Nu se poate considera că atribuirea către reclamant a unor terenuri având o altă categorie de folosinţă decât cea la care este îndreptăţit, fără acordul expres al acestuia, reprezintă o măsură reparatorie justă şi suficientă Fondul funciar


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 04.10.2010 sub nr. 2741/184/2010 reclamantul M Paulica le-a chemat în judecata pe pârâtele Agentia Domeniilor Statului, Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G, Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Iancu Jianu si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, solicitând obligarea pârâtei Agentia Domeniilor Statului sa predea pârâtelor Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Iancu Jianu si Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, pe baza de protocol de predare primire suprafata de 22,62 ha teren situat în extravilanul comunei Iancu Jianu, în vederea titlului de proprietate, precum si obligarea pârâtelor la plata sumei de 50 lei/zi de întârziere cu titlu de daune cominatorii pâna la îndeplinirea obligatiei de predare-primire a terenului, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca, prin sentinta civila nr. 2428/28.09.2007, ramasa definitiva si irevocabila, Comisia Locala G si Comisia Judeteana Olt au fost obligate sa îi reconstituie dreptul de proprietate asupra suprafetei de 50 ha teren si 22 ha padure, iar ca urmare a acestei hotarâri, cele doua comisii au solicitat reclamantului sa încheie conventia denumita acord la data de 08.12.2009, înregistrata de catre Institutia Prefectului Judetului Olt sub nr. 25324/09.12.2009 în vederea efectuarii transferului terenului de la ADS Bucuresti catre Comisia Locala Iancu Jianu.

A mai aratat reclamantul ca pârâta Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, în conformitate cu prevederile art. 4 din Titlul VI la Legea nr. 247/2005 trebuia sa întocmeasca documentatia privind predarea terenului din patrimoniul ADS catre Comisia Locala Iancu Jianu, în vederea punerii în posesie si eliberarii titlului de proprietate pentru suprafata de 22,62 ha teren situat în extravilanul comunei Iancu Jianu.

Reclamantul a mentionat ca, desi a efectuat nenumarate demersuri în vederea punerii în posesie pentru suprafetele mentionate în sentinta civila nr. 2428/28.09.2007, pârâtele refuza ducerea la îndeplinire a acestei hotarâri, motivând ca toata documentatia transmisa de catre comisiile locale si cea judeteana este respinsa de catre pârâta ADS Bucuresti, care solicita dovada respectarii prevederilor HG nr. 890/2008.

De asemenea, reclamantul a aratat ca din analiza prevederilor art. 8 din Capitolul II al Normelor Interne nr. 91999/26.03.2009 de functionare ADS nu reiese o detaliere a etapelor prevazute de art. 10 din HG 890/2005 si nici ca aplicarea alineatului 4 are caracter subsidiar sau ca e conditionat de verificari prin prisma alineatelor anterioare, împrejurari în care refuzul ADS de a încheia protocolul de predare-primire a suprafetei de 22,62 ha apare ca nejustificat.

Actiunea nu a fost motivata în drept.

Pentru dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar, în copie, adresa nr. R.309/09.04.2009 emisa de Institutia Prefectului Judetului Olt, anexa 30 la HG 890/2005, anexa 24d la HG 890/2005, adresele nr. 3420/18.12.2009, nr. 3421/18.12.2009, nr. 90/12.01.2010 si nr. 91/12.01.2010 emise de Primaria comunei G, plan cadastral, situatia rezervei de teren aflata la dispozitia Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G, nota de constatare nr. 4440/15.09.2009 întocmita de Primaria comunei Iancu Jianu, procesul-verbal de delimitare nr. 877/30.03.2010, sentinta civila nr. 2428/28.09.2007 a Judecatoriei Bals, declaratia autentificata sub nr. 341/03.02.2010 la BNP Iuliana Voicu, acordul încheiat cu numitul M Paulica la data de 08.12.2009 si copia deciziei civile nr. 255/09.03.2010 a Tribunalului Olt.

