Funcţionari publici care gestionează fonduri comunitare. Acţiune pentru obligarea angajatorului la plata sporului de 75%. Criterii prevăzute de lege pentru acordarea sporului. Imposibilitatea instanţei de a intra în atributele puterii executive Salarizare


Prin sentinţa civilă nr.1397/23 aprilie 2010 a Tribunalului Cluj, s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii M.T. ş.a. împotriva pârâtei CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI CLUJ (FOSTUL OFICIU JUDETEAN DE CONSULTANTA AGRICOLA) şi a fost obligată pârâta la plata în favoarea fiecăruia dintre reclamanţi a drepturilor salariale reprezentând sporul de 75% din salariul de bază începând cu 31.01.2005 şi în continuare până la încetarea raporturilor de serviciu precum şi la înscrierea în carnetul de muncă a acestui spor. Totodată, tribunalul a respins cererea reclamanţilor de acordare a cheltuielilor de judecată.

În motivarea hotărârii s-a reţinut că reclamanţii sunt funcţionari publici care gestionează fonduri comunitare, iar faptul că nu se contestă îndreptăţirea reclamanţilor la plata acestor drepturi ci se impută doar neacordarea fondurilor necesare angajatorului, constituie un motiv de admitere a acţiunii.

Împotriva acestei sentinţe s-a declarat recurs de către Camera Agricolă a judeţului Cluj solicitându-se modificarea sentinţei cu consecinţa respingerii acţiunii pe motiv că în perioada 2005-2008 a fost dispusă suspendarea sporului în cauză, iar în bugetul Ministerului Agriculturii şi al Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Cluj, nu au fost prevăzute fonduri pentru achitarea sporului de 75%.

Împotriva aceleiaşi sentinţe au declarat recurs reclamanţii solicitând schimbarea în parte a hotărârii în sensul acordării şi a cheltuielilor de judecată.

Asupra recursului, Curtea va reţine următoarele:

Reclamanţii sunt funcţionari publici în cadrul Camerei Agricole a judeţului Cluj având şi responsabilităţi privind gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României.

Potrivit art.1 din Legea 490 din 10 noiembrie 2004, personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României, poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici. Acest articol a suferit numeroase modificări prin ordonanţa 54/2005, Legea nr. 9/2006 şi Legea 260 din 7 iulie 2009. In ultima formă a legii se arată că personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare este constituit din personal contractual sau după caz, funcţionari publici, prin aceasta înţelegându-se potrivit alin.2 alt personal decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar. Acest personal putea avea majorate salariile de bază corespunzătoare funcţiilor cu până la 75% în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a guvernului, iar odată cu art.I din OUG 35/11.04.2009 pentru acest personal urmează a fi făcută o evaluare a activităţii, ocazie cu care se poate modifica procentul de majorare a salarului de bază. Oricum, drepturile salariale trebuiau acordate potrivit bugetelor aprobate, ceea ce semnifică existenţa unui buget prevăzut pentru acordarea acestor majorări la dispoziţia ordonatorilor de credite.

În cazul reclamanţilor în perioada 2005 – 14 aprilie 2008 a fost dispusă suspendarea sporului în cauză, iar după această dată nu a fost prevăzut în buget pentru acordarea acestui spor, iar în continuare nu a fost făcută o evaluare a activităţii pentru a se stabili cât anume urmează să fie şi dacă urmează să fie efectuată o majorare salarială tocmai datorită lipsei fondurilor în acest sens, iar după emiterea OUG 35/2009 urmau a fi stabilite prin Hotărârea guvernului structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare, numărul şi structura posturilor, criteriile de acordare, de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi acordat personalului corespunzător atribuţiilor din fişa postului.

Reclamanţii deşi au făcut parte dintr-o astfel de structură, nu pot beneficia de acest spor până la stabilirea tuturor criteriilor a raportului de evaluare a unui buget destinat acestui scop.

Instanţa de judecată nu poate intra în atributul puterii executive pentru a determina criteriile în baza căruia se acordă acest spor, cuantumul acestui spor, evaluarea activităţii reclamanţilor şi nici să acorde chiar în ipoteza existenţei tuturor acestor aspecte, un spor salarial în condiţiile inexistenţei unui buget aprobat în acest scop, aşa cum prevăd dispoziţiile legale.

Aşa fiind, în conformitate cu prevederile art.304 pct.9 C.proc.civ., va admite recursul declarat de Camera Agricolă a judeţului Cluj, va modifica în totalitate sentinţa civilă atacată în sensul că va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Având în vedere soluţia acţiunii reclamanţilor în baza prevederilor art.312 C.proc.civ.raportat la art.274 C.pr.civ.va respinge recursul declarat de reclamanţi, ca nefondat.