Hotarare care sa tina loc de act autentic Indexări


Pe rol soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul V I în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA COMUNEI GHEORGHE DOJA, PRIN PRIMAR ş.a., având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se constată prezenţa reprezentantei reclamantului, avocat F IS, lipsă fiind reclamantul şi reprezentanţii legali ai pârâţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Reprezentanta reclamantului depune la dosarul cauzei delegaţie de substituire din partea doamnei avocat Tothezan Claudia Monica şi concluzii cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mureş.

Instanţa pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mureş.

Reprezentanta reclamantei solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a OCPI Mureş.

Instanţa pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria Comunei Gheorghe Doja, prin primar şi a Consiliului local al comunei Gheorghe Doja , prin primar.

Reprezentanta reclamantului arată că îşi menţine concluziile scrise din încheierea de şedinţă anterioară.

Reprezentanta reclamantului arată că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauză, instanţa încheie faza procedurii probatorii şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta reclamantului solicită admiterea acţiunii cum a fost formulată şi precizată.

Instanţa reţine cauza în pronunţare pe excepţiile invocate şi asupra fondului.

J U D E C A T O R I A

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul aceste instanţe sub nr. 3171/320/2008, la data de 10.04.2008, reclamantul V I a solicitat în contradictoriu cu pârâţii Primăria comunei Ghe. Doja, prin primar, Consiliul Local al Comunei Ghe. Doja şi OCPI Mureş, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

-admiterea cererii;

-admiterea cererii;

-admiterea cererii;

-să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, imobilului apt pentru întabularea în CF 69 al comunei Ghe. Doja, cu nr. top 249/1, 246/1, 247/1. 248/1,248/2 teren intravilan, pe care se află edificat un grajd din cărămidă acoperit cu ţiglă, cu 5 încăperi şi teren aferent, în suprafaţă de 1360 mp, pe numele lui V I şi soţia V M – dobândit ca bun comun;

-cu cheltuieli de judecată.

-cu cheltuieli de judecată.

-cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii,s-a arătat că la data de 20.12.1991 reclamantul a cumpărat prin licitaţie publică un grajd al fostului CAP din comuna Gheorghe Doja, şi terenul aferent în suprafaţă de 1360 mp cu suma de 650.000 lei vechi, achitaţi cu chitanţa nr. 1821/20.12.1991. În urma adjudecării prin licitaţie publică a imobilului, reclamantul întabulează imobilul la Notariatul de Stat din Tg.Mureş, în CF nr. 69 a comunei Ghe. Doja.

În drept, au fost invocate disp. art. 111 Cod procedură civilă.

La data de 03.06.2008, reclamantul şi-a precizat acţiunea solicitând ca instanţa să dispună:

-să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, imobilului apt pentru întabularea în CF 69 al comunei Ghe. Doja, cu nr. top 249/1, 246/1, 247/1. 248/1,248/2 teren intravilan, pe care se află edificat un grajd din cărămidă acoperit cu ţiglă, cu 5 încăperi şi teren aferent, în suprafaţă de 1360 mp ( din care suprafaţa ocupată de grajd este de 720 mp şi terenul aferent în jurul grajdului de 640 lei), pe numele lui V şi soţia V M – dobândit ca bun comun;

La data de 08.09.2008, reclamantul din nou îşi precizează acţiunea solicitând ca instanţa să dispună:

-să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, pentru terenul în suprafaţă de 1360 mp, aptă pentru întabulare în cartea funciară a imobilului înscris deja în cartea funciară, sub formă de cumpărare active în anul 1993, de la fostul CAP Gheorghe Doja, imobilul înscris în CF 69 al comunei Ghe. Doja, cu nr. top 249/1, 246/1, 247/1. 248/1,248/2 , pe care se află evidenţiat un grajd din cărămidă acoperit cu ţiglă, cu 5 încăperi şi teren aferent, în suprafaţă de 1360 mp ( din care suprafaţa ocupată de grajd este de 720 mp şi terenul aferent în jurul grajdului de 640 lei), pe numele lui V I şi soţia V M – dobândit ca bun comun;

Pârâtul Consiliul Local Ghe. Doja a depus întâmpinare la data de 15.10.2008, prin care a solicitat pronunţarea unei hotărâri în baza căruia, reclamantul să intre în drepturile sale legale, ţinând cont de faptul că, grajdul cumpărat şi terenul aferent se situează parţial pe suprafaţa de teren ce aparţine numitelor Kaksi Ida, Kakasi Margit, Gaspar Magdalena Ida ce a format obiectul Dos. nr. 8061/1999 a Judecătoriei Tg.Mureş, în care s-a pronunţat Sentinţa civilă nr. 1864/16.03.2000.

Pentru termenul de judecată din data de 15.10.2008, reclamantul VI, a depus precizare la acţiune solicitând:

– admiterea cererii,

– constatarea existenţei valabilităţii vânzării de active, prin licitaţie publică, a imobilului situat în satul Ghe. Doja, înscris în CF nr. 69 Gh.Doja, imobil compus din grajd şi teren aferent în suprafaţă de 1360 mp, sub formă de „ cumpărare active” în baza CVC din 20.12.1991 de la fostul CAP al comunei Ghe. Doja şi depus spre întabulare , în anul 1993, pe numele reclamantului.

