Funciar oblig face Fondul funciar


JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 2081/317/2011

Sentinţa Civilă Nr. 2624

Şedinţa publică din 22.09.2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE L.M.P.

Grefier E.I.

Pe rol judecata cauzei civile privind pe reclamanţii E.M., domiciliat în comuna T., satul S., judeţul G., E.D., domiciliat în T., str. A.I., bl.18, sc. C, ap.9, judeţul T., A.I., domiciliată în B., str. Emil Racoviţă, bl. A4, et.1, ap.8, sector 4, V.A.D., domiciliată în B., str. S., nr.1, bl.23, sc.2, ap. 117, sector 4, în contradictoriu cu pârâţii B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, Comisia Locală T. de aplicare a Legii 18/1991, cu sediul în comuna T., judeţul G., şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., cu sediul în Tg-Jiu, judeţul G., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul E. M. asistat de avocat M.Gh., lipsind celelalte părţi, reclamanţii E. D., A. I, V.A.D. fiind reprezentaţi de avocat M.Gh., pârâţii B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, şi Comisia Locală T. de aplicare a Legii 18/1991 fiind reprezentaţi de D.I..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care consilier juridic D.I. depune la dosarul cauzei delegaţie, iar avocat M.Gh. depune la dosarul cauzei chitanţa nr.42/14.07.2011 reprezentând dovada achitării onorariului de avocat în cuantum de 500 lei.

Avocat M.Gh. pentru reclamanţi învederează că prin adresa nr.5064/07.09.2011 organul local nu a răspuns dacă cererea nr.261/2005 a fost soluţionată sau nu şi nu a făcut dovada că HCJ nr.3989/05.05.2006 a fost comunicată reclamantului E. M. cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi solicită revenirea cu adresă către comisia locală pentru a clarifica aspectele invocate.

Instanţa acordă cuvântul pe această cerere.

Consilier juridic D.I. pentru pârâţi arată că lasă la aprecierea instanţei soluţia asupra acestei cereri.

Deliberând asupra cererii formulate de apărătorul reclamanţilor, instanţa apreciază că, faţă de materialul probator administrat în cauză, revenirea cu adresă în sensul solicitat apare ca fiind inutilă soluţionării cauzei, drept pentru care respinge cererea.

Instanţa pune în discuţie utilitatea revenirii cu adresă către Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991 pentru a înainta dovada înaintării documentaţiei premergătoare eliberării titlului către OCPI şi dovada restituirii acesteia către organul local.

Apărătorul reclamanţilor arată că lasă la aprecierea instanţei emiterea acestei adrese.

Consilier juridic D.I. pentru pârâţi învederează că nu se poate înainta o asemenea dovadă, întrucât documentaţia a fost înaintată personal de membrii comisiei locale, iar restituirea s-a făcut fără o adresă oficial, motivul restituirii documentaţiei fiind comunicat verbal, astfel încât revenirea cu adresă pentru acest motiv apare ca inutilă.

Faţă de cele învederate de reprezentanta pârâţilor, instanţa constată că emiterea unei adrese în sensul arătat devine inutilă soluţionării cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat M.Gh. pentru reclamanţi a solicitat admiterea acţiunii, în sensul obligării Primarului comunei T., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, la plata de daune cominatorii până la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin sentinţa civilă nr…./2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, obligării Comisiei Locale T. să se pronunţe asupra cererii de reconstituire nr.261/19.09.2005, urmând să se dispună şi obligarea la înaintarea documentaţiei în vederea eliberării titlului, cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic D.I. pentru pârâţii B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, şi Comisia Locală T. de aplicare a Legii 18/1991, a solicitat respingerea acţiunii, pentru capătul de cerere în obligarea la daune cominatorii învederând că trebuie avută în vedere excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr…./2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, iar pentru capătul de cerere în soluţionarea cererii de reconstituire nr.261/2005, cu motivarea că organul local a efectuat demersuri în vederea soluţionării cererii.

Având în vedere că, în cadrul concluziilor orale pe fondul cauzei, consilier juridic D.I. a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei civile nr.790/2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, instanţa acordă cuvântul apărătorului reclamanţilor pe excepţia invocată de reprezentanta pârâţilor.

Avocat M.Gh. pentru reclamanţi solicită respingerea excepţiei autorităţii de lucru judecat, cu motivarea că nu este întrunită tripla identitate de părţi, obiect şi cauză impusă de disp. art.1201 C.civ.

