FOND FUNCIAR.RECONSTITUIRE DREPT DE PROPRIETATE FUNCIARA.EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE ACTIVE ADMISA .EXCEPTIILE INADMISBILITATII SI TARDIVITATII RESPINSE. Fondul funciar


FOND FUNCIAR.RECONSTITUIRE DREPT DE PROPRIETATE FUNCIARA.EXCEPTIA LIPSEI CALITATII PROCESUALE ACTIVE ADMISA .EXCEPTIILE INADMISBILITATII SI TARDIVITATII RESPINSE.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătorie Bicaz sub nr. 436/2007 reclamantele M.M.,F.I., B.F. şi B.V. au solicitat în contradictoriu cu pârâtele L.A. ŞI COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE B. ŞI COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ N. anularea Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 4157/13.09.2004 şi a Procesului-verbal de punere în posesie, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare au arătat că reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut după defunctul M.S., decedat imediat după război, fără a fi fost căsătorit sau a fi avut descendenţi. Fiu al acestuia, cu vocaţie succesorală, a fost M.V., care a avut patru copii, P.E., care are ca unică moştenitoare pe M.M., G.M., care este autoarea celorlalte reclamante şi a pârâtei L.A., M.V. şi V.L.. La data decesului lui M.S., terenul în litigiu a fost folosit de către M.V. şi deşi au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţă de 5 ha nu au primit nici un răspuns din partea comisiilor.

În dovedire au solicitat proba cu înscrisuri.

În drept au invocat prevederile Legii nr. 18/1991.

Cererea este scutiră de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

Prin sentinţa civilă nr. 385/20.03.2007 pronunţată de Judecătoria B. s-a admis acţiunea şi s-a dispus introducerea reclamantelor ca beneficiari cu drepturi depline ai hotărârii nr. 4157 a Comisie Judeţene Neamţ.

Prin decizia civilă nr. 880/RC/2007 pronunţată de Tribunalul N. s-a admis recursul şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

In rejudecare cauza a fost înregistrata sub nr. 1493/188/2007.

Prin sent.civ.916/3.07.2008 Judecătoria B.a respins excepţia lipsei de interes invocata de parata, a admis acţiunea, a anulat Hotărârea Comisiei Judeţene N. nr.4157/2004 si,in consecinţa, a anulat Procesul verbal de punere in posesie nr.240/2006, a obligat Comisia Locala B. de Fond Funciar sa reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului cu vegetaţie forestiera in suprafaţa de 5 ha aflat in raza Ocolului Silvic B.,UPIII (cu vecinătăţile indicate in dispozitiv)in favoarea numiţilor P.E., L.A.,B.F.,F.I., B.V.si C.L.,a respins ca lipsite de interes cererile formulate de B.F., F.I., B.V. si C.L.

Prin decizia civilă nr. 880/RC/2007 pronunţată de Tribunalul N. s-a admis recursul împotriva sent.civ.916/2008 şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

In noua rejudecare cauza a fost înregistrata sub nr. 1493/188/2007.

La cererea reclamantei de chemare in judecata a altor persoane,in cursul primei rejudecări, au fost introduşi in cauza, in calitate de intervenienţi in interes propriu (intervenienti principali) , moştenitorii defunctului M.S., C.L,V.A.,G.A.,V.G.,V.V., I.-V.A., I.-V.Gh., A.M., U.E., I.-VD., I.-V.N., C.A., I.-V.C., M.P.,V.M.

Prin Incheierea din 24.04.2008( dos.prima rejudecare) instanţa,din oficiu, a invocat excepţia lipsei de interes a reclamantelor F.I., B.V. , B.F., si a intervenientei C.L. excepţie susţinuta ulterior in noua rejudecare si de pârâtă, prin apărător(mai puţin în ceea ce o priveşte pe intervenienta).

In cursul judecăţii parata L.A.,prin av.,a invocat:

•excepţia inadmisibilităţii acţiunii pendinte motivata în esenţa pe împrejurarea ca reclamanta este străina de Hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar N.nr.4157/13.09.2004 data în soluţionarea plângerii paratei .

•excepţia tardivităţii cererii introductive întrucât acţiunea introductiva a fost depusa la instanţa la 6.03.2007 depăşit cu mult termenul legal de 30 de zile pentru atacarea hotărârii din 13.09.2004,invocate, si a Procesului verbal de punere in posesie aferent,

•excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei justificata pe inexistenta cererii ei de reconstituire a dreptului de proprietate pe cele 5 ha de teren cu vegetaţie forestiera ca moştenitoare a lui M.S.( cf. adresei Comisiei Locale B. de Fond Funciar,fila 113 ds. 1493/188/2007).

Prin concluziile scrise depuse (f.168 ds.222/188/2009) susţinute si oral, reclamanta a înţeles sa-si completeze acţiunea solicitând si anularea parţiala a hotărârii aceleiaşi Comisii Judeţene nr.5506/2006,în sensul introducerii reclamantei în acea hotărâre alături de ceilalţi mostenitori),cerând totodată respingerea excepţiilor ca neintemeiate.

Judecatoria a administrat la cererea părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar in toate ciclurile procesuale.

Examinând cu prioritatea impusa de art.137 alin.1 C.proc.civ, excepţiile invocate, instanţa reţine in fapt si in drept:

1.Exceptiile inadmisibilitatii si tardivitătii acţiunii sunt neîntemeiate in raport cu art.53 alin.1 din Legea 18/1991 rep.si.modif.,respectiv cu data luării la cunoştinţă de către reclamanta a hotărârii 4157/2004.

2.Relativ la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei M.M., Judecatoria o apreciază întemeiata si,primind-o, va hotărâ conform dispozitivului,pentru considerentele:

In fapt,astfel cum rezultă din certificatul de deces aflat la fila 121 ds, la data de 17.02.1947 a decedat numitul M.S., rămânând moştenitori cu vocaţie succesorală M.V., în calitate de ascendent privilegiat şi P.E., G.M. şi V.L., în calitate de colaterali privilegiaţi, acesta nefiind căsătorit şi neavând descendenţi.

Prin Hotărârea atacata 4157/2004 a fost reconstituit paratei L.A. dreptul de proprietate pentru 5 ha teren după defunctul unchi M.S.(mort in anul 1947),in baza cererii de reconstituire 340/2000, fiind pusa in posesie prin Procesul Verbal 240/2006.

P.E.,sora cu M.S. si mama adoptiva a reclamantei M., a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate numai după defunctul M.V., tatăl lui M.S.( cerere din anul 1998 si la care nu s-a primit nici un răspuns) nu după defunctul M.S., astfel încât nu a avut dobândit vocaţie succesorala concreta la moştenirea lui M.S. compusa din dreptul de reconstituirea a dreptului de proprietate in condiţiile legilor funciare,deci nu a putut transmite un astfel de drept reclamantei fiice,aceasta întrucât formularea cererii de reconstituire are semnificaţia acceptării succesiunii după cu repunerea de drept in termenul de opţiune succesorala(art. .13 alin2 din Legea 18/91 ) dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate funciara fiind un drept special care se dobândeşte prin parcurgerea procedurii administrativ –jurisdictionale prev, de Legea 18/1991.

Fata de soluţia data acestei excepţii cererile de chemare a altor persoane-intervenienţi în interes propriu-se vor respinge ca neîntemeiate.

Având în vedere dispoziţiile art. 274 si urm. C.pr.civ, va obliga reclamantele in solidar fata de parata la plata cheltuielilor de judecata dovedite si necesare (cf. chitanţelor depuse la dosar).