Legea 10/2001 Exproprieri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 207

Şedinţa publică de la 30 Septembrie 2010

S-a luat în examinare, pentru solutionare în primă instanţă, cauza civilă

privind pe reclamantul G.D. şi pe pârâtii PRIMARUL COMUNEI X ,G.I.T., N.M.,

I.F., având ca obiect legea 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâtul G.I.T. personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Pârâtul prezent depune la dosar note scrise şi solicită respingerea contestatiei

formulată de reclamant, ca nefondată, mentinerea sentinţei din 2008, să se tină cont

de hotărârea ÎCCJ, de acte din care rezultă că toti sunt moştenitori.

Tribunalul rămâne în pronunţare asupra cauzei.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei civile de faţă:

Constată că, la data de 14.10.2009, contestatorul G.D. a formulat în

contradictoriu cu intimaţii PRIMARUL COMUNEI X, G.I.T., N.M., I.F.,

contestaţie împotriva dispoziţiei nr.51/05.09.2009 emisă de Primarul com.X.

În motivare, se arată că, împreună cu intimaţii persoane fizice, au formulat

notificare potrivit Legii 10/2001 pentru acordarea de despăgubiri pentru imobilele

preluate abuziv, iar prin dispoziţiile nr.29 şi 31/2006 au fost respinse notificările,

împotriva cărora doar contestatorul a formulat plângere cu respectarea procedurii

speciale prev.de Legea 10/2001.

Astfel, contestatorul a fost singurul care a avut calitate procesuală activă, iar

prin sentinţa civilă nr.1/08.01.2007 a Tribunalului Argeş s-a dispus desfiinţarea

celor două dispoziţii ale primarului şi obligarea acestuia să propună despăgubiri în

condiţiile legii, fără a se analiza şi drepturile celorlalţi moştenitori.

Prin dispoziţia nr.70/08.04.2008 s-a reţinut că şi intimaţii sunt îndreptăţiţi la

măsuri reparatorii, deşi prin sentinţa menţionată nu se făcea nicio referire la

drepturile acestora.

Deşi primarul a fost somat să execute sentinţa civilă nr.1/08.01.2007 a

Tribunalului Argeş iar acesta şi-a luat angajamentul în acest sens prin procesul

verbal de din 02.09.2008, încheiat de judecătoresc, prin

dispoziţiile nr.50 şi 51/05.09.2008 s-a anulat dispoziţia nr.70/08.04.2008 însă

conţinutul acesteia este identic cu dispoziţia anulată.

Prin adresa nr.2377/11.09.2008 Primarul com. X a comunicat că intimaţii l-

au împuternicit prin să îi reprezinte în litigiul privind acordarea drepturilor

potrivit Legii 10/2001, aspect ce nu corespunde realităţii, întrucât intimat I.F. l-a

mandata pe acesta doar în litigiile privind aplicarea legii fondului funciar.

De altfel, intimaţii nu l-au sprijinit în nici un mod pe contestator în acţiunile

formulate pentru acordarea măsurilor reparatorii, astfel că doar acesta are calitatea

unică de persoană îndreptăţită la a primi aceste măsuri în echivalent.

În drept, s-au invocat disp.Legii 10/2001.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri.

La data de 26.01.2009 intimaţii au formulat întâmpinare, potrivit art.115 Cod

pr.civilă, prin care au solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât

notificarea a fost formulată de acesta şi în numele intimaţilor, ca şi celelalte

demersuri pentru recuperarea drepturilor potrivit Legii 10/2001.

Se mai arată că prin sentinţa civilă nr.1/2007 şi decizia nr.51/09.09.2008 s-a

constatat şi calitatea intimaţilor de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată în fapt

următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1/08.01.2007 pronunţată de Tribunalul Argeş s-a

admis în parte cererea formulată de contestatorul G.D. în contradictoriu cu pârâtul

Primarul com.X, şi s-a dispus desfiinţarea dispoziţiilor nr.29 şi 31/2006 ale

Primarului com.X şi obligarea acestuia de a propune acordarea de despăgubiri în

condiţiile legii speciale pentru imobilele solicitate de către părţi , în calitate de

moştenitori ai părinţilor lor, respectiv E. G. şi I. G..

