ÎNSCRIERE ASOCIAŢIE ADMISĂ Persoane juridice


În dovedirea cererii petenta a depus la dosar în original: dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sub nr

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Astfel, actul constitutiv şi statutul cuprind menţiunile prevăzute de art.6 alin.3 din OG 26/2000.

De asemenea, petenta a prezentat dovada privind disponibilitatea denumirii şi a făcut dovada existenţei sediului şi a patrimoniului iniţial.

Instanţa reţine şi faptul că scopul propus de asociaţi se încadrează în dispoziţiile art.4 din OG 26/2000.

Faţă de acestea, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile privind înscrierea unei asociaţii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, instanţa urmează să admită cererea formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Admite cererea formulata de I.A.S.M.I., prin imputernicit V.V.

Dispune inscrierea I.A.S.M.I, , in Registrul special tinut la grefa instantei.

Cu recurs.

Pronuntata in sedinta publica azi, 01.04.2011, la sediul Judecatoriei Dr.-Tr.Severin.

??

??

??

??

1