Încredinţare minor Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 634

Şedinţa publică de la 25.08.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – PANFIL SIMONA – CARMEN

Cu participare:

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamantul D.T.C. şi pe pârâta P. S., având ca obiect „încredinţare minor, întreţinere, stabilire domiciliu minor, cheltuieli de judecată”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul D. T. C., asistat de avocat Bouroş Angela Serafina, pentru pârâta P. S., avocat Aur Elena şi martorii Fântână Ovidiu, Hârlău Ana – Maria, Nartea Daniel, lipsă fiind autorităţile tutelare Primăria Comunei Motoşeni, Primăria comunei Răchitoasa.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei următoarele:

– pricina ce are ca obiect „încredinţare minor” se află la al cincilea termen de judecată ;

– procedura de citare pentru acest termen este legal îndeplinită, după care:

S-a procedat la ascultarea separată a martorilor Fântână Ovidiu, Hârlău Ana – Maria, Nartea Daniel, sub prestare de jurământ, depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

La interpelarea instanţei, atât reclamantul prin apărător şi apărătorul pârâtei, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Reclamantul prin apărător, avocat Bouroş Angela Serafina, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, respectiv încredinţarea minorului D.A.R.- născut la data de __, stabilirea domiciliului acestuia în localitatea ___, comuna Răchitosa, judeţul Bacău. Solicită respingerea cererii reconvenţionale, deoarece nu are unde să fie încredinţat acel copil. De comun acord, pârâta a plecat în Italia la muncă, însă după o perioadă de timp aceasta nu a mai luat legătura cu reclamantul şi nu a mai trimis bani acasă. Aceasta când vine în ţară nu locuieşte la mama sa. Din ancheta socială efectuată la locuinţa reclamantului rezultă că acesta are o casă modestă, curată şi opiniază comisia de anchetă că este în interesul copilului să fie încredinţat tatălui. Din ancheta socială efectuată la locuinţa mamei pârâtei, rezultă că nu sunt condiţii. Solicită cheltuieli de judecată.

Apărătorul pârâtei, avocat Aur Elena, având cuvântul, solicită respingerea acţiunii ca nefondată şi admiterea cererii reconvenţionale. Pârâta a plecat în străinătate pentru a aduce bani în ţară, în vederea asigurării unui trai mai bun copilului. Aceasta a plecat de comun acord din ţară. Solicită a se avea în vedere declaraţiile martorilor, deoarece toate aspectele au fost dovedite. Când pârâta a fost în ţară nu i s-a permis să vadă copilul. Mai mult, să se reţină că reclamantul a avut o tentativă de suicid, acesta având un impact asupra minorului. Solicită cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 408/829/15.04.2010 reclamantul D.T.C. l-a chemat în judecată pe pârâta P.S. solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să îi încredinţeze spre creştere şi educare pe minorul D.A.R. precum şi stabilirea domiciliului minorului la locuinţa reclamantului .

Reclamantul a arătat în cerere că a avut o relaţie de concubinaj cu pârâta din anul 2003 , iar din această relaţie a rezultat un copil minor D.A.R. născut la data de __. La începutul relaţiei părţile au locuit în Bacău, iar după naşterea copilului s-au mutat la domiciliul părinţilor reclamantului din comuna Răchitoasa, judeţul Bacău. În luna septembrie 2009 pârâta a plecat la muncă în Italia şi nu a mai fost interesată de copil, cu atât mai mult cu cât acesta are o vârstă fragedă şi necesită îngrijire sporită şi permanentă. În această perioadă copilul a rămas în grija tatălui, la locuinţa acestuia din comuna Răchitoasa, judeţul Bacău.Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 42, 86, 94, 100 Cod familie.

Cererea a fost depusă însoţită de înscrisuri în fotocopie.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat încredinţarea minorului, s-a prezentat în instanţă la un termen şi a propus proba cu martori.

Reclamantul a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martorii Fântânaru Ovidiu (filele 55 – 56) şi Tenie Ioan Daniel (filele 46 – 47).

Pârâta a solicitat şi instanţa a încuviinţat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martorii Hârlău Ana – Maria (filele 57 – 58), Nartea Daniel – Constantin (fila 59).

