Nulitate absoluta Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

– nulitate absolută acte

Sentinţa Nr. 1009

Şedinţa publică de la 06 Aprilie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. S.

Grefier E. I.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect nulitate absolută titlu de proprietate şi contract de întreţinere formulată de reclamantul D. L., domiciliat în comuna L, sat Popeşti, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtele M.E.R., domiciliată în T-J, str. E. T., bl… A, sc.1, ap.1, judeţul Gorj, Comisia Locală de Fond Funciar L, cu sediul în comuna L, judeţul Gorj, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în T-J, judeţul Gorj, T.A. şi T.C., domiciliaţi în comuna L, sat Măru, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul şi pârâta T.A., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei că prin Serviciul Registratură au fost depuse de către reclamant note de şedinţă, dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 31 lei, respectiv chitanţa nr. 6466/30.03.2011, timbrul judiciar de 1,5 lei, de către pârâta M.E.R. o precizare prin care a arătat că se opune modificării acţiunii şi că a fost ataşat spre observare dosarul nr. 1368/317/2008 la care se află ataşat dosarul nr. 1531/317/2007, după care;

S-au depus la dosar contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …../07.12.2006, sentinţa civilă nr. 688/09.03.2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 216/317/2009, sentinţa civilă nr. 1621/065.05.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 1368/317/2008, contractul de întreţinere autentificat sub nr. ../04.01.2001 de BNP S. B., sentinţa civilă nr. 2425/18.06.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.1531/317/2007, decizia civilă nr. 2937/12.11.2007 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.1531/317/2007.

Reclamantul şi pârâta prezentă arată că nu mai au alte probe de administrat.

Instanţa a pus în discuţie cererea de modificare a acţiunii, formulată de reclamant, având ca obiect anulare act de vânzare-cumpărar, acordând cuvântul în acest sens, precum şi pe fondul cauzei:

Reclamantul a solicitat admiterea acţiunii, anularea contractului de întreţinere şi anularea contractului de vânzare-cumpărare întrucât are titlu de proprietate; să se ia act de modificarea acţiunii, arătând că solicită şi anularea actului încheiat de M.E.R. cu T.A. şi T.C., cu cheltuieli de judecată.

Pârâta T.A. a solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamant întrucât a cumpărat terenul prin act încheiat la notariat şi a fost de bună-credinţă.

INSTANŢA

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti la data de 30.01.2009 sub nr. 422/317/2009, reclamantul D. L. a chemat în judecată pe pârâţii M. E. R., Comisia Judeţeană Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi Comisia Locală L de aplicarea Legii18/1991 pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună nulitatea absolută parţială a adeverinţei de proprietate şi a procesului – verbal de punere în posesie emise de Comisia Locală L la data de 27 aprilie 2000, precum şi a contractului de întreţinere autentificat la 4 ianuarie 2001 la BNP S.B. cu privire la următoarele terenuri: suprafaţa de 486,368 m.p., cu numărul cadastral … cu învecinările din actul de întreţinere, suprafaţa de 749,553 din acelaşi act precum şi suprafaţa de 829,477 m.p., toate terenurile situate în comuna L, cu obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat faptul că terenurile de mai sus se suprapun cu terenurile pentru care i s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlul de proprietate 1512799/18.12.2008, după cum urmează:

– suprafaţa de 1018 m.p. teren arabil situat în L tarlaua 28, parcela 620/67;

– suprafaţa de 0699 m.p.teren arabil situat în L, tarlaua 30, parcela 642/8;

– suprafaţa de 0556 m.p., teren arabil situat în L, tarlaua 124, parcela 2508/10.

Toate aceste terenuri au rămas moştenire de la autorii săi pentru care i s-a reconstituit dreptul de proprietate şi i s-a eliberat titlu de proprietate de mai sus menţionat

A susţinut că a formulat o altă acţiune cu acelaşi obiect anterior emiterii titlului de proprietate, dar a fost respinsă ca prematur introdusă potrivit sentinţei nr.2839/9.09.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4860/317/2007 rămasă irevocabilă prin decizia Tribunalului Gorj.

