Nulitate titlu Proprietate privată


-fond funciar-nulitate titlu proprietate-

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ nr.2901

Şedinţa publică de la 14 Octombrie 20…..

Completul compus din:

PREŞEDINTE:M.C.L.

GREFIER:P.A.

Pe rol fiind judecarea cererii pentru nulitate titlul de proprietate, formulată de petenţii B.D., B.I.şi B.C., toţi cu domiciliul în comuna S., sat. B., jud. G., în contradictoriu cu intimaţii V.E.I. dom in comuna S., sat B., judet G. Comisia Locală S. pentru aplicarea L 18/1991, cu sediul în comuna S., jud.G. , Comisia Judeţeană G. pentru aplicarea L 18/1991 cu sediul în mun. Tg-Jiu, jud.G..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petentul B.C. asistat de avocat T.M., ceilalţi petenţi fiind reprezentaţi de avocat T.M., a răspuns prezent şi intimatul V.E.I. asistat de avocat S.G., lipsă fiind reprezentanţii intimatelor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care precizează că la solicitarea instanţei, Primăria comunei S., prin adresa nr…../13.10.20….. a înaintat în copie procesul verbal de punere în posesie nr……., titlul de proprietate nr………12.06.1998, cererea de reconstituire formulată de A.C.I.şi înregistrată la Comisial Locală S. de aplicarea Legii 18/1991 sub nr…../21.03.1991, HCJ nr…./20.09.1991 împreună cu anexa corespunzătoare privind pe intimat şi un tabel privind terenurile solicitate de acelaşi intimat.

Avocat T.M.l pentru petenţi depune la dosar în copie: titlul de proprietate nr………../10.04.2008 eliberat autorului B.L. şi procesul verbal de punere în posesie conform adeverinţei nr…../15.12.1992, adeverinţa nr…./15.12.1992, schiţa terenului proprietatea aut. B.L. ce face obiectul adeverinţei de proprietate nr…../22.06.1993, schiţa parcelelor.

De asemenea , avocat T.M. a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu interogatoriul intimatului V I , pe care îl prezintă în formă scrisă conform art.221 alin.1 C.pr. civ, precum şi emiterea unei adrese la Comisia Locală S. de aplicarea Legii 18/1991, prin care să lămurească diferenţe de vecinătăţi din partea de sud din procesele verbale de punere în posesie ce au aceeaşi dată aflat la fila 14 din dosar şi cel depus la termenul de astăzi, aflat la fila 109 din dosar.

Avocat S.G. pentru intimatul V.E.I. arată că se opune încuviinţării probelor solicitate.

Instanţa va respinge cererea de încuviinţarea probatoriului cu interogatoriul intimatului V. E.I., şi emiterea unei adrese la Comisia Locală S. de aplicarea Legii 18/1991, întrucât faţă de obiectul cererii de chemare în judecată această probă nu este pertinentă şi utilă cauzei, iar emiterea adresei la comisia locală pentru a fi lămurite diferenţe de vecinătăţi din procesele verbale de punere în posesie ce au aceeaşi dată aflat la fila 14 din dosar şi cel depus la termenul de astăzi, aflat la fila 109 din dosar, din observarea celor două procese verbale de punere în posesie a intimatului V.E.I. aflate la fila 14, respectiv la fila 109 din dosar, instanţa rezultă că într-adevăr la vecinătăţile din sud sunt unele neconcordanţe dar aceste vecinătăţi nu privesc petenţii din prezenta cauză.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat ,instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat T.M.l, pentru petenţi solicită admiterea acţiunii, să se constate nulitatea absolută a titlului de proprietate nr…….., ca fiind eliberat unei persoane neîndreptăţite. În motivare arată că reconstituirea dreptului de proprietate se face de către titularul dreptului de proprietate sau de moştenitori, or, cererea de reconstituire este formulată de A. I., a fost validată cererea lui A. I., la data eliberării titlului de proprietate A. I.era în viaţă, toate documentele de reconstituire fiind astfel pe numele A. I., dar titlul de proprietate se eliberează pe numele V.E.I.Interesul petenţilor în formularea acţiunii de constatare nulitate titlu proprietate nr…….. eliberat intimatului V.E.I. este justificat prin aceea că părţile se judecă în revendicare în dosarul nr……/317/2010 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti . A solicitat şi acordarea de cheltuieli de judecată şi în susţinerea concluziilor depune un exemplar al cererii de suspendare a dosarului ……./317/20….. al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti şi certificatul de grefă nr…../317/20….. din data de ………20……

