Grăniţuire, revendicare şi obligaţie de a face Proprietate privată


R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 6137/2011

Sedinta publica de la 05 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE JANETA POPESCU

Grefier ALINA-MARIA GHIMIS

Pe rol fiind judecarea actiunii civile pentru granituire, revendicare si obligatie de a face formulata de reclamantul … împotriva pârâtilor …, … si …

La apelul nominal, facut în sedinta publica a raspuns reclamantul, personal, pârâtii, asistati de avocat …, lipsa fiind …, reprezentat de avocat ….

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care a învederat ca s-au depus obiectiuni la raportul de expertiza ,din partea pârâtilor, acestia din urma depunând în sedinta publica si cerere înregistrata la O.C.P.I.si raspunsul de la expertul tehnic …, datat 30.06.2011.

Instanta a pus în discutie obiectiunile la raportul de expertiza depuse din partea pârâtilor.

Avocat … a solicitat admiterea acestor obiectiuni, pentru motivele înscrise în notele depuse.

Avocat …, pentru … a pus aceleasi concluzii.

Reclamantul s-a opus si a solicitat respingerea obiectiunilor.

Instanta, apreciind asupra obiectiunilor considera ca acestea nu sunt întemeiate, ca expertul a raspuns la obiectivele stabilite de instanta si de asemenea, se retine ca raportul de expertiza a fost însusit fara obiectiuni si de expertul asistent propus de catre pârâti, astfel ca fiind parerea comuna a doi experti si fiind exprimate opiniile de specialitate cu privire la obiectivele stabilite, instanta apreciaza ca neîntemeiate aceste obiectiuni si le respinge.

Aparatorii pârâtilor au solicitat efectuarea unei contraexpertize.

Reclamantul s-a opus învederând ca s-a mai efectuat o expertiza si în primul ciclu procesual si are aceleasi concluzii.

Instanta, apreciind asupra acestei cereri si constatând ca în cauza exista deja parerile a trei experti, doi specialisti cu ocazia rejudecarii si un specialist la primul ciclu procesual si au aceleasi concluzii, în cauza neexistând expertize contradictorii, considera ca proba cu contraexpertiza nu mai este necesara în cauza si o respinge.

Constatând ca nu mai exista alte cererii , instanta apreciaza încheiata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor si asupra fondului cauzei.

Reclamantul solicita admiterea în parte a exceptiei cu privire la capatul de cerere privind granituirea, respingerea exceptiei privind revendicarea si obligatia de a face, urmând ca, pe fond, sa se admita actiunea, sa se stabileasca linia de hotar conform actualului raport de expertiza ,sa se dispuna obligarea pârâtilor sa lase în deplina proprietate reclamantului terenul din litigiu, obligarea acestora sa-si ridice gardurile amplasate abuziv, cu nerespectarea liniei de mejdina, obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

Av. …, pentru pârâti a solicitat admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a acestora, pe fond respingerea actiunii, cu obligarea reclamantului la cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat.

Av. … pentru …, a pus aceleasi concluzii.

Au fost depuse si concluzii scrise.

J U D E C A T A

Prin actiunea civila introdusa la aceasta instanta, înregistrata sub nr. 12790/318/2008 reclamantul … a chemat în judecata pe pârâtii … si …, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna stabilirea liniei de hotar care delimiteaza proprietatea reclamantului de cea a pârâtilor, obligarea pârâtilor sa-i lase în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de teren ocupata abuziv, prin amplasarea unui gard despartitor construit pe terenul reclamantului, obligarea acestora sa-si ridice gardurile amplasate abuziv, construite din boltari pe temelie de beton, pe lungimea de circa 5 m., precum si un gard din pari de lemn si sârma ghimpata.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca prin contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 2487/11 mai 2006 a cumparat de la numitul … un teren în suprafata de 352,8 m., de forma neregulata.

Totodata, prin contractul nr. 2488/11 mai 2006, a cumparat de la … un teren în suprafata de 353,3 m.p.

În felul acesta trebuie sa detina în proprietate suprafata totala de 706,1 m.p., cu latimi si lungimi variabile, învecinata spre Sud cu pârâtii.