Că, atât adeverinţa de proprietate ,cât şi contractul de întreţinere sunt parţial lovite de nulitate pentru aceste terenuri potrivit art. III lit. a din Legea nr.169/1997 modificată prin Legea nr.247/2005, întrucât nu era îndreptăţit autoul pârâtei să primească aceste terenuri şi să le transmită pârâtei prin contractul de întreţinere, terenuri ce au fost proprietatea autorilor săi.

Nu a fost indicat temeiul în drept al acţiunii.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti acţiunea a fost precizată de reclamant conform notelor de la fila 152 în sensul că solicită nulitatea parţială a actelor premergătoare emiterii titlului de proprietate numai pentru suprafaţa de 699 m.p. teren arabil situat în extravilanul comunei L punctul La Primărie T 30 P. 642/8 cu vecini la N F.V., la E pârâul Seaca, la S B. C. la V DN 67 B suprafaţa care se regăseşte în suprafaţa înscrisă în actele emise numitului N. P. de 749,553 m.p.

În dovedirea acţiunii reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri anexând în acest sens în copie: titlu de proprietate nr.1512799/18.12.2008, contract de întreţinere autentificat sub nr.23 din data de 04 ianuarie 2001 de BNP „S.B.” din T-J, sentinţa civilă nr.2839 pronunţată la data de 09.09.2008 de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4860/317/2007, schiţă teren agricol, sentinţa civilă cu nr. 2900/3.11.2009.

În termen legal pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii promovată de reclamant.

A susţinut pârâta că taxele şi impozitele pentru acest teren au fost achitate de aceasta după cum rezultă din certificatul fiscal cu nr. 4540/6.12.2006, că reclamantul a mai avut dosare întemeiate pe acelaşi motiv dosare finalizate prin sentinţe ce au fost enumerate de pârâtă şi anume sentinţa civilă cu nr. 2425/18.06.2007 sentinţa împotriva căreia a fost formulat recurs ce a fost respins conform deciziei civile cu nr. 2937/12.11.2007, dosar cu nr. 5318/2007 ce a avut ca obiect strămutare, dosar cu nr. 1531.1./317/2007 ce a avut ca obiect anulare act, dosar cu nr. 1531.2/317/2008 ce a avut ca obiect anulare act revizuire, dosarul cu nr. 4860/317/2007 ce a avut ca obiect acţiune în constatare ce a fost respinsă conform deciziei civile cu nr. 3484/11.12.2008.

La solicitarea instanţei pârâta Comisia Locală de Fond Funciar L a depus documentaţia care a stat la baza eliberării actelor de reconstituire a căror nulitate se solicită şi anume proces verbal de punere în posesie eliberat numitului N. P., HCJ 18/23.09.1991, tabel nominal anexă la hotărâre conform căruia autorul petentei figurează la poziţia cu nr. 47, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de numitul N. P. cu nr. 1796/21.03.1991, proces-verbal de punere în posesie cu nr. 67/24.11.2008 eliberat în favoarea autorului reclamantului, schiţe teren, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de D. A., HCJ …./1991, tabel nominal anexă la hotărâre, sentinţa civilă cu nr. 505/3.03.2004, adeverinţă de proprietate cu nr. …../22.03.1995, registru agricol 1959-1962 poziţia cu nr. 197 şi poziţia cu nr. 47, împreună cu precizarea că în cererea de reconstituire a dreptului de proprietate cu nr. 778/13.03.1991 nu se identifica ca solicitat punctual terenul în litigiu dar se regăseşte în contestaţia cu nr. 173/17.08.1991 la punctul 4 cureaua la Primărie L., că în cererea de reconstituire cu nr. 1796/21.03.1991 a autorului de rol N. P.l se găseşte înscris la punctul 5 solicitarea in punctul La Primărie dar acest teren se afla in alta tarla, situata tot in zona actualei primarii, cu vecinătatea estica Şcoala M., nefiind vorba despre terenul in litigiu, că litigiu se datorează faptului că lucrările de punere in posesie pentru autorul N. P. nu au fost finalizate prin întocmirea unui proiect parcelar conform Planului Cadastral General pentru comuna L, iar pentru moştenitorii autorului D. A. s-a întocmit planul parcelar cu datele cadastrului general, ulterior acestuia fiind întocmit proiectul parcelar al T 30, P A 642, din care reiese o suprapunere a suprafeţelor înscrise in actele eliberate pentru moştenitorii lui D.A., deşi vecinii parcelei in litigiu recunosc în actele primare ca vecin pe N.P..

