Împărţire bunuri şi valori imobiliare Bunuri şi valori imobiliare


JUDECĂTORIA MOINEŞTI , JUDEŢUL BACĂU

MOTIVARE – SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1487 de la 03 Mai 2011

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 1.09.2009 sub nr. 1191/260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamanta C.(fostă I.)V. a chemat în judecată pe pârâtul I. C. solicitând împărţirea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, în cotă de Vi, respectiv o construcţie, cu două camere, bucătărie, hol, cămară, situată în Comăneşti, str. …, o anexă şi un atelier, situate la aceeaşi adresă şi bunuri mobile. De asemenea pârâta a solicitat să se constate că are un drept de creanţă constând în contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la locuinţa proprietatea părinţilor pârâtului, actualmente proprietatea pârâtului, precum şi să se stabilească în favoarea sa un drept de superficie asupra terenului în suprafaţă de 0,02 ha, pe care se află edificate construcţiile solicitate a fi fi partajate.

în drept au fost invocate dispoziţiile art. 36 C.fam.

Reclamanta a achitat taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei şi taxă judiciară de timbru în valoare de 383 lei pentru cererea având ca obiect stabilire unui drept de creanţă şi timbru judiciar de 5,5 lei, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 12.11.2010, în conformitate cu dispoziţiile OUG 51/2008, instanţa dispunând scutirea reclamantei de la plata diferenţei de taxă judiciară de timbru în cuantum de 1644,1 lei.

La cerere, reclamanta a anexat următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. 735/26.07.2006, pronunţată în dosar nr. 944/260/2007 al Judecătoriei Moineşti, adeverinţă de rol nr. 27921/B/l 1.03.2009.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a contestat bunurile care compun masa de partajat, solicitând a nu fi reţinute la masa de partaj bunurile sale proprii, respectiv: imobilele construcţii şi o canapea cu două fotolii, un şifonier cu două canate, două sobe de teracotă, o mobilă de bucătărie din 4 corpuri, o mobilă de sufragerie cu vitrină, 4 canapele şi două fotolii.

Pârâtul a timbrat cererea cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 940,25 lei şi timbru judiciar în cuantum de 1,45 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit c teza II din Legea 146/1997 în vigoare la data formulării cererii, fiind scutit de la plata diferenţei de taxă judiciară de timbru în cuantum de 557,25 lei prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 4.06.2010.

La întâmpinare pârâtul a anexat în xerocopie: sentinţa civilă nr. 1978/30.09.2008 pronunţată în dosar nr. 4547/260/2007 al Judecătoriei Moineşti, sentinţa civilă nr. 735/26.07.2006, pronunţată în dosar nr. 944/260/2007 af Judecătoriei Moineşti, sentinţa civilă nr. 1054/7.05.2009 pronunţată în dosar nr. 4434/270/2007 al Judecătoriei Moineşti.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 16.03.2010, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, interogatorii, câte 2 martori şi expertiză bunuri mobile, prorogând discutarea probelor cu expertiză construcţii şi tehnică topo după administrarea celorlalte probe, asupra pertinenţei, concludentei şi utilităţii acestora urmând a se apreia în funcţie şi de bunurile reţinute la masa de partajat.

Din analiza actelor şi lucărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 735/26.03.2007 pronunţată în dosar nr. 944/260/2007 al Judecătoriei Moineşti s-a dispus desfacerea căsătoriei reclamantei şi a pârâtului, încheiată la data de 8.09.1980 şi înregistrată sub nr. 100/1980 în Registrul Stării Civile al Consililui Popular Comăneşti.

Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 14.09.2010, instanţa a constatat masa bunurilor de partajat şi cota de contribuţie a fiecărui soţ la dobândirea bunurilor, astfel: masa bunurilor comune dobândite de părţi în timpul căsătoriei este formată din: şase covoare persane, două televizoare color, un frigider marca Arctic, o maşină de spălat automată marca îndesit, un aragaz cu 4 ochiuri, o combină muzicală marca Sony, o mobilă de bucătărie formată din 4 corpuri, o mobilă de sufragerie cu vitrină, o canapea cu două fotolii, patru canapele şi două fotolii, un şifonier cu două canate, două pilote, 4 cuverturi persane, 5 lenjerii de pat. Cota de contribuţie la dobândirea bunurilor este de Vi pentru fiecare parte.

Pentru identificarea şi evaluarea bunurilor reţinute ca făcând parte din masa de bunuri comune, instanţa a dispus prin aceeaşi încheiere, efetuarea unei expertize bunuri mobile.

Expertul desemnat pentru efectuarea expertizei, Sicoe Nicolae, a efectuat expertiza formulând propuneri de lotizare, părţile neformulând obiecţiuni şi solicitând partajarea bunurilor comune conform propunerii de lotizare a expertului.

