Funciar rectif hcj Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 2888/2011

Şedinţa publică de la 13 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE L.M.P.

Grefier E.I.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulate de reclamanta Comisia Locală L. pentru aplicarea Legii 18/1991, reprezentată prin Primar D.L.D., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale L. pentru aplicarea Legii 18/1991, împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană G. pentru aplicarea Legii 18/1991, Direcţia Silvică G. şi T.A., domiciliată în comuna L., sat L., judeţul G., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura nelegal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la acest termen se constată lipsă de procedură cu pârâta T.A., dovada îndeplinirii procedurii de citare cu aceasta restituindu-se la dosarul cauzei cu menţiunea „destinatar decedat”, şi că la dosarul cauzei au fost înaintate relaţiile solicitate reclamantei Comisia Locală L. pentru aplicarea Legii 18/1991, respectiv adresa nr.4251/06.10.2011, având ataşate, în copie, HCJ nr.2999/26.11.2001 cu anexa aferentă, cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulată de T. Gh. A. şi înregistrată sub nr.196/20.01.1998, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulate de B. R. N. şi înregistrate sub nr.883/26.11.1998 şi nr.884/26.11.1998, certificat de deces T.A., acte de stare civilă, declaraţie T. Gh. A., act de vânzare datat 30.10.1945, certificat nr.668/26.10.1952, generală.

Având în vedere că nu mai sunt cereri formulate sau probe de administrat, văzând şi solicitarea reclamantei de judecare a cauzei în lipsă, instanţa invocă din oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei T.A., rămânând în pronunţare asupra excepţiei invocate şi asupra cauzei civile deduse judecăţii.

J U D E C A T A

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 07.07.2011, sub nr…./317/2011 reclamanta Comisia Locală L. pentru aplicarea Legii 18/1991, reprezentată prin Primar D.L.D., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale L. pentru aplicarea Legii 18/1991 a chemat în judecată pârâtele Comisia Judeţeană G. pentru aplicarea Legii 18/1991, Direcţia Silvică G. şi T.A., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună rectificarea H.C.J. nr.2999/26.11.2001 cu privire la poziţia 137 din anexa nr.53, care face parte integrantă din hotărâre, cu privire la coloanele 1 şi 2, în sensul că eronat s-a trecut în coloana 1 „numele şi prenumele autorului (persoana deposedată)”, numai autorul B. P. Gh., în loc de autorii B. P. Gh. şi B. R. N., iar la coloana 2 „numele şi prenumele persoanelor solicitante” s-a trecut numai T.A., în loc de T.A. şi B. R. N..

În motivare, reclamanta a arătat că prin HCJ nr.2999/26.11.2001 s-a validat propunerea comisiei locale privind reconstituirea suprafeţei de 371,2964 ha teren cu vegetaţie forestieră, corespunzător persoanelor din tabelul anexă nr.53, ce cuprinde un număr de 142 poziţii, iar cererea de faţă vizează rectificarea poziţiei nr.137, cu privire la coloanele 1 şi 2 privind moştenitorii lui B. P. Gh., respectiv T.A..

A mai arătat reclamanta că prin hotărârea comisiei judeţene contestată s-a validat moştenitoarei lui B. P. Gh., şi anume lui T.A., propunerea organului local privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru 10 ha teren cu vegetaţie forestieră, fiind astfel soluţionată parţial cererea nr.196/20.01.1998.

A precizat reclamanta că la soluţionarea cererii de reconstituire nr.196/20.01.1998 a fost avut în vedere actul vechi de proprietate reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare nr.2671/07.11.1945, iar ulterior, la întocmirea documentaţiei în vederea propunerii de către organul local a validării şi pentru diferenţa de 2,50 ha (diferenţă între suprafaţa din actul vechi de proprietate şi suprafaţa de 10 ha validată prin HCJ nr.2999/2001) s-a constatat că în mod eronat la întocmirea anexei nr.53, poziţia 137, coloana 1 „numele şi prenumele autorului” s-a trecut numai autorul B. P. Gh., în loc de autorii B. P. Gh. şi B. R. N., iar la coloana 2 „numele şi prenumele persoanelor solicitante” s-a trecut numai T.A., în loc de T.A. şi B. R. N..

A mai învederat reclamanta că chiar soţul lui T.A. şi B. R. N. au solicitat organului local găsirea unei soluţii în rectificarea HCJ nr.2999/2001.