Avocat S.G., pentru intimatul V.E.I. a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată, datorită lipsei de interes a petenţilor, interes care s-ar justifica în măsura în care petenţilor li se încalcă dreptul de proprietate, or, nu-i priveşte pe petenţi faptul că a fost validat socrul intimatului V.E.I..A solicitat acordarea de cheltuieli de judecată

În replică, avocat T.M.l , pentru petenţi a arătat că nulitatea absolută a titlului de proprietate poate fi verificată de către instanţă din oficiu, iar cu privire la terenul în litigiu existând de fapt două rapoarte de expertiză tehnică, respectiv unul în acţiunea în revendicare ce formează obiectul dosarului……/317/2010 al Judecătoriei Tg-Cărbuneşti în care concluziile raportului sunt în sensul că există suprapunere, iar cel din prezentul dosar în care se concluzIează că nu există suprapunere.

Avocat S.G. solicitând cuvântul, arată că o hotărâre la o acţiune în revendicare nu are autoritate de lucru judecat în acţiune în constatare nulitate titlu proprietate.

JUDECATA

Prin cererea înregistrată la data de ..04.20….. sub nr. unic ……/317/20….. petenţii B.D., B.I.şi B.C. au chemat în judecată pe pârâţii V.E.I., Comisia Locală S. de aplicare a legii 18/1991 şi Comisia Judeţeană G. de aplicarea Legii 18/1991 solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută, parţială a titlului de proprietate nr……../12.06.1998 şi a procesului verbal de punere în posesie emise pârâtului V.E.I. pentru suprafaţa situată în Tarlaua 19, parcelele 800, 801,802 şi 803.

În motivarea cererii, petenţii au arătat că prin titlul de proprietate nr……/12.06.1998 şi procesul verbal de punere în posesie aferent, s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea pârâtului V.E.I. pentru o suprafaţă de 6673 mp, din această suprafaţă făcând parte şi terenul de 2565 mp intravilan situat în tarlaua 19, parcelele 800,801,802 şi 803.

Că, în această suprafaţă de 2565 mp a fost inclusă şi o porţiune din terenul proprietatea autorului B. L., teren pentru care acesta din urmă a formulat cerere de reconstituire, ce a fost validată prin HCJ nr…/1991 anexa 1, poziţia 46, fiindu-i emisă adeverinţă parţială de proprietate nr… din 15.12.1992 şi a fost pus în posesie conform procesului verbal de punere în posesie, ulterior fiind eliberat titlul de proprietate nr………. /2008.

Au mai arătat petenţii că în punctul în care se află terenul în litigiu ar trebui să deţină o lăţime de 22 m, aşa cum rezultă din planul parcelar, şi, deşi autorului i-au fost emise corect şi legal acte de reconstituire pentru acest teren, în mod cu totul nelegal pârâtului V.E.I. i se eliberează actele a căror nulitate o solicită, pârâtul neformulând niciodată cerere de reconstituire, nefiind validat cu acest teren, care de altfel nu i-a aparţinut niciodată, fiind astfel îndeplinit motivul de nulitate prev. de art.III alin.1 lit.a din Legea 18/1991, raportat la dispoziţiile art.53 din Legea 18/1991, fapt pentru care li se impun acţiunea de faţă.

În drept au fost invocate dispoziţiile menţIate anterior.

Pârâtul V.E.I. a formulat întâmpinare depusă prin serviciul registratură la data de 27.05.20….., prin care solicită respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

A arătat că terenul în litigiu a aparţinut socrului său, care a formulat cerere de reconstituire în baza Legii 18/1991 ce a fost înregistrată sub nr……./21.03.1991, că pe timpul CAP-ului între proprietatea sa şi cea a autorului B. erau terenurile aparţinând numitului L. F., terenuri ce le-a cumpărat în 1989, precum şi terenurile numitei Ş.Z. de la care a cumpărat autorul B.L.(teren cu o lăţime de 6 m), că şi-au retras gardul din capătul de S-V , unde au plantat pomi fructiferi, acesta fiind motivul pentru care petenţii nu mai au lăţimea de 22 m.

