Hotărâre judecătorească prin care consiliul local este obligat la adoptarea unei hotărâri. Neexecutare. Cerere de obligare a primarului la plata unei amenzi. Respingere AmenziPrimari, primăriiActe ale autorităţilor publice


Prin sentinţa civilă nr. 814 din 05.03.2010 pronunţată în dosarul nr. 1654/242/2009 al Tribunalului Cluj, s-a admis in parte actiunea formulată de reclamanta S.C.P.E.E.H.H. in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIENI si PRIMARUL COMUNEI POIENI.

S-a dispus aplicarea, Primarului comunei Poieni, jud Cluj, a unei amenzi in cuantum de 13,5 lei pe zi de întârziere, începând cu data de 30 noiembrie 2007 si până la data punerii in a sentintei civile nr. 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul civil nr. xxxx/117/2007.

În motivare se arată că prin sentinta civila nr. 1881/21.09.2007 Consiliul Local Poieni a fost obligat sa adopte o hotarare de avizare a documentatiei executate in conformitate cu prevederile HG nr 834/1991 pentru obiectivul „Colonia Floroiu”, „Statia de epurare” si „Captare apa amonte Colonie”. Cu toate ca sentinta mai sus mentionata a ramas irevocabila si a fost investita cu formula Consiliul Local Poieni refuza sa se conformeze dispozitiilor acesteia. Aceasta in conditiile in care reclamanta a efectuat numeroase demersuri pentru punerea in aplicare a dispozitiilor sentintei mentionate.

Urmare a reorganizarii suferite de SC H. SA a fost constituita Sucursala Hidrocentrale Oradea, obiectivele „Colonia Floroiu”, „Statia de epurare” si „Captare apa amonte Colonie trecand in patrimoniul nou infiintatei sucursale. Sucursala Oradea a continuat demersurile in vederea aplicarii dispozitiilor Sentintei civile nr 1881/2007 insa si acestea au ramas fara rezultat.

Prin sentinta civila nr 367/2009 Judecatoria Huedin a admis exceptia necompetentei materiale a acestei instante, invocata din oficiu, declinand competenta in favoarea Tribunalului Cluj.

Astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar, reclamanta a solicitat pârâtului Consiliul Local al Comunei Poieni, in mai multe rânduri, punerea in aplicare a dispozitiilor sentintei civile nr 1881/2007. Aceste demersuri au continuat si după ce obiectivele „Colonia Floroiu”, „Statia de epurare” si „Captare apa amonte Colonie” au trecut in patrimoniul nou infiintatei sucursale „Hidrocentrale Oradea” ca urmare a reorganizarii S.C.P.E.E.H.H. SA.

Adresele emise de reclamanta către Consiliul Local Poieni in vederea punerii in executare a sentintei civile nr 1881/2007 a Tribunalului Cluj au ramas fara vreun răspuns până la data promovării acţiunii de faţă.

Constatand ca pârâtul CONSILIUL LOCAL POIENI nu a respectat dispozitiile curpinse in Sentinta civila nr 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in termenul prevazut de art. 24 alin. 1 din Legea nr 554/2004 Tribunalul a dispus aplicarea unei amenzi Primarului comunei Poeini, in suma de 13,5 lei pe zi de intarziere, începând cu data de 30 noiembrie 2007 si până la data punerii in executare a sentintei civile nr 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr xxxx/117/2007.

In privinta cererii având ca obiect obligarea partilor la plata sumei de cu titlu de despăgubiri pentru intarziere, tribunal a retinut că îi revine reclamantei sarcina de a proba existenta si cuantumul daunelor suferite ca urmare a neexecutarii hotarii judecatoresti, raportat la prevederile art. 1169 Cod civil.Cu toate acestea reclamanta nu a inteles sa aduca probe in sustinerea capatului de cerere având ca obiect plata de daune in suma de 10.000 lei , astfel ca acest petit a fost respins.

