Majorare pensie întreţinere PensiiMinori


ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A V A CIVILA

DECIZIA CIVILĂ NR. 1712

SEDINTA PUBLICĂ DE LA 24.08.2010

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: GHIŢĂ ADINA

JUDECĂTOR: MĂRĂŞOIU NICOLETA

JUDECĂTOR: NĂSTASIE NICOLETA

GREFIER: VASILACHE NICOLETA MIRELA

Pe rol se află soluţionarea recursului civil declarat de recurentul S.I. împotriva sentinţei civile nr. 11529/02.06.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 19830/299/2010, în contradictoriu cu intimatul S.I.L., asistat de reprezentant legal S.C., având ca obiect „majorare întreţinere” şi cu Autoritatea Tutelara din cadrul Primăriei Sector 1 Bucureşti, .

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns recurentul, personal, identificat cu CI seria RT nr. 074644, CNP- 1671118214636, lipsă fiind intimatul.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Recurentul, personal depune la dosar adeverinţă privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, Tribunalul acordă cuvântul asupra recursului.

Recurentul, personal, solicită diminuarea pensiei de întreţinere stabilită prin hotărârea pronunţată de instanţa de fond, arătând că mai are un minor în întreţinere şi că nu şi-a neglijat niciodată cei doi copii ai săi.

Tribunalul reţine recursul spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 11529/2.06.2010 Judecătoria sectorului 1 Bucureşti a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. împotriva pârâtului S.I. şi în contradictoriu cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Sectorului 1 Bucureşti şi a dispus majorarea pensiei de întreţinere pentru minorul S.I.L., de la 256 lei lunar, la 646 lei lunar începând cu data de 03.05.2010 şi până la majorat.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civila nr. 4272/20.03.2007 pronunţata de Judecătoria Sector 1 Bucuresti, in dosarul nr.2552/299/2007 s-a dispus obligarea paratului la plata unei pensii de întreţinere de 256 lei/lunar, in favoarea minorului, începând cu data de 08.02.2007 pana la majorat (fila 3 dosar).

Având in vedere ca din adeverinţa nr…., eliberata de RATB-RA- rezulta ca veniturile paratului au crescut, instanţa in temeiul art. 94 C. fam a admis cererea de majorare a pensiei de întreţinere.

Aplicând dispoziţiile art. 94 alin. 3 C. fam, potrivit cărora atunci când întreţinerea este datorata de părinte pentru un copil, cuantumul pensiei de întreţinere datorata copilului nu poate depăşi un sfert din venitul net, instanţa văzând cuantumul venitului net realizat de parat, a majorat pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţa civila nr. 4272/20.03.2007 pronunţata de Judecătoria Sector 1 Bucuresti, in Dosarul nr.2552/299/2007, in favoarea minorului S.I.L., născut la data de 05.01.1995, in sarcina paratului S.I. de la suma de 256 lei/luna la 646 lei/lunar de la data de03.05.2010 până la majorat.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs pârâtul, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate şi solicitând diminuarea pensiei de întreţinere.

În motivarea recursului, pârâtul reclamant arată că:

1. nu a avut cunoştinţă de existenţa cauzei pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, întrucât, deşi a fost citat la locul de muncă, nu i-a fost înmânată citaţia pentru termenul de judecată din data de 02.06.2010;

2. mai are în întreţinere un copil minor, respectiv I.S.născută la data de 12.07.2003, situaţie de care nu s-a ţinut seama la pronunţarea hotărârii recurate, deşi această împrejurare rezultă din cuprinsul Sentinţei civile nr.4272/20.03.2007 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosar nr.3552/299/2007;

3. salariul său este grevat de o poprire în cuantum de 500 lei şi, începând cu data de 1.07.2010, acesta este de numai 2200 lei.

Pentru toate aceste motive solicită diminuarea pensiei de întreţinere stabilită in sarcina sa prin Sentinţa civila nr. 11529/02.06.2010 pronunţata de Judecătoria Sector 1 Bucureşti in dosarul nr. 19830/299/2010.

Examinând Sentinţa civilă recurată, prin prisma motivelor de recurs şi în raport de probatoriul administrat şi dispoziţiile legale aplicabile, Tribunalul constată fondat recursul declarat pentru următoarele considerente:

1. Într-adevăr, din economia dispoziţiilor art.85-100 Cod Cod procedură civilă, rezultă că citarea părţilor se face la domiciliul acestora, citarea părţilor la locul de muncă constituie o excepţie şi este, ca atare, posibilă numai în cazurile expres prevăzute de lege (de pildă art.6161 Cod procedură civilă).

Potrivit art.90 alin.1 şi 2 Cod procedură civilă, înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se poate face nu numai la domiciliul sau reşedinţa celui citat, dar şi la locul aşezării agricole, comerciale, industriale sau profesionale, ori în alt loc, când cel citat primeşte citaţia.

Rezultă aşadar, diferenţa între locul citării şi cel al înmânării citaţiei şi a tuturor altor acte de procedură.

