Fond funciar. Reconstituire drept de proprietate teren extravilan


 

Prin cererea adresată Judecătoriei Vînju Mare şi înregistrată sub nr.1763/332/2009, reclamanta O. E. a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Livezile, judeţul Mehedinţi – C.L.F.F. şi C.J.F.F de pe lângă Prefectura Mehedinţi, pentru ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 Ha situat în extravilanul comunei Livezile, sat Izvorălu de Jos din care : 0,9420 Ha pădure cu vecinii : N – Ogaşul Arvăteştilor, E – Călina Ion, S – rest teren arabil Călina Ion în suprafaţă de 0,5580 Ha, V – Călina Gheorghe şi 0,5580 Ha teren arabil cu vecinii : N – rest pădure Călina Grigore în suprafaţă de 0,9420 Ha, E – Călina Ion, S – Ogaşul Manului, V – Călina Gheorghe.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâta Comisia Locală de fond funciar Livezile a refuzat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1,50 Ha situat în extravilanul comunei Livezile, sat Izvorălu de Jos, iar anterior anului 1948, tatăl său C. G. şi fraţii săi C. I., C. C. O. şi C. N. au primit de la tatăl lor câte 1,50 Ha fiecare. După apariţia Legii nr.18/1991, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă, însă cererea nu a fost aprobată.

Judecătoria Vînju Mare prin sentinţa civilă nr. 1630/07.10.2010 a admis acţiunea, a dispus reconstituirea dreptului de proprietatea al petentei O. V., în calitate de moştenitor al autoarei O. E., pentru suprafaţa de 5550 m.p. teren arabil cu vecinii şi suprafaţa de 9620 m.p. pădure cu vecinii pe raza loc. Livezile, judeţul Mehedinţi.

Pentru a hotărî astfel s-au reţinut următoarele:

Potrivit D.L nr.187/1945 pentru reformă agrară, tatăl petentului a fost împroprietăriţi cu suprafaţa de 9420 m.p. pădure şi 5580 m.p. teren arabil.

Potrivit Legii nr.18/1991, petenta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, de pe urma autorului său.

Martorii audiaţi în cauză au declarat că autorul petentei, a deţinut înainte de colectivizare această suprafaţă de teren, că înainte de colectivizare a fost folosită de acesta, iar în prezent terenul nu mai este folosit de altă persoană, martorii fiind vecinii acestor suprafeţe de teren.

Din raportul de expertiză efectuat în cauză, se reţine faptul că terenul arabil solicitat de petentă este în suprafaţă de 5550 m.p. cu vecinii, iar terenul cu pădure este în suprafaţă de 9620 m.p. şi are ca vecini.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs CLFF Livezile criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie susţinând în esenţă că în mod greşit s-a admis acţiunea reclamantei, că terenurile pentru care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate nu se află pe raza comunei Livezile ci pe raza comunei Tîmna iar autorul reclamantei C. G. nu figurează cu poziţie de rol în BAP sau registrele agricole de dinainte de colectivizare.

Recursul este fondat.

Seobservă că faţă de cererea de chemare în judecată instanţa nu a manifestat rol activ de a determina dacă autorul petentei a avut proprietatea asupra suprafeţei de teren solicitată.

Astfel din demersurile efectuate de către Tribunal se constată că fraţii numitului C. G., respectiv C. G. şi C. N. (fil.23,25) au figurat înscrişi în registrul agricol cu anumite suprafeţe de teren.

Or,cum aceştia figurează ca vecini la suprafeţele solicitate de către petentă,instanţa de fond avea obligaţia în virtutea rolului activ de a pune în discuţia părţilor necesitatea ascultării ca martori în cauză a moştenitorilor acestor persoane şi de a face demersuri la CLFF Livezile pentru a stabili dacă vecinilor li s-au eliberat titluri de proprietate întrucât aşa cum în mod corect s-a reţinut de către instanţa de fond că art.6 alin.1 ind.3 din Legea nr.1 modificată,dacă nu mai există înscrisuri doveditoare proba cu martori este suficientă, însă legiuitorul condiţionează calitatea de martor de calitatea de proprietar vecin.

Instanţa de fond s-a limitat numai la ascultarea martorului M. deşi a încuviinţat şi ascultarea a martorului A., fără a verifica dacă cei doi martori sunt vecini cu terenul petentei sau dacă sunt moştenitorii proprietarilor vecini.

Mai mult a încuviinţat efectuarea unei expertize în specialitatea agricultură fiind de notorietate că un teren poate fi identificat numai de un expert topograf, acesta putând stabili coordonatele şi elementele de contur necesare identificării imobilelor terenuri.

Pentru toate aceste motive în baza art.312 alin.1 şi 3 C.pr.civ. recursul a fost admis, casată sentinţa şi cauza trimisă spre rejudecare urmând ca instanţa în baza rolului activ să pună în discuţia părţilor necesitatea ascultarea martorilor vecini /moştenitori ai acestora, cu dovedirea acestei calităţi şi efectuarea unei expertize topografice, la efectuarea căreia expertul să studieze registrele CLFF şi ortofotoplanul localităţii, pentru a determina dacă fraţii autorului C. G., numiţii C. I., C. C. O. şi C. N. au fost înregistraţi în evidenţe cu suprafeţe de teren în punctul arătat de intimata petentă.