Dispoziţiile menţionate au fost emise pentru soluţionarea notificărilor

formulate atât de către contestator cât şi de către intimaţii persoane fizice, prin

care aceştia au solicitat acordarea de despăgubiri băneşti pentru imobilele deţinute

de autorii lor, astfel că, prin sentinţa civilă menţionată s-a admis plângerea prin care

au fost respinse notificările nr.2357/2001 şi 259/2002, iar obligarea primarului de a

propune măsuri reparatorii a vizat toţi moştenitorii ce au formulat respectivele

notificări.

De altfel, contestatorul a solicitat lămurirea dispozitivului sentinţei civile

nr.1/08.01.2007, în sensul că recunoaşterea calităţii de persoană îndreptăţită s-a

realizat numai în ceea ce-l priveşte pe acesta, singurul care a formulat plângere

împotriva celor două dispoziţii contestate, însă prin sentinţa civilă nr.251/2008

pronunţată de Tribunalul Argeş, rămasă definitivă prin decizia civilă

nr.101/A/12.06.2009 a Curţii de Apel Piteşti şi irevocabilă prin decizia

nr.2499/23.04.2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a reţinut

îndreptăţirea moştenitorilor E. G. la măsuri reparatorii în condiţiile Legii 10/2001,

deci şi a intimaţilor persoane fizice , chiar dacă în dispozitivul sentinţei civile

nr.1/08.01.2007 pronunţată de Tribunalul Argeş, apare doar contestatorul.

Din considerentele hotărârilor judecătoreşti menţionate s-a apreciat că

demersurile întreprinse de unul dintre coproprietari pentru restituirea imobilelor

preluate în mod abuziv de către stat au caracterul unor acte de conservare a

drepturilor celorlalţi coproprietari, care altfel ar fi decăzuţi din drepturile lor ca

urmare a neformulării notificării în termen legal, ceea ce nu este cazul de faţă,

întrucât toţi moştenitorii au formulat notificare , urmând ca după recunoaşterea

dreptului lor, aceştia să procedeze la ieşirea din indiviziune.

În baza sentinţei civile nr.1/08.01.2007 pronunţată de Tribunalul Argeş,

rămasă definitivă prin decizia civilă nr.352/A/2007 pronunţată de Curtea de Apel

Piteşti, a fost emisă dispoziţia cu nr.51/05.09.2008 emisă de Primarul com.X prin

care s-a propus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent atât contestatorului

cât şi intimaţilor persoane fizice pentru imobile , reţinându-se calitatea de persoane

îndreptăţite a acestora, fiind emisă cu respectarea dispoziţiilor cuprinse în sentinţa

menţionată şi prin care s-a stabilit cu putere de lucru judecat dreptul tuturor

moştenitorilor de a primi măsuri reparatorii potrivit Legii 10/2001, pentru

imobilele preluate în mod abuziv de către stat de la autorii lor.

Aceleaşi menţiuni rezultă şi din dispoziţia nr.50/05.09.2008 emisă de

Primarul com.X prin care s-a anulat dispoziţia nr.70/08.04.2008 în sensul

recunoaşterii calităţii de persoane îndreptăţite conform Legii 10/2001 a

moştenitorilor G.D., G. T. , N.M. şi I.F..

Prin urmare, se constată că în cauză nu s-a făcut dovada unor motive de

nelegalitate ale dispoziţiei nr.51/05.09.2008 emisă de Primarul com. X, motiv

pentru care, tribunalul în temeiul disp.art.26 din Legea 10/2001, va respinge

acţiunea formulată de contestator, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul G.D., şi pe pârâtii

PRIMARUL COMUNEI X, G.I.T., N.M., , I.F.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Septembrie 2010

Preşedinte,

Grefier,

4