Reclamantul mai arata ca ,în primavara anului 2008 acestia au procedat la edificarea unui gard din boltari cu temelie de beton, patrunzând spre terenul reclamantului pe o latime de circa 0,15 m. ,au amplasat, de asemenea, mai multi pari de lemn, pe care au montat sârma ghimpata, ocupând din proprietatea reclamantului circa 0,7 m.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art.480 si urm., art.585 Cod civil.

În dovedirea actiunii a depus la dosar decizia civila nr. 773/2005 a Tribunalului Gorj, contractele de vânzare – cumparare sus mentionate, planul de amplasament si delimitare a terenurilor.

Pârâtii au formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca neîntemeiata,nu au recunoscut sa fi ocupat din terenul reclamantului si au invocat ca hotarul dintre proprietati a fost stabilit prin decizia nr. 773/30.08.2005 a Tribunalului Gorj, pusa în de catre judecatoresc …, care a încheiat procesul verbal de punere în posesie nr. 8/E/2006.

Executarea s-a facut în contradictoriu cu ambii vânzatori ai terenului catre reclamant, respectiv … si …, iar cu ocazia executarii, s-au batut tarusi pe linia de mejdina, pe care ulterior s-a întins un fir de sârma ghimpata.

Pârâtii au mai sustinut ca gardul de beton a fost construit în primavara anului 2008 si nu se afla între proprietatile partilor.

Au fost depuse la dosar procesele-verbale de punere în posesie nr. 7 si 8 /27 februarie 2006 încheiate de BEJ …, planurile cadastrale, planul de încadrare în zona.

La termenul din 16.10.2008 reclamantul a depus o completare a cererii, solicitând obligarea pârâtilor sa-si demoleze gardul pe temelie de beton, amplasat pe circa 15 – 25 m. , pe acelasi aliniament cu gardul de beton si pari de lemn, a caror retragere a solicitase prin actiunea initiala invocând faptul ca acest gard a fost construit de catre pârâti dupa promovarea cererii ce formeaza obiectul prezentului litigiu.

Pârâtii au formulat întâmpinare si cu privire la aceasta completare, mentionând ca gardul din boltari pe temelie de beton respecta aliniamentul liniei de hotar stabilit de catre executorul judecatoresc.

Reclamantul a depus un raspuns la întâmpinare, nerecunoscând amplasarea gardului de catre pârâti pe linia de hotar rezultata din decizia civila de partaj.

Prin s.c. nr. 3338/6.05.2009pronuntata la Judecatoria Tg-.Jiu a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâtii … si … cu privire la capatul de actiune privind granituirea si pe fond, a respins actiunea civila în granituire, revendicare si obligatie de a face , formulata de reclamantul …, împotriva pârâtilor … si …, si a obligat reclamantul sa achite pârâtilor 1200 lei cheltuieli de judecata.

Împotriva sentinte nr. 3338/6.05.2009 a declarat apel reclamantul, iar prin decizia civila nr. 356/12.11.2009 pronuntata la Tribunalul Gorj a fost admis apelul , casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta de fond , cu indicatia ca instanta de fond sa administreze noi probatorii prin care sa se verifice daca pârâtii exercita sau nu în fapt ocupatiunea unui teren proprietatea reclamantului , daca au amplasat gard despartitor prin care sa afecteze proprietatea reclamantului.

Împotriva deciziei civile nr. 356/12.11.2009 a declarat recurs … si …, iar prin decizia civila nr. 493/6.04.2010 Curtea de Apel Craiova a respins recursul.

Dupa casare cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu sub nr. 5955/318/2010 si au fost administrate noi probatorii fiind introdus în cauza …, titular al dreptului de proprietate al terenului învecinat cu cel al reclamantului, prin dobândire de la parinti.

Au fost de asemenea, luate interogatorii, audiati martorii …, …, – propusi de reclamant si martorii … si … , propusi de catre pârâti si a fost efectuata o noua expertiza , lucrarea fiind întocmita d ecatre expert … , numit de instanta si însusit de expert …, expert asistent ales de pârâti.

La stabilirea situatiei de fapt au fost avute în vedere atât probatoriile administrate în primul ciclu procesual cât si cu ocazia rejudecarii.

