Necercetarea fondului cauzei, atrage casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


Decizia civila nr. 92/R din 02.02.2011

Prin sentinta civila nr. 1769 din 01.06.2010, pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei în dosarul nr. 363/307/2006 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Judetean Maramures, a fost admisa în parte actiunea înaintata de reclamantele pârâte M. I., M. L. si B. V. în contradictoriu cu pârâtii M. P., M. N., M. V. si B. G., iar pârâtii M. P., M. N., M. V. si B.e G. au fost obligati sa predea în deplina proprietate si pasnica folosinta imobilul în natura teren de constructie în suprafata de 1.800 m.p. înscris în C.F. 1983 Sârbi , nr. top. 437/1.

Totodata s-a constatat nulitatea absoluta a Ordinului Prefectului nr. 3843 din 13.06.1995 eliberat pe numele M. I., fiind respinsa cererea privind constatarea nulitatii absolute a Ordinului Prefectului nr. 3849 din 13.06.1995 eliberat pe numele M. M.

De asemenea au fost respinse cererea reconventionala formulata de pârâtii reclamanti B. G. si M. I., continuata de mostenitorii acestuia M.P., M. N.si M. V. împotriva reclamantilor pârâti si a pârâtilor B. P., Consiliul Local Budesti si Prefectura Judetului Maramures, precum si cererea de chemare în judecata a altor persoane, respectiv a intervenientei B. M., formulata de catre pârâtul reclamant B. G.

S-a luat act de renuntarea pârâtilor reclamanti la judecata cu privire la pct. B din cererea reconventionala, a fost respinsa exceptia nulitatii absolute a procesului-verbal nr. 1153 din 12 septembrie 1978 si a contractului de vânzare-cumparare imobiliara autentificat sub nr.1381 din 3 februarie 1993, iar pârâtii M. P., M. N. si M. V. au fost obligati sa plateasca reclamantului suma de 2505 lei reprezentând taxa judiciara de timbru si onorariu expert.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca reclamantele au chemat în judecata pe pârâtii M. I. si B. G., solicitând instantei sa dispuna obligarea pârâtilor sa predea în deplina proprietate si pasnica folosinta imobil , în natura teren de constructie în suprafata de 1.800 m.p. înscris în C.F. 1983 Sîrbi , nr. top. 437/1, cu cheltuieli de judecata.

De asemenea, s-a constatat ca pe calea cererii reconventionale s-a solicitat chemarea în judecata si a numitilor B. P., Consiliul Local al comunei Budesti continuator în drepturi a Statului Român, Consiliul Judetean Maramures, solicitând instantei a dispune rectificarea situatiei tabulare cuprinsa în C.F. 1983 Sîrbi si C.F.nr. 1203 Sîrbi , nr. top. 437/1, dispunându-se radierea dreptului de proprietate a numitilor B. P., M. I. si M.I., cu repunerea în situatia anterioara de proprietate în favoarea Statului Român; intabularea dreptului de proprietate a reclamantului M. I., în C.F. 1203 Sîrbi, nr. top. 437 , tinându-se seama de Ordinul prefectului nr. 3843/13 iunie 1995 si de expertiza topografica ce va fi efectuata în cauza.

Prin cererea de chemare în judecata a altor persoane pârâtul B.G. a mai chemat în judecata si pe numita B.M. în calitate de mostenitoare a numitei M. M., urmând a dobândi calitatea de intervenienta în interes propriu.

Prin întâmpinare a fost invocata exceptia nulitatii actului de schimb dintre Comitetul Executiv al comunei Budesti si a contractului de vânzare-cumparare dintre B. P. si antecesorul reclamantilor, exceptii care au fost puse în discutia partilor si unite cu fondul.

Urmare a analizarii actelor depuse la dosar, judecatoria a retinut ca potrivit extrasului C.F. 1983 Sârbi, nr. top. 437/1 terenul constructie în suprafata de 1800 m.p. este proprietatea numitilor M. I. l.P. si sotia M. I.ns. H. cu titlu de cumparare, iar prin Ordinul Prefectului nr. 3849/13 iunie 1995, numitului M. I. i s-a restituit terenul situat pe teritoriul comunei Budesti în locul numit „Din jos de sat” în suprafata de 1571 m.p. arabil. Prin Ordinul Prefectului nr. 3843/13 iunie 1995, numitei M. I. i s-a restituit terenul situat pe teritoriul comunei Budesti în locul numit „Din jos de sat” în suprafata de 1568 m.p. arabil.