La dosarul cauzei s-au depus cele două titluri de proprietate la care se face referire în cererea de chemare în judecată.

Deşi legal citată intimata Comisia Locală S. de aplicarea Legii 18/1991 nu a formulat întâmpinare, ci la solicitarea instanţei cu adresa nr.4448/23.06.20….. a formulat un răspuns prin care a arătat că V.E.I. nu a formulat în baza Legii 18/1991 cerere de reconstituire a dreptului de proprietate , nu a fost validat în acest sens printr-o hotărâre a Comisiei Judeţene G. cu terenuri agricole pe raza localităţii S., cel care a formulat cerere de reconstituire a dreptului d proprietate în baza Legii 18/1991 a fost autorul de rol A.I., socrul intimatului V.E.I., care a fost validat cu suprafaţa totală de 2,30 ha teren agricol, că suprafaţa de 2565 mp intravilan situată în Tarlaua 19, parcelele 800, 801, 802 şi 803 este inclusă în suprafaţa de 6673 mp din titlul de proprietate, iar autorul B. L. nu a solicitat în mod expres terenul intravilan situat în tarlaua 19, parcelele 800, 801.802 şi 803. La adresă au ataşat în copie:titlul de proprietate nr……../12.06.1998, proces verbal de punere în posesie aferent acestui titlu cererea de reconstituire formulată de A.C.I.şi înregistrată la Comisial Locală S. de aplicarea Legii 18/1991, HCJ nr../20.09.1991 sub nr……/21.03.1991 împreună cu anexa corespunzătoare privind pe intimat şi un tabel privind terenurile solicitate de acelaşi intimat, cererea de reconstituire formulată de B.L. şi înregistrată la Comisia Locală S. de aplicarea Legii 18/1991 sub nr……./26.02.1991, cu HCJ nr…/20.09.1991 împreună cu anexa corespunzătoare privind pe acest şi un tabel cu terenurile solicitate de acest autor.

La termenul de judecată din data de 24.06.20….., avocat T.M.l a depus la dosar răspuns la întâmpinare, un memoriu al petenţilor, adresa nr.7850/08.10.2010 emisă de comuna S., cererea de reconstituire formulată de C.M. şi înregistrată la Comisial Locală S. de aplicarea Legii 18/1991 sub nr……/21.03.1991, adresa nr……/03.06.2009, chitanţa din data de 02.05.1999, adresa nr…./08.05.1992, certificat de deces B. L., certificat de căsătorie al acestui autor, certificat de naştere B.C., certificat de naştere B.D., certificat de naştere V.I., iar avocat S.G. a depus la dosar chitanţa nr…../03.09.20….. şi împuternicirea avocaţială şi în copie :adresa nr…./22.06.1998 emisă de Consiliul Local S., act de vânzare –cumpărare din 20.0.1998, act de vânzare cumpărare din data de 23.05.1997, chitanţă din data de 01.05.1989, chitanţă.

Tot la solicitarea instanţei, cu adresa nr……/06.07.20….., comuna S. a formulat un răspuns prin care pe lângă alte aspecte comunicate anterior, a arătat că în baza Legii 18/1991 există o singură cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de o persoană V. I., care nu este care nu este una şi aceeaşi persoană cu numitul V.E.I., căruia i-a fost eliberat titlul de proprietate nr……../1998, şi că în arhiva instituţiei sale există două cereri de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de numiţii A.I.şi C.M.având acelaşi nr. de înregistrare nr……/1991, depunând în copie:HCJ nr……/1991, cu anexa corespunzătoare privind pe A.I., tabel cu privire la situaţia terenurilor numitului A.I., cererea de reconstituire formulată de C.M.şi înregistrată sub nr……/21.03.1991 la Comisia Locală S. de aplicarea Legii 18/1991, cererea de reconstituire formulată de A.I.şi înregistrată sub nr……/21.03.1991 la Comisia Locală S. de aplicarea Legii 18/1991, cererea de reconstituire formulată de altă persoană cu numele V I şi înregistrată sub nr.6…..5/06.04.1991, adresa nr…./22.06.1998, actul de vânzare din data de 20.07.1998, actul de vânzare din data de 23.05.1997, chitanţa din data de 01.05.1989 şi un alt înscris intitulat „chitanţă”.