Motivat de aceste considerente, instanţa va dispune sistarea stării de codevălmăşie dintre părţi, prin partajarea bunurilor comune astfel:

Va atribui reclamantei, în proprietate exclusivă: covorul persan din sufragerie în suprafaţă de 9,557 mp, covorul persan din sufragerie în suprafaţă de 10,036 mp, covorul persan din dormitor în suprafaţă de 1,900/2,670 plus 5,073 mp, televizor color marca Heissense, combină muzicală Sony, două corpuri mobilier bucătărie, vitrină şi 1 fotoliu din sufragerie, canapeaua extensibilă din dormitorul 2, canapeaua din dormitorul 1, fotoliu capitonat din dormitorul 2, pilotă cu 2 feţe de pernă, 2 cuverturi pluşate, 2 lenjerii de pat, în valoare totală de 2896,08 lei.

Reclamanta va primi de la pârât suma de 215,11 lei cu titlu de sultă.

Va atribui pârâtului în proprietate exclusivă: un covor persan în suprafaţă de 1,630/2,360 plus 3,847, un covor persan în suprafaţă de 7,540 mp, un covor persan în suprafaţă de 4,680 mp, un televizor color marca LG-D-54, frigider Arctic cu 2 uşi, maşină de spălat îndesit, aragaz cu 4 ochiuri Maxwell, 2 corpuri mobilă bucătărie din casa veche, 1 fotoliu, canapea extensibilă lăţime l,950m, canapea extensibilă l,700m, 1 fotoliu simplu din dormitorul 1, pilotă cu 2 feţe de pernă, două cuverturi pluşate, 3 lenjerii de pat, în valoare totală de 3326, 3 lei.

Pârâtul va plăti reclamantei suma de 215,11 lei cu titlu de sultă.

Cu privire la cererea reclamantei de stabilire a unui drept de creanţă constând în contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la locuinţa proprietatea părinţilor pârâtului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea formulată, reclamanta a solictat ca instanţa să retină cu are un drept de creanţă constând în cota de contribuţie la îmbunătăţirile efectuate în timpul căsătoriei cu pârâtul ca imobilul casă proprietatea pârâtului, precizând la termenul din 14.09.2010, că aceste îmbunătăţiri constau în: construirea a 2 sobe, tencuirea şi văruirea pe interior şi exterior a casei, construirea unui balcon în faţa casei, renovarea băii.

Din depoziţia martorei Contoi Viorica, rezultă că îmbunătăţirile la casă, constând în construirea a 2 sobe de teracotă, tencuirea şi văruirea pe exterior şi interior a casei, construirea unui balcon în faţa casei, iar din depoziţia martorului … rezultă că părţile au construit împreună o baie, aceeaşi precizare făcând prin depoziţia sa şi martorul pârâtului, …, care a declarat că părţile au efectuat în timpul căsătoriei şi lucărări de întreţinere a casei-tencuit, văruit.

De asemenea, din expertiza construcţii efectuată în cauză de expert Metelescu Irina, rezultă că data aproximativă a acestor lucrări este sinuată în intervalul de timp 1991-2005, deci în timpul căsătoriei pârtilor.

Reţinând că reclamanta împreună cu pârâtul au efectuat aceste îmbunătăţiri în timpul căsătoriei şi reţinând că fiecare a avut o cotă de contrubutie de Vz la cheltuielile efectuate cu aceste lucrări, instanţa constată întemeiată cererea reclamantei de stabilire a unui drept de creanţă cu privire la aceste îmbunătăţiri şi având în vedere că imobilul casă la care au fost efectuate îmbunătăţirile este proprietatea pârâtului, nefîind inclus în masa bunurilor comune de partajat, va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3327 lei, reprezentând Vi din valoarea totală de 6654 lei a acestor îmbunătăţiri, valoare determinată de expertul construcţii prin expertiza efectuată în cauză şi care nu a fost contestată de părţi.

Cu privire la cererea reclamantei de stabilire în favoarea sa a unui drept de superficie pe suprafaţa de 0,02 ha teren aferentă imobilului casă, instanţa va respinge ca neîntemeiată acesta cerere, motivat de următoarele considerente:

Dreptul de superficie este un drept real pe care o persoana, proprietar asupra construcţiilor a altor lucrări sau plantaţii, îl are pe suprafaţa de teren care aparţine altei persoane, teren asupra căruia superficiarul capata un drept de folosinţa.

Cum reclamanta nu este proprietară a vreunei construcţii edificată pe terenul pe care a solicitat instituirea dreptului de superficie, imobilele solicitate de reclamantă a fi partajate, respectiv: o construcţie cu 2 camere, bucătărie, hol şi cămară, o anexă şi un atelier situate în Comăneşti, str. Pârâul Valea Poienii,

fiind incluse în masa succesorală rămasă de pe urma defunctului …., culeasă de pârâtul din prezenta cauză în calitatea sa de unic moştenitor, conform sentinţei civile nr. 1978/30.09.2008 şi prin urmare, fiind bunuri proprii ale acestuia, instanţa constată ca că cererea reclamantei este nefondată, urmând să o respingă.

Cu privire la cheltuielile judiciare, instanţa reţine următoarele:

Fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată este reprezentat de culpa procesuală a părţii „care cade în pretenţii”.