Împotriva sentinţei a declarat recurs Institutia Primarului Comunei Poieni prin Primarul Comunei Poieni, prin care a solicitat în principal admiterea recursului, casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare, si în subsidiar, admiterea recursului, modificarea hotărârii in sensul respingerea cererii reclamantei, cu cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că prin hotărârea atacată i s-a aplicat amenda în cuantum de 13,5 lei pe zi de întârziere începând cu data de 30 noiembrie 2007 si până la punerea in executare a sentinţei civile nr. 1881/2007 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosar nr. xxxx/117/2007 .

Pentru cererea formulată in principal, arată că, conform art. 25 din Legea 554/2004, hotararea privind sanctiunea la art. 24 a aceleiaşi legi se ia in Camera de Consiliu si nu in sedinta publica cum a procedat instanta a carei hotarare o atacă, nerespectarea acestei cerinte atragand nulitatea hotarararii. Rezulta asadar ca s-au incalcat regulile privind principiul publicitatii. Sanctiunea pentru incalcarea unei astfel de norme procedurale este nulitatea actului, nulitate care potrivit art. 108 din Codul de procedura civila poate fi ridicata de parte sau, din oficiu, in orice stare a pricinii.

Pentru cererea formulata in subsidiar, precizează că dispozitivul sentinţei civile nr. 1881/2007 a carei hotarare se cere a fi pusa in aplicare, pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. xxxx/117/2007, prevede: “admite actiunea reclamantei … impotriva pârâtului Consiliul Local Poieni…”.

Asadar, hotararea enuntata obliga doar Consiliul local al Comunei Poieni la a adopta hotararea solicitata, nu si pe Primarul Comunei Poieni care nu a fost parte in dosarul xxxx/117/2007 al Tribunalului Cluj.

Recurentul in calitate de Primar nu poate fi obligat la a duce la indeplinire o hotarare care pe de-o parte in dispozitivul ei, nu îl menioneaza si nici nu îl obliga la nimic, iar pe de alta parte nu intra in competente să o pună in execuare, singura autoritate care poate respecta si pune in executare aceasta hotarare fiind Consiliul Local al Comunei Poieni, organ caruia Legea nr. 215/2001, art 36 îi confera aceasta putere.

Dispozitiile art. 24 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ prevad la alin 2 la obligatia executarii faptul ca „se aplica conducătorului autoritatii publice, sau dupa caz, persoanei obligate o amenda”.

In acest context, in calitate de Primar, nu este conducatorul Consiliului Local astfel cum prevede si Legea 215/2001, prerogativele de organ deliberativ apartine exclusiv Consiliului Local, unicul care putea sa adopte o hotarare de avizare a documentatiei pentru reclamanta.

Motivul invocat de Consiliul Local al Comunei Poieni este faptul ca terenul pentru care se doreste a se emite avizul pentru HG 834 este faptul ca terenul se afla in domeniul public. În consecinţă, apreciază că până la urmă se poate vorbi de lipsa calitatii procesual-pasive a recurentului de a fi debitor.

Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat recurs şi S.C.P.E.E.H.H. SA Bucuresti, prin care a solicitat admiterea recursului si modificarea in parte a hotararii atacate, sub aspectul capatului de cerere referitor la obligarea pârâtilor la plata despagubirilor pentru intarzierea şi punerea in executare a Sentintei civile 1881/27.09.2007 pronuntate de Tribunalul Cluj in dosarul nr. xxxx/117/2007.

În motivarea recursului arată că sentinta civila nr. 1881/21.09.2007 a fost investita cu formula executorie, insa Consiliul Local Poieni nu a inteles sa se conformeze dispozitiilor acesteia, desi recurenta a adresat nenumarate solicitari in acest sens.

Desi cu prilejul fiecarei adrese, recurenta a adus la cunostinta Consiliului faptul că intelege sa se prevaleze de prevederile art. 24 si urmatoarele din Legea nr. 554/2004, precum si de dispozitile Codului de procedura civila privitatoare la sanctiunile aplicabile debitorului in cazul neexecutarii obligatiilor stabilite in sarcina sa, Consiliul Local Poieni, nu a inteles sa raspunda decât adresi nr. 874/04.03.2009 a Sucursalei Oradea. Astfel, prin raspunsul nr. 2470/15.04.2009, inregistrat sub numarul 1469/22.04.2009 la sediul Sucursalei Oradea, Consiliul a incunostiintat-o pe recurentă asupra faptului ca in sedinta de Consiliul din data de 19.03.2009 a fost pusa in discutie solicitarea recurentei, urmând ca in sedinta de Consiliul din data de 23.04.2009 sa fie trecuta pe ordinea de zi si dezbatuta.

