Infractiuni contra proprietatii Infracţiuni contra proprietăţii


D. M. I. pentru săvârşirea în concurs real a următoarelor infracţiuni :

– infracţiunea prev.de art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constând în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. I. – tatăl său, a tăiat din pădurea din pct. (…) aparţinînd părţii vătămate T. S., pădure inclusă în grupa I funcţională, un arbore esenţă brad, nemarcat de organele silvice, în urma tăierii rezultând un volum de masă lemnoasă de (…) mc., în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul unui metru cub de material lemnos pe picior ;

– infracţiunea prev.de art. 20 cod penal rap. la art. 110 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constând în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. I. a fost surprins în timp ce încerca să sustragă cantitatea de (…) mc material lemnos, în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui m.c. de material lemnos pe picior ;

– infracţiunea prev. de art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constînd în aceea că la data de (…) , pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. G. a tăiat din pădurea aparţinînd părţii vătămate B. I., pădure inclusă în grupa I funcţională, un arbore esenţă molid nemarcat de organele silvice, în urma tăierii rezultînd un volum de masă lemnoasă de (…) m.c., în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul unui m.c. de material lemnos pe picior ;

– infracţiunea prev. şi ped. de art. 20 cod penal rap. la art. 110 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constînd în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. G., a fost surpins în timp ce încerca să sustragă cantitatea de (…) mc material lemnos în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui m.c. de material lemnos pe picior.

D. I., pentru săvârşirea în concurs real a următoarelor infracţiuni :

– infracţiunea prev. de art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constând în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. M. I. a tăiat din pădurea din pct. (…) aparţinand părţii vătămate T. S., pădure inclusă în grupa I funcţională un arbore esenţă brad nemarcat de organele silvice, în urma tăierii rezultînd un volum de masă lemnoasă de (…) mc. în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui m.c. de material lemnos pe picior ;

– infracţiunea prev. şi ped. de art. 20 cod penal rap.la art. 110 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constînd în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. M. I. a fost surprins în timp ce încerca să sustragă cantitatea de (…) m.c. material lemnos în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui m.c. de material lemnos pe picior.

D. G., pentru săvârşirea în concurs real a următoarelor infracţiuni :

– infracţiunea prev.de art. 108 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constînd în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. M.I. a tăiat din pădurea aparţinand părţii vătămate B. I., pădure inclusă în grupa I funcţională, un arbore esenţă molid nemarcat de organele silvice, în urma tăierii rezultând un volum de masă lemnosă de (…)mc, în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul unui m.c. de material lemnos pe picior ;

– infracţiunea prev. şi ped. de art. 20 cod penal rap. la art. 110 alin. 1 lit. a, alin. 2 lit. a din Legea 46/2008, constînd în aceea că la data de (…), pe timp de zi, împreună cu inculpatul D. M. I. a fost surprins în timp ce încerca să sustragă cantitatea de (…) mc material lemnos în valoare de (…) lei, valoare ce depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui m.c. de material lemnos pe picior.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanţei sub nr. (…)

În cursul cercetării judecătoreşti, după verificarea regularităţii actului de sesizare, au fost audiaţi inculpaţii, în conformitate cu disp. art. 323 cod procedură penală raportat la art. 69 şi următoarele cod procedură penală. Aceştia au recunoscut săvârşirea faptei în modalitatea expusă în rechizitoriu.

De asemenea, au fost audiate părţile vătămate T. S., B. I. şi martorul D. C. C., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

În şedinţa publică din data de (…) a fost introdus în cauză, în calitate de parte vătămată, Ocolul Silvic (…) .

Analizînd şi coroborînd materialul probator administrat în cauză, instanţa retine:

1. La data de (…), în jurul orelor (…), inculpaţii D. I. şi D. M. I.( tată şi fiu) s-au deplasat în pădurea din punctul (…) de pe raza localitatii (…), aparţinînd părţii vătămate T. S., cu intenţia de a tăia şi sustrage material lemnos.

Cu ajutorul unui topor, cei doi inculpaţi au tăiat un arbore specia brad, nemarcat de organele silvice. Ulterior, inculpaţii au curăţat arborele de ramuri şi l-au secţionat în două părţi, moment în care au fost depistaţi de o echipă de jandarmi aflată în misiune.

Din adresa nr.(…) a Ocolului Silvic (…) rezultă că volumul de masă lemnoasă rezultat în urma tăierii este de (…) mc, valoarea fiind stabilită în funcţie de categoria pădurii (amenajament silvic în grupa I funcţională) şi de dispoziţiile art. 105 alin. 1 şi 2 din Legea 46/2008, la suma de (…) lei fără TVA, care depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui metru cub de material lemnos pe picior .

Din adresa nr.(…) a Ocolului Silvic (…) rezultă că volumul de masă lemnoasă rezultat în urma tăierii este de (…) mc, valoarea fiind stabilită în funcţie de categoria pădurii (amenajament silvic în grupa I funcţională) şi de dispoziţiile art. 105 alin. 1 şi 2 din Legea 46/2008, la suma de (…) lei fără TVA, care depăşeşte de (…) ori preţul mediu al unui metru cub de material lemnos pe picior .