Pentru individualizarea terenurilor în litigiu a fost încuviinţata proba cu expertiza de specialitate ce a fost efectuata de expert M. N..

Obiecţiuni la raportul de expertiză a formulat pârâta, acestea au fost puse în discuţia părţilor si au fost respinse cu motivarea ce se regăseşte în încheierea de şedinţă din data de 31.03.2010.

Prin sentinţa civilă nr. 1364/28.04.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti a fost admisă excepţia lipsei de interes a reclamantului în promovarea acţiunii, ulterior precizată şi a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul D. L., în contradictoriu cu pârâtele M.E.R.,Comisia Locală de Fond Funciar L, şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, ca o consecinţă a admiterii excepţiei şi respinsă cererea de acordare a cheltuielilor de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că autorul defunct N. P. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,25 ha teren introdus in CAP, aşa cum rezultă din registrul agricol poziţia cu nr. 47/1991 prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate înregistrată la Primăria comunei L sub nr. 1796/21.03.1991. Că, cererea a fost soluţionată favorabil, fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 6,35 ha prin HCJ cu nr. ../23.09.1991 conform poziţiei cu nr. 47 din tabelul anexă filele 90-91, iar ulterior autorul defunct N.P. a fost pus în posesie pentru terenul agricol în suprafaţă de 2,7367 ha ,fiind întocmit in acest sens procesul -verbal de punere in posesie parţial la data de 27.04.2000.

A mai reţinut instanţa de fond că prin contractul de întreţinere autentificat sub nr. 23/4.01.2001 de Biroul Notarului Public S.B. autorul N.P. a înstrăinat în deplina proprietate şi liniştită posesie nepoatei sale M. E. Pârâta în cauza de faţă mai multe suprafeţe de teren între acestea figurând şi suprafaţa de 749,553 m.p.teren arabil.

S-a arătat că în contractul de întreţinere ca înstrăinătorul a dobândit terenul descris mai sus prin reconstituirea dreptului de proprietate fiindu-i eliberat procesul -verbal de punere în posesie parţial la data de 27.aprilie 2000.

Reclamantul a solicitat constatarea nulităţii absolute a procesului verbal de punere in posesie eliberat autorului N.P., precum şi a contractului de întreţinere autentificat sub nr. 23/4.01.2001, beneficiar al acestuia fiind pârâta M.E.R. pentru suprafaţa de 669 m.p. teren ce se regăseşte şi în titlul său de proprietate cu nr. 1512799/18.12.2008.

S-a reţinut că reclamantul împreună cu ceilalţi moştenitori ai autorului D.A. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 6,50 ha teren agricol prin cererea înregistrata la Primaria comunei L. sub nr. 173/7.08.1991,iar prin HCJ cu nr. 18/1991 i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 6,50 ha, ulterior fiind eliberat şi titlul de proprietate pentru această suprafaţa de teren .