Fata de lipsa comunicarii oricarei pozitii a Consiliului Local Poieni, alta decat refuzul de executare a dispozitivului sentintei civile nr. 1881/21.09.2007, a formulat o cerere de executare, intemeiata pe dispozitiile art. 24 din Legea nr. 554/2004, constituindu-se in acest sens dosarul nr. 1654/242/2009 in care a fost pronuntata sentinta recurată prin prezenta.

Cu trimitere la prevederile art. 304 pct. 9 din c.proc.civ., critică sentinţa civilă nr. 814/05.03.2010 in ceea ce priveste respingerea capatului 3 al cererii de chemare in judecata, respectiv neacordarea de catre instanta de judecata a despagubirilor pentru intarziere in cuantum de 10.000 (zecemii) Ron. Asa cum a indicat prin cererea de chemare in judecata, acestea reprezinta valoarea despagubirilor pentru intarziere datorate de către Consiliul Local Poieni, pe care recurenta le solicita urmare a prejudiciului suferit prin neexecutarea benevola de catre pârât a dispozitivului Sentintei civile nr. 1881/21.09.2007, de mai bine de doi ani, prejudiciu constand în: -imposibilitatea recurentei de obtinere a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; – imposibilitatea recurentei de intabulare a dreptului de proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; -imposibilitatea uzarii de catre recurentă de prerogativele conferite de statulul de proprietar al obiectivelor mentionate in cuprinsul cererii ;

Din punctul de vedere al S.C. H. S.A., hotararea instantei de respingere a capatului de cerere privitor la obligarea pârâtei la plata despagubirilor de intarziere este dată cu aplicarea gresita a legii. Cu privire la dispoziţiile art. 24 alin. 2 teza 1 acest text de lege, arată că instanta i-a admis cererea de amendare a conducatorului autoritatii publice, făcând aplicabilitatea art. 24 alin. 2 teza 1 din Legea 554/2004, ignorand insa prevederile tezei a II -a a cestui articol potrivit cu care „… reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere”.

Faţă de natura si întinderea prejudiciului suferit prin neexecutarea benevolă a dispoziţiilor sentintei civile nr. 1881/21.09.2007, anterior enumerate (imposibilitatea de obtinere a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; imposibilitatea de întabulare a dreptului de proprietate al SC H. SA pentru obiectivele mentionate in cuprinsul cererii; imposibilitatea uzarii de catre recurentă de prerogativele conferite de statulul de proprietar al obiectivelor mentionate in cuprinsul cererii), solicitarea sumei de 10.000 lei cu titlu de despagubiri pentru intarziere este practic imposibil de cuantificat.

În considerarea beneficiului acordat de art. 24 alin. 2 teza a II -a reclamantului a carui cerere este gasita intemeiata, indică suma modica de 10.000 lei, avand in vedere si perioada de timp scursa de la obtinerea titlului executoriu si până la punerea in executare efectiva a Sentintei 1881, respectiv aproape 3 ani, făcând totodata aplicabilitate in aceasta speta cel putin a doua din principiile fundamentale ale dreptului civil, material si procesual, respectiv principiului proprietatii si mai ales principiului disponibilitatii.

Cererea recurentei a fost in mod netemeinc si nelegal respinsa, instanta aplicand spetei un text de lege neincident in materie si netinand cont de faptul ca prin respingerea solicitarii recurentei, practic a inlaturat dreptul acesteia de acoperire a prejudiciului suferit, desi culpa pârâtului a fost retinuta.

În drept, îşi întemeiază cererea pe dispozitiile art. 299 si urmat. C. proc. civ., art. 304 pct. 9 C.Proc.Civ., art. 3041 C.proc.civ., art. 24 din Legea 554/2004.

