Incheiere-Faliment-Lg.85_2006-deschidere procedură insolvenţă Cereri


Prin cererea adresata acestei instante la data de 22 martie 2011 si înregistrata sub nr….., iar la judecatorul sindic sub nr. 60/2011, debitoarea ……… prin lichidator CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ………, desemnat prin încheierea nr. 292/26.01.2011 a Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, societatea debitoare a fost dizolvata de drept, potrivit prevederilor art. 237 alin.1 lit.b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin încheierea nr. 1225/05.05.2005 a Tribunalului Tulcea.

Având în vedere atributiile stabilite prin lege pentru lichidator, a procedat la notificarea administratorului debitoarei, pentru a depune actele constitutive ale societatii si documentele financiar-contabile, însa corespondenta s-a restituit cu mentiunea ” expirat termen de pastrare”.

De asemenea, în urma notificarilor, D.G.F.P. Tulcea a formulat declaratie de creanta pentru suma de 4605 lei ca urmare a nerespectarii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor datorate si neachitate.

S-au solicitat relatii de la Primaria Tulcea pentru a comunica daca societatea debitoare figureaza în evidentele fiscale cu datorii, cu bunuri mobile sau imobile declarate, însa nu s-a formulat raspuns pâna la aceasta data.

Rezulta astfel încadrarea debitoarei în categoriile prevazute de art. 1 alin.2 lit.c pct.1,2,3,4 si lit. e din Legea 85/2006, în sensul ca: actele constitutive si documentele contabile nu pot fi gasite; administratorul nu poate fi gasit; sediul nu mai exista sau nu corespunde adresei din registrul comertului; societatea a fost dizolvata anterior formularii cererii introductive.

Pentru aceste motive solicita aplicarea în speta a procedurii simplificata de insolventa conform prevederilor art. 27 alin.1, 3 si 5 si art. 1 alin.2 lit.c pct. 1,2,3,4 si lit. e din Legea nr.85/2006.

În sustinere, reclamanta a depus la dosar o serie de înscrisuri.

Examinând cererile, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata în temeiul art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, iar prin încheierea nr. 292/26.01.2011 a Oficiului Registrului Comertului Tulcea a fost desemnat în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ………, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererile si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea ………, care va intra direct în procedura falimentului.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ……… si a desfasurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr. 292/26.01.2011 a Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, instanta apreciaza ca este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev. de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 1500 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 6% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.21 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 25 mai 2011.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 27 mai 2011; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 03 iunie 2011, termenul de depunere a contestatiilor în 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 10 iunie 2011, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor va avea loc la data de 14 iunie 2011 si va fi prezidata de lichidator.

Lichidatorul va convoca adunarea generala a asociatilor în maxim 10 zile de la deschiderea procedurii, în vederea desemnarii administratorului special.