Infractiuni Infracţiuni


Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul …/260/2010, reclamanţii D.V. şi D.M. au chemat în judecată civilă pârâţii LV. şi I.C.A., solicitând în contradictoriu cu aceştia obligarea pârâţilor să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 250 mp teren situat între proprietăţile părţilor.

Acţiunea este legal timbrată cu 603 lei taxă timbru judiciar şi 0,3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că în luna martie 2008, pârâţii au cumpărat de la reclamanţi proprietatea din …., iar la începutul lui 2009 aceştia le-au ocupat o suprafaţă de aproximativ 250 mp teren. Au discutat acest fapt, însă pârâţii le-au spus reclamanţilor că le vor plăti bani pentru această suprafaţă de teren, şi cu acordul lor au mutat semnele de hotar. Pârâţii nu şi-au mai ţinut promisiunea de a ajunge la o înţelegere pentru vânzarea acestei suprafeţe de teren, motiv pentru care reclamanţii au fost nevoiţi a introduce prezenta acţiune.

Pârâţii, depun întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii reclamanţilor ca nefondată cu obligarea acestora la cheltuieli de judecată. Situaţia prezentată de reclamanţi este parţial adevărată, în sensul că între părţi s-a încheiat într-adevăr o convenţie de vânzare cumpărare a suprafeţei totale de 370 mp teren, iar mutarea gardului s-a efectuat de către reclamant şi nu de pârâţi. înţelegea dintre părţi s-a materializat prin încheierea unui înscris sub semnătură privată la data de …., deci cu 9 zile înainte de încheierea actului autentic prin care reclamanţii au declarat, apoi au semnat că le-au vândut suprafaţa totală de 370 mp din …, teren care în realitate se învecinează cu terenul şi construcţia pe care au dobândit-o de la reclamanţi în baza contractului autentificat sub numărul….

In cauză au fost solicitate şi încuviinţate proba cu interogatoriul părţilor înscrisuri, martori şi expertiză tehnică.

In urma efectuării expertizei reclamanţii şi-au mărit petitul acţiunii în sensul că solicită revendicarea suprafeţei de 395 mp.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii au formulat o acţiune în revendicare pentru suprafaţa de 250 mp teren despre care precizează că urmau să încheie cu pârâţii o înţelegere prin care să le înstrăineze această suprafaţă de teren. Pârâţii se apără, în sensul că au avut o înţelegere transpusă într-un act de mână prin care au cumpărat de la reclamanţi suprafaţa de teren în litigiu.

Reclamanţii în interogatoriu nu recunosc că au vândut pârâţilor, ci arată că au întocmit actul de mână doar pentru a se face înscrierea la rol a pârâţilor cu terenul în litigiu, însă nu au primit bani.

2

Din declaraţia martorului A.F., rezultă că în cursul anului 2009, când renova apartamentul familiei … a auzit discuţii privind cumpărarea unui teren de 500 mp cu tot cu casă, pentru care cei doi erau dispuşi să achite 10000 euro, echivalentul a 350 milioane lei vechi.

Din concluziile raportului de expertiză topo, rezultă că în urma măsurătorilor a rezultat că reclamanţii deţin în acest punct suprafaţa de 440 mp conform contractului de vânzare cumpărare …, pe poligonul punctelor 1-2-3-4-8-1, pârâţii deţin o suprafaţă de 125 mp conform contractului de vânzare cumpărare …, pe poligonul punctelor 2-9-10-3-2, iar terenul in litigiu, în suprafaţă de 395 mp, a fost identificat pe poligonul 3-10-11-5-4-3.

Acţiunea în revendicare este acţiunea reală prin care proprietarul care nu mai are posesia bunului, cere în temeiul dreptului său de proprietate restituirea acestuia de la persoana care îl deţine fără drept, sau într-o formulare sintetică acţiunea proprietarului neposesor, împotriva posesorului neproprietar.

Revendicarea se întemeiază deci, pe un drept de proprietate care alcătuieşte temeiul său juridic. Aceasta înseamnă că numai proprietarul este în drept a intenta acţiunea în revendicare, în vederea restituirii bunului său ce se află în posesia nelegitimă a altei persoane.

In baza art.1169 Cod civil, „cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, textul aplicându-se şi în cazul acţiunii în revendicare, care se întemeiază pe dreptul de proprietate, respectiv reclamantul este obligat să dovedească dreptul său de proprietate asupra bunului ce alcătuieşte obiectul material al acţiunii în revendicare.

In speţa de faţă reclamantul nu a făcut dovada proprietăţii pe terenul cu privire la care solicită a-i fi lăsat în deplină proprietate şi liniştită posesie, iar potrivit propriilor interogatorii actul sub semnătură privată încheiat între părţi a avut drept scop posibilitatea pârâţilor de a şi-1 trece la rolul agricol, respectiv pentru ca pârâţii să fie cei care să îl plătească la Primărie.

Faţă de considerentele de mai sus urmează să respingă Respinge acţiunea formulată de reclamanţii D.V. şi D.M., domiciliaţi în …, în contradictoriu cu pârâţii I.V. şi I.C.A., domiciliaţi în …, ca nefondată.

In considerarea art.274 Cod procedură civilă raportat la situaţia că reclamanţii au căzut în pretenţii, urmează ca aceştia să fie obligaţi la cheltuieli de judecată către pârâţi.