Judecatoria a constatat ca din procesul-verbal nr.1153 din 12 septembrie 1978 rezulta ca s-a realizat un schimb de terenuri între B. P. si P.G. pe de o parte si autorizat prin Biroul executiv al Consiliului popular al comunei Budesti privind suprafata de 1800 m.p. teren înscris în C.F.1203 Sârbi, nr.top. nou 437/1 B. P. iar lui P. G. o suprafata de 201 m.p. teren înscris în C.F. nr. 3443 Budesti nr.top. nou 588/a/1, iar prin Decizia nr. 749/1978 se dezmembreaza terenul înscris în C.F.nr.131 Budesti nr.top.168/b, C.F.nr.1203 Sîrbi si C.F.nr.3443 Budesti nr.top.588/e în nr. topografice noi si anume nr.top.168/b/1, 168/b/2 si 168/b/3; nr.top.437/1 si 437/2 si nr.top.588/2/1 si 588/2/2. În baza respectivei decizii s-a autorizat schimbul între terenurile proprietatea statului si terenurile proprietatea numitilor B. P. si P.G., potrivit colii C.F.nr.1203 Sârbi se dezmembreaza nr.top.437 prin schita de dezmembrare , iar nr.top.437/1 trece în C.F.1983 Sârbi.

De asemenea, s-a avut în vedere ca prin sentinta civila nr. 571 din 9 martie 2004 pronuntata în dosar nr. 1519/2003 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei s-a respins cererea de rectificare în cartea funciara a dreptului de proprietate înscris în C.F.nr.1983 Sârbi nr.top.437/1 formulata de M.I. si mostenitorii lui M. I. (decedat), M. L. si B. V., iar prin decizia civila nr. 1686/A/2004 pronuntata în dosar nr. 7552/2004 al Curtii de Apel Cluj, s-a respins ca nefondat apelul, cu motivarea ca sentinta atacata s-a dat cu interpretarea corecta a dispozitiilor legale.

Judecatoria a mai retinut ca prin contractul de vânzare-cumparare imobiliar sub semnatura privata încheiat la data de 4.07.2002 numitii B.G. si sotia B. M. au vândut terenul de natura arabil lui B. G. si B. M. Prin încheierea C.F. nr. 531/1978 s-a dispus ca imobilul nr.top.168/b cuprins în C.F.131 Budesti sub nr. ordine A+32 sa se abnoteze si conform schitei sa se dezmembreze în nr.top.168/b/1, cu suprafata de 460 m.p., nr.top.168/b/2 cu suprafata de 120 m.p. si nr. top. 168/b/3 cu suprafata de 2455 m.p. Imobilul nr.top.437 cuprins în C.F.1203 Sârbi sub nr. ordine A+4 s-a dezmembrat în nr.top.437/1 cu suprafata de 460 m.p si 437/2 cu suprafata de 98 m.p, iar imobilul nr.top.588/c cuprins în C.F.3433 Budesti sub nr. ordine A+9 s-a dezmembrat în nr.top.588/c/1 cu suprafata de 201m.p si

588/c/2 cu suprafata de 7708 m.p, dupa care parcelele nr.top.168/b/1 si nr.top.168/b/2 s-au transcris în C.F.nr.3443 în favoarea Statului Român cu titlu de schimb, parcela nr.top.588/c/1 în C.F. nou 3452 în favoarea lui P.G.iar parcela nr.top.437/1 în C.F. nou 1983 în favoarea lui B. P., restul ramânând în favoarea vechilor proprietari.

De asemenea, s-a avut în vedere ca prin Hotarârea nr. 985/18 februarie 1994 Comisia Judeteana de aplicare a legii fondului funciar Maramures a validat documentatia Anexa 20, în baza careia s-au emis ordinele numitilor M. I. si M. M., respectiv Ordinele nr. 3843/1995 si nr. 3489/1995, iar conform expertizei efectuate în cauza, în planul de amplasament si delimitare propus se va reduce suprafata trecuta în cartea funciara de la 1800 mp la suprafata masurata de 1640 mp, însa în cauza nu s-a formulat o cerere de rectificare în acest sens. Expertiza a fost acceptata de toate partile.