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la 26.05.2011, reclamanţii E. M., E.D., A.I. şi V. A.D. au chemat în judecată pe pârâţii B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, Comisia Locală T. de aplicare a Legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să dispună obligarea pârâtului B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, la plata unor daune cominatorii în cuantum de 100 lei/zi de întârziere calculate de la data introducerii prezentei acţiuni până la executarea obligaţiilor ce-i revin pentru executarea celor stabilite prin sentinţa civilă nr…../28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr…./317/2008, sentinţă definitivă, şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de desfăşurarea prezentului litigiu.

In motivarea cererii, reclamanţii au arătat că, în fapt, prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr…./317/2008, Comisia Locală T. de aplicare a Legii 18/1991 a fost obligată să întocmească şi să înainteze documentaţia către Comisia Judeţeană G. în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren validată prin HCJ cu nr.39/08.11.1991.

Au mai arătat reclamanţii că au făcut mai multe demersuri la pârât pentru ca acesta, în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, să ia toate măsurile pentru punerea în a celor stabilite prin sentinţa civilă nr.790/2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, adresându-i cererile înregistrate sub nr. 3973/40.06.2010 şi nr.152/11.01.2011, dar cererile lor nu au primit nici-un răspuns.

Au mai arătat reclamanţii că pârâtul este în culpă, prin nerespectarea hotărârii judecătoreşti, deoarece în calitatea sa de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991 nu întreprins măsurile ce se impunea pentru a asigura respectarea celor stabilite prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008, solicitând obligarea acestuia la plata unor daune cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere calculate de la data promovării prezentei acţiuni până la data când îşi va îndeplini obligaţiile ce-i revin.

În continuarea motivării, reclamanţii au arătat că daunele cominatorii reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului, pus de lege la îndemâna creditorului spre a-l determina la executarea în natură a obligaţiei asumate, fiind aplicabile în cazul în care comisiile locale prin primar sunt obligate să întocmească şi să înainteze către comisiile judeţene documentaţia în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi punerii în posesie a celor îndreptăţiţi la reconstituire.

Au susţinut reclamanţii că refuzul Comisiei Locale T. de a pune în executare sentinţa civilă nr…./2008 este de natură a constitui o ingerinţă în dreptul de proprietate al subsemnaţilor şi aduce atingere dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor omului, invocând spre exemplificare din jurisprudenţa CEDO, Cauza Sabin Popescu c. României, cauza Tacea c. României.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art.1073 -1081 Cod civil, art.64 din Legea 18/1991.

In dovedirea acţiunii, reclamanţii au depus, în copie, sentinţa civilă nr…./28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2008, schiţe teren, fila din registrul agricol poziţia E. Gh., cererea nr.152/11.01.2011, anexă – tabel nominal.

În cauză pârâtul B.I., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, a formulat întâmpinare (filele 20 – 21 dosarul cauzei), prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând că nu sunt reale susţinerile reclamanţilor, că reprezentanţii Comisiei Locale T., împreună cu reclamantul E. M., s-au deplasat în nenumărate rânduri în teren pentru a i se identifica şi delimita suprafeţele solicitate, conform Registrului Agricol, reclamantul refuzând suprafeţele menţionate de reprezentanţii organului local, solicitând suprafeţe deţinute de alţi cetăţeni ai T. prin titlu de proprietate. S-a mai susţinut că suprafeţele solicitate ulterior cererii depuse de către autorul E. Ghe. Gh. în baza Legii 18/1991, cererea cu nr. 1234/19.03.1991, nu pot fi reconstituite deoarece ar fi un abuz din partea Comisiei Locale de Fond Funciar T., suprafeţele aparţinând în parte altor persoane. A mai arătat pârâtul organul local a hotărât, conform procesului verbal anexat, suprafeţele de teren ce urmează a fi înscrise în documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate. În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe prevederile art.115-118 C.proc.civ.. În dovedirea celor susţinute, au fost ataşate, în copie, extras din registrul agricol aferent anilor 1959 -1962, poziţia E. Gh. Gh.; cererea de reconstituire nr.1234/19.03.1991 formulată de autorul E. Gh., HCJ G. nr.39/8.11.1991 şi anexa aferentă la aceasta; sentinţa civilă nr. …/12.07.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr.87/317/2005, procesul verbal al Comisiei Locale de Fond Funciar T. din 15.06.2011, schiţele terenuri, proces verbal de punere în posesie nedatat, proces verbal din data de 8.12.2010, proces verbal din data de 06.12.2010, proces verbal din data de 26.11.2010, cererea de reconstituire nr.261/19.09.2005 formulată de E. Ghe. D., V. D., A.I. şi E. Ghe. M. (filele 22 – 40 dosarul cauzei).

