Înregistrare tardiva a naşterii Minori


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR.624

Şedinţa publică de la 05.08.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE : PANFIL SIMONA-CARMEN

GREFIER : BUŢUCAN DANIELA

MINISTERUL PUBLIC reprezentat de

PROCUROR : APOSTU ADRIAN

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta P.L.F. şi pe pârâtul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV, având ca obiect înregistrare tardiva a naşterii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent reclamanta P.L.F. lipsind pârâtul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-a depus la dosar relaţiile solicitate S.M.L. Bacău, prin care s-a comunice avizul cu privire la vârsta şi sexul reclamantei P.L.F..

Reprezentantul Ministerului Public, arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Reclamanta prezentă în instanţă arată că nu mai are cereri de formulat în cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată, şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond solicită să fie admisă cererea formulată de reclamantă privind înregistrarea tardivă a naşterii .

Reclamanta, având cuvântul pe fond solicită admiterea cererii şi înregistrarea tardivă a naşterii.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A,

– deliberând –

Asupra cauzei civile de fata constata următoarele:

La data de 06.07.2005 reclamanta P. G. a formulat acţiune pe rolul Judecătoriei Agnita înregistrată sub nr. 400/2005 pentru înregistrarea tardivă a naşterii fiicei sale pe nume P. L.F., acţiune ca a fost perimată de drept prin sentinţa civilă nr. 289/19.10.2006.

La data de 15.03.2007 reclamanta P. G. a formulat o altă acţiune pe rolul Judecătoriei Agnita înregistrată sub nr. 140/174/2007 pentru înregistrarea tardivă a naşterii fiicei sale pe nume P. L. F., acţiune ca a fost perimată de drept prin sentinţa civilă nr. 76/22.02.2010.

La data de 15.02.2010 reclamanta P. L. – F. a formulat o altă acţiune pe rolul Judecătoriei Agnita înregistrată sub nr. 75/174/2010, care prin sentinţa civilă nr. 172/13.04.2010 s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Agnita invocată de instanţă din oficiu şi a fost declinată în favoarea Judecătoriei Podu Turcului.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 636/829/26.05.2010 reclamanta P. L. F. în contradictoriu cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, a solicitat instanţei ca prin hotărâre judecătoreasca sa dispună înregistrarea tardiva a naşterii numitei Pădure Livia Florentina.

Cererea a fost legal timbrata cu 8 lei taxa judiciara de timbru si 0.3 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii, reclamanta arată că mama sa nu a declarat naşterea în lipsa posibilităţilor materiale şi în necunoştinţă, motiv pentru care doreşte să fie înregistrată naşterea sa, ca dată a naşterii fiind aceea înscrisă în certificatul medical constatator al naşterii, respectiv data de 11.11.1991.

In dovedirea acţiunii reclamanta a depus acte.

Judecătoria Agnita a dispus trimiterea actelor pentru verificări la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Informatizata a Persoanei Braşov, iar la data de 26.05.2010 cu adresa nr. 3750 acest serviciu ne-a comunicat faptul că în Registrul de naşteri al Primăriei mun. Braşov nu a fost găsită înregistrarea actului de naştere al numitei P.L.F., solicitând înregistrarea tardivă solicitată (fila 5).

A fost solicitat de către instanţă Serviciului Judeţean de Medicină Legală întocmirea unui aviz cu privire la vârsta şi sexul persoanei P.L.F., raport depus la dosar conform adresei nr. 2185/02.08.2010 ( fila 13)

Din actele si lucrările dosarului instanţa retine:

La data de 11.11.1991 numita P.G. a născut un copil pe nume P. L.F. reclamanta, fapt ce rezulta din certificatul medical constatator al naşterii nr.4864/17.11.1991 (fila 5 dosar unic 7/174/2005) si referatul S.P.C.L.E.P. Agnita, judeţul Sibiu, având ca mamă pe numita P. G. şi tată natural..

Întrucât minora nu a fost declarată de părinţii săi după naştere, iar de la data naşterii a trecut mai mult de un an, mai exact 18 ani, instanţa constata ca sunt întrunite prevederile art. 21 din Legea nr. 119/1996 cu modificările si completările ulterioare, urmând a fi admisa cererea si a dispune înregistrarea tardiva a naşterii numitei P.L.F..

Situaţia de fapt expusă anterior, a fost reţinută de instanţă din înscrisurile ataşate la dosar, certificatul constatator al naşterii eliberat de maternitatea Spitalului Municipal (fila 5 dosar unic 7/174/2005), referatul S.P.C.L.E.P. Agnita şi concluziile Serviciului Judeţean de Medicină Legală Bacău (fila 13), solicitate din oficiu de instanţă în cursul acestui proces.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite cererea şi va dispune înregistrarea tardivă a naşterii reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta P.L. F., domiciliată în sat. Şendreşti, com. Motoşeni, jud. Bacău .

Dispune înregistrarea tardivă a naşterii numitei P.L.F.,

născută la data de ____, în municipiul Braşov, judeţul Braşov, sex feminin, fiica lui _____, născută la ____, în localitatea Agnita, judeţul Sibiu, naţionalitate română, CNP-________ şi a lui Natural, în Registrul de naşteri al primăriei municipiului Braşov.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.08.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN BUŢUCAN DANIELA

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 05.08.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 05.10.2010.

Red./tehnoredact-ex.5

P.S/B.D

23.08.2010