Judecatoria a constatat ca familia M. nu a folosit niciodata terenul pârâtilor, terenul cumparat de reclamanti de la B. P. se afla în spatele casei lor, de-a lungul drumului, (hasurat cu galben).

S-a apreciat ca în cauza nu s-a facut dovada faptului ca la data schimbului s-a gresit punerea în posesie, martorul care a semnat procesul-verbal neputând preciza cu certitudine acest lucru. Fata de înscrierile în cartea funciara a lui B. P. instanta a considerat ca nu se poate considera ca dobânditorii ulteriori, respectiv cumparatorii au fost de rea-credinta la încheierea contractului de vânzare-cumparare, buna-credinta fiind prezumata pâna la proba contrara. Din expertiza întocmita în cauza rezulta ca terenul înscris în C.F. 1983 Sârbi nr. top 437/1 se suprapune peste Ordinul nr. 3843/1995 emis pe numele lui M. I., iar Ordinul nr. 3849/1995 se suprapune peste terenul înscris în C.F. 1209 Sârbi nr. top 436, astfel încât instanta a constatat doar nulitatea absoluta a Ordinului Prefectului nr. 3843/13.06.1995 emis pe numele lui M. I., a admis actiunea în privinta revendicarii si a respins exceptia nulitatii absolute a procesului-verbal nr. 1153 din 12 septembrie 1978 si a contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1381 din 3 februarie 1993. Pentru aceleasi motive, a respins rectificarea situatiei tabulare.

În privinta Ordinului Prefectului nr. 3843/1995, prima instanta a retinut ca acesta a fost eliberat pe numele lui M. I.doar pe baza cererii si altor acte din care nu reiese ca acesta ar fi îndreptatit la eliberarea ordinului, acest ordin a fost eliberat în anul 1995 în conditiile în care în cartea funciara apar ca proprietari reclamantii din anul 1993, sens în care a apreciat ca nu au fost îndeplinite conditiile privind eliberarea Ordinului Prefectului, acest fiind emis fara respectarea dispozitiilor Legii 18/1991. Cererea de chemare în judecata a lui B.M. a fost respinsa ca ramasa fara obiect tinând cont de faptul ca s-a respins cererea privind constatarea nulitatii absolute a Ordinului Prefectului nr. 3849/13.06.1995.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs recurentii M.P., M.N., M. V. si B. G., solicitând în principal trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, în temeiul prevederilor art. 312 alin. 1 si 3 Cod procedura civila, admiterea recursului, modificarea sentintei, respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Judetean Maramures, respingerea actiunii si a completarii de actiune formulate de reclamante; admiterea cererii reconventionale formulate de pârâtii-reclamanti B. G. si M. I., continuata de mostenitorii acestuia M. P., M. N. si M. V., admitându-se cererea de rectificare de carte funciara cuprinsa în c.f. nr. 1983 Sîrbi si cartea funciara nr. 1203 Sîrbi, nr. top. 437/1, dispunându-se radierea dreptului de proprietate al pârâtilor B. P., M. I. si M. I., cu repunerea în situatia anterioara de proprietate în favoarea Statului român; admiterea exceptiei de nulitate absoluta a procesului verbal nr. 1153/12 septembrie 1978 si a contractului de vânzare-cumparare imobiliar autentificat sub nr. 1381/3.II.1993; admiterea cererii de chemare în judecata a altor persoane; obligarea reclamantilor, în solidar, la cheltuieli de judecata la fond si în recurs.

În motivarea recursului, recurentii au învederat instantei ca prin actul intitulat „Raspuns si cerere de completare a actiunii” din 17.03.2006 reclamantele au invocat pe cale de exceptie nulitatea actului de vânzare-cumparare încheiat în data de 4.07.2002 între B. G. si B. M., exceptie asupra careia instanta nu s-a pronuntat.