În cauză s-a administrat proba cu acte, cu expertiză în specialitatea topografie fiind numit expert tehnic, inginer D.G..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii conform actelor de stare civilă ataşate la dosar sunt moştenitorii autorului Butuşină Lăpădat, autor care a solicitat prin cererea de la fila 36 din dosar reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de 3,66 ha situată pe raza satului B., comuna S.. Potrivit anexei depusă la fila 39 dosar de comisia locală, la solicitarea instanţei, aceştia au fost propuşi spre validare cu 1,94 ha teren, fără însă a se indica punctele.

Urmare a cererii formulate, pe numele autorului B.L.se eliberează titlul de proprietate nr. 15…..452/10.04.2008 pentru 0,2239 ha teren, fila 101 din dosar. Din această suprafaţă, potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză, petenţii ca şi moştenitori stăpânesc efectiv 2121 mp.

În ceea ce-l priveşte pe pârât, acesta într-adevăr nu a solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate vreun teren, ci singurul care a formulat cerere de reconstituire a fost socrul său A.I., pentru suprafaţa totală de 4,64 ha , care este validat, ca şi autorul B.L.( fila 17,18, dosar) prin HCJ …../20.09.1991 cu 2,30 ha fără a se indica punctele, fiind eliberat intimatului V.E.I.în urma acestei validări titlu de proprietate nr……../12.06.1998, pentru suprafaţa de 6673 mp din care face parte şi suprafaţa de 2565 mp.

Potrivit raportului de expertiză întocmit în cauză intimatul V.E.I.stăpâneşte 2339 mp, faţă de 2565 mp cu cât figurează în titlul de proprietate nr. ……./12.06.1991 în punctul în litigiu.

Răspunzând obiectivelor stabilite de instanţă, expertul desemnat în cauză a identificat terenurile stăpânite de părţi în raport cu titlurile de proprietate ale acestora stabilind că titlul de proprietate nr……../12.06.1998 eliberat pârâtului V.E.I. nu are inclus nici un teren ce a fost reconstituit în titlul de proprietate eliberat petenţilor, datorită faptului că terenul pârâtului se află în tarlaua 19, parcelele 800,801.802,803, iar terenul petenţilor se află în tarlaua 19, parcelele 795, 796, 797, 798, 799 .

Coroborând toate probele administrate în cauză, instanţa constată că nu există motiv de anulare a titlului de proprietate eliberat pârâtului, că nu suntem în prezenţa nici unuia din cazurile menţIate în art III alin 1 lit a din Legea 18/1991 modificată, şi atât timp cât nu se poate reţine că intimatul a ocupat vreo porţiune de teren din proprietatea petenţilor, petenţii nu pot solicita constatarea nulităţii titlului de proprietate nr……../12.06.1998 pe motivul că nu V.E.I.a formulat cerere de reconstituire sau că nu acesta a fost validat, ci socrul său A.I.a formulat cerere de reconstituire şi a fost validat pe terenul de 0,6673 mp din titlul de proprietate arătat anterior.

Aşa fiind, instanţa va respinge cererea formulată ca neîntemeiată şi în baza art 274 cod pr. civilă îi va obliga pe petenţi în solidar la cheltuieli de judecată faţă de intimatul V E.I, în cuantum de 400 lei reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de petenţii B.D., B.I.şi B.C., toţi cu domiciliul în comuna S., sat. B., jud. G., în contradictoriu cu intimaţii V.E.I. dom in comuna S., sat B., judet G., Comisia Locală S. pentru aplicarea L 18/1991, cu sediul în comuna S., jud.G. , Comisia Judeţeană G. pentru aplicarea L 18/1991 cu sediul în mun. Tg-Jiu, jud.Gor, având ca obiect fond funciar, nulitate titlu proprietate.

Obligă petenţii B.D., B.I.şi B.C. în solidar la plata către intimatul V.E.I. a cheltuielilor de judecată în cuantum de 400 li, reprezentând onorariu avocat

Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 17.06.20….., Judecătoria Tg-Cărbuneşti

PREŞEDINTE GREFIER

M.C.L. P.A.

M.C.L. 24 Octombrie 20…..

8 ex.