Înregistratre tardivă a naşterii Minori


Titlu: inregistrare tardiva nastere

Data speţă: 13.12.2010

Prin cererea înregistrată sub nr.1256/199/13.11.2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi reclamanta D. L. a solicitat ca instanţa să dispună înregistrarea tardivă a naşterii minorei D.D.V., născută la data de 31.12.2009, în contradictoriu cu Primăria Bacău. Cererea nu a fost motivată în drept şi în fapt.

Reclamanta, a depus la dosar fişa de consultaţii medicale şi copia cărţii de identitate.

Pârâta, a depus întâmpinare, a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a primăriei Bacău, calitate procesuală având Unitatea Administrativ Teritorială prin primar şi a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi.

Prin sentinţa civilă 829/30.11.2009 a Judecătoriei Buhuşi, instanţa a admis excepţia şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bacău.

Prin sentinţa civilă 1851/03.03.2010 Judecătoria Bacău a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bacău şi a trimis dosarul Judecătoriei Buhuşi.

Prin sentinţa civilă 4/12.04.2010 Tribunalul Bacău soluţionând conflictul negativ de competenţă a constatat că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Judecătoria Buhuşi.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 935/199/08.07.2010.

Legal citată, reclamanta nu s-a prezentat la instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 31.12.2007, reclamanta a dat naştere minorei D. V., a cărei naştere nu a fost înregistrată, din vina reclamantei.

Dinadresa S.P.C.L.E.P Bacău, rezultă că prin sentinţa civilă 10176/26.11.2009 a Judecătoriei Bacău s-a dispus înregistrarea naşterii minorei în registrul stării civile al primăriei Bacău şi s-a întocmit actul de naştere ne.1328/28.04.2010.

Faţă de cele ce preced, instanţa, urmează să respingă acţiunea reclamantei, ca rămasă fără obiect.

Red.PA