Îndreptare eroare materiala. Hotărăre judecătorească desfiinţată în căile de atac. Neincidenţa dispoziţiilor art. 281 cod procedură civilă. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


În motivarea cererii s-a aratat ca aceasta eroare de nume exista de altfel în majoritatea actelor depuse de DGASPC Dolj, fiind mentinuta în cuprinsul tuturor hotarârilor judecatoresti pronuntate în cauza.

Prin încheierea din Camera de Consiliu din 22.03.2011, pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr. 3984/215/2009, s-a respins cererea de îndreptare eroare materiala formulata de petentii C. I. si C. V., în contradictoriu cu reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si pârâtii C. A. si C. M.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond analizând cererea dedusa judecatii, precum si sentinta civila nr. 11768/08.07.2009 pronuntata de Judecatoria Craiova, a constatat ca în speta nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 281 Cod proc.civila privitoare la cererile de îndreptare eroare materiala, în sensul ca în hotarârea judecatoreasca respectiva nu exista nici o eroare sau omisiune referitoare la numele, calitatea si sustinerile partilor si nici o alta eroare, nefiind necesare nici lamuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotarârii, raportat la dispozitiile art. 2811 Cod proc.civila.

S-a constatat totodata , din copia certificatului de nastere al minorei C. Erica A., seria NX nr. 864001/10 martie 2000, înregistrat sub nr. 49/10 martie 2000 si eliberat de Primaria Comunei Dabuleni (depus la fila 15 dosar fond), ca prenumele acestei minore este Erica, iar nu Erika, asa cum au solicitat petentii prin cererea de îndreptare eroare materiala.

De altfel, petentii au atasat la cerere un alt certificat de nastere seria NJ nr. 412187/6 august 2010, înscris care nu a fost depus la dosar si este în contradictie cu actul de nastere initial al minorei, acest din urma act fiind avut în vedere de catre toate instantele care au pronuntat hotarâri în acest dosar, în cele trei cicluri procesuale prin care a trecut.

Instanta a respins cererea de îndreptare eroare materiala ca fiind neîntemeiata, având în vedere ca nu s-a strecurat nici o eroare materiala cu privire la prenumele minorei Erica.

Împotriva încheierii au declarat apel petentii C. I. si C. V., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivarea apelului s-a aratat ca prin încheierea atacata s-a dispus respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în dispozitivul sentintei civile nr. 11768/08.07.2009, pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr. 3984/215/2009, în sensul ca numele corect al uneia dintre minorele în privinta careia s-a instituit tutela este C. Erika A., si nu C. Erica A.

Au sustinut ca Judecatoria Craiova a dispus respingerea acestei cereri, retinând ca fiind relevant doar continutul certificatului de nastere al minorei seria NX nr. 864001/ 10 martie 2000 înregistrat sub nr. 49/10 martie 2000 si ca, este adevarat ca acest certificat de nastere exista depus la dosarul cauzei, deoarece se afla în posesia bunicilor paterni, respectiv pârâtii C. A. si C. M., precum la fel de adevarat este si faptul ca în toate actele emanate de reclamanta DGASPC Craiova, minora apare cu numele de Erica.

Totodata, apelantii au învederat ca acest certificat cu seria NX nr. 864001 este eronat , deoarece nu corespunde cu mentiunile existente în registrul de înregistrari al nasterilor al Primariei Orasului Dabuleni, iar instanta nu a luat în calcul existenta certificatului de nastere seria NJ nr. 412187, ce atesta în mod corect numele de Erika, acesta fiind eliberat în deplina concordanta cu mentiunile din actul de înregistrare al nasterii si prin urmare, reprezinta actul de stare civila corect.

Au mai sustinut ca în situatia în care instantele de judecata nu vor pronunta o hotarâre care sa cuprinda numele corect al minorei, instituirea tutelei apare ca fiind lipsita de efecte, deoarece nu poate servi în fata nici uneia dintre institutiile abilitate pentru solicitarea de pensie, eliberarea unui pasaport sau oricaror acte necesare în scopul de a servi intereselor minorei.

Apelantii au solicitat admiterea apelului si schimbarea încheierii din 22 martie 2011, pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr.3984/215/2009, în sensul admiterii cererii de îndreptare a erorii materiale, asa cum a fost formulata.

Prin decizia civila nr.112 din 28 iunie 2011, pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr.3984/215/2009*, s-a respins apelul declarat de apelantii C. I. si C. V., împotriva încheierii de sedinta din 22 martie 2011 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr. 3984/215/2009, în contradictoriu cu intimatii C. A. si C. M. si intimata Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, având ca obiect tutela.

S-a retinut ca sentinta civila nr.11768/08.07.2009, pronuntata de Tribunalul Dolj , cu privire la care s-a solicitat îndreptarea erorii materiale, a fost desfiintata prin decizia nr.31/09.02.2010, astfel ca modificarea acesteia, fie si pe calea unei cereri de îndreptare a unei erori materiale nu mai este posibila si ar fi lipsita de orice consecinte juridice.

S-a constatat si faptul ca prin decizia mentionata s-a dispus instiuirea tutelei cu privire la cei doi minori, fiind numiti tutori C. I. si C. V., acesta fiind actul în temeiul caruia petentii îsi exercita atributiile de tutori, astfel ca, având în vedere si dispozitiile art. 296 Cod pr. civila, apelul a fost respins ca nefondat.

Împotriva acestei decizii în termen legal au declarat recurs petentii C. I. si C. V., criticând-o pentru nelegalitate , invocând în drept prevederile art. 304 pct. 7,8 si 9 Cod pr. civila.