Totodată, a avut în vedere că prin sentinţa civilă cu nr. 505/3.03.2004, rămasă definitivă şi irevocabilă ca urmare a respingerii căilor de atac, a fost admisă acţiunea pentru obligaţia de a face formulată de reclamantă şi a fost obligată Comisia Locala pentru aplicarea legii 18/1991 să întocmească documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa menţionată în adeverinţa de proprietate cu nr. 1690/22.03.1995 şi să o înainteze Comisiei Judeţene Gorj în vederea emiterii titlului de proprietate, iar ulterior dobândirii dreptului de proprietate pentru terenurile menţionate în contractul de întreţinere pârâta M.E.R. a înstrăinat o parte din terenul dobândit aflat de altfel în litigiu numiţilor T.A. si T.C. prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2211/7.12.2006 (fila 1) şi datorită faptului că terenul în litigiu se afla în prezent în posesia reclamantului stare de fapt recunoscuta de altfel la interogatoriu, dobânditorii terenului au formulat acţiune în revendicare împotriva pârâtului D. L., reclamantul din prezenta acţiunea şi prin sentinţa civilă cu nr. 2900/3.11.2009 pronunţata de Judecătoria Tg Cărbuneşti în dosarul cu nr. 4677/317/2008 a fost respinsă acţiunea.

Instanţa a reţinut că reclamantul nu are interes în cauză şi aceasta întrucât anterior părţile s-au judecat pe calea acţiunii în revendicare ocazie cu care aşa cum s-a arătat mai sus s-a realizat o comparare a titlurilor. Că, de altfel, condiţia existenţei interesului în cadrul promovării unei acţiuni în constatare a nulităţii absolute a titlului de proprietate şi a procesului verbal de punere în posesie aferent rezultă şi din dispoziţiile art. III alin 2 din legea 169/1997 conform căror nulitatea poate fi invocată şi de terţele persoane care justifică un interes legitim. Interesul de care se prevalează trebuie să îndeplinească condiţiile sus menţionate. Dreptul de a invoca nulitatea absolută este un drept potestativ care trebuie exercitat in condiţiile impuse de legea specială sub sancţiunea decăderii.

Nulitatea absolută a titlului de proprietate poate fi invocată în principiu fie pe calea unei acţiuni principale fie pe cale de excepţie în cazul unei acţiuni în revendicare. În cazul în care nulitatea absolută este invocată pe calea unei acţiuni principale pentru admisibilitatea unei asemenea acţiuni este necesar ca acţiunea în revendicare să nu fie finalizată.

În speţă acţiunea in revendicare a fost finalizată şi s-a soluţionat fără a se solicita constatarea nulităţii absolute a actelor de proprietate. Instanţa apreciază că nu se mai poate invoca nulitatea absolută a actelor de proprietate întrucât a operat decăderea.

Pe de altă parte reclamantul a câştigat în cadrul acţiunii în revendicare, are posesia terenului în litigiu, îl foloseşte în prezent, prin sentinţa civila mai sus menţionată s-a reţinut că titlul său de proprietate este preferabil, hotărârea este irevocabilă, astfel că nu are nici un folos practic în anularea actelor de proprietate ale paratei care oricum sunt fără eficienţă.

Faptul că procesul verbal de punere în posesie şi contractul de întreţinere nu sunt anulate, nu are vreo consecinţă negativă asupra dreptului de proprietate al reclamantului tocmai datorită faptului că dreptul său a fost considerat definitiv şi irevocabil preferabil.

Existenţa acestor acte nu mai presupune existenţa în patrimoniul pârâţilor a vreunui drept.

Împotriva sentinţei a declarat recurs recurentul-petent D. L. criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, motivat de faptul că instanţa de fond a soluţionat litigiul fără a intra în cercetarea fondului, reţinând în mod eronat că reclamantul nu justifică un interes legitim în promovarea acţiunii civile de faţă privind nulitatea actelor emise în baza Legii 18/1991 autorului intimatei pârâte, N.P., pentru terenul în litigiu în suprafaţă de 690 mp. S-a invocat că atâta timp cât nu s-a constatat nulitatea adeverinţei de proprietate şi a procesului -verbal de punere în posesie emise în baza legii 18/1991 autorului intimatei pârâte, M.E.R. există riscul să i se elibereze acesteia şi titlul de proprietate pe baza actelor premergătoare , iar reclamantul la rândul său nu are posibilitatea de a radia dreptul acesteia şi a intabula dreptul său de proprietate în baza Legii nr.7/1996 pentru terenul în litigiu , având în vedere dispoziţiile art. 34 alin. 1 pct. 1 din Lege.

