Hotarare act autentic Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Actiune constatare

Data publicarii pe portal: 15.11.2010

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. susmentionat,la reclamantul S I a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S M ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se constate intervenita vânzarea-cumpararea urmatoarelor bunuri imobile: suprafata de 84 mp, teren din categoria de folosinta ” alte terenuri “, situat în intravilanul corn. Priseaca , sat Buicesti , jud. Olt, în tarlaua 14, parcela 614 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – A 675, Est – Stan Marin , Sud – A 673., Vest: Stoian Gh.conformTitlului de Proprietate nr. 24759/50 , eliberat la data de 01.11.1994; suprafata de 249 mp , teren arabil , situat în intravilanul com. Priseaca, sat Buicesti , jud. Olt, în tarlaua 14, parcela 675 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – Badea S., Est – Stan Ion , Sud – Hb 674., Vest – Stoian Gh. , conform Titlului de Proprietate nr. 24759 / 50 , eliberat la data de 01.11.1994;suprafata de 144 mp , teren arabil , situat în intravilanul com. Priseaca , sat Buicesti , jud. Olt, în tarlaua 14, parcela 673 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – Hb 674 , Est – Stan Marin , Sud – Stan Marin , Vest – Stoian Gh., conform Titlului de Proprietate nr. 24759 / 50, eliberat la data de01.11.1994;suprafata de 650 mp , teren pasune , situat în extravilanul com. Priseaca , sat Buicesti, jud. Olt, în tarlaua 76, parcela 74/1 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – Pitis N. , Est – Hc 459 , Sud – Pitis Gh., Vest – A 74 , conform Titlului de Proprietate nr. 24759 / 50 , eliberat la data de 01.11.1994;suprafata de 4000 mp , teren arabil, situat în extravilanul com. Priseaca, sat Buicesti, jud. Olt, în tarlaua 76, parcela 1 78 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – Stan Dtru , Est – L 708 , Sud – Stan Ctin , Vest – DCL 4 , conform Titlului de Proprietate nr. 24759 / 50 , eliberat la data de 01.11.1994;suprafata de 7901 mp , teren arabil, situat în extravilanul com. Priseaca , sat Buicesti, jud. Olt, în tarlaua 79, parcela 47 , cu urmatoarele vecinatati : Nord De 735 , Est – teren atribuit lotului nr. 2 (Stan Ion). , Sud – De 734 , Vest – Pitis Floarea, conform Titlului de Proprietate nr. 24759/50, eliberat la data de 01.11.1994;suprafata de 348 mp , teren cultivat cu vita de vie , situat în extravilanul com. Priseaca , sat Buicesîi, jud. Olt, în tarlaua 63, parcela 16 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – teren atribuit lotului nr. 2 (Stan Ion) , Est – T 63 , Sud – Arsenoiu Dtru , Vest – De 427/1 , conform Titlului de Proprietate nr. 24759 / 50 , eliberat la data de 01.11.1994;- suprafata de 945 mp, teren intravilan , situat in tarlaua 14 , parcelele : 674/1 , 672 , 675/1 , 673/1 , conform Titlului de Proprietate nr. 24712 / 93 , eliberat la data de 12.07.3 994 , individualizat astfel : 5 mp, teren din categoria alte terenuri, situat în intravilanul comunei Priseaca, sat Buicesti, tarlaua 14, parcela 674/1, cu urmatoarele vecinatati : Nord – A 675 , Est – Muruga M , Sud -A 673/1 ,Vest – Stan Ghe , conform T.P. nr. 24712/93 ,emis la data de 12.07.1994 ;468 mp , teren curti constructii, situat în intravilanul comunei Priseaca ,sat Buicesti, tarlaua 14 , parcela 672 , cu urmatoarele vecinatati : Nord – A 673/1 , Stan Ghe , Est – Muruga M, Sud – De 675 , Vest – Stoian Ghe , conform T.P. nr. 24712/93 ,emis la data de 12.07.1994 ;248 mp , teren arabil, situat în intravilanul comunei Priseaca ,sat Buicesti, tarlaua 14 , parcela 675/1, cu urmatoarele vecinatati : Nord – Badea S , Est – Stan Ion , Sud – Hb 674/1 Vest – Stan Glie , conform T.P. nr. 24712/93 ,emis la data de 12.07.1994;-85 mp , teren arabil, situat în intravilanul comunei Priseaca ,sat Buicesti, tarlaua 14 , parcela 673/1, cu urmatoarele vecinatati : Nord – Hb 674/1 , Est – Muruga M., Sud -Ce 672 Vest Stan Ghe, conform T.P. nr. 24712/93,emis la data de 12.07.1994; o casa de locuit. acoperita cu tigla: situata in tarlaua 14 , parcela 672 , teren curti constructii, hotarârea pronuntata urmând sa tina loc de contract autentic de vânzare-cumparare.

În motivarea actiunii sale reclamantul a aratat ca a încheiat cu pârâtul un act sub semnatura privata la 01.06.2009 cu privire la imobilele sus mentionate pentru care a achitat integral pretul stabilit, intrând în posesia lor înca de la acea data. În plus a cumparat materialele necesare renovarii constructiilor si le-a depozitat pe terenul aferent acestora , iar în lipsa contractului autentic nu poate realiza lucrarile pe care si le-a propus si nici nu poate beneficia de subventiile de stat pentru suprafetele de teren din extravilan. Mai arata reclamantul ca s-a înteles cu pârâtul sa se prezinte în vederea încheierii contractului în forma autentica la notar, însa acesta refuza sa-si îndeplineasca aceasta obligatie asumata, invocând motive de boala.