În acest sens, din depozitiile martorilor s-a retinut ca reclamantul a cumparat terenurile de la numitii … si …, iar la data încheierii contractelor de vânzare cumparare, între terenurile partilor litigante nu exista gard sau alte semne care sa identifice linia de mejdina, desi prin decizia de partaj a fost pusa în executare, au fost delimitate proprietatile prin montarea unor tarusi de catre executorul judecatoresc, tarusii respectivi aflându-se si în prezent pe acelasi aliniament.

Din aceleasi probatorii rezulta ca pârâtii au construit un gard de stenepi si sârma ghimpata în cursul anului 2007,gardul nefiind drept, prezentând o curbura, respectând configuratia naturala a terenului.

Cât priveste expertizele efectuate în cele doua cicluri procesuale se retine ca acestea exprima puncte de vedere concordante.

În cauza s-a depus contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 5311/02.10.2007 încheiat de B.N.P. …, prin care s-a facut dovada ca terenul din litigiu a înstrainat de pârâti , fiului lor, ….

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca terenul care se învecineaza în partea de Sud cu terenul reclamantului apartine în proprietate numitului … Adrian, conform contractului de vânzare cumparare autentificat sub nr. 5311/02.10.2007 de B.N.P. ….

Fata de disp. art., 137 C. pr. civ, potrivit carora instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond ce fac inutila cercetarea judecatoreasca, instanta va analiza cu prioritate exceptia lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtilor … si … invocata de acestia .

Conform art. 585 C.pr.civila, granituirea se poate realiza numai între persoane care au calitatea de ai fondurilor învecinate, motiv pentru care pentru cererea de granituire apare ca fiind întemeiata exceptia lipsa calitatii procesuale pasive a pârâtilor … si … invocata de acestia cu privire la capetele de actiune privind granituirea si obligatia de a face.

Aceeasi este situatia si cu privire la obligatia de a face constând în obligarea la ridicarea gardului, deoarece gardul împrejmuitor deserveste proprietatea asigurând protectia acesteia si facând parte integranta din proprietate, astfel ca titularul dreptului de proprietate asupra împrejmuirii nu este persoana care a realizat împrejmuirea ci aceea care este titulara dreptului de proprietate al proprietatii împrejmuite, numai acesteia putându-i-se impune obligatii cu privire la gardul împrejmuitor, deoarece lege numai acesteia îi recunoaste drept de dispozitie referitor le împrejmuire.

Cât priveste însa actiunea în revendicare, având în vedere ca aceasta are la baza ocupatiunea iar din probatorii rezulta ca pârâtii se gospodaresc în comun si folosesc de asemenea si terenurile, instanta apreciaza neîntemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor … si … invocata de acestia, cu privire la acest capat de cerere.

Din motivele expuse si vazând disp. art. 137 C. pr. civ., art. 480 si 485 C. civ., instanta va admite în parte exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor … si … invocata de acestia ,numai cu privire la capetele de actiune privind granituirea si obligatia de a face.

Referitor la fondul cauzei, instanta retine ca proprietatile partilor sunt învecinate.

Potrivit dispozitiilor art. 584 C. civ. , “orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite de a sa;….”, astfel ca, odata îndeplinita conditia de vecinatate a celor doua proprietatii ,actiunea este admisibila si, din moment ce partile nu au stabilit aceasta linie prin buna întelegere, actiunea este si întemeiata.

Din motivele mai sus expuse, instanta a considerat ca raportul de expertiza a raspuns obiectivelor fixate si , prin urmare, linia de hotar este cea stabilita prin aceasta lucrare respectiv, pe aliniamentul A-1-2-3-4-5-6-7-8-9-B.

Fata de acelasi raport de expertiza, conform carora fata de aceasta linie de hotar pârâtii ocupa din terenul reclamantului o suprafata de teren de 73 mp, descrisa în schita la raportul de expertiza – hasurat ca rosu învecinat la N- teren reclamant, S- teren pârât … , E- … si V- …, instanta apreciaza ca si cererea de revendicare este întemeiata cu privire la aceasta suprafata de teren. În raport de aceasta cerere si vazând si disp. art 480 C. civ., instanta retine ca, actiunea în revendicare este actiunea reala prin care proprietarul neposesor îsi recupereaza bunul sau de la posesorul neproprietar, iar pentru admisibilitatea cererii el trebuie sa faca dovada ca este titularul dreptului de proprietate si ca pârâtul detine fara drept bunul, dovada apreciata în speta ca fiind realizata.

