Modalitatea de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la bunurile copilului pe perioada instituirii plasamentului. Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


În motivarea cererii s-a arătat că pentru minorul F.A.I. a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă la Centrul de Primire Minori Arad iar prin sentinţă civilă nr. 577/26.07.2005 a Tribunalului Suceava s-a înlocuit măsura plasamentului în regim de urgenţă cu plasamentul la asistent maternal profesionist M. N. cu domiciliul în comuna Bogdăneşti, judeţul Suceava.

Urmare a faptului că nici o rudă a minorului nu se poate ocupa de creşterea şi educarea acestuia, s-a reţinut că se impune înlocuirea măsurii de plasament la Centrul de Plasament Vărădia de Mureş din cadrul Serviciului Recuperare, Reintegrare Copii cu Dizabilităţi – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, minorul fiind încadrat într-un grad de accentuat.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 55 lit. a, 56 lit. c, 58 alin.1 lit. c, 61 alin.2 lit. a şi art.62 alin.4 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Pârâta F. A.O., deşi legal citată, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare la dosar.

Pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a depus la dosar întâmpinare prin care şi-a exprimat acordul privind acţiunea reclamantei

Prin sentinţa civilă nr. 1592 din 14 octombrie 2010 a Tribunalului Suceava s-a admis cererea reclamantei şi s-a înlocuit măsura de plasament de la asistent maternal profesionist M. N. cu măsura plasamentului la Centrul de Plasament Vărădia de Mureş din cadrul Serviciului Recuperare, Reintegrare Copii cu Dizabilităţi – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, a minorului F.A.I.

S-a dispus delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la persoana copilului şefului Serviciului Recuperare, Reintegrare Copii cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, iar cele privind bunurile acestuia preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava.

S-a reţinut că, pentru minorul F. A.I. a fost stabilită măsura plasamentului în regim de urgenţă la Centrul de Primire Minori Arad prin Dispoziţia nr. 58A/14.01.2005 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Prin sentinţă civilă nr. 577/26.07.2005 a Tribunalului Suceava s-a înlocuit măsura plasamentului în regim de urgenţă a minorului cu plasamentul la asistent maternal profesionist M. N. cu domiciliul în comuna Bogdăneşti, judeţul Suceava.

Din înscrisurile depuse la dosar a rezultat că minorul este încadrat în gradul de handicap „Deficienţă funcţională accentuată”, cod handicap 5.

Pe perioada plasamentului în decursul anului 2010, minorul nu a fost vizitat sau contactat de alte rude sau persoane apropiate lui.

Prin adresa nr. 1523/26.08.2010 înregistrată la Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava cu nr. 19761/30.08.2010 s-a comunicat de către reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad faptul că în urma verificărilor făcute de către aceştia, mama minorului locuieşte în oraşul LipovaMatei judeţul Arad şi îşi exprimă acordul cu privire la instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului în Centrul de Plasament Vărădia de Mureş din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Prin Ancheta socială nr. 1965/20.07.2010 înregistrată la Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava cu nr. 26842/20.07.2010 întocmită de reprezentanţii Primăriei comunei Iacobeni s-a concluzionat imposibilitatea reintegrării minorului în familie.

Prin declaraţiile date în faţa secretarului de la Primăria comunei Iacobeni părinţii minorului susţin că nu sunt de acord şi nu au posibilitatea de a se ocupa de creşterea şi educarea acestuia.

Având în vedere că minorului trebuie să i se asigure un climat stabil în vederea unei bune dezvoltări fizice şi psihice adecvate vârstei, precum şi bolii de care suferă, tribunalul a apreciat că este în interesul acestuia, astfel cum este definit de dispoziţiile art.2 şi următoarele din Legea nr.272/2004, înlocuirea măsurii de plasament.

În contextul celor arătate, tribunalul a apreciat îndeplinite dispoziţiile art. 55 lit. a, 56 lit. c, 58 alin.1 lit. c, 61 alin.2 lit. a şi art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad criticând-o ca nelegală şi netemeinică. În motivare a arătat că în mod greşit exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la bunurile minorului a fost delegat preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava în condiţiile în care minorul urmează a locui la Centrul de Plasament Vărădia de Mureş din judeţul Arad. A arătat de asemenea că nu sunt incidente dispoziţiile art. 56 lit. a şi art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea a reţinut că minorul F. A.I. se află în plasament încă din 2005, măsura fiind instituită datorită imposibilităţii familiei sale de a-i oferi condiţii corespunzătoare de creştere şi educare. Mama minorului care locuieşte în oraşul Lipova, judeţul Arad şi-a exprimat acordul pentru înlocuirea măsurii plasamentului şi transferul acestuia în Centrul de Plasament Vărădia de Mureş, judeţul Arad.

Fără îndoială că minorul se află în situaţia prevăzută de art. 56 alin. 1 lit. c din Legea nr. 272/2004, aşa încât în temeiul art. 62 alin. 4 din acelaşi act normativ instanţa are obligaţia de a se pronunţa asupra modalităţii de exercitare a drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, atât cu privire la persoana cât şi cu privire la bunurile minorului.

În ce priveşte drepturile privind persoana minorului, datorită specificului măsurii de protecţie specială instituite, care presupune în anumite situaţii măsuri urgente care vizează interesul superior al copilului, este firesc ca acestea să fie delegate instituţiei care exercită supravegherea minorului.

În ce priveşte însă drepturile şi obligaţiile părinteşti care privesc bunurile copilului, art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004 nu face distincţie lăsând la latitudinea instanţei, în funcţie de condiţiile concrete, modalitatea de exercitare a acestora.

O situaţie asemănătoare este reglementată de art. 43 din Codul familiei care vizează posibilitatea instanţei de a stabili care dintre părinţi urmează a exercita dreptul de a administra bunurile minorului sau de a-i încuviinţa actele, atunci când acesta a fost încredinţat unei alte persoane sau unei instituţii de ocrotire, acestea din urmă având doar drepturi şi îndatoriri privind persoana minorului.

Minorul F. A.I. nu se află în situaţia prevăzută de art. 56 lit. a din Legea nr. 272/2004 pentru a fi incidente dispoziţiile art. 62 alin. 2 din acelaşi act normativ, sub acest aspect susţinerile recurentei fiind întemeiate. Cu toate acestea, nu există nici un impediment pentru ca exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti să fie delegat pe perioada măsurii plasamentului preşedintelui consiliului judeţean.

Având în vedere însă că minorul urmează a locui pe altă rază administrativ-teritorială decât cea în care funcţionează instanţa investită cu înlocuirea măsurii, Curtea a apreciat că se impune delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la bunurile copilului, preşedintelui Consiliului Judeţean Arad.

În consecinţă a admis recursul şi în rejudecare a modificat în parte sentinţa în sensul celor mai sus-arătate.