Litigiu privind functioarii publici Contracte de muncă


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 911/CAF

Şedinţa publică de la 17 Septembrie 2010

Pe rol soluţionarea cauzei de administrativ şi fiscal formulat de

reclamantul A.M.V. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL COMUNEI X,

având ca obiect litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile în

fond asupra cauzei au avut loc la data de 10.09.2010, când au fost

consemnate în încheierea de amânare a pronunţării de la acea dată, care face

parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că prin acţiunea înregistrată la data de 2.09.2010, reclamantul

A.M.V. a chemat în judecată Comuna X prin Primar, solicitând anularea raportului

de evaluare a performanţelor profesionale individuale întocmit de aceasta pentru

perioada 01.12.2007/31.12.2008 şi efectuarea unui alt raport cu respectarea

condiţiilor legale.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că raportul de evaluare a fost întocmit

cu încălcarea procedurii prevăzute de lege, iar pe de altă parte, cele consemnate în

raport nu corespund realităţii.

Examinând probele administrate, respectiv înscrisurile depuse de părţi,

instanţa reţine următoarele:

În perioada 01.12.2007/31.12.2008, reclamantul a funcţionat ca secretar al

comunei X, având statutul de funcţionar public.

Raportul de evaluare contestat a fost întocmit cu respectarea procedurii

prevăzute de art.114 din HG nr. 611/2008, cuprinzând completarea raportului de

către evaluator, interviul şi contrasemnarea.

În şedinţa Consiliului Local X din data de 19.07.2009 a fost discutat raportul

de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale reclamantului şi s-a

hotărât ca Primarul comunei să realizeze această evaluare şi să acorde calificativul.

La întocmirea raportului de evaluare au fost avute în vedere deficienţele din

activitatea reclamantului, respectiv necomunicarea către Prefect a hotărârilor

adoptate de consiliul local şi neredactarea expunerilor de motive ale acestora,

conform normelor de tehnică legislativă.

De asemenea, s-a reţinut în mod corect că reclamantul a încălcat dispoziţiile

art.24 din OG nr.35/2002 în privinţa conducerii activităţii de înregistrare în

registrul de intrare – ieşire a documentelor, constatându-se cu ocazia controlului că

există multe spaţii libere pentru înregistrări ulterioare.

S-a mai reţinut cu ocazia efectuării evaluării că registrele agricole nu sunt

completate la zi, cuprind numeroase corecturi iar reclamantul nu a efectuat

verificările necesare şi obligatorii.

În sfârşit, s-a mai reţinut pe baza „ notei de constatare” întocmite de

reprezentanţii Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Argeş că o serie de acte

privind dosarele profesionale şi personale ale şi ale salariaţilor

contractuali nu sunt întocmite ori sunt incomplete.

Faţă de aceste considerente se apreciază că raportul de evaluare contestat în

cauză a fost corect întocmit , atât sub aspectul respectării procedurii prevăzute de

art.114 din HG nr. 611/2008 cât şi al realităţii consemnărilor efectuate.

În consecinţă, în baza art.1 şi 18 din Legea nr. 554/2004 acţiunea formulată

de reclamant va fi respinsă ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul A.M.V în contradictoriu cu

pârâtul PRIMARUL COMUNEI X.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Septembrie 2010 la Tribunalul Argeş-

sectie civilă, complet specializat contencios administrativ şi fiscal.

Preşedinte,

Grefier,

1