De asemenea, recurentii au sustinut ca desi a respins exceptia nulitatii absolute a procesului verbal nr. 1153 din 12 septembrie 1978 si a contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.1381/3.02.1993, instanta nu a analizat motivele de nulitate invocate si anume lipsa cauzei (art. 966 Cod civil), în sensul scopului imediat (obiectul schimbului si al actului de vânzare-cumparare).

Recurentii au aratat ca admiterea actiunii si respingerea cererii reconventionale nu s-a facut prin cercetarea în fond a cererilor privind conditiile de emitere a ordinului si a cerintelor ce exprimau rectificarea de CF, ci printr-o analiza sumara a cererilor, lipsind motivarea în fapt si în drept.

În sustinerea petitului subsidiar s-a aratat ca din probatiunea administrata rezulta în mod evident ca la încheierea actului autentic partile au avut în vedere terenul „Sub piatra” obiect al conventiei din 8 octombrie 1978, reclamantele si antecesorul lor, folosind terenul „Sub piatra”, iar nu cel „Din jos de sat” care se identifica sub nr. top. 437/1. Astfel, mentiunea din actul de schimb, cu referire la nr. top. 437/1, este eronata, obiect al schimbului constituindu-l terenul „Sub piatra” obiect al conventiei din 8 octombrie 1978.

În considerarea acestui fapt, precum si a împrejurarii ca terenul „Din jos de sat” nu era ocupat de reclamante, aflându-se în administrarea primariei la 1 ianuarie 1990, s-a propus si s-a emis Ordinul Prefectului nr. 3843/13.06.1995 pe seama numitului M. I., de la care terenul se comasase la stat, fiind ulterior folosit ca lot zootehnic.

S-a precizat ca reclamantele n-au negat faptul ca terenul cuprins în Ordinul nr. 3843/13.06.1995 n-ar fi fost preluat la stat de la M.I., invocând nulitatea ordinului, pe motiv ca terenul era întabulat pe antecesorul lor si pe seama reclamantei M.I., din anul 1990. Deci, actul de schimb nr. 1153/12.09.1998, contine eronat, nr. top. 437/1, terenul obiect de schimb neidentificându-se sub nr. top. 437/1. Din aceasta perspectiva, pârâtii-reclamanti M. au interesul legal de a solicita rectificarea situatiei tabulare.

De asemenea, recurentii au aratat ca este neîntemeiata pe de o parte obligarea pârâtului B. G. la predarea suprafetei de 1.800 mp, alaturi de familia M., întrucât terenul de sub nr. topo. 437/1 fusese folosit doar de catre M. I.(decedat) si fiul M. N., iar pe de alta parte obligarea pârâtilor M.P. si M. V. la predarea aceluiasi teren, folosit doar de M.N., în conditiile în care actiunea în revendicare poate viza doar pe detinatorul fara drept al unei suprafete, adica pe cel ce foloseste efectiv terenul.

Recurentii au învederat ca acest fapt are consecinte si asupra cheltuielilor de judecata la plata carora au fost obligati pârâtii M.

Intimatele nu au depus întâmpinare, dar în sedinta publica din data de 12 ianuarie 2011 intimata Mi. L. si-a exprimat pozitia procesuala în sensul respingerii recursului, cu cheltuieli de judecata.

Analizând recursul formulat, Tribunalul îl apreciaza fondat, urmând a-l admite, în temeiul prevederilor art. 312 alin.1 teza I si art. 312 alin.5 teza I Cod procedura civila, cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare instantei de fond.

Reclamantele au investit instanta de fond cu o actiune în revendicare având ca obiect imobilul situat în Budesti, sat Sîrbi, în natura teren de constructie în suprafata de 1.800 mp, înscris în CF nr. 1983 Sîrbi, nr. topo. 437/1, actiune formulata în contradictoriu cu pârâtii M.I. si B. G.

Prin întâmpinarea depusa la filele 13-16 dosar, pârâtul M. I.s-a opus admiterii cererii, invocând faptul ca o parte din terenul solicitat i-a fost restituit în proprietate prin ordinul prefectului nr. 3843/13.06.1995, iar pârâtul B.G. a sustinut cumpararea terenului de la B. G. si B.M., aceasta din urma fiind fiica numitei M. M., în prezent decedata, careia i s-a restituit terenul prin ordinul prefectului nr. 3849/13.06.1995.