Materialul lemnos a fost restituit părţii vătămate T. S., după cum rezultă din procesul verbal de depistare semnat de partea vătămată.

2. La data de (…) în jurul orelor (…) inculpaţii D.M. I. şi D. G. s-au deplasat în pădurea din punctul (…) de pe raza localitatii (…) aparţinînd părţii vătămate B. I., cu intenţia de a tăia şi sustrage material lemnos.

Cu ajutorul a două topoare, cei doi inculpaţi au tăiat un arbore specia brad, nemarcat de organele silvice. Ulterior, inculpaţii au curăţat arborele de ramuri şi l-au secţionat în două părţi, moment în care au fost depistaţi de o echipă de jandarmi aflată în misiune.

În drept, instanţa retine că fapta inculpaţilor D. I. şi D. M. I. care la data de (…) au tăiat fără drept un arbore din fondul forestier naţional, a cărui valoare depăşeşte de peste 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 108 alin. 1 lit. a, alin.2 lit.a din Legea 46/2008.

Fapta inculpaţilor D. M. I. şi D.G. care la data de (…) au tăiat fără drept un arbore din fondul forestier naţional, a cărui valoare depăşeşte de peste 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev.de art. 108 alin. 1 lit. a, alin.2 lit.a din Legea 46/2008.

Cu privire la infracţiunea de „furt de arbori tăiaţi din fondul forestier naţional”, în forma tentativei, pentru care au fost trimişi în judecată cei trei inculpaţi, instanţa urmează să dispună achitarea acestora, în baza art. 11 pct.2 lit.a C.pr.pen. rap. la art.10 alin.1 lit.b C.pr.pen., motivat de faptul că potrivit dispoziţiilor art.21 alin.1 C.penal, „tentativa se pedepseşte numai când legea prevede expres aceasta”.

Instanţa retine faptul că în cuprinsul art.110 din Legea nr.46/2008 nu se prevede expres sancţionarea tentativei la această infracţiune şi nu există nici o altă prevedere în cuprinsul acestei legi speciale care să incrimineze forma tentativei la această infracţiune. Totodată dispoziţiile art. 121 din Legea nr.46/2008 în sensul că „prevederile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală”, nu pot fi interpretate în sensul că din moment ce tentativa la infracţiunea de „furt” prev. de art. 208 C.penal se pedepseşte, în mod automat s-ar pedepsi şi tentativa la infracţiunea de „furt de arbori” prev. de art.110 al Legii nr.46/2008, care este o lege specială. Între cele două infracţiuni există diferenţe esenţiale. Astfel, în cazul infracţiunii prevăzute de art.110 din L 46/2008, dacă valoarea materialului lemnos este sub limita prevăzută de legea specială, fapta nu constituie infracţiune, ci doar o contravenţie silvică, fără a putea fi încadrată în infracţiunea prevăzută de art.208 sau 209 din C.penal.

De asemenea, instanţa retine faptul că însuşi legiuitorul a intenţionat să dezincrimineze această formă de săvârşire a infracţiunii de furt de arbori tăiaţi din fondul forestier naţional, respectiv forma tentativei, avînd în vedere că în forma anterioară a Codului Silvic, respectiv Legea nr.26/1996, această faptă era incriminată în disp. art.98, la finalul căruia exista prevederea că „tentativa se pedepseşte”. De asemenea, şi în acest act normativ exista art.109 care avea acelaşi conţinut ca şi actualul art. 121 din Legea nr.46/2008 în sensul că „prevederile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală”

La individualizarea pedepselor pentru fiecare infracţiune, instanţa va avea în vedere criteriile generale impuse de art. 72 cod penal.

Întrucât cele două infracţiuni de „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional” au fost săvârşite de inculpatul D. M. I. înainte de a interveni condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele, în baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b cod penal, va aplica pedeapsa închisorii cea mai grea.

Constatînd îndeplinite condiţiile prev.de art. 81 cod penal, apreciind că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, instanţa urmează să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei pentru toţi cei trei inculpaţi pe o durată ce se va stabili în condiţiile art. 82 cod penal şi care va constitui termen de încercare pentru aceştia.

În baza art. 359 alin. 1 cod procedură penală, va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal, privind revocarea suspendării condiţionate, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în cursul termenului de încercare.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 cod penal, va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b cod penal, urmînd ca faţă de modalitatea de individualizare a pedepsei principale să facă aplicarea disp. art. 71 alin. 5 cod penal.

Va lua act că partea vătămată Ocolul Silvic (…) nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.346 C.pr.penală, va respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă T. S., ca nefondată, avînd în vedere că materialul lemnos sustras i-a fost restituit.

În baza art.346 C.pr.penală, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă B.I. şi va obliga Ocolul Silvic (…) să restituie părţii civile B. I. cantitatea de (…) m.c. material lemnos rămas în custodia reprezentantului Ocolului Silvic (…), sing.D. C. C..

În baza art.118 alin.1 lit.b C.penal, va dispune confiscarea specială a celor trei topoare folosite de inculpaţi la comiterea infracţiunilor.