În ce priveste sustinerea pârâtilor în sensul ca expertul nu ar fi avut în vedere decizia nr. 773/A/2005 ,pronuntata la Tribunalul Gorj, instanta retine ca, pe de -o parte, reclamantul nu este parte în acel litigiu astfel ca, fata de principul relativitatii hotarârilor judecatoresti, executarea silita efectuata de executorul judecatoresc nu-i este opozabila acestuia, el dobândind în baza unei conventii de vânzare cumparare si acesta fiind titlul sau de proprietate.

Pe de alta parte, se retine ca executarea a fost efectuata de executorul judecatoresc ce nu a avut posibilitatea efectuarii masuratorilor cu aparatura de specialitate , iar expertul topograf sustine ca aceasta executare nu este conforma iar tarusi fixati de executorul judecatoresc nu respecta si dimensiunea de 3,05m, ceea ce conduce la aprecierea din partea instantei, în sensul ca este mai expertizata parerea si constatarea facuta de inginerul specialist topograf decât cea facuta de executorul judecatoresc.

Din motivele expuse si vazând dispozitiile citate, instanta va obliga pârâtii sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 73 mp descrisa în schita la raportul de expertiza – hasurat ca rosu învecinat la N- teren reclamant, S- teren pârât Fiera … , E- … si V- ….

Cum din acelasi raport de expertiza rezulta ca gardul împrejmuitor al pârâtului … este pe acest teren, instanta , fata de disp. art. 480 C. civ., rap. la art. 1075 C. civ, va obliga pârâtul în cauza sa-si retraga gardul împrejmuitor pe aliniamentul retinut ca fiind linia de hotar, iar în caz de refuz abiliteaza reclamantul sa-l mute pe cheltuiala pârâtului.

Vazând si disp. art. 274 C.pr.civ, potrivit carora partea care cade în pretentii, va suporta cheltuielile de judecata, instanta urmeaza sa oblige pârâtii în solidar la plata catre reclamant a sumei de 2877 lei cheltuieli de judecata. Pentru cuantumul acestora s-au avut în vedere atât cheltuielile efectuate în primul ciclu procesual, cât si cele efectuate în recurs si rejudecare, respectiv, 700 lei onorariu expert fila 46, 77 lei taxa timbru, filele 5, 7 din acelasi dosar, 400 de lei, onorariu expert – primul ciclu procesual, 700 de lei, onorariu avocat – fila 27 din dosarul Curtii de Apel Craiova si 1000 lei onorariu avocat, fila 18 din dosarul Tribunalului Gorj, acestea fiind singurele cheltuieli de judecata dovedite în conditiile prev. de art. 1169 C.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite în parte exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor … si …, invocata de acestia, cu privire la capetele de actiune privind granituirea si obligatia de a face.

Admite în parte actiunea cu completarea ulterioara, formulata de reclamantul …, domiciliat în … judetul Gorj, împotriva pârâtilor …, … si …, domiciliati în Tg.-Jiu, str. …, nr. 6, judetul Gorj.

Stabileste linia de hotar dintre proprietatea reclamantului si proprietatea pârâtului …pe aliniamentul stabilit prin raportul de expertiza tehnica judiciara, pe aliniamentul A-1-2-3-4-5-6-7-8-9-B si obliga acelasi pârât sa-si retraga gardul împrejmuitor pe acest aliniament, iar în caz de refuz abiliteaza reclamantul sa-l mute pe cheltuiala pârâtului.

Obliga pârâtii sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 73 mp descrisa în schita la raportul de expertiza – hasurat ca rosu învecinat la N- teren reclamant, S- teren pârât … , E- … si V- …

Obliga pârâtii în solidar la plata catre reclamant a sumei de 2877 lei cheltuieli de judecata.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 05.07.2011, la Judecatoria Tg.-Jiu.

Presedinte,

JANETA POPESCU

Grefier,

ALINA-MARIA GHIMIS

J.P. 12 Iulie 2011

6ex.

1