Fond Funciar. Plângere împotriva hotărârii comisiei județene. Obligare emitere titlu proprietate teren. Punere în posesie


Dosar nr. 3462/204/2010 287/26.01.2011

OBIECT :Drept civil -fond funciar

In lipsa unui act de proprietate cu privire la terenul pentru care se solicita reconstituirea in baza legii nr247/2005 si a evidentelor de rol agricol ,atâta timp cât în cauză nu s-a cerut audierea ca martori a proprietarilor vecini sau foştilor vecini ai terenului solicitat pe toate laturile,  instanţa reţine că petenta nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat a-i fi reconstituit.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe patenta E.S a formulat în contradictoriu cu intimatele COMISIA LOCALĂ BĂICOI DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR şi COMISIA JUDEŢEANĂ PRAHOVA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR plângere împotriva Hotărârii nr.7494/20.05.2010 a Comisiei judeţene Prahova privind respingerea contestaţiei nr.126/2007 formulată împotriva propunerii Comisiei Locale Băicoi privind respingerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5900 mp teren situat în or.Băicoi, pct.Fierbători, solicitând obligarea Comisiei judeţene Prahaova , obligarea Comisiei Judetene să emită titlul de proprietate pentru această suprafaţă de teren şi obligarea Primarului or.Băicoi să execute deîndată înmânarea titlului de proprietate şi punerea în posesie pentru suprafaţa de 5900 mp pe vechiul amplasament conform disp.art.64 alin.2 din Legea 18/1991.

În motivarea acţiunii petenta a arătat că este unica moştenitoare a defuncţilor F N şi F F, in calitate de fiică a acestora, iar conform actului de partaj încheiat la 22.08.1936 intre fraţii F G, F M, F N şi F I.I, aceştia au înţeles să partajeze bunurile rămase de pe urma defuncţilor lor părinţi, în masa succesorală a acestora aflându-se şi cele patru parcele de teren situate in pct.Fierbătiori dar care la acel moment erau concesionate.

Conform actului de concesiune şi arendare încheiat la data de 8.07.1926 autorul comun al fraţilor F înţelegea să concesioneze o parcelă de 5000 mp numitului X, parcelă care la momentul anului 1926 era data in concesiune până in 1933 numitului Z, astfel cum rezultă din hotărârea nr.194/15.04.1927 a Comisiunii pentru regularea şi consolidarea drepturilor de concesiuni petrolifere.

A mai arătat petenta că parcela ce a fost dată prin concesiune are dimensiunea solicitată a fi reconstituită in cadrul procedurii Legii fondului funciar , respectiv 5900 mp..

De asemenea, petenta a arătat că faptul existenţei între fraţii F a unui partaj pe aspectul terenului din pct.Fierbători este confirmat şi de menţionarea in certificatul de moştenitor emis de pe urma defunctului F M, a unui teren fâneaţă de 4900 mp situat in Băicoi, str.Fierbători, astfel cum rezultă din certificatul de moştenitor nr.2472/18.12.1992.

În drept plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii 18/1991, Legii nr.1/2000 şi Legii 247/2005.

Intimata Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 Băicoi a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii petentei ca neîntemeiată.

În cauză au fost încuviinţate la solicitarea petentei probele cu înscrisuri şi expertiză tehnică topografică.

Instanţa în temeiul art.53 din Legea 18/1991 rap.la art.6 alin.13 din Legea 1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea 247/2005 a respins plângerea ca neîntemeiată.

Potrivit art.9 alin.5 din Legea 18/1991 “la cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate se vor anexa copii de pe titlul de proprietate emis sau, după caz, proces verbal ori fişa de punere în posesie sau copii de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren solicitate în plus”.

Potrivit art.11 din acelaşi act normativ, “suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidenţele cooperativei sau in lipsa acestora orice alte probe , inclusiv declaraţii de martori”.

Potrivit art.6 alin.1 din Legea 1/2000 “la stabilirea prin reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi forestiere, in conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi comisiile judeţene vor verifica în mod riguros existenţa actelor doveditoare prevăzute de art.9 alin.5 din Legea 18/1991 rep, precum şi pertinenţa , verosimilitatea, autenticitatea şi concludenta acestor acte , ţinându-se seama şi de disp.art.11 alin.1 şi 2 din aceeaşi lege”.

Din interpretarea acestor texte legale, rezultă că pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra terenului solicitat a fi reconstituit, partea îndreptăţită se poate folosi fie de titluri de proprietate emise anterior anului 1991, fie de evidenţele înscrise in cartea funciară, cadastru, de cereri de intrare în cooperativa agricolă de producţie, de evidenţele registrului agricol, iar in lipsa acestora chiar de declaraţii de martori.