Prin cererea reconventionala, cei doi pârâti-reclamanti i-au chemat în judecata si pe pârâtii B. P., Consiliul Local al Comunei Budesti, Consiliul Judetean Maramures, solicitând in terminis: rectificarea situatiei tabulare din CF nr. 1983 si 1203 Sîrbi, nr. topo. 437/1, dispunându-se radierea dreptului de proprietate al numitilor B.P., M. I. si M.I., cu repunerea în situatia anterioara în favoarea Statului Român; întabularea dreptului de proprietate al lui M. I. în CF nr. 1203 Sîrbi nr. topo 437, tinându-se seama de Ordinul prefectului nr. 3843/13.06.1995 si de expertiza topografica care se va efectua în cauza.

În motivare s-a invocat nelegalitatea actelor întocmite pe seama pârâtului B., a reclamantei M. I. si a antecesorului acestora, cu referire la nulitatea actului de schimb si de vânzare, în opozitie cu actul de proprietate emis lui M. I., sens în care acesta are calitatea de persoana interesata în sensul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 7/1996. S-a invocat pe cale de exceptie nulitatea absoluta a actului de schimb nr. 1153 din 12.09.1978, aprobat prin decizia nr. 749/20.09.1978 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al Judetului Maramures, precum si nulitatea actului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1381 din 1993, de Notariatul de Stat Sighetu Marmatiei, încheiat între antecesorul reclamantilor respectiv M. I. si B. P., pe considerentul lipsei cauzei (art. 966 Cod civil) în sensul lipsei scopului imediat (obiectul schimbului si a actului de vânzare-cumparare) în ce priveste terenul, având în vedere ca acesta nu s-a predat.

În data de 17 martie 2006 reclamantele au depus completare de actiune prin care au solicitat constatarea nulitatii absolute a ordinelor Prefectului Maramures nr. 3843 din 13.06.1995 eliberat pe numele intimatului M.I. si nr. 3849 din 13.06.2005 eliberat pe numele numitei M.M., a carei unica mostenitoare este intervenienta B. M., pentru ca au fost încalcate dispozitiile legilor funciare potrivit carora sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor care nu erau îndreptatite. De asemenea pe cale de exceptie au invocat nulitatea absoluta a actului de vânzare-cumparare încheiat la data de 4.07.2002 între B.G.si B.M. Prin cererea depusa în data de 6.04.2010 M. N., M. V. si M. P. au renuntat la capatul de cerere privind întabularea dreptului de proprietate al lui M. I. în CF nr. 1203 Sîrbi nr. topo. 437, în baza ordinului prefectului nr. 3843/13.06.1995.

Reclamantele, raportat la concluziile expertizei topo efectuate în cauza, conform careia terenul identificat cu nr. topo. 437/1, înscris în CF nr. 1983, se afla în folosinta pârâtului M. I., si-au precizat actiunea, solicitând admiterea actiunii si în consecinta, obligarea pârâtului M. I. sa le predea în deplina proprietate imobilul situat în satul Sîrbi, în natura teren de constructie în suprafata de 1.800 mp, înscris în CF nr. 1983 nr. top. 437/1; admiterea completarii de actiune, în parte si în consecinta, constatarea nulitatii absolute a Ordinului Prefectului nr. 3843 din 13.06.1995 eliberat pe numele pârâtului-reconventional M. I.; respingerea cererii reconventionale pentru nelegalitate si netemeinicie.

Ulterior retinerii cauzei spre solutionare, aceasta a fost repusa pe rol pentru a se pune în discutia partilor exceptia nulitatii absolute a actului de schimb si a actului de vânzare-cumparare, invocate în întâmpinare, iar conform încheierii de sedinta din data de 11 mai 2010, cele doua exceptii (si cea a lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Judetean Maramures) au fost unite cu fondul cauzei.

