Iesire din indiviziune si prestatie tabulara Carte Funciară


JUDECATORIA ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (…)

SENTINTA CIVILA NR.43

Sedinta publica din data de 19.01.2011

Completul compus din:

Presedinte : (…) – judecator

Grefier : (…)

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect „Iesire din indiviziune si prestatie tabulara”, privind pe reclamantii (…) si (…) în contradictoriu cu paratii (…), (…), (…), (…), (…), (…) si (…).

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care :

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din 12.01.2011, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 19.01.2011.

Instanta, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

JUDECATORIA,

I. Pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului, s-a înregistrat sub nr.(…) la data de 15.09.2010, cererea formulata de reclamantii (…) si (…), ambii cu domiciliul în (…), în contradictoriu cu paratii (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) si (…), ultimii cu domiciliul în (…), prin care au solicitat instantei urmatoarele:

1. Sa constate ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…), numita (…) – antecesoarea paratei (…) – , a vandut reclamantilor suprafata de 6000 mp. teren arabil si faneata, identificat în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp.

2. Sa oblige parata (…) – fiica defunctei (…) – sa le predea act apt de intabulare a cotei de 20/64 din CF nr.(…) Barcani, ce a apartinut acesteia, în caz contrar sa se pronunte o hotarare cer sa tina loc de act autentic si sa se dispuna înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciara cu titlu de cumparare în conditiile art.30 C.familie.

3. Sa se dispuna în contradictoriu cu ceilalti parati iesirea din indiviziune asupra suprafetei de teren de 6090 mp. înscrisa în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp, cu dezmembrarea suprafetei în litigiu si acordarea de nume topografice noi.

4. În caz de opunere, solicita obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.

În fapt, arata reclamantii ca imobilul situat în (…), este înscris în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp, iar dreptul de proprietate este înscris în favoarea urmatoarelor persoane: cota de 20/64 (…)-decedata, antecesoarea reclamantului si a paratei (…), cota de 3/64 (…) – decedat- mostenitor sotia supravietuitoare, parata (…), 8/64 (…) – decedat – are ca mostenitori paratele (…) si (…), 4/64 parata (…), 29/64 (…) – decedat – ce are ca mostenitori parata 6, sotie supravietuitoare si (…) fiu si parata 6 (…).

Arata reclamantii, ca coproprietara cotei de 20/64 parte (…) a decedat la data de 13.10.2009, iar pentru motivul ca a fost îngrijita de ei, s-a încheiat cu aceasta contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…), prin care le-a vandut suprafata de 6000 mp. teren arabil si faneata, în schimbul pretului de 3000 lei.

Sustin reclamantii ca urmare a identificarii cadastrale, potrivit lucrarii întocmite de S.C. SURVEY SYSTEM S.R.L. si avizata de O.C.P.I. Covasna, s-a constata ca terenul face parte din imobilul înscris în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp, din care vanzatoarea detinea o cota de 20/64 parte.

Pentru aceste motive se impune ca parata (…), sa fie obligata sa le dea act apt de intabulare iar ca urmare a dezmembrarii sa se dispuna iesirea din indiviziune cu atribuirea parcelei nr.1 în suprafata de 6090 mp.

În drept, se invoca dispozitiile art.24 si art.46 din Decretul-lege nr.115/1938, art.673 ind.1 si urm si art.274 C.pr.civila.

II. Alaturat cererii, s-a anexat în fotocopie: contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…) din orasul Întorsura Buzaului, judetul Covasna, documentatia cadastrala avizata de O.C.P.I. Covasna nr. (…), acte de stare civila. (f.6-29)

III. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie, paratii au depus întampinare (f.41-42) prin care au învederat instantei ca sunt de acord cu cererea formulata de reclamanti.

IV. Sub aspect probator, în temeiul art.167 C.pr.civila, s-a încuviintat pentru reclamanti proba cu înscrisurile depuse si documentatia cadastrala avizata de O.C.P.I. Covasna.

V. Potrivit valorii obiectului cererii stabilit prin încheierea din 17.11.2010, respectiv de 20.461 lei , instanta a dispus în sarcina reclamantilor, în temeiul art.2, art.3 si art.13 din Legea nr.146/1997, obligatia de a face dovada achitarii unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 1959 lei, aferenta tuturor petitelor, dovada timbrarii fiind chitantele de la f.45 si f.63.