De asemenea , recurentul reclamant a criticat sentinţa sub aspectul soluţionării greşite a capătului de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată , arătând că în mod eronat instanţa de fond a respins acest capăt de cerere, făcând o eronată aplicare a dispoziţiilor art. 274 c.pr.civ. Că, acordarea cheltuielilor de judecată are la bază ideea de culpă a pârâtului, ori în cauza de faţă , având în vedere că reclamantul a introdus acţiunea la data de 30.01.2009, iar sentinţa civilă în revendicare nr. 2900/2009 a fost pronunţată la mult timp după această dată , într-o corectă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ., soluţia care se impunea în cauză era aceea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Prin decizia civilă nr.2719/16.09.2010 pronunţată de tribunalul Gorj a fost admis recursul declarat de către reclamant, a fost casată sentinţa civilă nr.1364/28.04.2010 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, fiind trimisă cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti sub nr.94/317/2011, fiind citate părţile.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâta M.E.R. a solicitat să se ţină cont de următoarele înscrisuri depuse la dosar, respectiv: procesul verbal parţial din data de 27.04.2000, fişa bunului imobil, contractul de întreţinere autentificat de BNP S.B. sub nr. 23/04.01.2001, contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP Călina Marcel Horaţiu sub nr. 2211/07.12.2006, sentinţa civilă nr. 2425/18.06.2007 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 1531/317/2007, rămasă definitivă, şi dovada comunicării către pârâtă, decizia civilă nr. 365/15.02.2008 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 1531/317/2007, decizia civilă nr. 3484/11.12.2008 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4860/317/2007, sentinţa civilă nr. 2839/09.09.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 4860/317/2007, rămasă definitivă, şi dovada comunicării către pârâtă, filele 11-30.

Prin nota de şedinţă depusă la dosar la fila 38, reclamantul a completat acţiunea în sensul de a fi citaţi în cauză în calitate de pârâţi contractanţii cumpărători T.A. şi T.C., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulat şi actul de vânzare-cumpărare dintre M.E.R. şi T.A. şi T.C.. Pe fond, a solicitat anularea actului de întreţinere şi a actului de vânzare-cumpărare. O dată cu nota de şedinţă, reclamantul a depus la dosar contractul de vânzare-cumpărare autentificat de BNP C. M. H. sub nr. 2211/07.12.2006, sentinţa civilă nr. 2900/03.11.2009 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr. 4677/317/2008, concluziile scrise depuse în recurs de recurentul-reclamant.

Prin declaraţia sa, fila 45, reclamantul a arătat că prin notele de şedinţă depuse la dosarul cauzei nu înţelege să recuze completul de judecată, că N. P. este decedat şi are ca singură moştenitoare pe pârâta M.E.R., că N. M. – soţia lui N. P. trăieşte dar nu înţelege să o cheme în judecată. A mai arătat că pe T.A. şi pe T.C. înţelege să-i cheme în judecată prin acţiunea de faţă astfel cum a fost completată pentru a se anula contractul de vânzare-cumpărare.