Faţă de acestea Tribunalul constată că într-adevăr în cauză cererea a fost judecată fără îndeplinirea procedurii de citare cu respectarea cerinţelor legale, câtă vreme pârâtul nu a fost citat la domiciliu şi nici nu există dovada că, înmânată în alt loc decât la domiciliu, citaţia a fost primită de pârât, hotărârea fiind în aceste condiţii supusă sancţiunii nulităţii conform art.105 alin.2 .

Având însă în vedere că pârâtul a declarat în termen legal recursul, Tribunalul apreciază că vătămarea produsă prin neîndeplinirea procedurii de citare cu acesta, în faţa instanţei de fond, va putea fi înlăturată prin primirea apărărilor sale în recurs.

În susţinerea recursului, pârâtul recurent a anexat acestuia copie a certificatului de naştere al celui de-al doilea copil aflat în întreţinerea sa.

2. Conform art.94 alin.1 Codul familiei „cuantumul pensiei de întreţinere se determină potrivit cu nevoia celui care o solicită şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”.

Conform art.94 alin.2 Codul familiei „Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau hotărî încetarea ei după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte”.

Conform art.94 alin.3 Codul familiei „Când întreţinerea este datorată de părinte … ea se stabileşte până la 1 din câştigul său din muncă pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii şi 1/2 pentru 3 sau mai mulţi copii.

În raport de actele depuse la dosar (adeverinţa nr.150277/12.05.2010 emisă de RATB-RA), instanţa de fond a constatat în mod corect majorarea veniturilor realizate de pârât şi, în consecinţă, aplicabilitatea dispoziţiilor art.94 alin.2 Codul familiei.

Instanţa de fond a ignorat însă împrejurarea că pârâtul mai are în întreţinere un copil minor, împrejurare rezultată din considerentele Sentinţei civile nr.4272 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la 20.03.2007 şi de care instanţa a ţinut seama la acea vreme.

În consecinţă, instanţa de fond trebuia, aplicând dispoziţiile art.94 alin.3 Cod procedură civilă, să majoreze pensia de întreţinere, în favoarea minorului S. M. L., în limita plafonului stabilit pentru 2 copii, respectiv de 1/3 din venituri şi în cadrul acestei limite maxime, contribuţia tatălui pârât la cheltuielile de întreţinere a acestui copil, fără a afecta obligaţia de întreţinere a celui de-al doilea copil.

Faptul că asupra salariului pârâtului recurent este instituită poprirea pentru suma de 500 lei, nu numai că nu a fost dovedit de către recurent, dar nu prezintă nici o relevanţă, în cauză, în condiţiile în care prin majorarea pensiei de întreţinere şi ţinând seama şi de obligaţia de întreţinere pentru al doilea copil nu se depăşesc cotele prevăzute de art.409 alin.1 Cod procedură civilă (1/2 din venitul net pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi 1/3 din venitul net pentru orice alte datorii) ori cota prevăzută de art.409 alin.2 Cod procedură civilă (1/2 din venitul net dacă există mai multe urmăriri, indiferent de natura creanţei).

Având în vedere că acţiunea în majorarea pensiei de întreţinere s-a înregistrat la 03.05.2010, urmând a se acorda de la aceeaşi dată (considerată ca moment al naşterii nevoilor copilului), cuantumul majorat al contribuţiei părintelui pârât se apreciază în raport cu veniturile nete realizate anterior acestei date, iar nu în raport de cele realizate ulterior.

Drept urmare, împrejurarea că pârâtul recurent afirmă că începând cu data de 1.07.2010 salariul său este de numai 2.200 lei (fapt de altfel nedovedit), nu prezintă relevanţă în această cauză.

Faţă de cele ce preced şi în temeiul art.312 alin.1 Cod procedură civilă, Tribunalul va admite recursul pârâtului recurent împotriva Sentinţei civile nr.11529/02.06.2010, iar în baza art.312 alin.2 şi 3 Cod procedură civilă va modifica în parte sentinţa recurată, în sensul că va dispune majorarea pensiei de întreţinere pentru minorul S.I.L., născut la 5.01.1995, de la 256 lei lunar, la 430 lei lunar, începând cu data de 03.05.2010 şi până la majorat (respectiv 1/6 din media veniturilor nete realizate de pârât, adică 1 din 1/3 din aceste venituri).

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul declarat de recurentul pârât S.I., împotriva sentinţei civile nr. 11529/2.06.2010 pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în dosarul civil nr. 19830/299/2010, în contradictoriu cu intimatul reclamant S.I.L. asistat de reprezentant legal S.C. şi Autoritatea Tutelara Primăria Sector 1 Bucureşti.

Modifică în parte sentinţa atacată în sensul că:

Dispune majorarea pensiei de întreţinere pentru minorul S.I.L.,născut la data de 5.01.1995, de la 256 lei/lună la 430 lei/lună, de la data de 3.05.2010 până la majorat.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.08.2010.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

Ghiţă Adina Mărăşoiu Nicoleta Năstasie Nicoleta

GREFIER

Vasilache Nicoleta Mirela