Au sustinut ca este lipsit de relevanta faptul ca Tribunalul Dolj prin decizia nr.31/2011 a modificat solutia judecatoriei si a stabilit alte persoane care sa aiba calitatea de tutore al minorelor.

Ca, instanta de apel s-a pronuntat doar pe aspecte asupra carora nu a cazut nici o eroare materiala ( persoana tutorelui).

Celelalte elemente fundamentale (persoana minorelor, necesitatea instituirii tutelei ), au fost transate de catre Judecatoria Craiova.

Au aratat ca în aceste conditii , nu se justifica o îndreptare eroare materiala a deciziei pronuntata de Tribunalul Dolj, deoarece eroarea de nume a intervenit la Judecatoria Craiova si prin urmare, hotarârea acestei instante trebuie îndreptata.

Au mai aratat ca în discutie sunt interesele fundamentale ale unui minor si anume – dreptul la nume – aspect ce ar fi impus instantelor judecatoresti o îndreptare de eroare materiala facuta din oficiu , fara solicitarea nici unei parti.Intimata DGASPC Dolj a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat.

Recursul este nefondat.

Examinând lucrarile dosarului, Curtea constata ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 304 pct. 7,8 si 9 Cod pr. civila, hotarârea recurata nefiind afectata de nici unul dintre motivele de nelegalitate prevazute de textele legale citate.

Astfel, prin cererea formulata la data de 13 octombrie 2010, petentii C. I. si C. V. au solicitat îndreptarea erorii materiale strecurata în dispozitivul sentintei civile nr.11768/8 iuli1 2009, pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr.3984/215/2009 , în sensul ca numele corect al uneia dintre minorele în privinta careia s-a instituit tutela, este C. Erika A. , si nu C. Erica A., asa cum eronat s-a mentionat în cuprinsul hotarârii respective.

Desi petentii nu au precizat temeiul legal al cererii formulate, în raport de motivarea facuta, în mod corect instantele anterioare au examinat cererea prin prisma dispozitiilor art. 281 Cod procedura civila.

Potrivit prevederilor art. 281 alin. 1 Cod pr. civila, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din hotarâri sau încheieri , pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere.

Textul de lege mentionat are în vedere hotarârile judecatoresti ramase în fiinta în urma exercitarii cailor de atac, întrucât este lipsita de eficienta juridica îndreptarea erorii strecurata în cuprinsul unei hotarâri inexistente, ca urmare a desfiintarii sau schimbarii acesteia în totalitate în urma exercitarii cailor de atac.

Or, în cauza, asa cum corect a retinut si Tribunalul Dolj, sentinta civila nr.11768/8 iulie 2009 pronuntata de Judecatoria Craiova , cu privire la care s-a solicitat îndreptarea erorii materiale, a fost desfiintata prin decizia civila nr. 31/9 februarie 2010 a Tribunalului Dolj,

Astfel, prin decizia civila nr.31/9 februarie 2010 Tribunalul Dolj a admis apelul declarat de apelantii intervenienti C. I. si C. V., împotriva sentintei civile nr.11768/8 iulie 2009 pronuntata de Judecatoria Craiova, în contradictoriu cu intimata reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj si intimatii pârâti C. A. si C. M..

A fost schimbata sentinta, în sensul ca a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.

A fost admisa cererea de interventie în interes propriu formulata de intervenientii C. I. si C. V.

S-a dispus instituirea tutelei minorelor C. Erica A. , nascuta la data de 4.03.2000 si C. M. M. , nascuta la data de 15.12.2004, fiicele lui C. D. si C. I., decedati la data de 30.10.2008.

Au fost numiti ca tutori ai minorelor bunicii materni C. I. si C. V, urmând ca acestia sa exercite drepturile si sa îndeplineasca obligatiile parintesti asupra minorelor, precum si sa administreze bunurile acestora.

Decizia civila nr.31/9 februarie 2010 a Tribunalului Dolj a ramas irevocabila prin decizia civila nr.828/17 iunie 2010 pronuntata de Curtea de Apel Craiova, ca urmare a respingerii recursurilor formulate de pârâtii C. A. si C. M., precum si de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, în contradictoriu cu intimatii intervenienti C. I. si C. V.

Prin urmare, hotarârea prin care s-a instituit tutela celor doua minore, deci hotarârea prin care s-a rezolvat pe fond cauza, este decizia civila nr.31/9 februarie 201o a Tribunalului Dolj, aceasta fiind singura hotarâre care produce consecinte juridice atât sub aspectul instituirii tutelei , cât si a persoanelor ce au calitatea de tutore a minorelor.

În atare situatie, în conditiile în care au fost savârsite unele erori materiale , implicit asupra numelor minorelor, cererea de îndreptare nu poate sa priveasca decât hotarârea data de instanta de apel, deoarece sentinta civila nr.11768/8 iulie 2009 a Judecatoriei Craiova, nu mai este în fiinta, aceasta fiind schimbata în totalitate prin decizia nr. 31/9 februarie 2010 a Tribunalului Dolj.

Sustinerea referitoare la interesele fundamentale ale minorei, respectiv dreptul la nume este neavenita, câta vreme dreptul în discutie nu a fost în nici fel încalcat, eroarea asupra numelui minorei ( în situatia în care ar exista ) , putând fi îndreptata cu conditia ca cererea sa vizeze hotarârea judecatoreasca prin care problema de fond sub aspectul instituirii tutelei , a fost rezolvata.

Pentru considerentele expuse recursul este nefondat si în baza art. 312 alin.1 Cod pr. civila , urmeaza a fi respins.