La solicitarea instanţei, colectivul de autoritate tutelară al comunei Răchitoasa şi Motoşeni a efectuat anchete sociale la domiciliul părţilor, rapoartele întocmite fiind depuse la dosar la filele 9-10 şi 12.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile au trăit în concubinaj cu întreruperi, începând din anul 2003, iar din concubinaj a rezultat minorul D.A. R., născut la ___.

După naşterea minorului, la aproximativ trei – patru luni, pârâta a plecat în Italia, cu acordul pârâtului. O scurtă perioadă de timp, aproximativ două luni, pârâta a trimis reclamantului bani pentru întreţinerea minorului.

Părţile au locuit la început, după naşterea minorului la un frate al reclamantei, apoi câteva luni la mama pârâtei, iar înainte la plecarea pârâtei în Italia, şi în prezent reclamantul şi minorul, locuiesc la părinţii reclamantului.

De la plecarea în Italia, pârâta a mai în ţară o dată sau de două ori, însă nu a venit să locuiască cu minorul şi nici nu a locuit în mod constant la un singur domiciliu.

Minorul în prezent se află în îngrijirea reclamantului şi potrivit referatelor de anchetă socială minorul este bine îngrijit şi între tată şi copil este o legătură afectivă puternică.

Având în vedere situaţia de fapt expusă, reţinută de instanţă din declaraţiile martorilor şi înscrisurile ataşate la dosarul cauzei, instanţa va admite acţiunea principală şi va respinge cererea reconvenţională, dispunând încredinţarea minorului către tată.

La adoptarea acestei soluţii, instanţa va ţine seama de faptul că în prezent minorul are un domiciliu statornic, este îngrijit de aceleaşi persoane cu care a stabilit legături afective, fapt important la vârsta minorului, când acesta are nevoie de un mediu stabil.

În ceea ce priveşte domiciliul minorului, având în vedere cele expuse anterior şi faptul că părinţii au domicilii diferite, instanţa, văzând şi prevederile art. 100 C.fam, potriivt cărora „Copilul minor locuieşte la părinţii săi.

Dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor decide, de comun acord, la care dintre ei va locui copilul.

În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa judecătorească, ascultând autoritatea tutelară, precum şi pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de zece ani, va decide, ţinând seama de interesele copilului.”, instanţa va stabili domiciliu minorului la cel al tatălui său.

Întrucât minorul a fost încredinţat tatălui reclamant, instanţa, va dispune ca în temeiul art. 86 şi 94 C.fam, pârâta să fie obligată la plata unei pensii de întreţinere raportată la 25% din venitul minim pe economie, motivat de faptul că pârâta nu realizează o activitate permanentă salarizată.

Constatând culpa procesuală a pârâtei, instanţa, în temeiul art. 274 C.pr.civ, va dispune obligarea acesteia la plata sumei de 510 lei cheltuieli de judecată, constând în plata taxei de timbru şi a onorariului de avocat achitat cu chitanţa seria ADA nr. 74/25.08.2010, emisă de cabinet de avocat Bouroş Angela Serafina.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea principală având ca obiect „încredinţare minor, întreţinere, stabilire domiciliu minor, cheltuieli de judecată” formulată de reclamantul D.T.C., domiciliat în comuna R., sat O., jud. Bacău(la familia Margaş Costel), în contradictoriu cu pârâta P. S., domiciliată în comuna M., sat Chetreni, jud. Bacău(la familia Rezmeriţă Lenuţa).

Respinge cererea reconvenţională.

Încredinţează reclamantului spre creştere şi educare minorul D.A. R., născut la ___.

Stabileşte domiciliul minorului la tatăl său, în comuna Răchitoasa, sat Oprişeşti, judeţul Bacău.

Obligă pârâta să plătească în favoarea minorului o pensie lunară de întreţinere în cuantum de 150 de lei lunar de la data pronunţării hotărârii, până la majorat, 07.05.2027.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 510 lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.08.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN POPA ADRIANA

Red. /Tehnored. Ex.6

P.S./P.A

07.09.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de

25.08.2010 şi a devenit irevocabilă la data de 05.10.2010.

??

??

??

??

1