In conformitate cu dispoziţiile art. 673 C.pr.civ, toţi coindivizarii sunt ţinuţi la plata cheltuielilor de judecată făcute de unul dintre ei cu judecata cererii de ieşire din indiviziune, potrivit dreptului fiecărui coproprietar, deci proporţional cu cota sa parte din bunurile asupra cărora s-a dispus ieşirea din indiviziune.

Instanţa constată că reclamanta a achitat suma de 20 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru pentru cererea având ca obiect ieşire din indiviziune şi şi timbru judiciar de 0,15 lei şi taxă judiciară de timbru în valoare de 383 lei pentru cererea având ca obiect stabilire unui drept de creanţă şi timbru judiciar de 5,5 lei, abele cereri fiind întemeiate. De asemenea, a achitat suma de 300 lei onorariu expert bunuri mobile , suma de 400 lei onorariu expert construcţii şi suma de 500 lei onorariu apărător, suma totală a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă fiind de 1608,65 lei din care pârâtul este ţinut la plata către reclamantă a Vz din această sumă , respectiv suma de 804,32 lei.

Pârâtul a contestat masa bunurilor comune, ira instanţa a apreciat, conform încheierii din 14.09.2010 ca fiind întemeiate susţinerile pârâtului prin nereţinerea la masa bunurilor de partajat a imobilelor construcţii, astfel că taxa judiciară de timbru achitată de pârât, în cuantum de 557,25 lei va fi suporată şi de către reclamantă care va fi ţinută la plata sumei de 278,62 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând Vi din taxa judiciară de timbru achitată de pârât. La acesta sumă se adaugă Vi din onorariul apărătorului pârâtului, în cuantum de 500 lei, respectiv suma de 250 lei, în final reclamanta fiind ţinută la plata către pârât a Vi din această sumă , respectiv suma de lei 528, 62 lei.

Având în vedere voinţa pârtilor, instanţa va compensa cheltuielile de judecată şi în final va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 275, 7 lei.

Instanţa constată de asemenea ca fiind întemeiată şi cererea formulată de expertul construcţii Metelescu Măria de suplimentare a onorariului acordat pentru efectuarea expertizei în prezenta cauză cu suma de 400 lei şi prin urmare va admite cererea şi va dispune plata de către reclamantă şi de către pârât a sumei de 200 lei fiecare către expert Metelescu Măria Irina, cu titlu de supliment onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea de partaj formulată de reclamanta C.(fostă I.)V., domiciliată în Comăneşti, str. ,jud. Bacău în contradictoru cu pârâtul I. C, cu acelaşi domiciliu.

Dispune sistarea stării de codevălmăşie dintre părţi, prin partajarea bunurilor comune astfel:

Atribuie reclamantei, în proprietate exclusivă: covorul persan din sufragerie în suprafaţă de 9,557 mp, covorul persan din sufragerie în suprafaţă

de 10,036 mp, covorul persan din dormitor în suprafaţă de 1,900/2,670 plus 5,073 mp, televizor color marca Heissense, combină muzicală Sony, două corpuri mobilier bucătărie, vitrină şi 1 fotoliu din sufragerie, canapeaua extensibilă din dormitorul 2, canapeaua din dormitorul 1, fotoliu capitonat din dormitorul 2, pilotă cu 2 feţe de pernă, 2 cuverturi pluşate, 2 lenjerii de pat, în valoare totală de 2896,08 lei.

Reclamanta primeşte de la pârât suma de 215,11 lei cu titlu de sultă.

Atribuie pârâtului în proprietate exclusivă: un covor persan în suprafaţă de 1,630/2,360 plus 3,847, un covor persan în suprafaţă de 7,540 mp, un covor persan în suprafaţă de 4,680 mp, un televizor color marca LG-D-54, frigider Arctic cu 2 uşi, maşină de spălat îndesit, aragaz cu 4 ochiuri Maxwell, 2 corpuri mobilă bucătărie din casa veche, 1 fotoliu, canapea extensibilă lăţime l,950m, canapea extensibilă l,700m, 1 fotoliu simplu din dormitorul 1, pilotă cu 2 feţe de pernă, două cuverturi pluşate, 3 lenjerii de pat, în valoare totală de 3326, 3 lei.

Pârâtul plăteşte reclamantei suma de 215,11 lei cu titlu de sultă.

Admite cererea reclamantei de stabilire a unui drept de creanţă pentru îmbunătăţirile aduse la imobilui casă, proprietatea pârâtului şi obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3327 lei, reprezentând Vi din valoarea totală de 6654 lei a acestor îmbunătăţiri.

Respinge ca nefondată cererea reclamantei de stabilire a unui drept de superficie pe suprafaţa de 0,02 ha teren propietatea pârâtului.

în temeiul art. 274 C.pr.civ, obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 275, 7 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune plata de către reclamantă şi de către pârât a sumei de 200 lei fiecare către expert Metelescu Măria Irina, cu titlu de supliment onorariu expert.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 3.05.2011.