încheiere Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


ROMÂNIA

JUDECATORIA BUFTEA

INCHEIERE NR. 950

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 09.03.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE- CRISTEA CRISTINA MARIA

GREFIER-MIRICA ANETA

Pe rol judecarea cererii de investire cu formula formulata de petenta SC IC SRL în contradictoriu cu intimata APT SRL.

La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.

Fara citare.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine cauza în pronuntare

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea sub nr. 2216/94/2011 la data de 03.03.2011 petenta SC IC SRL a solicitat învestirea cu formula executorie a biletului la ordin seria …. nr. …. emis de intimata APT SRL la data de 09.12.2010, cu scadenta la 22.12.2010, pentru suma de 5.952 lei.

Petenta a aratat ca a primit refuz la plata pentru suma prevazuta în biletul la ordin.

În drept, petenta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 61 si 106 din Legea nr. 58/1934, art. 374 si art. 376 Codul de procedura civila.

În dovedirea sustinerilor sale, petenta a depus la dosar, în original si în copie certificata pentru conformitate cu originalul, biletul la ordin seria …. nr. …..

Cererea a fost legal timbrata cu 6 lei taxa judiciara de timbru, potrivit art. 3. lit l din Legea 146/1997 si 0,30 lei timbru judiciar potrivit art. 4 din OG 32/1995.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca la data de 09.12.2010 intimata APT SRL a emis biletul la ordin seria … nr. …având scadenta la 22.12.2010, pentru suma de 5.952 lei. Biletul la ordin a fost avalizat de d-nul DV.

Potrivit Deciziei recurs în interesul legii nr. IV/2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie în legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 Cpc si art. 61 din Legea 58/1934, publicata în Monitorul Oficial nr. 381/4.06.2009 si obligatorie, biletul la ordin se învesteste cu formula executorie pentru a fi pus în executare.

În baza art. 334, alin 1 Cpc, instanta a verificat, din oficiu, competenta Judecatoriei Buftea de a solutiona cererea ce face obiectul prezentului dosar si a constatat ca este competenta, fata de dispozitiile art. 106 raportat la art. 61, alin 2 din Legea 58/1934 care prevad expres ca judecatoria solutioneaza cererea de învestire cu formula executorie a biletului la ordin si fata de dispozitiile art. 10 pct. 3 Cpc care stabilesc competenta teritoriala în aceasta materie.

Biletul la ordin a carui învestire cu formula executorie se solicita întruneste conditiile de forma prevazute de dispozitiile art.104 din Legea 58/1934.

Din mentiunile înscrise pe instrumentul de plata în original, rezulta suma de 5.952 lei pentru care fusese emis biletul la ordin în cauza a fost refuzata la plata.

Art. 463 din Legea 58/1934 reglementeaza situatia refuzului total sau partial la plata al unei cambii de catre institutia de credit platitoare, institutia platitoare fiind obligata sa înscrie pe aceasta urmatoarele elemente: a) data prezentarii acesteia la plata, spre a se constata daca prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevazut la art. 41; b) declaratia de refuz, datata si semnata de catre reprezentanti legali sau împuterniciti ai acestora. Mentiunile înscrise pe cambia originala, potrivit alin. 2, cu respectarea dispozitiilor art. 49 alin. 1, constituie dovada refuzului de plata.

Instanta retine ca aceste dispozitii legale sunt aplicabile corespunzator si biletelor la ordin, potrivit art. 106 din acelasi act normativ.

În cauza de fata, biletul la ordin a carui învestire se solicita nu contine mentiunea datei la care a fost prezentat la plata si nici pe cea a datei la care banca a emis refuzul la plata.

În lipsa originalului justificarii refuzului bancii sau a unei mentiuni suplimentare pe biletul la ordin prezentat la plata, instanta apreciaza ca nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru a se dispune învestirea cu formula executorie, motiv pentru care urmeaza a respinge cererea creditoarei ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Respinge cererea formulata de petenta SC IC SRL cu sediul ales la … în contradictoriu cu intimata APT SRL cu sediul în ….

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.03.2011

PRESEDINTE, GREFIER,

Cristea Cristina Maria Mirica Aneta

Red.jud.CCM

Thn.red.gr.MA/

4ex / 14.03.2011