– în caz de nevalabilitate a vânzării cumpărării de active, pronunţarea unei hotărâri, care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, pentru terenul în suprafaţă de 1360 mp, apt de întabulare în CF, imobilul înscris în CF 69 al comunei Ghe. Doja, cu nr. top 249/1, 246/1, 247/1. 248/1,248/2 , pe care se află evidenţiat un grajd din cărămidă acoperit cu ţiglă, cu 5 încăperi şi teren aferent, în suprafaţă de 1360 mp ( din care suprafaţa ocupată de grajd este de 720 mp şi terenul aferent în jurul grajdului de 640 lei), pe numele lui V I şi soţia V M – dobândit ca bun comun;

– cu cheltuieli de judecată.

– cu cheltuieli de judecată.

În motivarea precizării la acţiune, a arătat că, referitor la taxa de timbru, acesta se încadrează în baza art. 9 alin.2 al Legii taxelor de timbru nr. 146 din 24.07.1997.

Precizează, că cererea a fost timbrată cu 19 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

La data de 10.12.2008, numitul Matyas Odon a depus cerere de intervenţie în interes propriu solicitând :

– respingerea acţiunii

– rectificarea întabulării efectuate sub B7 în CF nr. 69 a loc. he. Doja, nr. top 249/1, 246/1.147/1, 248/1 şi 248/2, în sensul radierii dreptului de proprietate al reclamantului V I asupra terenului în suprafaţă de 1.360 mp,

– restituirea în natură în favoarea sa, a dreptului de proprietate asupra întregii suprafeţe de teren înscris în CF n a loc. Ghe.Doja,

Prin precizarea la acţiune arată că, este fiul defunctului Ma Fc, fostul proprietar al întregului imobil intravilan înscris în CF 69 a loc. Ghe. Doja. O parte din terenul indicat a fost colectivizat , iar după apariţia Legii nr. 18/1991 şi a celorlalte legi din domeniul proprietăţii, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului colectivizat. Acest teren nu i-a fost restituit în întregime, şi nici nu i s-au acordat despăgubiri.

Mai arată că, acţiunea introductivă este lipsită de obiect, suprafaţa de teren asupra căruia solicită reclamantul pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare fiind întabulat în CF nr. 69 a loc. Ghe. Doja, ca formând proprietatea acestuia. Întabularea efectuată sub B7 în CF nr. 69 a fost efectuată pe baza unui act nul absolut cu privire la suprafaţa de 1.360 mp teren. Corespunde realităţii că, grajdul situat în incinta fostului CAP Ghe. Doja a fost vândute la data de 20.12.1991, sens în care s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare din 20.12.1991, dar acesta se referă strict la construcţie, nu şi la suprafeţe de teren.

De altfel, din contractul din data de 20.12.1991, nu rezultă preţul de vânzare al terenului şi nici modalitatea după care s-a considerat că tot terenul în suprafaţă de 1360 mp, este aferent grajdului vândut.

În drept, au fost invocate prev. art. 49 şi urm. 274 şi urm. Cod procedură civilă, art. 1294 şi urm. Cod civil, Legea nr. 18/1991, nr. 115/1938 şi nr. 7/1996.

La data de 10.12.2009 reclamantul V I a depus răspuns la întâmpinare cu privire la solicitarea pârâtului de acvirare a dos. nr. 8061/1999, al Judecătoriei Tg.Mureş, prin care se opune administrării probatorului propus de pârât, pentru următoarele:

– acvirarea dosarului propus, nu poate fi admis de instanţă, deoarece nu se judecă în contradictoriu cu titularii drepturilor din dosarul numit;

– a făcut o cerere de constatare, tratată aparte prin disp. Cod procedură civilă, în care o astfel de probă, de comparare a titlurilor, care stau la baza dreptului de proprietate nu pot fi admise, în cadrul acestui tip de acţiune,

– acest gen de probe se administrează în cadrul cererilor petitorii – de revendicare, unde pot fi comparate valabilitatea titlurilor, între participanţi în cadrul aceluiaşi proces.

La data de 10.12.2009, reclamantul V I a depus o cerere de renunţare la petitul nr.3, din precizarea la acţiune, depusă în şedinţa publică din 15.10.2008, conf. art. 246, pct.1 din Cod procedură civilă.

Pentru termenul de judecată din data de 10.12.2008, reclamantul V I, prin precizarea de acţiune depusă la termenul anterior, a transformat acţiunea în realizare de drepturi, într-una în constatare, conf. art. 132, alin.2, cpt.4, din Cod procedură civilă, şi ulterior, a renunţat la petitul nr. 3 din aceeşi acţiune, în conf. cu art. 246, alin.1 Cod procedură civilă.