În drept, au fost invocate disp. art.112 C.pr.civ., disp. art.55 alin.1 Legea 18/1991.

În dovedire, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în copie, HCJ nr.2999/26.11.2001 cu anexa aferentă, cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulată de T. Gh. A. şi înregistrată sub nr.196/20.01.1998, act de vânzare datat 30.10.1945, certificat nr.668/26.10.1952.

Faţă de restituirea dovezii îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta T.A. cu menţiunea „destinatar decedat” (filele 10 – 11 dosarul cauzei), la primul termen de judecată instanţa a dispus citarea reclamantei cu menţiunea de a depune la dosarul cauzei certificatul de deces al pârâtei T.A., sub sancţiunea prevăzută de art.1551 C.pr.civ.

De asemenea, în virtutea rolului său activ instanţa a dispus din oficiu emiterea unei adrese către Comisia Locală L. pentru aplicarea Legii 18/1991 pentru a comunica întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii HCJ nr. 2999/26.11.2001 cu privire la poziţia nr. 137 din tabelul anexă nr. 53: HCJ, toate cererile de reconstituire formulate de autori sau de moştenitorii acestora, actele doveditoare depuse de solicitanţi, actele de stare civilă pentru dovada filiaţiei persoanelor solicitante cu autorii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; să se precizeze dacă a formulat cerere de reconstituire autorul B. P. Gh. sau moştenitorul acestuia B. R. N. pentru terenul în litigiu, în caz afirmativ să se comunice cererea, modalitatea de soluţionare a cererii şi toată documentaţia întocmită, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; să se indice numele şi domiciliile moştenitorilor pârâtei decedate T.A..

La solicitarea instanţei de judecată, prin adresa nr.4251/06.10.2011 s-au comunicat de către organul local, în copie, HCJ nr.2999/26.11.2001 cu anexa aferentă, cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulată de T. Gh. A. şi înregistrată sub nr.196/20.01.1998, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulate de B. R. N. şi înregistrate sub nr.883/26.11.1998 şi nr.884/26.11.1998, certificat de deces T.A., acte de stare civilă, declaraţie T. Gh. A., act de vânzare datat 30.10.1945, certificat nr.668/26.10.1952, procură generală (filele 19 – 37 dosarul cauzei).

Având în vedere relaţiile comunicate de reclamantă, la termenul de judecată din data de 13.10.2011 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei T.A..

Analizând cu prioritate excepţia de fond invocată de instanţă din oficiu, conform art. 137 alin. 1 C.pr.civ., se reţine că pentru exercitarea acţiunii civile este necesară întrunirea cumulativă a mai multor condiţii, printre care existenţa capacităţii procesuale ce reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii civile.

Pornind de la dispoziţiile art. 5 alin 2 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, potrivit cărora capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, capacitatea procesuală de folosinţă apare ca fiind aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi de a-şi asuma obligaţii pe plan procesual.

In condiţiile art. 41 alin. 1 C.pr.civ. orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate fi parte in judecată. Persoanele fizice dobândesc capacitatea de folosinţă la momentul naşterii şi o pierd o dată cu moartea.(art. 7 alin. 1 Decret nr. 31/1954). În aceste condiţii rezultă că nu poate fi parte într-un proces civil persoana care nu are capacitate de folosinţă, întrucât a decedat, sancţiunea lipsei capacităţii procesuale de folosinţă fiind nulitatea absolută a actelor de procedură săvârşite după momentul decesului.

Conform certificatului de deces seria DS nr.510857 (fila 29 dosarul cauzei) pârâta T.A. a decedat la data de 30.01.2009.

Aşadar, la data introducerii acţiunii, 07.07.2011, pârâta T.A. nu mai era în viaţa, nemaiavând astfel capacitate procesuală de folosinţă.

Instanţa nu poate să introducă în cauză pe moştenitorii pârâtei T.A., chiar dacă ar fi existat o solicitare în acest sens, ceea ce în cauză nici nu există, întrucât dispoziţiile art.243 alin.1 pct.1 C.pr.civ., care permit introducerea în cauză a moştenitorilor, au în vedere ipoteza în care partea cu care s-a legat, în mod legal, procesul, a decedat ulterior introducerii acţiunii. Aşa fiind, textul de lege nu este aplicabil atunci când, la introducerea acţiunii, pârâtul nu se mai afla în viaţă şi, deci, raportul procesual nu se putea lega cu acesta, reclamanta trebuind să introducă acţiunea împotriva moştenitorilor celui decedat.