Prin întâmpinarea formulată intimata a solicitat respingerea recursului declarat de către Primarul Comunei Poieni ca nefondat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la soluţionarea dosarului în şedinţă publică, instanţa de recurs reţine faptul că, aşa cum în mod întemeiat a susţinut intimata, vătămarea pricinuită prin judecarea pricinii cu neobservarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 554/2001 trebuia invocata de partea interesata potrivit art. 108 C.proc civ. Art. 25 din Legea nr. 554/2001 nu prevede nulitatea actelor procedurale săvârşite în şedinţă publică în cazul incidenţei art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/2001.

Mai mult decât atât, potrivit art. 108 alin. 2 şi 3 Cod proc.civ., celelalte nulitati (altele decât nulităţile de ordine publica) se declară numai după cererea partii care are interes sa le invoce iar neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de înfăţişare ce a urmat după această neregularitate şi înainte de a pune concluzii pe fond.

Primarul comunei Poieni nu a invocat în nici un moment al judecării dosarului pe rolul Tribunalului Cluj nulitatea rezultând din această neobservare a dispoziţiilor art. 25 alin. 1 din Legea nr. 554/2001, nedovedind vreo vătămare în aceste sens, motiv pentru care se impune înlăturarea acestui motiv de recurs.

Analizarea pe fond a temeiniciei recursurilor deduse judecăţii depinde într-o măsură esenţială de interpretarea corectă a dispoziţiilor art. 24 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ şi de analizarea incidenţei acestor dispoziţii în cazul concret dedus judecăţii.

Conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 554/2004:”(1) Dacă în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive şi irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorităţii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere.

(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzute la alin. (2), constituie infracţiune…….”

Textul enunţat relevă faptul că recurentul Primarul Comunei Poieni poate fi sancţionat doar în două ipoteze: ca persoană obligată prin titlul executoriu sau în calitate de conducător al autorităţii publice.

Prima ipoteză nu poate fi reţinută deoarece titlul executoriu, în concret dispozitivul sentinţei civile nr. 1881/2007 care se cere a fi pusa in aplicare, pronunţată de Tribunalul Cluj in dosarul nr. xxxx/117/2007, prevede: “admite actiunea reclamantei … împotriva pârâtului Consiliul Local Poieni…”. Asadar, hotararea enuntata obligă doar Consiliul local al Comunei Poieni la a adopta hotararea solicitată, nu şi pe Primarul Comunei Poieni care nu a fost parte in dosarul xxxx/117/2007 al Tribunalului Cluj.

Nici cea de a doua ipoteză nu este îndeplinită deoarece nici un argument de text din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală nu conduce la ideea că recurentul are calitatea de conducător al Consiliului Local Poieni şi în această calitate ar putea impune o anumită hotărâre organului deliberativ. În realitate, recurentul in calitate de Primar nu poate fi obligat la a duce la îndeplinire o hotarare care pe de-o parte in dispozitivul ei, nu îl menioneaza si nici nu îl obliga la nimic, iar pe de alta parte nu intra in competenta sa să o pună in execuare, singura autoritate care poate respecta si pune in executare aceasta hotarare fiind Consiliul Local al Comunei Poieni, organ caruia art. 36 din Legea nr. 215/2001, îi confera aceasta prerogativă.

În calitate de Primar, recurentul nu este conducatorul Consiliului Local; dimpotrivă, astfel cum prevede si Legea 215/2001, prerogativa de organ deliberativ aparţine exclusiv Consiliului Local, unicul care putea sa adopte o hotarare de avizare a documentatiei pentru reclamantă, aşa cum s-a dispus şi prin hotărârea judecătorească pusă în executare.

Pentru toate aceste argumente, în baza dispoziţiilor art. 304 alin. 1 punctul 9 C.p.c. instanţa va admite recursul declarat de INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI POIENI împotriva sentinţei civile nr. 814 din 5.03.2010 a Tribunalului Cluj pe care o va modifica în sensul că va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a reclamantei.

În mod subsecvent va fi respins în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 C.p.c. şi recursul declarat de reclamanta S.C.P.E.E.H.H. SA Bucureşti împotriva aceleiaşi hotărâri, deoarece în condiţiile modificării sentinţei recurate şi respingerii cererii de chemare în judecată dispare orice temei juridic al recurentei de a pretinde despăgubiri.