Pârâta M.E.R., prin precizarea depusă la fila 55, a arătat că nu este de acord cu privire la modificarea acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea iniţială reclamantul D. L. a învestit instanţa de judecată cu o acţiune privind constatarea nulităţii absolute parţiale a adeverinţei de proprietate şi a procesului – verbal de punere în posesie emise de Comisia Locală L la data de 27 aprilie 2000, precum şi a contractului de întreţinere autentificat la 4 ianuarie 2001 la BNP S.B. cu privire la următoarele terenuri: suprafaţa de 486,368 m.p., cu numărul cadastral 145 cu învecinările din actul de întreţinere, suprafaţa de 749,553 din acelaşi act precum şi suprafaţa de 829,477 m.p., toate terenurile situate în comuna L, cu obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

Prin notele de şedinţă depuse în rejudecare la fila 38, reclamantul a completat acţiunea în sensul de a fi citaţi în cauză în calitate de pârâţi contractanţii cumpărători T.A. şi T.C., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulat şi actul de vânzare-cumpărare dintre M.E.R. şi T.A. şi T.C..

Pârâta M.E.R. a arătat că nu este de acord cu această modificare.

Astfel, dat fiind că acţiunea a fost completată în rejudecare, deci după prima zi de înfăţişare, nefiind formulată în condiţiile art.132 Cod proc.civ., ţinând cont că pârâta M.E.R. s-a opus acestei cereri de modificare, instanţa o va respinge, constatând că nu a fost formulată în termenul prevăzut de art.132 Cod proc.civ., neputând fi analizată în dosarul de faţă, reclamantul putând formula astfel de pretenţii printr-o acţiune distinctă, nefiindu-i încălcat dreptul de acces la justiţie.

În ceea ce priveşte acţiunea iniţială, instanţa urmează să o respingă pentru următoarele considerente:

Procesul civil este cârmuit de principiul disponibilităţii care lasă la aprecierea reclamantului fixarea cadrului procesual inclusiv cu privire la persoanele cu care înţeleg să îşi dispute obiectul procesului, instanţa fiind doar datoare de a pune în vedere reclamantului să indice persoanele cu care înţeleg să se judece, fapt realizat în cauză.

Astfel, în şedinţa de judecată din data de 22.03.2011, reclamantul a arătat că N. P.este decedat şi are ca singură moştenitoare pe pârâta M.E.R., că N.M. – soţia lui N. P. trăieşte dar nu înţelege să o cheme în judecată, însă a arătat că ştie că soţia defunctului a moştenit de la acesta casa şi alte bunuri.

Aşadar, în condiţiile în care actele emise în procedura prevăzută de legile fondului funciar sunt eliberate pe numele defunctului N. P., acte atacate în cauza de faţă prin acţiunea formulată de reclamant, ţinând tont chiar de cele relatate de reclamant că soţia defunctului a moştenit bunuri de la acesta, instanţa constată că acţiunea trebuia formulată şi în contradictoriu cu această moştenitoare, fiind vorba de coparticipare procesuală pasivă obligatorie, reclamantul suportând consecinţele unei acţiuni defectuos formulate.

Pe aceleaşi considerente va fi respins şi capătul de cerere privind contractul de întreţinere atacat de reclamant, contract încheiat între pârâtă şi defunctul N. P..

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de reclamantul D. L., domiciliat în comuna L, sat Popeşti, judeţul Gorj, în contradictoriu cu pârâtele M.E.R., domiciliată în T-J, str. Ecaterina Teodoroiu, bl.44 A, sc.1, ap.1, judeţul Gorj, Comisia Locală de Fond Funciar L, cu sediul în comuna L, judeţul Gorj, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în T-J, judeţul Gorj, având ca obiect anulare acte de reconstituire şi contract de întreţinere şi cererea de modificare a acţiunii formulată de reclamantul D. L. în contradictoriu cu pârâţii M.E.R., domiciliată în T-J, str. E. T., bl.44 A, sc.1, ap.1, judeţul Gorj, T.A. şi T.C., domiciliaţi în comuna L, sat M., judeţul Gorj, având ca obiect anulare contract de vânzare-cumpărare.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06.04.2011 la Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

Preşedinte,

M. S.

Grefier,

E. I.

Red M.P.S/ tehnored I.E / 8 expl./14 Aprilie 2011