VI. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, asupra imobilului identificat în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp, dreptul de proprietate, este înscris în cote parti, coproprietarii fiind : cota de 20/64 (…)-decedata, antecesoarea reclamantului si a paratei (…), cota de 3/64 (…) – decedat- mostenitor sotia supravietuitoare, parata (…), 8/64 (…)- decedat – are ca mostenitori paratele (…) si (…), 4/64 parata (…), 29/64 (…) – decedat – ce are ca mostenitori parata 6, sotie supravietuitoare si (…) fiu si parata 6 (…). (f.7-8)

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…), numita (…) decedata la 13.10.2009 (f.23), – antecesoarea reclamantului (…) si a paratei (…), a vandut reclamantilor, nuda proprietate cu mentinerea dreptului de uzufruct viager, privind suprafata de 6000 mp. teren arabil si faneata, proprietate extratabulara. (f.6)

Instanta retine, potrivit documentatiei cadastrale întocmite de expert ing. (…), avizata de O.C.P.I. Covasna, sub nr. (…) la data de 21.05.2010, ca urmarea a identificarii suprafetei de teren de 6000 mp. ce face obiectul actului autentic de vanzare cumparare, expertul a concluzionat, ca acesta se identifica cu imobilul înscris în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp, fata de care vanzatoarea (…), are înscris dreptul de proprietate asupra unei cote de 20/64. (f.9-21)

Asupra petitului privind prestatia tabulara.

Reclamantii (…) si (…), au solicitat instantei, de a fi obligata parata (…), de a le da act apt de înscriere în cartea funciara a imobilului ce face obiectul contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…) din orasul Întorsura Buzaului.

Instanta va mei retine ca, reclamantul (…) si parata (…), sunt descendentii vanzatoarei (…).

Actiunea în prestatie tabulara, reglementata de Legea nr. 7/1996, reprezinta asadar, actiunea reala, prin care cel care a dobandit un drept real imobiliar, neînscris în cartea funciara, solicita instantei sa dispuna obligarea paratului sa-i predea unicul exemplar doveditor aflat în posesiunea lui, prin care acesta i-a transmis sau i-a constituit dreptul real asupra unui imobil, iar în caz de refuz, sa dispuna înscrierea în cartea funciara.

În speta însa, cum vanzatoarea (…) – antecesoarea reclamantului (…) si a paratei (…) – , avea înscris dreptul de proprietate în cartea funciara cu cota de 20/64, însa a vandut o parte de bun în materialitatea sa, prin act autentic, actiunea în prestatie tabulara, în sensul de a fi obligata parata (…), sa-i de act apt de intabulare, este neîntemeiata, avand în vedere ca soarta contractului depinde de rezultatul partajului.

Asupra petitului privind actiunea în constatare.

Potrivit art.111 C.pr.civila, partea care are interes poata sa faca o cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, însa aceasta nu poate fi primita daca poate cere realizarea dreptului.

În speta, reclamantii au solicitat sa se constatate ca terenul ce face obiectul contractului de vanzare cumparare în forma autentica este identificat în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp.

Instanta retine ca în cuprinsul contractului, s-a înscris ca si obiect al vanzarii terenul de 6000 mp., proprietate extratabulara, situat în comuna Barcani, punctul denumit (…).

Cum potrivit documentatiei cadastrale, s-a identificat imobilul ca fiind cuprins în cartea funciara anterior mentionata si în care vanzatoarea avea înscris dreptul de proprietate în cota de 20/64, cererea formulata este întemeiata.

Asupra cererii prin care s-a solicitat sistarea indiviziunii.

Prezentul petit formulat de reclamanti reprezinta o actiune de iesire din indiviziune, prevazuta de art.728 C.civil, formulata pe calea actiunii oblice, ale carei conditii generale sunt stabilite prin art.974 (atitudinea pasiva, inactivitatea debitorului, care nu a intentat el însusi actiunea; existenta unui interes serios si legitim al creditorului; creanta pe care o are creditorul sa fie certa, lichida si exigibila).

Instanta retine ca, împrejurarea relatata de reclamanti, cum ca imobilul de 6000 mp. ce face obiectul contractului de vanzare cumparare, este proprietatea extratabulara a vanzatoarei (…), este eronata, cea de pe urma a vandut o parte din imobilului identificat în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp., fata de care avea calitatea de coproprietar cu cota de 20/64, astfel, soarta contractului de vanzare cumparare, depinzand de rezultatul partajului.

În cazul în care, vanzatorul în loc sa dispuna de cota sa parte ideala de drept, înstraineaza în natura în materialitatea sa o portiune determinanta din acel bun aflat în indiviziune, desi nu are drept de proprietate exclusiva asupra lucrului vandut, aceasta înstrainare nu poate aduce atingere drepturilor coindivizarilor care nu au consimtit la încheierea contractului, iar pentru salvgardarea drepturilor proprii asupra bunului înstrainat, oricare dintre coindivizari, poate cere iesirea din indiviziune, soarta contractului de vanzare cumparare, depinzand de rezultatul partajului.

Astfel, daca bunul înstrainat este atribuit la partaj copartasului înstrainator, contractul ramane valabil si dreptul cumparatorului se consolideaza retroactiv, deoarece împarteala are caracter declarativ, deci produce efecte retroative, vanzatorul devenind proprietar exclusiv în mod retroactiv.-art.786 C.civil.

