Nulitate titlu Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 1414/2011

Şedinţa publică de la 17 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.R.

Grefier F.D.

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe reclamant B.I.ÎN CALITATE DE PREŞEDINTE AL COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR L. şi pe pârât I.V., pârât COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR GORJ, având ca obiect fond funciar – constatare nulitate absolută titlu de proprietate

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul prin avocat P.C., pârâta I.V., lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că Primăria L. a răspuns adresei instanţei şi a depus înscrisuri, după care avocatul reclamantului şi pârâta prezentă precizează că nu mai au alte cereri de formulat şi nici probe de administrate, situaţie în care instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul, prin avocat , solicită admiterea acţiunii precizate, constatarea nulităţii absolute a Titlului de proprietate şi a procesului verbal de punere în posesie şi emiterea altor acte de proprietate pe numele persoanei îndreptăţite, pentru aceeaşi suprafaţă de teren forestier, conform HCJ nr. …./1993, anexa 15, poziţia 116.

Pârâta I.V. pune aceleaşi concluzii, arătând că nu este moştenitoarea numitei G. E. înscrisă în anexa 15, poziţia …… din HCJ nr/ …..1993 .

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă , constată următoarele :

Prin cererea înregistrată la 08.03.2011 şi precizată la 05.05.2011, reclamantul B. I., preşedinte al Comisiei locale de fond funciar L., în contradictoriu cu cu pârâtele I.V. şi Comisia judeţeană de fond funciar Gorj, a solicitat constatarea nulităţii absolute a Titlului de proprietate nr. …………./06.01.2009 şi a procesului verbal de punere în posesie nr. …./03.05.1993 şi emiterea unor noi acte de proprietate pe numele persoanei îndreptăţite, în conformitate cu HCJ nr…./1993 .

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că emiterea actelor de proprietate pe numele I.V., ca moştenitoare a def. G. E.., s-a făcut în mod eronat, întrucât la poziţia …. din anexa 15 a HCJ nr…../1993, este validat dreptul numitei G. E. care nu este autoarea pârâtei I.V., fiind doar o identitate de nume, autoarea pârâtei fiind decedată încă din anul 1950, neformulând, deci, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate .

Reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând copii de pe titlul de proprietate………………/2009, procesul verbal de punere în posesie aferent, HCJ nr. …/1993 cu anexa 15, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de G. E., fostă I. E., nr. …../17.03.1991, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de pârâta I.V., …../19.03.1991, actele de stare civilă a pârâtei, extras de pe actul de deces al autoarei pârâtei, aceasta figurând ca fiică a numiţilor G. C. şi G. M., dar purtând numele, după căsătorie, C.E. .

La cererea instanţei, Primăria L. a comunicat că I.V. nu este moştenitoarea numitei G. E., că actele au fost eronat emise .

Examinând cererea în raport cu probele administrate şi cu dispoziţiile legale în materie, instanţa apreciază că este întemeiată, motivat de următoarele considerente :

Numita G. E., fostă I. E., a formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, iar prin HCJ nr…./1993, anexa 15, poziţia 116, i s-a validat cererea, fiindu-i reconstituit dreptul de proprietate pentru terenul cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 0,3500 ha.

Pârâta I.V., fiica lui C.E., fostă G. E., a formulat , la rândul său, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate .

Din cauza unor confuzii cu privire la numele părţilor şi autorilor lor, pentru terenul de 0,3500 ha au fost emise procesul verbal de punere în posesie şi titlul de proprietate a căror nulitate se invocă, pe numele pârâtei I.V. ca moştenitoare a def. G. E..

In consecinţă, au fost emise cele două acte de reconstituire a dreptului de proprietate pentru o persoană neîndreptăţită la terenul de 0,3500 ha, persoana îndreptăţită şi pe numele căreia a fost reconstituit dreptul de proprietate prin HCJ nr.423/1993, respectiv G. E., neavând vreun act de proprietate pentru terenul ce i s-a restituit în condiţiile legii.

In consecinţă, se va admite acţiunea şi, în temeiul art.III alin.1, lit. a din Legea nr.169/1997, instanţa va constata nulitatea absolută a procesului verbal de punere în posesie şi a titlului de proprietate nr. ……………./2009 ca fiind emise pe numele unei persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului pentru terenul forestier de 0,3500 ha.

Se va dispune, totodată, emiterea unor noi acte de proprietate pe numele G. E., pentru aceeaşi suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră, conform HCJ nr…./1993, poziţia 116 din anexa 15.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată şi precizată de reclamantul B.Ă I., ÎN CALITATE DE PREŞEDINTE AL COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR L., în contradictoriu cu pârâtele I.V., domiciliată în comuna L., sat Tg. L., judeţul Gorj , şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR GORJ .

Constată nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. …………/06.01.2009 şi a procesului verbal de punere în posesie nr………./28.11.2008, ca fiind emise pe numele unei persoane neîndreptăţite.

Dispune emiterea unor noi acte de proprietate pe numele G. E., pentru aceeaşi suprafaţă de teren cu vegetaţie forestieră, conform HCJ nr………/03.05.1993, poziţia 116 din anexa nr.15 .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Mai 2011

Preşedinte,

M.R.

Grefier,

F.D.

M.R. 26 Mai 2011- THN. MR – 5 ex.