La primul termen de judecată care a reprezentat totodată prima zi de înfăţişare, reclamanţii prin apărător şi-au completat oral acţiunea, în sensul că solicită obligarea pârâtelor Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. la soluţionarea cererii de reconstituire nr. 261/19.09.2005, luându-se act de această precizare prin încheierea de şedinţă de la acea dată (filele 41 – 42 dosarul cauzei), ulterior reclamanţii depunând la dosarul cauzei şi o precizare scrisă în acest sens (fila 45 dosarul cauzei).

Din oficiu, în virtutea rolului său activ, instanţa a dispus emiterea unei adrese către Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991 pentru a comunica modalitatea în care Comisia Locală s-a conformat sentinţei civile nr. …/28.02.2008, pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. …./317/2008, urmând a se preciza dacă până în prezent a fost întocmită şi înaintată către Comisia Judeţeană de Fond Funciar documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren validată prin HCJ nr. 39/08.11.1991; urmând să se precizeze dacă a fost soluţionată cererea de reconstituire nr. 261/19.09.2005, stadiul şi modalitatea de soluţionare a cererii, urmând a fi comunicată întreaga documentaţie întocmită până în prezent, în copii certificate pentru conformitate cu originalul.

La solicitarea instanţei, organul local a răspuns prin adresa nr.5064/07.09.2011 (fila 51 dosarul cauzei), prin care a reluat în parte susţinerile din întâmpinarea formulată de Preşedintele Comisiei Locale, comunicând, totodată, că organul local s-a deplasat la OCPI în vederea înaintării documentaţiei pentru eliberarea titlului, însă această documentaţie nu a fost primită cu justificarea că nu este semnată de proprietar, iar referitor la cererea de reconstituire nr.261/19.09.2005 s-a menţionat că a fost soluţionată, prin respingere, împotriva soluţiei organului local reclamantul E. M. a formulat contestaţie, iar prin HCJ nr.3989/2006 a fost respinsă contestaţia petentului. La adresa nr.5064/2011 au fost ataşate, în copie, procesul verbal de punere în posesie din data de 7.07.2011, schiţe terenuri, adresa nr.3782/16.06.2011 emisă de Primăria T., contestaţia formulată de E. Gh. M. şi înregistrată sub nr. 1556/05.04.2006, adresa nr.261/22.03.2006 emisă de Comisia Locală T., HCJ nr. 3989/05.05.2006 şi tabelul anexă la această hotărâre, proces verbal încheiat în data de 11.07.2011, convocare, procesele verbale încheiate în data de 06.07.2011, 01.07.2011, 15.06.2011, 06.12.2010, 08.12.2010, înscrisul intitulat „act de vânzare” datat 17.09.1908.

A fost ataşat la prezenta cauză dosarul nr.64/317/2008 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Asupra capătului de cerere în obligarea pârâtului B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei/zi de întârziere calculate de la data introducerii prezentei acţiuni până la aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr…../317/2008:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, sub nr…./317/2007, reclamanţii E. M., E.D., A.I. şi V.A.D. au chemat in judecata pe pârâţii Comisia Locală de Fond Funciar T., Comisia Judeţeană G., Il. T. – primar si preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar T. pentru ca prin hotărârea ce o va pronunţa sa fie obligate să înainteze documentaţia necesara emiterii titlului de proprietate şi să îi pună efectiv in posesie pentru terenurile ce au aparţinut autorului E. Gh, să o înainteze Comisiei Judeţene în vederea întocmirii titlului de proprietate, obligarea Comisiei Judeţene G. să întocmească titlul de proprietate si obligarea Comisiei Locale T. si a numitului Il. T. la plata sumei de 100 lei/zi de întârziere cu titlu de daune cominatorii, până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la primul capăt de cerere, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. În drept, reclamanţii au invocat disp. art.64 din Legea 18/1991 şi art.274 C.pr.civ.

Prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008, nerecurată, pronunţată în dosarul nr…./317/2008, Judecătoria Tg-Cărbuneşti a admis în parte acţiunea, a obligat pârâta Comisia Locală de Fond Funciar T. să întocmească si să înainteze documentaţia către Comisia Judeţeană G. în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren validată prin H.C.J cu nr. 39/8.11.1991, a respins capătul de cerere privind obligarea Comisiei Judeţene G. la întocmirea titlului de proprietate, formulat de reclamanţi în contradictoriu cu pârâta Comisia Judeţeană G., a respins capătul de cerere privind obligarea Comisiei Locale T. şi a pârâtului Il. T., în calitate de primar şi preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar T., la plata daunelor cominatorii formulat de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Il. T., a obligat pârâta Comisia Locala de Fond Funciar T. la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli de judecata către reclamantul E. M. reprezentând onorariu avocat.

Prin cererea de faţă reclamanţii E. M., E.D., A.I., V.A.D. solicită obligarea pârâtului B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei/zi de întârziere calculate de la data introducerii prezentei acţiuni până la executarea obligaţiilor ce-i revin pentru executarea celor stabilite prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr…./317/2008, invocând în drept disp. art.1073 – 1081 C.civ., art.64 din Legea 18/1991.

Instanţa va analiza cu prioritate excepţia autorităţii de lucru judecat, în raport de disp. art.137 alin.1 C.pr.civ., reţinând următoarele:

Potrivit art.1201 C.civ. „este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi împotriva lor în aceeaşi calitate”, iar potrivit art.166 C.pr.civ. „excepţia puterii de lucru judecat se poate ridica, de părţi sau de judecător, chiar înaintea instanţelor de recurs”.

Verificând tripla identitate prin raportare la sentinţa civilă nr…./28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2008, instanţa reţine că aceasta nu este întrunită, neexistând identitate de cauză între cele două litigii.

În acest sens, instanţa reţine că prin cauză se înţelege fundamentul raportului juridic dedus judecăţii, temeiul juridic al cererii.

Astfel nu se poate reţine autoritatea de lucru judecat, întrucât în acţiunea ce a făcut obiectul dosarului nr…./317/2008 reclamanţii au solicitat instanţei aplicarea sancţiunii instituite prin dispoziţiile art.64 alin.2 din Legea 18/1991, dispoziţii care au fost avute în vedere şi de instanţă, respingerea capătului de cerere în obligarea la plata de daune cominatorii fiind motivată prin faptul că nu este incident nici unul din cazurile limitativ prevăzute de legea specială, iar în prezentul litigiu reclamanţii solicită aplicarea sancţiunii instituite prin dispoziţiile dreptului comun, respectiv art.1073 – 1081 C.civ.

Mai reţine instanţa că înlătură autoritatea de lucru judecat şi împrejurarea că în prezenta cauză reclamanţii solicită obligarea Preşedintelui Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991 la plata de daune cominatorii, ca urmare a neexecutării obligaţiilor impuse printr-o hotărâre judecătorească, în speţă sentinţa civilă nr…./2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, obligaţii care nu pot fi aduse la îndeplinire decât personal.

Fiind invocată în prezentul litigiu o cauză nouă, neinvocată la momentul pronunţării sentinţei civile nr…/28.02.2008, instanţa nu poate reţine ca fiind întrunită tripla identitate cerută de disp. art.1201 C.civ., astfel că va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat prin raportare la sentinţa civilă menţionată.

Pe fondul cererii, instanţa reţine că până în prezent Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991 nu s-a conformat dispozitivului sentinţei civile nr…../28.02.2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, prin care s-a dispus obligarea acesteia de a proceda la întocmirea şi înaintarea documentaţiei către Comisia Judeţeană G. în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren validată prin H.C.J cu nr. 39/8.11.1991.

Este adevărat că la dosarul cauzei au fost înaintate o serie de procese verbale întocmite cu ocazia deplasărilor reprezentanţilor comisiei locale pentru identificarea terenurilor, majoritatea încheiate după promovarea prezentei acţiuni în instanţă, dar organul local nu a definitivat lucrările astfel încât să ducă la îndeplinire obligaţiile ce îi reveneau potrivit hotărârii judecătoreşti, cu atât mai mult, cu cât obligaţiile impuse prin hotărârea judecătorească decurg din dispoziţiile legii, organul local având obligaţia să se conformeze dispoziţiilor legii chiar în absenţa unei hotărâri judecătoreşti.