Cererea reclamantului este scutita de taxa de timbru.

La data de 13.10.2010 la dosar a fost depusa o precizare de catre av. Cîrtog Marius, în care s-a aratat ca în cuprinsul cererii de chemare în judecata s-a strecurat o eroare, reclamant fiind în realitate I Romica, iar nu M Paulica, instanta luând act de aceasta precizare prin încheierea de sedinta din data de 15.10.2010.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G a solicitat respingerea actiunii, aratând în motivare, în esenta, ca în ceea ce o priveste a întreprins toate demersurile legale în vederea solutionarii solicitarii reclamantului, întocmind procesul-verbal de delimitare pentru suprafata de 22,62 ha, precum si întregul dosar care a fost trimis la Comisa Judeteana Olt, care l-a înaintat la ADS Bucuresti, dosarul cuprinzând toate documentele necesare solicitate de catre Comisia Judeteana Olt si ADS, reclamantul lovindu-se de refuzul ADS iar nu de vreun refuz din partea Comisiei Locale G.

Pentru dovedirea sustinerilor din întâmpinare, pârâta Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G a depus la dosar, în copie, documentatia întocmita (documente care au fost depuse la dosar si de catre reclamant, pârâta depunând în plus procesul-verbal de delimitare nr. 2752/25.09.2009).

La rândul sau, pârâta Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt a depus întâmpinare invocând lipsa calitatii procesuale active a reclamantului M Paulica, cu motivarea ca proprietarul terenului pentru care se solicita punerea în posesie este I Romica. A solicitat, de asemenea, respingerea cererii reclamantului în ceea ce o priveste, invocând ca nu are calitate procesuala pasiva, aratând, în esenta, ca si-a respectat obligatiile care-i reveneau în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea reclamantului. A aratat pârâta ca, în ceea ce priveste stabilirea amplasamentului suprafetei de 22,62 ha teren agricol, acesta a fost validat prin Hotarârea Comisiei Judetene Olt nr. 1193/04.02.2010, documentatia privind restituirea din domeniul privat al statului a suprafetei de 22,62 ha teren fiind înaintata ADS Bucuresti cu adresa nr. 16471/05.02.2010. respectiva documentatie fiind returnata în iulie 2010 în vederea completarii si retransmisa la ADS Bucuresti cu adresa nr. 22712/10.09.2010.

A mai aratat pârâta ca protocolul de predare primire a terenului aratat nu a fost emis din vina exclusiva a pârâtei ADS Bucuresti, care interpreteaza eronat dispozitiile art. 10 din HG 890/2005.

În drept au fost invocate dispozitiile Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 268/2003 si ale art. 115-119 C.proc.civ.

În data de 25.10.2010 a depus la dosar întâmpinare si pârâta Agentia Domeniilor Statului prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata. Pârâta a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, aratând ca institutia care poate cere predarea terenului este Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar. A invocat, de asemenea, exceptia prematuritatii actiunii, cu motivarea ca pârâta Comisia Judeteana Olt a transmis o documentatie în vederea predarii suprafetei de 22,62 ha catre Comisia Locala, însa aceasta a fost returnata în vederea completarii, completare care nu s-a realizat. În ceea ce priveste fondul cauzei, pârâta a aratat, în esenta, ca pentru retrocedarea unor suprafete de teren cu destinatie agricola, în situatia în care restituirea pe vechiul amplasament nu mai este posibila, este necesara întocmirea unei documentatii care sa respecte în totalitate prevederile Legii nr. 247/2005, HG nr. 890/2005 si ale Normelor interne nr. 71710/2010 ale ADS.

A mai aratat pârâta ADS ca a primit de la pârâta Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt documentatia în vederea predarii suprafetei de 2,62 ha catre Comisia Locala Iancu Jianu, însa a returnat documentatia în vederea completarii acesteia în conformitate cu prevederile legale, nefiind respectate dispozitiile art. 10 din HG 890/2005.

În drept au fost invocate Legea nr. 268/2001, HG nr. 626/2001. Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, HG nr. 890/2005, HG nr. 1832/2005 si Legea nr. 247/2005.

În dovedirea sustinerilor din întâmpinare, pârâta ADS a depus la dosar, în copie, adresa nr. 1358/19.01.2009 emisa de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Vrancea, hotarârea nr. 10/13.01.2009 a Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor Vrancea, adresa nr. 22712/10.09.2010 emisa de Institutia Prefectului – Judetul Olt, adresa nr. 1959/13.08.2010 emisa de Primaria comunei G, adresele nr. 21513/21.06.2010 si nr. 16471/05.02.2010 emise de Institutia Prefectului – Judetul Olt si normele privind încheierea protocoalelor de predare si preluare a terenurilor cu destinatie agricola între ADS si Comisiile Locale.

Prin încheierea de sedinta din data de 29.10.2010 instanta a dispus suspendarea cauzei în temeiul art. 242 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., data fiind lipsa partilor legal citate, cauza fiind repusa pe rol la solicitarea reclamantului.

Exceptia lipsei calitatii procesuale active a numitului M Paulica, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului I Romica si exceptia prematuritatii actiunii au fost puse în discutie si solutionate în data de 10.12.2009, motivarea solutiilor gasindu-se în încheierea de sedinta din acea data.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei Comisia Judeteana de Aplicare a Legii Fondului Funciar Olt, invocata de catre aceasta, vazând motivarea acestei exceptii, instanta o apreciaza ca fiind, în fapt, o aparare de fond, aparare ce va fi avuta în vedere la analizarea fondului cauzei.

În cauza a fost încuviintata si administrata proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând ansamblul actelor aflate la dosar instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2428/29.09.2007 a Judecatoriei Bals a fost admisa plângerea reclamantului I Romica si s-a dispus obligarea Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G si a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt sa procedeze la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantului pentru suprafetele de 50 ha teren si 22 ha padure, dupa cum reiese din copia respectivei sentinte aflata la dosar (filele 21-23).

În vederea punerii în aplicare a sentintei aratate, dat fiind faptul ca pe raza comunei G nu exista o rezerva de teren corespunzator care sa poata fi retrocedat reclamantului, asa cum rezulta din situatia aflata la dosar (fila 16), pârâta Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G a procedat la întocmirea documentatiei necesare pentru preluarea unei suprafete de 22,62 ha teren agricol aflat în administrarea pârâtei ADS, amplasat pe teritoriul comunei Iancu Jianu.

Documentatia astfel întocmita a fost înaintata pârâtei Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, care a validat respectiva suprafata de teren si a transmis documentatia catre pârâta ADS, în vederea predarii, pe baza de protocol, a suprafetei de teren aratate catre comisia locala.

Asa cum rezulta chiar din întâmpinarea depusa de catre pârâta ADS, aceasta a refuzat sa predea terenurile catre comisia locala, respingând documentatia cu motivarea ca la întocmirea acesteia nu au fost respectate dispozitiile art. 10 din HG 890/2005. Instanta constata ca, în concret, pârâta ADS invoca faptul ca pe raza comunei G exista teren în rezerva comisiei locale care poate fi atribuit reclamantului, conditii în care nu poate opera transferul de teren din administrarea ADS catre respectiva comisie.

Este adevarat ca, potrivit procedurii prevazute de art. 10 din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005, se poate cere teren din administrarea Agentiei Domeniilor Statului doar daca nu exista teren în rezerva comisiei locale (alin 4). Instanta retine, însa, ca în speta aceasta conditie este îndeplinita, din adresa nr. 3421/08.12.2009 (fila 12) si din situatia rezervei aflate la dispozitia comisiei locale (fila 16) reiesind ca pe raza comunei G nu exista rezerva de teren arabil sau împadurit. Instanta are în vedere si faptul ca, asa cum reiese din sentinta civila nr. 2428/29.09.2007 a Judecatoriei Bals, reclamantul este îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri arabile si împadurite.

Nu se poate considera ca atribuirea catre reclamant a unor terenuri având o alta categorie de folosinta decât cea la care este îndreptatit, fara acordul expres al acestuia, reprezinta o masura reparatorie justa si suficienta. Instanta apreciaza ca odata ce reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente nu mai este posibila, persoana îndreptatita nu poate fi obligata sa primeasca în proprietate o suprafata pe un alt amplasament si având o alta categorie de folosinta, împotriva vointei sale. Altfel, s-ar ajunge la o atingere în substanta sa a dreptului de proprietate.

Din faptul ca reclamantul a promovat actiunea din dosarul de fata reiese fara putinta de tagada ca acesta accepta amplasamentele stabilite prin procesele de delimitare nr. 2752/25.09.2009 si nr. 877/30.03.2010, astfel ca devine fireasca atribuirea în proprietate catre reclamant a terenurilor respective, ca o eficienta reparare a prejudiciului suferit de reclamant prin preluarea de catre autoritatile statului a proprietatilor imobiliare, impunându-se ca o punere în valoare si concretizare a dreptului de proprietate al reclamantului recunoscut de catre instanta de judecata.

În împrejurarile de fapt retinute, instanta arata ca pârâta Agentia Domeniilor Statului trebuie sa predea catre Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G a terenurilor aratate în actiune, aceasta comisie fiind cea care trebuie sa procedeze, împreuna cu pârâta Comisia Judeteana de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt, la punerea în posesie a reclamantului, emiterea titlului de proprietate si eliberarea acestuia catre reclamant.

Instanta arata ca, în cazul de fata, fiind vorba de executarea unei sentinte judecatoresti, devin incidente garantiile prevazute de dispozitiile art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Curtea de la Strasbourg pronuntându-se deja în acest sens. Astfel, în cauza Tacea c. României din 29 septembrie 2005, în paragraful 26 Curtea a aratat ca neglijenta autoritatilor de a se conforma, într-un termen rezonabil, unei hotarâri definitive poate antrena o încalcare a art. 6 paragraful 1 din Conventie, mai ales atunci când obligatia de a executa hotarârea în cauza revine unei autoritati administrative. În speta, se observa ca, desi au trecut aproape 3 ani de la ramânerea irevocabila a sentintei civile nr. 2428/28.09.2007 a Judecatoriei Bals, aceasta nu a fost pusa în executare, în ciuda demersurilor întreprinse de reclamant.

Se impune a fi amintit, totodata, si scopul Conventiei Europene a Drepturilor Omului, fiind acela de a proteja drepturi nu teoretice si iluzorii, ci concrete si efective.

În lumina considerentelor expuse mai sus, retinând ca întreaga responsabilitate pentru nerealizarea dreptului reclamantului revine pârâtei Agentia Domeniilor Statului, instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantului si sa oblige pârâta Agentia Domeniilor Statului sa procedeze la predarea, pe baza de protocol de predare-primire, catre pârâta Comisia Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar G a suprafetei de 22,62 ha teren, asa cum aceasta a fost identificata în procesele-verbale de delimitare nr. 2752 încheiat în data de 25.09.2009 si nr. 877 încheiat în data de 30.03.2010, în vederea punerii reclamantului în posesie si eliberarii titlului de proprietate, sub sanctiunea platii daunelor interese cominatorii de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere, de la data ramânerii irevocabile a prezentei si pâna la îndeplinirea obligatiei de predare a terenurilor.

În privinta cheltuielilor de judecata, instanta arata ca, într-adevar, potrivit dispozitiilor art. 274 C.proc.civ., partea care cade în pretentii va fi obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata. Instanta observa ca reclamantul nu a facut dovada vreunei cheltuieli în legatura cu procesul de fata, conditii în care, vazând si dispozitiile art. 1169 C.civ, va respinge cererea reclamantului referitoare la cheltuielile de judecata ca neîntemeiata.

Data publicarii pe site: 02.06.2011