Modificare titlu proprietate Proprietate privată


JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 3314/270/2011 – modificare titlu proprietate –

Înreg. 23.05.2011

SENTINTA CIVILA NR. 2281

Sedinta publica din data de 05.08.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE – …..

GREFIER – ………

Pe rol se afla judecarea cauzei civile formulata de reclamantul ……. în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala ….. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia Judeteana …… pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, având ca obiect modificare titlu proprietate.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul personal si prin reprezentant ……, lipsind pârâtele.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, instanta acorda cuvântul pentru formularea probelor.

Reclamantul, prin reprezentant, solicita proba cu înscrisurile de la dosar.

Instanta pune în discutia partii prezente necesitatea efectuarii unei expertize topo-cadastrale.

Reclamantul, prin reprezentant, arata ca nu doreste efectuarea expertizei, înscrisurile fiind edificatoare.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei si nemaifiind alte cereri constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reclamantul, prin reprezentant, solicita admiterea actiunii si modificarea actului de proprietate, cu cheltuieli în sarcina pârâtelor.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând, asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 23.05.2011 sub nr. 3314/270/2011 reclamantul …. cu domiciliul în ….., a chemat în judecata Comisia Locala ….. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, judetul …..si Comisia Judeteana ……entru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, solicitând instantei modificarea titlului de proprietate nr. 112426din 19.05.2004.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca titlul de proprietate a fost emis pe numele defunctei ….., care în realitate se numea ……. si a fost încadrata gresit suprafata de 1.200 mp si 1.800 mp teren padure în sola 72, parcela 3683/1 si 3683/3, în loc de tarlaua 64, parcelele 3271/10 si 3271/11 si ca solicita modificarea pentru intabularea suprafetelor.

În drept, cererea nu a fost motivata.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus, în copie, adeverinta nr. 2565 din 13.05.2011 eliberata de … (fila 3), titlul de proprietate nr. 112426 din 19.05.1994 (filele 4-5), certificatul de mostenitor nr. 41 din 16.02.1996 (fila 6), încheierea nr. 1783 din 08.03.2011 (fila 8), precum si alte înscrisuri.

Pârâta Comisia Locala …. a formulat întâmpinare prin care a aratat ca terenul în suprafata de 0,30 ha padure situat în tarlaua 72, parcela 3683/3 si 3688/3, conform titlului de proprietate nr. 112426 din 19.05.1994 si a certificatului de mostenitor nr. 41 din 16.02.1996, unde la lotul 2 a fost trecuta tarlaua 72, parcelele 3683/1 si 3683/3, eliberate pe numele defunctei ……. (în titlu de proprietate ….., în loc de …..), este situat corect în tarlaua 64, parcelele 3271/10 cu suprafata de 0,1200 ha si 3271/11 cu suprafata de 0,1800 ha.

În drept, au fost invocate prevederile art. 115-118 din codul de procedura civila.

La termenul din data de 05.08.2011 instanta a încuviintat proba cu înscrisurile de la dosar, fata de faptul ca reclamantul, prin reprezentant, a aratat ca nu doreste efectuarea unei expertize în cauza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 19.05.1994 se elibereaza lui …… titlul de proprietate nr. 112426 (filele 4-5), în care sunt cuprinse o suprafata de teren de 1.200 mp situata în tarlaua 72, parcela 3683/3 si o suprafata de teren de 1.800 mp situata în tarlaua 72, parcela 3688/3, ambele pe teritoriul orasului …….

Conform certificatului de mostenitor nr. 41 din 16.02.1996 (fila 6), de pe urma defunctei ….. a ramas ca mostenitor si ….., reclamantul din prezenta cauza, caruia, conform acestui certificat, i-a revenit lotul nr. 2 compus din 3.000 mp, teren padure situat în orasul ….., sola 72, parcela 3683/1 si 3683/3, judetul ….., adica cele doua suprafete de teren aratate mai sus, care sunt cuprinse în titlul de proprietate nr. 112426 din 19.05.2004.

Prin încheierea nr. 1783 din 08.03.2011 pronuntata în dosarul cu acelasi numar de O.C.P.I ….., B.C.P.I. ….(fila 8) a fost respinsa cerea privind intabularea dreptului de proprietate în cartea funciara, întrucât parcela 3683/1 se regaseste în TP nr. 112426/19.05.1994, dar si în TP nr. 243014/27.09.2002, iar tarlaua 72, parcela 3683/3 se regaseste în TP nr. 112426/19.05.1994, dar si în TP nr. 243014/27.09.2002.

Având în vedere neconcordantele între detaliile topografice continute în planul de amplasament si delimitare si cele existente pe teren, aspect retinut în încheierea nr. 1783 din 08.03.2011, pentru a putea stabili cu exactitate numarul topografic al celor doua suprafete de teren, la termenul din 05.08.2011 instanta a pus în discutie necesitatea efectuarii unei expertize topo-cadastrale, însa reclamantul, prin reprezentant, a aratat ca nu doreste efectuarea unei expertize, apreciind ca înscrisurile aflate la dosar sunt edificatoare pentru solutionarea cauzei.

Desi prin întâmpinarea depusa la dosar (filele 17-18) Comisia Locala ….. a confirmat sustinerile reclamantului, instanta, în lipsa unei expertize de specialitate, nu poate modifica un titlu de proprietate numai prin acordul partilor.

Mai mult, titlurile de proprietate emise în baza Legii nr. 18/1991, ca si cel din prezenta cauza, nu sunt acte juridice bilaterale pentru ca o modificare a acestora sa se poata face numai prin acordul partilor.

În consecinta, fata de cele expuse anterior, urmeaza ca instanta sa respinga actiunea formulata de reclamantul …..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamantul ….., cu domiciliul în ….., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala ….. pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor …., judetul ….si Comisia Judeteana …..pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 05.08.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

.