Având în vedere dispoziţiile art.5 lit. i) şi art.36 din HG 890/2005, conform cărora comisia locală are obligaţia de a pune în posesie persoanele îndreptăţite să primească terenul, a întocmi şi înainta comisiei judeţene documentaţia premergătoare eliberării titlului de proprietate, instanţa reţine că organul local nu s-a conformat dispozitivului sentinţei civile nr.790/28.02.2008, iar susţinerile potrivit cărora documentaţia nu a fost înaintată comisiei judeţene, întrucât Oficiul de şi Publicitate Imobiliară G. a restituit-o pentru lipsa semnăturii reclamantului nu este confirmată prin probele administrate în cauză.

Faptul că organul local T. nu şi-a îndeplinit obligaţia instituită prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti reprezintă o ingerinţă în dreptul de proprietate al reclamanţilor, recunoscut prin această hotărâre, prin încălcarea art.1 din Protocolul 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, şi o încălcare a dreptului la un acces efectiv la justiţie. În acest sens, a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Hotărârea Sanglier c. Franţei nr.50342/99, când, deşi a admis că dreptul de acces la justiţie nu poate obliga un stat să pună în executare fiecare sentinţă cu caracter civil, oricare ar fi aceasta şi oricare ar fi circumstanţele, a reiterat totuşi că, dacă administraţia refuză sau omite să execute, sau dacă întârzie să o facă, garanţiile art.6 de care a beneficiat justiţiabilul în timpul etapei judiciare a procedurii îşi pierd orice motiv de a fi. Curtea a constatat încălcarea dreptului la un acces efectiv la justiţie, ţinând cont de executarea tardivă de către autorităţi a hotărârilor definitive care le obligă, în baza Legii 18/1991, să reconstituie dreptul de proprietate al persoanelor îndreptăţite asupra terenurilor (Acatrinei c. României, Gavrileanu c. României).

Daunele cominatorii, privite prin prisma art.1073 şi art.1081 C.civ., sunt mijloace specifice executării unei obligaţii de a face sau de a nu face, şi reprezintă sume de bani pentru fiecare zi de întârziere până la executarea obligaţiei, constituind astfel o sancţiune şi totodată un mijloc de constrângere a debitorului obligaţiei pentru executarea unei obligaţii personale, nesusceptibile de executare silită, nefiind un mijloc de despăgubire al creditorului.

E adevărat că nu există identitate între subiectul în sarcina căreia a fost instituită obligaţia, respectiv Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991, şi cel în sarcina căruia se solicită instituirea de daune cominatorii, respectiv Preşedintele Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, dar trebuie avut în vedere faptul că Preşedintele Comisiei Locale nu poate fi absolvit de răspundere în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către comisia pe care o conduce, reţinându-se în mod cert conduita sa negativă în condiţiile în care nu se conformează dispozitivului sentinţei civile nr…./2008.

Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază drept întemeiat capătul de cerere în obligarea Preşedintelui Comisiei Locale T. la plata de daune cominatorii, şi, având în vedere că în speţă s-au iniţiat demersuri în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii judecătoreşti menţionate mai sus, instanţa va stabili drept cuantum al daunelor cominatorii 30 lei/fiecare zi de întârziere, iar ca moment de la care vor curge aceste daune cel al rămânerii irevocabile al prezentei sentinţe.

Asupra capătului de cerere în obligarea pârâtelor Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. la soluţionarea cererii de reconstituire nr. 261/19.09.2005, instanţa reţine:

Prin cererea de reconstituire înregistrată la Primăria T. sub nr.261/19.09.2005, reclamanţii E. Ghe. D., V. D., A.I. şi E. Ghe. M. au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi pădurilor pe vechile amplasamente, avute în proprietate înainte de colectivizare de autorul E. Ghe. Gh.

Conform dispoziţiilor art.5 lit. a,c,h şi i din HG 890/2005, comisia locală are obligaţia de a prelua şi analiza cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate, de a întocmi propunerile de validare şi a le înainta comisiei judeţene şi de a pune în posesie persoanele îndreptăţite să primească terenul, instituindu-se în sarcina acestui organ local atribuţia, dar şi obligaţia de a soluţiona orice cerere privind reconstituirea dreptului de proprietate, indiferent de propunerea cu care înaintează această cerere organului judeţean.