La data de 17.02.2009, Consiliul Local Gheorghe Doja a depus completare la întâmpinare prin care a arătat că, este de acord cu admiterea acţiunii înaintată de reclamantul V I, însă solicită respingerea petitului de cerere pentru plata cheltuielilor de judecată întrucât se nu se află în culpă procesuală, conf. art. 274 şi urm. Cod procedură civilă, motiv pentru care acest capăt de cerere este nefondat, respingerea cererii de intervenţie ca nefondată în privinţa suprafeţei de teren de 1360 mp dobândit de reclamant împreună cu grajdul cumpărat de la Comisia de lichidare a CAP- Ghe. Doja, pe care l-a achitat integral, susţinând că acţiunea intervenientului pentru constatarea nulităţii absolute s-a prescris, situaţie în care celelalte petite de cerere rămân fără obiect; iar pe de altă parte intervenientul nu-şi motivează acţiunea, neprezentând nici un act din care să rezulte realitatea susţinerilor, care astfel rămân fără acoperire.

La data de 23.12.2009, reclamantul prin notele de şedinţă depuse arată că înţelege să se judece în contradictoriu cu Comuna Gheorghe Doja, prin primar şi Consiliul Local Gheorghe Doja, prin primar şi că faţă de cererile de renunţare la judecată anterior formulate, rezultă că se judecă doar să se constate existenţa/neexistenţa valabilităţii titlului de proprietate, care a stat la baza întabulării dreptului de proprietate a reclamantului în CF 69 Gheorghe Doja.

Pentru termenul de judecată din data de 17.03.2010 reclamantul V I, a depus din nou concluzii scrise cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a primăriei comunei Gheoghe Doja, şi a Consiliului local Gheorghe Doja, invocată de instanţă din oficiu, solicită admiterea excepţiilor invocate, cu privire la calitatea procesuală pasivă.

La termenul de judecată din data de 17.03.2010, s-a dispus disjungerea cererii de intervenţie în interes propriu, califică cererea reconvenţională a reclamantului, ca fiind o completare a cererii introductive, şi constată că este tardiv formulată, decăzând pe reclamant din dreptul de a-şi modifica cererea.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar: contract de vânzare cumpărare (f 5), adeverinţe (f 6,7,48,50,53), certificat de atestare fiscală (f 9, 27), copii acte stare civilă (f 9), copie fidelă CF (f.10-12, 41-42), raport de expertiză tehnică şi plan de situaţie (f 72 -78), schiţe (f.49,51,52), declaraţie (f.67,97), extras din jurisprudenţa fondului funciar (f.104108).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Faţă de excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria com Gheorghe Doja, prin primar şi a pârâtului Consiliul Local al com Gheorghe Doja, prin primar, instanţa constată că în copia fidelă de carte funciară nr 69 a comunei Ghe. Doja , depusă în cauză, este întabulat la B7, dreptul de proprietate al reclamantului în baza contractului de vânzare cumpărare în cotă de 1/1 grajd+ 1360 mp teren, cu menţiunea ,,cumpărare active”.

De asemenea, se constată că nu există nici o consemnare din care să rezulte că terenul în discuţie a fost trecut în proprietatea Statului Român sau a CAP comunei Ghe. Doja.

Din actele depuse în cauză respectiv adeverinţa nr 18/09.11.1991 şi nr 996/10.11.1992, rezultă că imobilul vândut reclamantului se situează pe terenul proprietatea unor terţe persoane, moştenitori ai proprietarilor tabulari.

Faţă de obiectul cererii reclamantului de constatare a existenţei valabilităţii vânzării de active, prin licitaţie publică, a imobilului situat în satul Ghe. Doja, înscris în CF nr. 69 Gh.Doja, imobil compus din grajd şi teren aferent în suprafaţă de 1360 mp, sub formă de „ cumpărare active” în baza CVC din 20.12.1991 de la fostul CAP al comunei Ghe. Doja şi depus spre întabulare , în anul 1993, pe numele reclamantului, instanţa constată că Primăria com Gheorghe Doja, prin primar şi Consiliul Local al com Gheorghe Doja nu au calitate procesuală pasivă, neavând calitatea de foşti titularii ai dreptului pretins de reclamant. Terenul în discuţie nu a trecut în patrimoniul pârâţilor niciodată, el fiind vândut la licitaţie de comisia de lichidare special constituită a CAP-ului în temeiul legii şi deci faţă de acest teren nu sunt incidente dispoziţiile art. 29 din legea nr 18/1991, potrivit cărora terenurile nevândute au putut face obiectul legii 18/1991, fiind la dispoziţia comunei şi în administrarea primăriilor.

Faţă de excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei OCPI Mureş, instanţa constată că pârâta este numai un registrator, neavând alte competenţe şi în speţă, aceasta neavând nici un raport juridic legat de obiectul cererii dedusă judecăţii.

În atare situaţie, faţă de cele mai sus arătate, instanţa va admite excepţiile mai sus invocate şi pe cale de consecinţă va respinge cererea formulată de reclamantul V I în contradictoriu cu pârâţii: Primăria com Gheorghe Doja, prin primar, Consiliul Local al com Gheorghe Doja, prin primar, şi OCPI Mureş, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.