Majorare pensie. Minori


Majorare de întretinere

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 2615/2011

Sedinta publica de la 21 Martie 2011

Instanta constituita din:

PRESEDINTE

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol fiind solutionarea cauzei având ca obiect majorare de întretinere formulata de reclamantul SD împotriva pârâtului SO.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care s-a luat o declaratie pârâtului care a fost atasata la dosar dupa citire si semnare si a depus la dosar cuponul de pensie si adeverinta de elev pentru fiica sa S Andreea.

Reclamantul a depus la doar adeverinta de student nr. 1344/16.03.2011 emisa de Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta a constatat cauza în stare de judecata si a acordat cuvântul în dezbateri pe fond.

Reclamantul a solicitat admiterea cererii si majorarea pensiei de întretinere.

Pârâtul a solicitat admiterea actiunii si majorarea pensiei de întretinere în functie de venitul sau realizat, urmând sa se tina seama de faptul ca mai are un copil în întretinere.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 31.01.2011 sub nr. 1601/318/2011, reclamantul SD a chemat în judecata pe pârâtul SO, solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna majorarea pensiei de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea sa prin sentinta civila nr. 8135/13.12.2006 a Judecatoriei Tg-Jiu, în functie de veniturile realizate de pârât.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin sentinta civila mai sus mentionata pârâtul a fost obligat la plata unei pensii lunare de întretinere în favoarea sa, în cuantum de 95 lei lunar, însa de la pronuntarea acestei sentinte si pâna în prezent atât nevoile sale cât si veniturile pârâtului au crescut, având în vedere ca se afla în continuarea studiilor la Universitatea “Constantin Brâncusi” din Tg-Jiu.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile Codului familiei.

Cererea este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si timbru judiciar potrivit art. 15 lit. c din Legea nr. 146/1997 si art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare, însa s-a prezentat la judecata.

În cauza, instanta a administrat proba cu înscrisuri în cadrul careia au fost depuse, în copie, sentinta civila nr. 8135/13.12.2006 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu si adeverinta nr. 1344/16.03.2011 emisa de Universitatea Constantin Brâncusi, adeverinta nr. 688/09.03.2011 emisa de Colegiul National Tudor Vladimirescu Târgu-Jiu.

În sedinta publica din 21.03.2011 pârâtul a declarat ca este de acord cu majorarea pensiei de întretinere, urmând ca la stabilirea acesteia sa se tina seama de faptul ca mai are un minor în întretinere si a depus la dosar cuponul de pensie si adeverinta de elev pentru fiica sa S Andreea.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 8135/13.12.2006 a Judecatoriei Tg-Jiu, pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întretinere în favoarea reclamantului în cuantum de 95 lei lunar, avându-se în vedere veniturile lunare ale pârâtului la acel moment si faptul ca mai avea un copil în întretinere.

Potrivit dispozitiilor art. 101 Cod fam., parintii sunt datori sa îngrijeasca de copii si sa contribuie la cheltuielile ocazionate cu învatatura, educarea si pregatirea lor profesionala, obligatie ce nu poate fi limitata pâna la împlinirea vârstei majoratului.

Astfel, obligatia de întretinere stabilita în sarcina parintilor si în favoarea copiilor majori, aflati în continuarea studiilor dainuie si dupa împlinirea vârstei majoratului pâna la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

În speta de fata, instanta retine ca reclamantul este îndreptatit la majorarea pensiei de întretinere aflându-se în continuarea studiilor, potrivit adeverintei nr. 1344/16.03.2011 emisa de Universitatea Constantin Brâncusi.

În consecinta, vazând disp. art. 101 Cod fam. rap. la art. 86 – 94 C.fam., urmeaza sa admita actiunea si sa majoreze pensia de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea reclamantului prin sentinta civila nr. 8135/13.12.2006 pronuntata de Judecatoria, de la 95 lei lunar, la 224 lei lunar, începând de la data introducerii cererii, 31.01.2011 si pâna la finalizarea studiilor de catre acesta, însa nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

La stabilirea cuantumului pensiei de întretinere s-a avut în vedere ca pârâtul mai are un copil întretinere si este pensionar, primind o pensie în cuantum de 1131 lei lunar, astfel ca potrivit disp. art. 94 C.fam., când întretinerea este datorata de parinte pentru doi copii, ea se stabileste pâna la 1/6 din venitul realizat de acesta.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite cererea formulata de reclamantul S Dragos Ionut, domiciliat în , împotriva pârâtului SO, domiciliat în , jud. Gorj.

Majoreaza pensia de întretinere stabilita în sarcina pârâtului si în favoarea reclamantului prin sentinta civila nr. 8135/13.12.2006 pronuntata de Judecatoria, de la 95 lei lunar, la 224 lei lunar, începând de la data introducerii cererii, 31.01.2011 si pâna la finalizarea studiilor de catre acesta, însa nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 21.03.2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

GREFIER