Art.11 alin.10 din HG 890/2005 menţionează în mod expres că cererile depuse potrivit prevederilor art.9 din Lg.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de aceste legi, în sensul soluţionării lor prin înaintarea organului judeţean în vederea validării sau invalidării. Art.9 al 8 din Lg.18/1991 stabileşte obligaţia de înregistrarea cererii şi de comunicare către petent a actelor necesare conform art.9 alin.4 din Lg.18/1991, urmată apoi de înaintarea unei propuneri către organul judeţean.

Din actele depuse la dosarul cauzei instanţa reţine că organul local a soluţionat cererea de reconstituire nr.261/19.09.2005, formulând o propunere de invalidare a acestei cereri, fiindu-i adusă la cunoştinţă această situaţie şi reclamantului E. Ghe. M., prin adresa nr.261/22.03.2006, comunicată la data de 29.06.2006, potrivit dovezii confirmării de primire (fila 58 dosarul cauzei).

De asemenea, mai reţine instanţa că reclamantul E. M. a formulat contestaţie împotriva propunerii de invalidare a organului local, contestaţia fiind înregistrată sub nr.1556/05.7.2006 (fila 57 dosarul cauzei).

Contestaţia reclamantului a fost soluţionată prin HCJ nr.3989/05.05.2006 – tabel anexă poziţia nr.1, în sensul respingerii, cu motivarea că nu s-a făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor solicitate (filele 59 – 60 dosarul cauzei).

Este evident că cererea de reconstituire nr.261/19.09.2005 a fost soluţionată, iar susţinerea reclamanţilor că nu s-a făcut dovada că le-a fost comunicată HCJ nr.3989/05.05.2006 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu este de natură să înlăture acest aspect.

În cazul în care reclamanţii consideră nelegală HCJ nr.3989/05.05.2006 pot ataca acest HCJ de invalidare, iar problema comunicării hotărârii comisiei judeţene are importanţă în considerarea împrejurării dacă plângerea este sau nu formulată în termen.

Pentru considerentele arătate, instanţa va respinge capătul de cerere în obligarea pârâtelor Comisia Locală de Fond Funciar T. şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G. la soluţionarea cererii de reconstituire nr. 261/19.09.2005.

Având în vedere soluţia admiterii în parte a acţiunii, prin prisma admiterii primului capăt de cerere, faţă de disp.art.274 Cod procedură civilă, reţinând culpa procesuală a pârâtului B.I., Primarul comunei T., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, instanţa va obliga acest pârât la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei, reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de pârâţii B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, şi Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991.

Admite în parte acţiunea civilă privind pe reclamanţii E.M., domiciliat în comuna T., satul S., judeţul G., E.D., domiciliat în T., str. A.I., bl.18, sc. C, ap.9, judeţul T., A.I., domiciliată în B., str. Emil Racoviţă, bl. A4, et.1, ap.8, sector 4, V.A.D., domiciliată în B., str. S., nr.1, bl.23, sc.2, ap. 117, sector 4, în contradictoriu cu pârâţii B.I., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. de aplicare a Legii 18/1991, Comisia Locală T. de aplicare a Legii 18/1991, cu sediul în comuna T., judeţul G., şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar G., cu sediul în Tg-Jiu, judeţul G..

Obligă pârâtul B.I., Primarul comunei T., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, la plata de daune cominatorii în cuantum de 30 lei pentru fiecare zi de întârziere, de la data rămânerii irevocabile a prezentei sentinţe şi până la îndeplinirea de către Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991 a obligaţiilor instituite prin sentinţa civilă nr…./28.02.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr…../317/2008.

Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtelor Comisia Locală T. pentru aplicarea Legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană G. pentru aplicarea Legii 18/1991 la soluţionarea cererii pentru reconstituirea dreptului proprietate nr.261/19.09.2005.

Obligă pârâtul B.I., Primarul comunei T., în calitate de preşedinte al Comisiei Locale T. pentru aplicarea Legii 18/1991, la plata către reclamant a sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.09.2011.

Preşedinte, Grefier,

L.M.P. E.I.

Red. L.M.P. 30.09.2011/Thred. A.D./9 ex.