Desi a respins exceptia nulitatii absolute a procesului verbal nr. 1153 din 12.09.1978 si a contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1381 din 3 februarie 1993, prima instanta nu si-a argumentat solutia în fapt si în drept, raportat la cauzele de nulitate invocate. Practic pârâtii-reclamanti au pus în discutie valabilitatea titlului de care se prevaleaza reclamantele-pârâte în dovedirea pretentiei de revendicare formulate, în conditiile în care si pârâtii M. au înfatisat ca titlu justificativ Ordinul nr. 3843 din 1995, eliberat de Prefectul Judetului Maramures.

În situatia în care, în cadrul unei actiuni în revendicare, ambele parti litigante se prevaleaza de titluri, se impune a se verifica valabilitatea lor (daca aceasta este pusa în discutie) si apoi a se proceda la examinarea preferabilitatii dreptului de proprietate atestat. Desi pârâtii-reclamanti au invocat nevalabilitatea actului de schimb si a contractului de vânzare-cumparare ulterior pe considerentul nepredarii terenului identificat topografic cu nr. 437/1, prevalându-se practic de o eroare de identificare, analizarea în concret a acestei critici nu a fost realizata de instanta de fond.

De asemenea, cererea de rectificare a situatiei tabulare a fost respinsa fara a se analiza incidenta cazurilor reglementate de prevederile art. 34 din Legea nr. 7/1996. În ce priveste legalitatea Ordinului Prefectului nr. 3843/1995, s-a constatat nulitatea absoluta a titlului pârâtului-reclamant initial M. I. pe considerentul ca din actele anexa nu reiese ca acesta ar fi îndreptatit la eliberare, în anul 1995 erau deja proprietari de CF sotii M., sens în care nu au fost respectate dispozitiile Legii nr. 18/1991. Rationamentul instantei din perspectiva lipsei îndreptatirii lui M. I. la eliberarea Ordinului prefectului nu a fost argumentat juridic si probational în concret, raportat la actele depuse la filele 278-283 dosar si 291-298 dosar si la prevederile Legii nr. 169/1997.

O adecvata cercetare a fondului de catre instanta de judecata presupune motivarea în fapt si în drept a solutiilor pronuntate cu privire la fiecare capat de cerere dintre cele deduse judecatii, motivare care sa releve rationamentul juridic de o maniera rezonabil de clara, încât sa permita exercitarea controlului judiciar, cenzurarea considerentelor si aprecierea justetei acestora.

În jurisprudenta sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a reamintit constant ca dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6.1. din Conventie, include printre altele dreptul partilor de a prezenta observatiile pe care le considera pertinente pentru cauza lor. Întrucât Conventia nu are drept scop garantarea unor drepturi teoretice si iluzorii, ci a unora concrete si efective (Hotarârea Artico c. Italiei), acest drept nu poate fi considerat efectiv decât daca acest observatii sunt în mod real „ascultate”, corect examinate. Asadar, art. 6 instituie în sarcina „instantei” obligatia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si al elementelor de proba ale partilor, cel putin pentru a le aprecia pertinenta (Hot. Perez împotriva Frantei; cauza Albina c. României).

Raportat la aceste aspecte, Tribunalul apreciaza, pentru a nu priva partile de un grad de jurisdictie, ca se impune trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, aceasta urmând a analiza argumentat toate cererile partilor, prin prisma probatiunii administrate. De asemenea, urmeaza a se avea în vedere faptul ca antecesorul recurentilor nu a fost parte în litigiul solutionat irevocabil prin decizia civila nr. 2750/R/2005 din 30.11.2005 a Curtii de Apel Cluj, a se verifica si concretiza motivele de nulitate invocate de recurenti în ce priveste titlul reclamantelor si cele invocate de reclamante cu privire la Ordinul prefectului, a se verifica în concret conditiile de emitere a acestuia si eventualele cauze de nulitate, având în vedere ca nu exista suprapunere faptica între terenurile folosite sau care au fost folosite de parti.

În ce priveste cererea de rectificare de carte funciara, prin raportare la conditiile si cazurile prevazute de art. 34 din Legea nr. 7/1996, se va analiza incidenta dispozitiilor acestui text legal în conditiile în care valabilitatea actului ce a servit ca temei înscrierii este invocata pe cale de exceptie (ca aparare), iar nu ca un petit distinct în cadrul actiunii reconventionale.