În ceea ce priveste pozitia paratilor, fata de aceasta actiune de partaj, instanta retine ca prin întampinarile formulate, au sustinut ca sunt de acord cu iesirea din indiviziune, si atribuirea reclamantilor a unui lot în care sa fie cuprins imobilul de 6000 mp. ce face obiectul contractului de vanzare cumparare.

Potrivit art.728 C.civil, nimeni nu poate fi obligat a ramane în indiviziune, iar potrivit dispozitiilor art.673 ind.9 C.pr.civ. , la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama, de întelegerea partilor, în sensul ca lotul reclamantilor sa cuprinda suprafata de 6000 mp.

Pentru formarea loturilor, s-a întocmit documentatia cadastrala, avizata de O.C.P.I. Covasna, sub nr. (…) la data de 21.05.2010, impunandu-se astfel dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.(…) a localitatii Barcani (provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp., în doua parcele: parcela nr.1 cu nr.top nou 8519/3/1 în suprafata de 6090 mp. si parcela nr.2 cu nr.top nou 8519/3/2 , nr.top nou 8520/2 în suprafata de 4907 mp.

Se va atribui parcela nr.1 cu nr.top nou 8519/3/1 în suprafata de 6090 mp. reclamantilor, urmand a se înscrie dreptul de proprietate în cartea funciara, în conditiile comunitatii de bunmuri prevbazuta de art.30 C.familie, iar parcela nr. 2 cu nr.top nou 8519/3/2 , nr.top nou 8520/2 în suprafata de 4907 mp. va ramane înscrisa în cotele existente în favoarea celor înscrisi, sub B.2-5.

Asupra cheltuielilor de judecata.

Reclamantii prin cererea introductiva au solicitat cheltuieli de judecata, doar în caz de opunere a paratilor, însa cum acestia au fost de acord cu cererea introductiva, pe parcursul dezbaterilor, reclamantii au aratat ca nu solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite în parte cererea formulata de reclamantii (…) si (…), ambii cu domiciliul în (…), în contradictoriu cu paratii (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) cu domiciliul în (…), (…) si (…), ultimii cu domiciliul în (…)si drept consecinta,

Constata ca prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…), numita (…)- antecesoarea paratei (…) – , a vandut reclamantilor suprafata de 6000 mp. teren arabil si faneata, identificat în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp.

Dispune sistarea starii de indiviziune în care se gasesc partile fata de imobilul înscris în CF nr.(…) a localitatii Barcani ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp si drept consecinta,

Dispune dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.(…) a localitatii Barcani (provenita din conversia pe hartie a CF nr.(…) a localitatii Zagon) nr.top 8519/3 faneata în suprafata de 8815 mp. si nr.top8520/2 arabil în suprafata de 2182 mp. potrivit Documentatiei cadastrale întocmite de expert ing. (…), avizata sub nr. (…) de O.C.P.I. Covasna, în doua parcele: parcela nr.1 cu nr.top nou 8519/3/1 în suprafata de 6090 mp. si parcela nr.2 cu nr.top nou 8519/3/2 , nr.top nou 8520/2 în suprafata de 4907 mp.

Constata ca terenul ce face obiectul contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.(…) din 18.02.2003 la B.N.P. (…), este identic cu parcela nr. parcela nr.1 cu nr.top nou 8519/3/1 în suprafata de 6090 mp.

Atribuie în natura reclamantilor (…) si (…), parcela nr.1 cu nr.top nou 8519/3/1 în suprafata de 6090 mp iar parcela nr.2 cu nr.top nou 8519/3/2 , nr.top nou 8520/2 în suprafata de 4907 mp. ramane cu situatie juridica si Cf neschimbata, respectiv în indiviziunea persoanelor înscrise de sub B 2-5.

Dispune înscrierea dreptului de proprietatea în cartea funciara în favoarea reclamantilor (…) si (…) a pacelei nr.1 cu nr.top nou 8519/3/1 în suprafata de 6090 mp. teren, cu titlu de cumparare în conditiile art.30 C.familie, iar parcela nr.2 cu nr.top nou 8519/3/2 , nr.top nou 8520/2 în suprafata de 4907 mp. ramane înscrisa în cartea funciara în cotele existente în favoarea celor înscrisi, sub B.2-5.

Respinge petitul prin care reclamantii solicita obligarea paratei (…), sa le predea act apt de intabulare privind cota de 20/64 din teren sau în caz contrara sa se pronunte o hotarare ce sa tina loc de act autentic de vanzare cumparare.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 19.01.2011.

PRESEDINTE GREFIER

(…) (…)

Red.Dact.Jud.M.T.

05.02.2011/ 9 ex.