Hotărâre care sa ţină loc de act autentic Contracte


Titlu: plangere contraventională

Data speţă: 07.12.2010

Prin plângerea înregistrată la data de 09.11.2009 sub nr. 18083/180/2009 pe rolul Judecătoriei Bacău, petenta Ş. L. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr.4585614 încheiat la data de 22.10.2009 in localitatea F., jud. B. de către organul constatator Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bacău – Serviciul Poliţiei Rutiere.

Prin sentinţa civilă nr. 5233/25.05.2010 a Judecătoriei Bacău a fost admisa excepţia necompetenţei teritoriale şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Buhuşi pe rolul căreia a fost înregistrată la data de 16.09.2010 sub numărul 1302/199/2010.

Plângerea a fost legal formulata în termenul prevăzut de art.31 din O.G. nr.2/2001 completată şi modificată şi este scutită de plata taxei de timbru potrivit dispoziţiilor art.36 din O.G. nr.2/2001 completată şi modificată.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că în fapt, situaţia reţinută în procesul verbal nu corespunde realităţii, deoarece se deplasa într-oi coloană de autovehicule, iar la bordul autoturismului avea montat detector de radar care ar fi avertizat-o cu privire la prezenţa unui radar pe respectivul sector de drum. Mai arată petenta că în cazul înşiruirilor de autovehicule, este posibil ca viteza de deplasare să fie atribuită unui alt autovehicul decât cel care se deplasează cu viteza respectivă.

Pentru aceste motive solicită anularea procesului verbal atacat.

La dosarul cauzei petenta a ataşat procesul-verbal contestat.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii petentei ca neîntemeiată.În motivarea întâmpinării se arată că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei înscrisă în procesul verbal. A invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bacău, faţă de locul săvârşirii contravenţiei, iar pe fond solicită respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Odată cu întâmpinarea intimatul a depus acte, respectiv copie de pe contestaţia formulată de petentă, procesul verbal în original, şi confirmarea de primire a acestuia, planşe foto, buletin de verificare metrologică şi atestat al agentului constatator.

La termenul din 19.11.2010 instanţa a dispus sesizarea în urma invocării excepţiilor de neconstituţionalitate ale art. 32,33,34 al.1 din OG nr.2/2001.

La termenul din 07.12.2010 instanţa a decăzut intimata din proba cu martori.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal atacat petenta Ş. L. a fost sancţionată contravenţional cu 10 puncte amendă în valoare de 600 lei şi reţinerea permisului de conducere în vederea suspendării, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.49 alin.1 din OUG nr. 195/2002 republicată si sancţionat de art.102 alin. 3, lit. e din OUG 195/2002, republicata.

S-a reţinut în sarcina petentei că a condus autoturismul marca w cu nr. de înmatriculare xxx cu viteza de 122 Km/h in localitatea F., jud. B..

Verificând, în conformitate cu prevederile art.34 al.1 din OG nr.2/2001, legalitatea procesului verbal de contravenţie contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Potrivit art.1 din O nr.2 /2001 “constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie , stabilită şi sancţionată prin lege […]”.În ceea ce priveşte latura obiectivă a faptei aşa cum a fost reţinută de agentul constatator în sarcina petentei elementul material constă într-o acţiune , respectiv , de a aconduce autotutismul , în localitate , cu viteza de 122 km/ h, cu 72 km mai mult faţă de viteza legală maximă admisă în localitate .Pentru a antrena răspunderea petentei este necesar a se dovedi comportamentul ilicit al petentei.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis includerea contravenţiilor, ca regulă, în materia penală astfel că prezumţia de nevinovăţie este o garanţie existentă şi în acest domeniu, aplicându-se , în esenţa ei, şi în materie civilă , astfel încât este evident că ea acoperă şi materia contravenţiilor.Astfel, ca un element fundamental al prezumţiei de nevinovăţie se instituie sarcina probei în cadrul obligaţiilor organului constatator , astfel că acestuia îi revine sarcina să facă dovada că petenta a depăşit limita legală de viteză.

Intimata şi-a îndeplinit această obligaţie ,din planşele foto rezultând că petenta a circulat cu viteza de 122 KM/H în localitate, din planşe reieşind cu claritate că maşina petentei era în localitate.

Potrivt art.108 alin 1 lit b pct.2 din O.U.G. 195 / 2002 republicată,, constatrea vitezei se face, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic iar intimata a făcut dovada atestării agenţilor constatori şi a verificării metrologice a cinemometrului montat pe Dacia Logan nr.MAI 19744.

Susţinerile petentei potrivit cărora se deplasa în coloană şi deţinea detector de radar iar ca urmare a acestui fapt nu este posibil ca autoturismul condus de aceasta nu putea să ruleze cu viteza reţinută de organul constatator nu pot fi primite,deoarece nu sunt probate în nici un fel.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că, deşi O.G nr.2/2001, nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului verbal de contravenţie, din economia textului art.34 rezultă că procesul verbal de contravenţie face dovada deplină a situaţiei de fapt si a încadrării în drept până la proba contrară.

Procesul verbal atacat este susţinut de probe ştiinţifice, respectiv fotografiile făcute cu aparatul radar – cinemometrul cu care a fost stabilită viteza cu care circula petenta. Din examinarea acestora rezultă cu claritate că petenta a fost surprins în timp ce circula în localitate. Aşa fiind, încadrarea juridică a faptei a fost făcută corect de către organul constatator.

Din buletinul de verificare metrologică rezultă că cinemometrul cu care s-a constatat contravenţia a fost verificat metrologic, fiind în perioada de valabilitate a acestei verificări. De asemenea, agentul constatator era atestat ca operator radar.

Din procesul verbal atacat rezultă că petenta a avut posibilitatea de a face obiecţiuni, menţionând la această rubrică „permisul de conducere este la preschimbare,doresc dovada vitezei,nu semnez procesul verbal la momentul opririi de către poliţie”.

Petenta nu a administrat probe din care să rezulte că cele menţionate în procesul-verbal de contravenţie nu corespund realităţii.Având în vedere că petenta a refuzat semnarea procesului verbal organul constatator,acesta a fost semnat de un martor asistent.

Întrucât în cauză legalitatea si temeinicia procesului verbal atacat nu au fost înlăturate, instanţa va respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de către petenta, menţinând ca legale şi temeinice dispoziţiile procesului-verbal atacat.

Red. A.N.T