În condiţiile date, pârâta T.A. nu mai poate fi parte într-un proces civil, motiv pentru care instanţa va admite, în temeiul art. 137 alin. 1 C. pr. civ. raportat la art. 7 din Decretul nr. 31/1954, excepţia de fond, absolută şi peremtorie a lipsei capacităţii sale de folosinţă, iar pe fond cererea împotriva acesteia va fi respinsă ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Urmare a respingerii acţiunii împotriva pârâtei T.A. ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă, instanţa va respinge şi acţiunea promovată împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană G. şi Direcţia Silvică G., pentru următoarele considerente:

Prin cererea de chemare în judecată se solicită rectificarea HCJ nr.2999/26.11.2001, anexa nr.53, poziţia 137, B. P. Gh. – solicitant T.A.. Fără a analiza calificarea juridică a obiectului cererii, instanţa constată că acţiunea în modificarea sau anularea unei hotărâri a comisiei judeţene nu se poate soluţiona decât în contradictoriu, atât cu emitentul, cât şi cu beneficiarul acesteia.

Articolul 47 C.pr.civ. reglementează litisconsorţiu sau coparticiparea procesuală care, în conformitate cu poziţia părţilor, poate fi activă, pasivă sau mixtă.

În principiu, coparticiparea procesuală are un caracter facultativ, însă sunt situaţii în care, fie în baza legii, fie datorită naturii raportului juridic dedus judecăţii, când raportul de drept material litigios creează o dependenţă procesuală între coparticipanţi, astfel încât orice posibilitate de fracţionare este exclusă şi, prin urmare, declanşarea, continuarea şi finalizarea procesului civil nu se poate realiza decât în comun, există litisconsorţiu necesar care este guvernat de regula dependenţei procesuale relative a coparticipanţilor.

În acest sens, poate fi edificator textul art. 48 alin. (2) C.pr.civ., potrivit căruia „dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor sau pârâţilor, actele de procedură îndeplinite numai de unii din ei sau termenele încuviinţate numai unora din ei pentru îndeplinirea actelor de procedură folosesc celorlalţi; când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalţi,se va ţine seama de actele cele mai favorabile; reclamanţii sau pârâţii care nu s-au înfăţişat sau nu au îndeplinit un act de procedură în termen vor continua totuşi să fie citaţi”.

Deşi, din cuprinsul art. 48 alin. (2) C.pr.civ. nu rezultă expres, prin aceste dispoziţii legale se reglementează posibilitatea derogării de la principiul independenţei procesuale, ce guvernează litisconsorţiu simplu, sau, astfel spus, poate să rezulte un litisconsorţiu necesar şi în raport de natura acţiunii, care poate fi apreciat ca o varietate a litisconsorţiului necesar ce rezultă din natura raportului juridic.

Or, în speţă, natura acţiunii dă naştere unui litisconsorţiu necesar pasiv, obligatoriu şi unitar, deoarece instanţa trebuia să constate nevalabilitatea HCJ nr.2999/2001, atât faţă de emitent cât şi faţă de beneficiar, căci pronunţarea unei hotărâri uniforme reprezintă o necesitate juridică obiectivă în materia contestării actelor juridice, neputând fi conceput ca acelaşi act să fie valabil faţă de emitent şi nevalabil faţă de beneficiar.

Pentru toate considerentele expuse, instanţa va admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei T.A., invocată din oficiu, şi, pe cale de consecinţă, va respinge acţiunea împotriva acesteia ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă, şi va respinge acţiunea civilă formulată împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană G. şi Direcţia Silvică G..

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei T.A., invocată din oficiu, şi, pe cale de consecinţă, respinge acţiunea formulată de reclamanta Comisia Locală L. pentru aplicarea Legii 18/1991, reprezentată prin Primar D.L.D., în calitate de Preşedinte al Comisiei Locale L. pentru aplicarea Legii 18/1991, împotriva pârâtei T.A., cu ultim domiciliu în comuna L., sat L., judeţul G., ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosinţă.

Respinge acţiunea civilă împotriva pârâtelor Comisia Judeţeană G. pentru aplicarea Legii 18/1991, Direcţia Silvică G., ambele cu sediul în Tg-Jiu, judeţul G..

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 13.10.2011.

Preşedinte,

L.M.P.

Grefier,

E.I.

Red./Thred.L.M.P. 17 Octombrie 2011/6 ex.