Lipsă formulare probe, netemeinicie Contravenţii. Închisoare contravenţională


Pentru a se dispune astfel, s-au reţinut următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.05.2010, sub nr. 2174/866/2010, petenta SC … SRL a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie seria XXX, nr. 0291297 încheiat la data de 13 aprilie 2010 de intimatul A.N.P.C. – C.R. P.C.I.

In motivarea plângerii contravenţionale, petenta a arătat că prin procesul-verbal de contravenţie pe care îl contestă a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 2000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 20, al. 5 din OG nr. 21/1992 ce prevede obligativitatea agenţilor economici de a traduce în limba română etichetele produselor pe care le comercializează. Procesul verbal este lovit de nulitate întrucât nu au fost încălcate prevederile OG nr. 21/1992 în condiţiile în care SC … SRL nu este societate importatoare sau cu vânzări en gros, obligaţia traducerii produselor importate revenind distribuitorului autorizat din România şi nu societăţilor ce le distribuie ulterior. Mai mult produsele găsite de reprezentanţii OPC cu etichete scrise într-o limbă străină sunt confecţii, care deşi nu aveau în limba română pe etichete aveau trecute semene uzuale utilizate în mod curent privind modalitatea de exploatare a acestor confecţii.

Mai arată petenta că art. 20 din OG nr. 21/1992 prevede expres că sunt exceptate de la obligativitatea traducerii etichetelor termenii străini utilizaţi în mod curent şi care se găsesc în dicţionare uzuale, astfel că nu a încălcat nicio prevedere legală.

In drept au fost invocate disp. art. 31 din OG nr. 2/2001.

La plângere, în dovadă, a fost ataşat procesul verbal de contravenţie contestat.

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea plângerii contravenţionale, arătând că petenta a comercializat pantaloni damă, pulovere damă şi confecţii cu etichete care nu conţineau traducerea în limba română, fiind nerespectate disp. art. 20 al. 5 din OG nr. 21/1992. Susţinerile petentei că nu avea obligaţia de a traduce etichetele produselor deoarece nu este societate importatoare sau cu vânzări en gros sunt nefondate în raport de disp. art. 37 din Legea nr. 296/2004. Petenta invocă în mod greşit prevederile art. 20 din OG nr. 21/1992 în sensul exceptării de la obligativitatea traducerii etichetelor.

Mai arată intimatul că procesul verbal de contravenţie respectă dispoziţiile imperative prev. de OG nr. 2/2001

întâmpinarea nu a fost întemeiată în drept.

Examinând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria XXX, nr. 0291297 încheiat la data de 13 aprilie 2010 de intimatul A.N.P.C. – C.R. P.C.I petenta SC … SRL a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 2000 lei, pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 50, al. 1, lit. d din OG nr. 21/1992.

In fapt, s-a reţinut că la data şi locul controlului s-au constatat următoarele: operatorul economic funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi codul CAEN pentru care are autorizaţie. Referitor la produsele descrise la punctul 1 (pulovere damă import Polonia şi China, 40 bucăţi, pantaloni damă import Turcia, 30 bucăţi, confecţii copii import China, 3 bucăţi) găsite la comercializare nu au fost puse pe etichetele produsului datele de de informare şi utilizare traduse în limba română, fapt ce contravine prevederilor art. 20, al. 5 din OG nr. 21/1992

Verificând legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, conform prev. art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă prev. de art. 17 şi 19 din O.G. 2/2001.

Totodată instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie face dovada deplină asupra situaţiei de fapt reţinută până la proba contrarie, probă ce revine petentei, conform art. 1169 C.civ.

Petenta nu a administrat probe din care să rezulte că nu poate fi reţinută în sarcina sa fapta contravenţională pentru săvârşirea căreia a fost amendat.

In plus, instanţa are în vedere şi prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului verbal care este dată, în cazul de faţă, de constatarea personală a faptei de către agent.

Referitor la apărările petentei, acestea nu pot fi reţinute. Astfel aceasta, potrivit disp. art. 37 din Legea nr. 296/2004 raportat la art. 20, al. 5 din OG nr. 21/1992, avea obligaţia de a comercializa produse însoţite de documentaţia obligatorie prevăzută de lege, inclusiv însoţite de etichete care să conţină traducerea în limba română. Este o obligaţie stabilită clar în sarcina celui care comercializează produsele şi nu doar a celor care importă sau vinde en-gros.

Susţinerea petentei că produsele pe care le comercializa erau exceptate de la obligativitatea traducerii etichetelor este neîntemeiată în condiţiile în care potrivit disp. art. 20, al. 6 din OG nr. 21/1992, ce sunt de strictă interpretare, fac excepţie de la prevederile alin. 5 (ce prevede obligativitatea traducerii etichetelor) biletele de avion sau alte bilete de transport internaţional, documentele elaborate în baza unor acorduri internaţionale pe care România le-a acceptat şi le-a semnat, precum şi voucherele turistice internaţionale, or produsele comercializate de petentă, respectiv articole de îmbrăcăminte nu se regăsesc printre acestea.

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că actul de constatare a contravenţie contestat este nu numai legal, dar şi temeinic întocmit.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, văzând dispoziţiile art. 1169 C.civ. instanţa va respinge, ca fiind neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată în calitate de petentă de SC … şi, pe cale de consecinţă, va menţine procesul-verbal de contravenţie ca fiind legal şi temeinic întocmit.