Oblig face Obligaţii de întreţinere


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 2873/2011

Şedinţa publică de la 12 Octombrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE C.P.

Grefier M.Z.

Pe rol fiind judecarea cauzei Civile privind pe reclamanta SC O P SA, cu sediul în B., str. C., nr. 22, sector 1 şi pe pârâţii O. I. V. şi O. I. I., domiciliaţi în comuna B., sat P S , jud. Gorj, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 06.10.2011 sub nr. 3755/317/2011 reclamanta SC O P SA a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială obligarea pârâţilor O. I. V. şi O. I. I., să permită accesul echipei de muncitori şi a utilajelor petroliere în vederea efectuării lucrărilor de intervenţie la sonda 859 B..

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, între SC O P SA, în calitate de chiriaş şi pârâtul O. I. V., în calitate de proprietar s-a încheiat contractul de închiriere nr. J307/23.03.2011, prin care pârâtul a transmis reclamantei, folosinţa terenului în suprafaţă de 410 mp. pentru drum acces la obiectivele petroliere Sondele 878, 858 şi 859 B..

Prin contractul de închiriere nr. 714/18.08.2009, încheiat între SC O P SA, în calitate de chiriaş şi pârâtul O. I. I., în clitate de proprietar, acesta din urmă a trasmis reclamantei folosinţa terenului în suprafaţă de 738 mp. pentru drum acces la obiectivele petroliere Sondele 878, 858 şi 859 B..

Echipa de intervenţie a reclamantei s-a deplasat cu utilajele pentru o intervenţie la sonda 859 B., obiectiv care necesită reparaţii urgente, însă, pârâţii O. I. V. şi O. I. I. nu au permis accesul echipei de muncitori pe drumul către sondă.

Reclamanta mai arată că, deplasându-se la faţa locului de mai multe ori, reprezentanţii unităţii au încercat să-i convingă pe pârâţi că neexecutarea lucrărilor de intervenţie la sondă implică pericolul iminent al erupţiei sondei cu consecinţe grave atât pentru unitate cât şi pentru zona respectivă, dar fără nici-un rezultat, pârâţii blocând chiar drumul de acces la sondă şi consideră că interzicerea accesului la obiectivele petroliere reprezintă un grav abuz la adresa reclamantei, producându-se prejudicii ridicate în activitatea acesteia şi putând avea consecinţe dezastruoase.

În drept cererea a fost întemeiată pe disp. art. 581 C. pr. Civ.

Acţiunea a fost legal timbrată.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus referat nr. 4655/28.09.2011, contract de închiriere nr. J307/23.03.2010, proces verbal din 19.04.2011, contract de închiriere nr. 714/18.08.2009, hotărârea nr. 1 a Comitetului director al Zonei Grup de Zăcăminte Ţ. din 11.01.2010 şi state de plată a chiriei.

Analizând cererea de faţă instanţa reţine următoarele:

Reclamanta SC OMV SA deţine sonda 859 B. , sondă ce este amplasată în comuna B., judeţul Gorj pe un teren ce este în proprietatea pârâţilor O. I V. şi O. I I..

Că pârâţii sunt proprietarii terenurilor este o stare de fapt ce reclamanta nu o contesta dat fiind faptul că au fost întocmite contractele de închiriere pentru terenurile proprietatea pârâţilor. Astfel conform contractului de închiriere cu nr. J307/23.03.2011 reclamanta a închiriat de la pârâtul O. I V. terenul în suprafaţa de 410 m.p. categoria de folosinţa arabil, situat în comuna B. judeţul Gorj, teren ce folosit pentru drumul de acces la sondele 878,858,859. filele 8,9.

De asemenea obiect al contractului de închiriere cu nr. 714/18.08.2009 încheiat între O. I I. pe de o parte şi reclamanta pe de altă parte îl reprezintă terenul în suprafaţa de 738,0 m.p. categoria de folosinţă arabil teren ce reprezintă drum de acces pentru sondele 878,858,859 B., fila 11.

Potrivit referatului întocmit de inginer L. D. în prezent zona B. este puternic afectată de alunecările de teren şi sondele şi liniile de amestec pot fi afectate de aceste fenomene şi la acest moment la S 859 B. a fost depăşită cu mult perioada de parafinare termică şi mecanică a sondei şi a liniei de amestec. A fost nevoie de intervenţia echipajelor ce au fost împiedicate sistematic prin blocarea drumurilor de acces la sondă.

Prin prezenta cerere reclamanta solicită pe cale de ordonanţă preşedinţială obligarea pârâţilor să permită accesul echipei de muncitori şi a utilajelor în vederea efectuării lucrărilor de intervenţie.

Potrivit art. 581 C pr. Civ. instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere pentru prevenirea uni pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări.

Interzicerea accesului muncitorilor pentru a executa lucrări de intervenţie implică nesiguranţă în exploatarea obiectivului petrolier, nesiguranţă ce îl transformă într-un real pericol şi ar putea genera urmări grave atât pentru reclamantă cât şi pentru cetăţenii din zonă. De asemenea ar reprezenta un prejudiciu foarte mare inclusiv pentru pârâţi, terenurile ce le aparţin putând fi deteriorate prin scurgerile de la sonda în litigiu generate de nefuncţionarea corespunzătoare a acesteia datorată lipsei de supraveghere.

Lăsarea nesupravegheată a sondei decurgând din interdicţia impusă de proprietarul terenului de a avea acces şi implicit de a supraveghea buna funcţionare a sondei constituie sursa unui permanent pericol în zonă.

Aşadar instanţa apreciază că în raport de situaţia existentă la momentul judecăţii se justifică urgenţa precum şi celelalte condiţii de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale.

Paguba iminentă produsă reclamantei prin nepermiterea accesului echipei de intervenţie la sonda 859 B., făcând imposibilă efectuarea lucrărilor de intervenţie şi caracterul provizoriu al măsurilor ordonate de instanţă fac admisibilă procedura ordonanţei preşedinţiale fiind întrunite cerinţele art. 581 C. pr. Civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta SC O P SA, cu sediul în B., str. C., nr. 22, sector 1, în contradictoriu cu pârâţii O. I. V. şi O. I. I., domiciliaţi în comuna B., sat P S , jud. Gorj.

Obligă pârâtul O. I. V. să permită accesul echipei de muncitori ai reclamantei şi a utilajelor petroliere în vederea efectuării lucrărilor de intervenţie la sonda 859 B., amplasată pe terenul proprietatea acestuia, situat în localitatea B., în suprafaţă de 410 mp. teren arabil, teren ce reprezintă drum acces pentru sondă şi care face obiectul contractului de închiriere J 307/2010.

Obligă pârâtul O. I. I. să permită accesul echipei de muncitori ai reclamantei şi a utilajelor petroliere, în vederea efectuării lucrărilor de intervenţie la Sonda 859 B., amplasată pe terenul proprietatea acestuia, situat în localitatea B., în suprafaţă de 738 mp. teren arabil, teren ce reprezintă drum de acces pentru sondă şi care face obiectul contractului de închiriere 714/2009.

Vremelnică şi fără somaţie şi fără trecerea unui termen.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.10.2011.

Preşedinte,

C.P.

Grefier,

M.Z.

red.C.P. 5 ex. 13.10.2011