încuviinţare executare silită Executarea silită


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

Judeţul Harghita

ÎNCHEIERE CIVILĂ Nr. 197

Camera de consiliu din 27 ianuarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE XXXXXXXXX

Grefier XXXXXXXXX

S-a luat spre examinare cererea executorului bancar J.I.N., din cadrul Corpului Executorilor Bancari al B. SA, cu sediul în

B-dul XXXXXXXXXXX nr.XX, sector XX XXXXX, pentru încuviinţarea executării silite pornită la cererea creditoarei SC B. SA,

cu sediul în XXXXXXXX, Bd. XXXXXXXXXXX nr. 6A sector 2 împotriva debitoarei K.K., domiciliată în XXXXXXXX str. XXXXXXXX

nr. XX ap. 1, judeţul XXXXXX, conform titlului executoriu Contract de credit de consum nr. 211CSF4073510001/14.12.2007 şi

contract de fidejusiune din 14.12.2007.

contract de fidejusiune din 14.12.2007.

Termenul de judecată a fost fixat fără citarea părţilor.

Instanţa trece la soluţionarea cererii în baza actelor şi lucrărilor de la dosar.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. XXXXXXXXX din 23.12.2009, bancar J.I.N., din cadrul Corpului Executorilor

Bancari al B. SA, cu sediul în B-dul XXXXXXXXXXX nr. 6A, sector 2 XXXXXXXX, a solicitat încuviinţarea executării silite pornită la cererea

creditoarei SC B. SA, cu sediul în XXXXXXXX, Bd. XXXXXXXXXXX nr. 6A sector 2 împotriva debitoarei K.K., domiciliată în XXXXXXXX

str. XXXXXXXX nr. 31 ap. 1, judeţul Harghita, conform titlului executoriu Contract de credit de consum nr. 211CSF4073510001/14.12.2007 şi

Instanţa constată că în baza Contractului de credit de consum nr. 211CSF4073510001/14.12.2007, încheiat între SC B. SA – XXXXXXXX,

denumită Banca şi K.J., denumit împrumutat respectiv K.K., denumit codebitor, Banca a acordat împrumutatului un credit în suma de 16300.00,

monedă CHF, adică şaisprezecemiitreisute, pe termen de 120 luni.

Având în vedere că debitul restant în suma de 17883.69 CHF datorată la data de 16/12/2009 nu s-a restituit, se solicită declanşarea procedurii

de silită prin poprire asupra tuturor veniturilor debitorului K.K.. Banca a procedat la declararea exigibilă anticipată a creditului la data de

16/12/2009, dată la care acesta înregistra o întârziere la plata ratelor de 346 zile.

Potrivit prev. art. 120 din OUG 99/2006 „contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie

de credit constituie titluri executorii” iar potrivit prev. art. 374/1 Cod procedură civilă „înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu

executoriu sunt puse în executare fără investirea cu formulă executoriu”.

Astfel fiind, instanţa văzând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 372, 373 Cod procedură civilă, văzând şi prev.art.120 din

OUG 99/2006, art. 374/1 Cod procedură civilă, urmează să admită cererea şi să încuviinţeze executarea silită.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea executorului bancar J.I.N., din cadrul Corpului Executorilor Bancari al B. SA, cu sediul în B-dul XXXXXXXXXXX nr. XX,

sector 2 XXXXXXXX, şi în consecinţă :

Dispune încuviinţarea executării silite pornită la cererea creditoarei SC B. SA, cu sediul în XXXXXXXX, Bd. XXXXXXXXXXX

nr. XX sector XX împotriva debitoarei K.K., domiciliată în XXXXXXXX str. XXXXXXXX nr. 31 ap. 1, judeţul XXXXXX, conform titlului executoriu

Contract de credit de consum nr. 211CSF4073510001/14.12.2007 şi contract de fidejusiune din 14.12.2007.

Pronunţată în şedinţa publică din 27.01.2010.

Preşedinte,Grefier,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX