Nulit abs titlu Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr. 432

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.V.

Grefier M.N.M.

Pe rol fiind judecarea acţiunii pentru constatare nulitate titlu de proprietate formulată de reclamanta Comisia locală A., cu sediul în comuna A., judeţul Gorj, prin primarul comunei, în contradictoriu cu pârâtele B.M., domiciliată în oraş P., strada R., bl.31, ap.2, judeţul H.şi Comisia judeţeană Gorj de aplicare a Legii fondului funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, reclamanta fiind reprezentată de avocat J.E., iar pârâta B.M. de avocat N.M..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că s-au depus la dosar cerere de intervenţie în interes propriu şi întâmpinare de către primarul comunei A..

Instanţa a acordat cuvântul asupra excepţiilor lipsei calităţii procesuale active şi lipsei de interes al reclamantei, invocate de pârâtă prin întâmpinare.

Avocat N.M., pentru pârâtă, a solicitat admiterea excepţiilor, arătând că acţiunea a fost formulată de Comisia locală şi aceasta nu are calitate procesuală activă, doar primarul având o astfel de calitate, iar comisia locală nu justifică interes în promovarea acţiunii, întrucât un astfel de interes îl au doar eventualii moştenitori ai autorului care ar fi îndreptăţiţi să primească în proprietate terenurile în situaţia constatării nulităţii titlului de proprietate.

Avocat J.E., pentru reclamantă a solicitat respingerea excepţiilor arătând că acţiunea a fost formulată de Comisia locală prin reprezentanţii săi legali, fiind semnată de către primarul comunei A., iar primarul are calitate procesuală activă de a formula acţiunea, în baza art. III alin.2 din Legea nr.169/1997.

În temeiul art.137 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei interesului ca neîntemeiate, reţinând că, în cauză, acţiunea a fost formulată de Comisia locală de fond funciar A., prin primar, iar interesul acestuia în promovarea acţiunilor pentru constatarea nulităţii actelor de reconstituire este prezumat de articolul III alineatul 2 din Legea nr.169/1997.

În conformitate cu dispoziţiile art.52 Cod procedură civilă, s-a pus în discuţie cererea de intervenţie în interes propriu formulată de P.I., primarul comunei A..

Avocat J.E. a solicitat încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie.

Avocat N.M. a solicitat respingerea cererii de intrevenţie.

În temeiul art.49 şi următoarele Cod procedură civilă, instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, întrucât acţiunea principală a fost formulată de Comisia locală de fond funciar A. prin primar, iar calea intervenţiei este deschisă terţilor.

Avocat N.M. a solicitat încuviinţarea probei testimoniale pentru a face dovada că pârâta B.M. a acceptat tacit succesiunea autorului şi că aceasta a înţeles să formuleze cerere de reconstituire a dreptului de proprietate şi în numele lui B. I..

Avocat J.E. a solicitat respingerea cererii.

Instanţa, în temeiul art.167 Cod procedură civilă, a respins cererea privind încuviinţarea probei testimoniale, aceasta nefiind utilă soluţionării cauzei, după care, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, s-a constatat cauza în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul în fond:

Avocat J.E. pentru reclamantă a solicitat admiterea acţiunii, constatarea nulităţii titlului de proprietate şi a actelor premergătoare, arătând că terenul reconstituit pârâtei B.M. provine de la soţul pârâtei, pârâta fiind renunţătoare la succesiunea acestuia şi nu se poate invoca acceptarea tacită, actele de reconstituire fiind emise greşit, întrucât pârâta nu avea vocaţie la reconstituire.

Avocat N.M., pentru pârâta B.M., a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată, arătând că primarul nu are interes să promoveze această acţiune întrucât terenul nu a fost solicitat de alte persoane, iar cu privire la terenul aferent casei de locuit sunt aplicabile dispoziţiile speciale potrivit cărora terenul aferent casei şi gospodăriei rămân în proprietatea deţinătorilor construcţiilor. A mai arătat că pe acest teren au fost edificate construcţii, anterior anului 1990 de către pârâtă şi soţul său de la care provin terenurile şi nu era necesară formularea unei cereri de reconstituire.

J U D E C Ă T O R I A

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă, la data de 08.11.2010, sub nr.4635/317/2010, reclamanta Comisia locală A., prin primarul comunei, a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele B.M., Comisia judeţeană Gorj de aplicare a Legii fondului funciar, să se constate nulitatea titlului de proprietate nr……………… şi a actelor premergătoare emiterii acestuia.

În motivarea acţiunii a arătat că prin titlul de proprietate nr…………….. s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor în suprafaţă de 3 hectare şi 0680 m.p., situate pe raza comunei A., însă pârâta B.M. nu era persoană îndreptăţită la reconstituire deoarece nu a formulat cerere de reconstituire, nu este moştenitoarea autorului întrucât a renunţat la succesiunea acestuia, succesiunea fiind acceptată doar de fiul defunctului, B. I., care însă nu a formulat cerere de reconstituire.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. III alineatul 1 litera a din Legea nr.169/1997, art.696 Cod civil, art.52 din Legea nr.18/1991.

Pentru dovedirea acţiunii au fost depuse în copie certificatul de moştenitor nr………….., titlul de proprietate nr………………..

La solicitarea instanţei Comisia locală A., cu adresa nr.5630/07.12.2010, a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate, respectiv cererea de reconstituire înregistrată sub nr……………, declaraţii, certificatul nr……………., HCJ nr……………, proces verbal de punere în posesie, arătând că pârâta nu a depus la cererea de reconstituire a dreptului de proprietate certificatul de moştenitor (f.21-33).

Prin cererea depusă la dosar la data de 18.01.2011 pârâta B.M. a învederat că domiciliază în oraşul P., strada R., bl.31, ap.2, judeţul Hunedoara, solicitând citarea la acest domiciliu şi a depus la dosar copia cărţii de identitate.

La data de 01.02.2011 pârâta a formulat întâmpinare în cauză prin care a solicitat respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată. A invocat lipsa calităţii procesuale active şi lipsa de interes a reclamantei în promovarea acţiunii. A mai arătat pârâta că a acceptat tacit succesiunea soţului său, că a formulat cerere de reconstituire, iar titlul de proprietate şi actele premergătoare nu se pot constata nule în ce priveşte terenul aferent construcţiilor, deoarece acest teren este proprietatea sa în temeiul legii, nefiind necesară formularea unei cereri de reconstituire şi că potrivit Legii nr.18/1991 terenul aferent construcţiilor edificate anterior anului 1990 rămân în proprietatea proprietarilor construcţiilor.

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interes propriu P.I., primarul comunei A. prin care a solicitat constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr…………………. şi a actelor premergătoare întocmirii acestuia.

În motivarea cererii a arătat că prin titlul de proprietate nr……………….. s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor în suprafaţă de 3 hectare şi 0680 m.p., situate pe raza comunei A., atât în intravilan, cât şi în extravilan în favoarea pârâtei B.M., iar pârâta nu este o persoană îndreptăţită terenurile provenind de la soţul său la a cărui a renunţat, în mod greşit fiindu-i emis titlul de proprietate.

A mai arătat că pârâta nu putea beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate întrucât nu a formulat cerere de reconstituire şi că în cauză nu sunt aplicabile prevederile art.23 din Legea nr.18/1991.

La termenul de judecată din data de 16.02.2011 instanţa a pus în discuţia părţilor şi a respins excepţiile invocate de pârâtă prin întâmpinare şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de primarul comunei A..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele;

Prin titlul de proprietate nr. ……………………. a fost reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtei B.M. pentru suprafaţa de 3,0680 ha teren situat pe raza comunei A., judeţul Gorj, punerea în posesie fiind realizată prin procesul – verbal nr.740/25.10.2002.

Titlul de proprietate a fost emis în baza HCJ nr………….. prin care a fost validată propunerea Comisiei locale A. privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtei B.M., în calitate de moştenitoare a autorului B. N. I., aceasta formulând cererea de reconstituire, înregistrată sub nr…………….., prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile deţinute de soţul său, B. N. I..

Din certificatul de moştenitor nr…………….. rezultă că pârâta B.M. a renunţat la succesiunea autorului, cu declaraţia nr.592/1990, astfel încât nu avea calitatea de persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate, chiar dacă terenurile ce au făcut obiectul reconstituirii nu se regăseau în patrimoniul defunctului la acea dată.

Astfel, potrivit art. 696 Cod civil, eredele care a renunţat la succesiune se consideră că nu a fost niciodată erede, ceea ce presupune că renunţătorul nu poate invoca niciun drept pe care ar putea să îl culeagă în calitate de moştenitor.

Renunţarea este un act de opţiune succesorală cu caracter indivizibil, privind atât bunurile prezente ale autorului, cât şi pe cele viitoare nefiind permisă renunţarea doar cu privire la unele bunuri şi acceptarea altora.

Faptul că renunţarea priveşte atât bunurile prezente, cât şi pe cele viitoare rezultă din aceea că obiectul devoluţiunii succesorale îl constituie patrimoniul defunctului, prin patrimoniu înţelegându-se toate bunurile autorului, prezente şi viitoare.

Articolul 13 din Legea nr.18/1991 repune în termenul de acceptare a succesiunii, prin formularea cererii de reconstituire, numai pe moştenitorii autorului, acceptanţi şi neacceptanţi, noţiune ce îi exclude pe renunţători, tocmai pentru că nu mai au calitatea de moştenitori, în temeiul art.696 Cod civil, iar formularea cererii de reconstituire de către pârâta B.M. nu a avut efect asupra dobândirii calităţii de moştenitor ca urmare a renunţării la succesiunea autorului.

Nu poate fi primită susţinerea pârâtei în sensul că ar fi acceptat tacit succesiunea autorului cât timp dovada calităţii de moştenitor se face, conform art.13 alin.1 din Legea nr.18/1991, cu certificatul de moştenitor sau hotărârea judecătorească definitivă, iar certificatul de moştenitor nr………………. certifică faptul că pârâta a renunţat la succesiunea autorului.

Totodată, nu prezintă relevanţă împrejurarea, invocată de pârâtă, că terenul aferent casei şi gospodăriei, pe care susţine că a edificat împreună cu autorul casa de locuit, anterior anului 1990, este proprietatea sa în temeiul Legii nr.18/1991, întrucât în titlul de proprietate nu a fost înscris teren având categoria curţi construcţii, iar actele contestate au fost emise nelegal în procedura reconstituirii dreptului de proprietate, ipoteza invocată privind procedura constituirii dreptului de proprietate.

Se constată astfel că titlul de proprietate nr. …………………….. şi actele premergătoare sunt lovite de nulitate, în raport de dispoziţiile art. III alin.1 litera a (i) din Legea nr.169/1997, întrucât pârâta nu era persoană îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate pentru această suprafaţă, aceasta nemaiavând calitatea de moştenitoare a autorului B. N. I., prin efectul renunţării la succesiunea acestuia, considerente pentru care va fi admisă acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Admite acţiunea formulată de reclamanta Comisia locală A., cu sediul în comuna A., judeţul Gorj, prin primarul comunei, în contradictoriu cu pârâtele B.M., domiciliată în oraş P., strada R., bl.31, ap.2, judeţul H.şi Comisia judeţeană Gorj de aplicare a Legii fondului funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Constată nulitatea titlului de proprietate nr. ……………………… şi a actelor premergătoare emiterii acestuia.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 16.02.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER

C.V. M.N.M.

RED.TEHN.C.V.

5ex/23.02.2011.