În dovedirea cererii sale, reclamantul a depus înscrisul sub semnatura privata încheiat cu pârâtul, copia titlului de proprietate emis pentru terenul aferent constructiilor, copia sentintei civile 3293 din 11.05.2010 si a solicitat încuviintarea probei cu interogatoriul si a celei testimoniale cu un martor cu care sa faca dovada platii pretului si predarii posesiei terenului, al refuzului pârâtului de a se prezenta la notar, probe care au fost admise ,fiind considerate legale ,dar si utile în raport de dispozitiile art 167 c.p.civ..

Pîrîtul legal citat nu a depus întâmpinare, dar s-a prezentat la interogatoriu.

Fata de raspunsurile date de acesta la interogatoriu instanta a apreciat ca se impune acordarea unui termen de gratie in sensul indeplinirii de catre pârât a obligatiei de a se prezenta la notarul public pentru incheierea contractului autentic asa cum s-a obligat fata de reclamant.

La termenul de judecata fixat, s-au depus de reclamant înscrisuri cu care s-a facut dovada ca pârâtul desi notificat nu s-a prezentat la notarul public asa cum s-a obligat.

Analizând actiunea în raport de sustinerile partilor, de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, instanta a considerat-o neîntemeiata si a fost respinsa prin sentinta civila 3781.

Pentru a aprecia astfel, instanta a avut în vedere ca si dupa abrogarea dispoz.art 12 din D 144/1958 prin Lg.50/1991, în practica si literatura juridica s-a adoptat punctul de vedere potrivit caruia, pe baza unor antecontracte de vânzare- cumparare ce indeplinesc toate cerintele de valabilitate specifice oricarei conventii, cerinte mentionate expres in dispozitiile art 948 c.civ ,instantele judecatoresti pot pronunta hotarari care sa tina loc de contract autentic de vînzare –cumparare privitoare la imobile terenuri.

Temeiul juridic al unei astfel de cereri si implicit al hotarârii, fiind dispozitiile art 1073-1077 c.civ, dar si faptul ca prin antecontractul încheiat si care are valoarea unei promisiuni bilaterale de vânzare cumparare, se naste în sarcina partilor o obligatie de a face, respectiv de a constitui sau transmite un drept real si cu conditia de a nu se fi stipulat prin acordul partilor o clauza de dezicere.

În ceea ce le priveste pe parti, instanta retine ca nu sunt îndeplinite cerintele legale pentru a se pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare pentru urmatoarele considerente de fapt si de drept:

Pârâtul este casatorit cu Stoica Elena si din casatoria lor a rezultat reclamantul , dar si un alt descendent de gradul I, asa cum rezulta din depozitia martorului audiat în cauza si careia i s-ar fi dat suma incasata de la reclamant cu titlu de pret , ca despagubire pentru partea sa din mostenire.

O astfel de situatie nu este permisa de lege, codul civil sanctionând cu nulitatea absoluta pactul ( conventia) asupra succesiunilor nedeschise, insa ea intereseaza sub un alt aspect acela al stabilirii în concret a naturii jurdice a conventiei dintre reclamant si pârât, pentru ca doar in cazul unei promisiuni bilaterale de vânzare cumparare pura si simpla instanta poate suplini consimtamântul promitentului vânzator, respectiv poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract autentic de vânzare cumparare.

Sub acest aspect are relevanta si împrejurarea ca nu a avut loc predarea efectiva a posesiei bunurilor ce au facut obiectul conventiei, acestea fiind posedate în continuare de pârât si sotia sa, alaturi de reclamant, asa cum rezulta din relatarile martorului propus spre audiere de reclamant, fapt ce conduce, alaturi de cele anterior expuse ca în fapt conventia intervenita are natura de contract nenumit , respectiv cu clauza de întretinere.de intretinere si nu o promisiune pura si simpla de vânzare cumparare.

Instanta a avut în vedere si faptul ca respectiva conventie intervenita între parti nu poate fi considerata un de vânzare-cumparare valabil, în întelesul dispoz. Legii 50/1991, nefiind îndeplinite cerintele art. 948 C.civ. cu privire la valabilitatea obiectului conventiei, acesta trebuind sa priveasca bunuri proprietatea exclusiva a celui ce se obliga.

Din depozitia martorului audiat la propunerea reclamantului , coroborate cu continutul înscrisurilor doveditoare ale dreptului de proprietate ale promitentului vânzator, instanta a retinut ca imobilul constructie si terenul aferent sunt proprietatea in codevalmasie a pârâtului si a sotiei sale Stoica Elena care nu a participat la conventia incheiata.

Aceasta întrucât natura de bun comun este prezumata, iar dovada ca un bun este propriu trebuie facuta de cel care o afirma.

În conditiile în care mama reclamantului care nu figureaza ca parte în proces deoarece ea nu a fost parte in conventia ce a intervenit intre reclamant si tatal sau la 01.06.2009, asa cum rezulta din cele consemnate in inscrisul probator întocmit la aceiasi data si depus în copie la dosar-fila 4 nu se pune problema achiesarii la conventie.

În materia actelor de dispozitie, cum este si cel incheiat de pârât cu reclamantul, asupra bunurilor comune ale sotilor este necesara existenta unui mandat expres al sotului ce nu este parte in conventie, mandat necesar sub sanctiunea nulitatii absolute a conventiei de instrainare.