NECOMUNICAREA TITLULUI DE CREANŢĂ. ADMISIBILITATEA CONTESTAŢIEI LA EXECUTARE ÎN MATERIE FISCALĂ. Contestaţie la executare


NECOMUNICAREA TITLULUI DE CREANŢĂ. ADMISIBILITATEA CONTESTAŢIEI LA ÎN MATERIE FISCALĂ.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 3 în 2009, contestatoarea I.M.L. a formulat în contradictoriu cu intimata AFP SECTOR 3 contesta?ie la executare, solicitând anularea titlului executoriu ?i a soma?iei emise în dosarul de executare, arătând că sumele stabilite prin declara?iile de impunere pentru plă?i anticipate pentru anii 2001, 2002, 2003 sunt prescrise, iar sumele datorate au fost achitate la AFP sector 1, unde domiciliază, ?i unde nu este înregistrată cu niciun debit restant.

În drept, au fost invocate dispozi?iile O.G. nr. 92/2003, art. 399 ?i art. 400 C.p.c.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instan?a re?ine următoarele:

La data de 10.11.2009 intimata a procedat la emiterea titlului executoriu prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei obliga?ia de plată a sumei de 1573 lei rezultată prin însumarea crean?elor cuprinse în declara?iile de plă?i anticipate nr. 390059/2001, nr. 390059/2002 ?i nr. 30206752/2003 ?i deciziile de calcul accesorii aferente anilor 2001-2008.

A?a cum rezultă din recunoa?terea intimatei, nu se poate face dovada comunicării către contribuabil a deciziei de impunere pentru plă?i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activită?i independente pe anul 2001, iar printre înscrisurile depuse la dosar nu se regăse?te nici dovada comunicării deciziilor de calcul a debitelor accesorii aferente anilor 2001-2008.

În acest context, instan?a are în vedere că, potrivit art. 41 din Codul de procedură fiscală, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legisla?iei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor ?i obliga?iilor fiscale, potrivit art. 45 din acela?i act normativ acesta producând efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară men?ionată în actul administrativ comunicat potrivit legii. De asemenea, potrivit art. 44.1 din Normele metodologice organul fiscal nu poate pretinde executarea obliga?iei stabilite în sarcina contribuabilului sau la o dată ulterioară men?ionată, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

A?a cum prevede art. 141 alin. 2 din Codul de procedură fiscală titlul de crean?ă devine titlu executoriu la data la care crean?a fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent sau în alt mod prevăzut de lege.

Ca atare, în raport de textele legale men?ionate, opozabilitatea titlului executoriu este condi?ionată de comunicarea titului de crean?ă către contribuabil, acesta luând astfel cuno?tin?ă de existen?a obliga?iei de plată în sarcina sa, precum ?i de data scadentă a acesteia. Per a contrario, în lipsa comunicării a titlului de crean?ă, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la îndeplinire a obliga?iei de plată, ?i cu atât mai mult, nu poate proceda la executarea silită a acesteia.

În ceea ce prive?te deciziile de impunere pentru plă?i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activită?i independente pe anii 2002 ?i 2003, acestea au fost aduse la cuno?tin?a contestatoarei prin primirea actului sub semnătură, potrivit art. 44 alin. 2 lit. a din Codul de procedură fiscală.

Analizând însă aceste două acte administrative fiscale sub aspectul prescrip?iei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestatoare, instan?a are în vedere dispozi?iile art. 131 din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora acest drept se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat na?tere. Or, având în vedere că dreptul de a cere executarea silită ia na?tere prin ajungerea la scaden?ă – aceasta fiind 15.12.2002 pentru decizia de impunere aferentă anului 2002 ?i 15.12.2003 pentru decizia de impunere aferentă anului 2003, calculând termenul de prescrip?ie de 5 ani de la data de 1.01.2003, respectiv 1.01.2004, instan?a constată că titlul executoriu a fost emis la data de 10.11.2009, cu depă?irea acestui termen.

Pentru toate aceste motive, constatând că intimata nu a făcut dovada că a comunicat contestatoarei decizia de impunere pentru plă?i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activită?i independente pe anul 2001 ?i deciziile de calcul a debitelor accesorii aferente anilor 2001-2008, iar dreptul de a cere executarea silită a obliga?iilor fiscale cuprinse în deciziile de impunere din 2002 ?i 2003 era prescris la data emiterii titlului executoriu, instan?a urmează să admită contesta?ia la executare ?i să dispună anularea titlului executoriu nr. ?i a soma?iei.