Incred minori Minori


R O M Â N I A Cod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr.1468/317/2010Sentinţa Civilă Nr. 1785

Şedinţa publică din 9 iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE : SP – Judecător

Grefier : AI

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect încredinţare minori, formulată de reclamanta BRC, domiciliată în TC, sat P, judeţul Gorj, locuind efectiv la Centrul de Plasemnt din TC, judeţul Gorj, împotriva pârâtului RCM, domiciliat în TC, strada P, nr. 54, judeţul Gorj în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin ale Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei TC, judeţul Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta BRC, Drăgan Corina pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi martorii ZI, CA, lipsă fiind pârâtul RCMşi reprezentantul autorităţii tutelare.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, se constată depus la dosar răspunsul solicitat de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, s-a luat o declaraţie reclamantei, au fost audiaţi martorii prezenţi, după care, constându-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul în fond.

Reclamanta BRC a solicitat admiterea acţiunii şi obligarea pârâtului la de întreţinere în favoarea minorilor, cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic DC pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj a solicitat admiterea acţiunii, încredinţarea minorilor spre creştere şi educare reclamantei şi obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în favoarea acestora.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.04.2011, sub nr.1468/317/2011, reclamanta BRC a chemat în judecată pe pârâtul RCM, solicitând ca prin sentinţa ce o va pronunţa să-i fie încredinţaţi spre creştere şi educare minorii RCM C, născut la data de …. şi RMN, născută la data de …. şi să fie obligat acesta la plata unei pensii de întreţinere în funcţie de salariul minim pe economie.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că a întreţinut relaţii de concubinaj timp de 9 ani, din care au rezultat 4 minori, însă doar cei doi au fost recunoscuţi de pârât.

În acelaşi scop a mai arătat că în ultimul timp, pârâtul i-a solicitat să părăsească domiciliul întrucât el se va însura.

A mai arătat că datorită faptului că pârâtul este o persoană violentă, a fost nevoită să plece la Centrul de Plasament din TC.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar în copie certificatele de naştere ale minorilor şi copie de pe cartea de identitate.

Acţiunea a fost legal timbrată.

Din oficiu, instanţa a dispus întocmirea unor anchete sociale la domiciliile actuale ale părţilor, privind modul de comportare a acestora faţă de minori precum şi condiţiile de viaţă de care dispun, atât din punct de vedere material cât şi moral.

În şedinţa publică din data de 9 iuie 2011 s-a luat o declaraţie reclamantei care a fost consemnată şi ataşată la dosar.

La acelaşi termen de judecată au fost ascultaţi martorii propuşi de reclamantă, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că din relaţia de concubinaj dintre cele două părţi au rezultat doi minori, respectiv RCM, născut la data de …. şi RMN, născută la data de ….

Din aceleaşi probe rezultă că pârâtul s-a căsătorit, motiv pentru care i-a pus în vedere reclamantei să părăsească domiciliul comun.

În aceste condiţii, .reclamanta a mers cu cei patru copii minori în cadrul Centrului de Plasament din TC.

Având în vedere conduita pârâtului, instanţa constată că acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată.

În drept, acţiunea se întemeiată pe dispoziţiile art. 42 Codul familiei, urmând să fie admisă şi în consecinţă, instanţa va încredinţa reclamantei spre creştere şi educare cei doi minori.

Avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 86 alineat 1 cu referire la art. 107 alineat 1 Codul familiei, ce reglementează obligaţia de întreţinere cu caracter general şi cu caracter special dintre părinţi şi copiii minori, obiectul obligaţiei de întreţinere constituindu-l mijloacele necesare traiului şi mijloacele necesare pentru creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copilului precum şi dispoziţiile art. 97 alineat 1 Codul familiei, potrivit cărora părinţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori şi constatând că nevoile actuale ale minorei determinate de vârsta acesteia au crescut, instanţa va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorilor.

Întrucât reclamanta a precizat că pârâtul nu este încadrat în câmpul muncii, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere se va lua în considerare venitul minim pe economie care în prezent este de 600 lei şi că acesta nu mai are în întreţinere alţi minori.

De asemenea, se va avea în vedere şi dispoziţiile art. 94 alineat 3 Codul familiei potrivit cărora, când întreţinerea este datorată de părinţi ea se stabileşte până la 1/4 pentru un copil, 1/3 pentru doi copii şi 1 pentru 3 sau mai mulţi copii.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod de procedură civilă;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite acţiunea civilă având ca obiect încredinţare minori, formulată de reclamanta BRC, domiciliată în TC, sat P, judeţul Gorj, locuind efectiv la Centrul de Plasemnt din Tg-Cărbvuneşti, judeţul Gorj, împotriva pârâtului RCMdomiciliat în TC, strada P, nr. 54, judeţul Gorj în contradictoriu cu Colectivul de Sprijin ale Autorităţii Tutelare din cadrul Primăriei TC, judeţul Gorj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj.

Încredinţează reclamantei spre creştere şi educare pe minorii RCMC, născut la data de …. şi RMN, născută la data de …

Obligă pârâtul să plătească reclamantei în favoarea minorilor o de întreţinere lunară de câte 100 lei pentru fiecare

Obligă pârâtul la 200 lei cheltuieli de judecată către reclamantă

Cu apel

Pronunţată în şedinţa publică din 9.06.2011

PREŞEDINTE, GREFIER

PSIA

Red. P.S.

Tehnodact. I.A.

5 ex/14.06.2011.