunsul fiind acelasi ca si cel anterior dat(fila 163), respectiv ca, celor doua persoane li s-au reconstituit drepturile de proprietate conform dispozitiilor Legii nr.18/1991.

Fata de aceleasi probatorii, instanta constata ca numitilor R. N. si P. Gh. nu li s-au reconstituit drepturile de proprietate conform dispozitiilor Legii nr.18/1991, acestia nefiind îndreptatiti la aceasta reconstituire, astfel încât în prezent faptul ca R. N. detine suprafata de 7200 m.p. pe care si-a construit si casa de locuit pe terenul proprietatea de drept a autorilor reclamantei, nu are relevanta juridica în cauza sub aspectul reconstituirii dreptului de proprietate reclamantei în calitate de mostenitoare a autorilor sai.

Asa fiind, în temeiul disp.art.8 – 11 – 23 din Legea nr.18/1991 si cum proprietatea nu se pierde prin neuz, în lumina art.1 din Protocolul nr.1 aditional la C.E.D.O. privind proprietatea, instanta urmeaza sa admita actiunea civila – fond funciar, sa anuleze partial, ca netemeinica si nelegala hotarârea nr.10659/4.04.2002 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor – Teleorman(hotarârea fiind legala si temeinica în ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate pentru alti cetateni si pentru tatal reclamantei caruia i s-a reconstituit deja suprafata de 6,50 ha teren extravilan si s-a emis titlul de proprietate nr.8100038/24.12.2002), sa reconstituie reclamantei dreptul de proprietate pentru suprafata de 0,75 ha (7500 m.p.)teren arabil extravilan situat pe raza teritoriala a comunei Traian, judetul Teleorman si sa reconstituie reclamantei dreptul de proprietate pentru suprafata de 7462 m.p. teren intravilan situat pe raza teritoriala a comunei Traian, judetul Teleorman cu vecinatatile: N-teren neproductiv, S-drum national,51A, V-Pârvan Gheorghe si E- drum comunal.

A obligat Comisia judeteana de fond funciar Teleorman sa emita un titlu de proprietate pentru diferenta de 0,75 ha teren arabil extravilan si pentru terenul intravilan în suprafata de 7462 m.p.

A luat lact ca reclamanta îsi rezerva dreptul de a solicita cheltuieli de judecata ulterior pe calea unei actiuni separate.