Analizând înscrisurile depuse la doar de petentă, în dovedirea cererii nr.S528/29.09.2005 formulată în baza Legii 247/2005 ,vizând reconstituirea suprafeţei de 5900 mp teren, situat in pct.Fierbători, str.Horia, nr.3, se constată că petenta nu depune nici un act de proprietate din care să rezulte concret suprafaţa de teren deţinută de autorii săi ,în pct.Fierbători al or.Băicoi. Aceasta pentru că în cuprinsul actului de partaj voluntar nr.6934/212.08.1936 încheiat intre F G, F M, F N (tatăl petentei) şi F I , nu se menţionează ce suprafaţă de teren au deţinut in pct.Fierbători autorii copartajanţilor, precizandu-se doar generic că aceşti copartajanţi au hotărât să rămână în indiviziune in ceea ce priveşte suprafaţa terenurilor , respectiv cele patru parcela situate la Fierbători, com.Băicoi, rămase moştenire de la defuncţi.

Acest act nu poate constitui titlu de proprietate cu privire la terenul situat in pct.Fierbători, atâta vreme cât nu identifică acest teren prin suprafaţă şi vecinătăţi si nici nu precizeaza cat primeste din acest teren fiecare copartajant.

Din actul de concesiune şi arendare încheiat la data de 8.07.1996 de către autorul comun al fraţilor F, I I.F, prin care acesta întelegea să concesioneze numitului X terenul in suprafaţă de 5000 mp situat in pct.Fierbători învecinat cu M Ş, şoseaua Băicoi, N R D, M V Ş, I P şi G J, nu rezultă că această suprafaţă ar reprezenta numai o parcelă din terenul pe care autorul comun al părţilor l-ar fi deţinut in pct.Fierbători or.Băicoi, aşa cum patenta menţionează în cuprinsul acţiunii.

De altfel într-adevăr această suprafaţă de teren de 4900 mp situată in Băicoi, pct.Fierbători se regăseşte menţionată in certificatul de moştenitor nr.2472/18.12.1992 emis de pe urma defunctului F M, fără a exista vreo dovadă în sensul că pe lângă această suprafaţă de teren autorul comun al fraţilor F, ar mai fi deţinut în plus alte trei parcele cu o suprafaţă egală cu cea menţionată în actul de concesiune şi arendare din anul 1926 , fiind posibil ca in certificatul de mostenitor nr.2472/18.12.1992 sa figureze intreg terenul de 5000 mp situat in pct Fierbatori, or. Baicoi,preluat prin de la autorul sau .

Totodată terenul de 5900 mp asupra căruia petenta solicită reconstituirea dreptului de proprietate nu apare evidenţiat în rolul agricol al autorilor săi, F N sau F I.I, acesta fiind înscris în rol mult mai târziu, în anul 1993, în vederea impozitării, de către mama petentei F F, conform adresei nr.11228/28.10.2010 a Primăriei or.Băicoi, neexistand asadar nici evidente de rol agricol cu privire la acesta.

Neexistând nici un act de proprietate din care să rezulte in mod concret că şi tatăl reclamantei, F N, ar fi dobândit prin moştenire de la tatăl său , o parcelă de 5000 (5900 mp) situată in or.Băicoi, pct.Fierbători, petenta se află in situaţia reglementată de art.6 alin.13 din Legea 1/2000 , aceea a inexistenţei unui înscris referitor la dovedirea dreptului de proprietate.

Se observă că cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr.S528/29.09.2005(f.52) a fost formulată de petentă întemeindu-s pe dispoziţiile Legii 247/2005.

Potrivit art.6 alin.13 din Legea 1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea 247/2005, în situaţia în care nu mai există înscrisuri doveditoare , proba cu martori este suficientă in reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

Aşadar, aceste condiţii restrictive cu privire la martorii propuşi pentru dovedirea dreptului de proprietate se aplică în cazul cererilor de reconstituire formulate în baza Legii 247/2005, martorii trebuind să fie proprietarii vecini pe toate laturile( sau foşti proprietari sau moştenitori ai acestora).

Din cuprinsul raportului de expertiză topografică efectuat în cauză (f.88-90) rezultă că reconstituirea dreptului de proprietate s-ar putea face pe vechiul amplasament, însă atâta timp cât în cauză nu s-a cerut audierea ca martori a proprietarilor vecini sau foştilor proprietari vecini ai terenului solicitat pe toate laturile , instanţa reţine că petenta nu a făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat a-i fi reconstituit , în condiţiile impuse de art.6 alin.13 din Legea 1/2000 astfel cum a fost modificat prin Legea 247/2005.

Intocmit de judecator

Enescu Mihaela