Modificare TDP Fondul funciar


JUDECĂTORIA BĂILEŞTI

JUDEŢUL DOLJ

Dosar nr.3235/183/2010 modificare titlu proprietate

Sentinţa civilă nr. 35

Şedinţa publică din 13 ianuarie 2011

Completul constituit din:

Judecător -M.P.

Grefier – E.B

x.x.x

Pe rol se află judecarea cauzei civile având ca obiect modificare titlu de proprietate formulată de reclamanta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Afumaţi în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj, T.A. şi T.V.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamanta prin D.C.Dşi pîrîtul T.A., lipsă fiind celelalte părţi .

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care a învederat că la 29.12.2010 OCPI Dolj cu adresa nr.10463 din 27.12.2010 a înaintat instanţei procesul verbal premergător emiterii titlului de proprietate nr.1210-48461 din 19.11.1996 , s-au depus la dosar adresa nr.178 din 15.02.2010 a Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj înaintată Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Afumaţi şi titlurile de proprietate nr.1250-48461 din 21.11.1996 nr. 590-59029 din 15.06.1995 şi nr.513-59029 din 25.05.1995 , după care instanţa, constatând cauza în stare de judecată, a acordat cuvântul în fond.

Avînd cuvântul, consilier juridic D.C.D pentru reclamantă, a solicitat admiterea acţiunii şi modificarea titlului de proprietate conform amplasamentului corect.

Pîrîtul prezent a solicitat, de asemenea, admiterea cererii.

INSTANŢA,

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 3235/183/2010 la 15 10. 2010 reclamanta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Afumaţi a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj să dispună modificare titlu de proprietate nr. 1210-48461 din 19.11. 1996, în sensul îndreptării erorii materiale ce s-a strecurat la întocmirea acestuia.

În motivarea acţiunii a arătat că în anul 1996 Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj a emis titlu de proprietate nr. 1210-48461 pe numele autorului pîrîţilor T.M.I, însă în momentul întocmirii documentaţie de scriere s-a comis o greşeală de amplasament cu privire la suprafaţa de teren de 7800 m.p., trecându-se eronat că această suprafaţă este situată în tarlaua 118 în loc de 48 , aşa cum era corect conform planului parcelar al com.Afumaţi.

In drept , cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.112 şi 113 c.pr.civ., art.52 şi 55 din legea 18/1991.

La cerere reclamanta a anexat copie de pe titlul de proprietate a cărei modificare s-a cerut şi schiţa de amplasament a tarlalei 48,parcela 75.

La 28.10.2010 instanţa a pus în vedere reprezentantei reclamantei să depună extras de pe schiţa cadastrală conform planului parcelar cu privire la terenul din tarlaua 118, parcela 48 şi din tarlaua 48,parcela 75 de pe raza com.Afumaţi şi actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a cărei modificare se solicită.

La 11.11.2010 cu adresa nr.3018 reclamanta a comunicat că în tarlaua 118, parcela 48 figurează numitul S.P.P. cu suprafaţa de 9000 m.p., iar în tarlaua 48,parcela 75 figurează numitul T.M.I cu suprafaţa de 7800 m.p., înainînd în copie cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr.1704 din 25.03.1991 formulată de T.M.I. ,copii de pe registrul agricol din anii 1956-1958 şi schiţe de amplasament a tarlalei 118, parcela 48 şi tarlalei 48,parcela 75 .

La termenul din 18 ianuarie 2011 instanţa a pus în vedere reprezentantei reclamantei să depună extras de pe harta cadastrală a com.Afumaţi cu privire la terenul din tarlaua 118, parcela 48 şi din tarlaua 48, parcela 75 , iar la 3.12.2010 cu adresa nr.3124 reclamanta a înaintat schiţe de amplasament a tarlalei 118, parcela 48 şi tarlalei 48,parcela 75 .

La 9.12.2010 instanţa a solicitat OCPI Dolj să înainteze copii certificate de pe extrasul schiţelor cadastrale a com.Afumaţi cu privire la terenul din tarlaua 118, parcela 48 şi din tarlaua 48,parcela 75 , precum şi procesul verbal premergător emiterii titlului de proprietate nr. 1210-48461 din 19.11. 1996.

La 29.12.2010 OCPI Dolj cu adresa nr.10463 din 27.12.2010 a înaintat instanţei procesul verbal premergător emiterii titlului de proprietate nr.1210-48461 din 19.11.1996 şi a comunicat că reclamanta nu a depus la sediul acesteia planurile parcelare şi nici schiţa care a stat la baza întocmirii titlului de proprietate .

In cauză s-au mai depus la dosar adresa nr.178 din 15.02.2010 a Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj înaintată Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Afumaţi şi titlurile de proprietate nr.1250-48461 din 21.11.1996 având ca titular pe S.P.P. nr. 590-59029 din 15.06.1995 având ca titular pe I.D.C şi nr.513-59029 din 25.05.1995 privind pe S.C.I, N. C. R., T.C. M. şi T.C.F..

Examinând materialul probator existent la dosarul cauzei instanţa constată că cererea este întemeiată.

Într-adevăr, există neconcordanţă între tarlaua şi parcela menţionată în titlul de proprietate şi extrasul din schiţa cadastrală depusă de reclamantă şi nu poate fi vorba de o schimbare de amplasament câtă vreme T.M.I.figurează ca vecin al titularilor titlului de proprietate nr. 513-59029/25 mai 1995 în tarlaua 48, parcela 76 şi titlului de proprietate nr. 590-59029/15 iunie 1995 în tarlaua 48, parcela 74.

Prin urmare, cererea de modificare a parcelei şi tarlalei trecute în titlul de proprietate este întemeiată şi va fi admisă faţă de Comisia Judeţeană, aceasta urmând a fi obligată să rectifice titlul de proprietate în sensul că terenul de 0,7800 ha. se află situat în tarlaua 48, parcela 75.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Afumaţi în contradictoriu cu TA, T.V. şi Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj.

Obligă Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Dolj, sa rectifice Titlul de proprietate nr. 121048461 /19.11.1996 , în sensul că terenul de 0,7800 ha se află situat în tarlaua 48, parcela 75.

Sentinţă cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 ianuarie 2011.

Judecător,Grefier,

M. Pîrvu E. Boţa