Obligaţia de a face Acte ale autorităţilor publice


TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA CIVIL?

Dosar nr. 4593/109/2010

SENTIN?A CIVIL? NR. 101

?edin?a public? de la 31 Ianuarie 2011

Instan?a constituit? din:

Pe rol fiind solu?ionarea, în prim? instan??, a litigiului de

administrativ ?i fiscal formulat de petenta SC – SRL, în contradictoriu cu

intimatele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A

MUNICIPIULUI PITESTI ?i ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU

MUNICIPIULUI PITESTI ?i ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU

MUNICIPIULUI PITESTI ?i ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU

MEDIU, având ca obiect obliga?ia de a face.

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public? nu au r?spuns p?r?ile.

Procedura este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin??, care învedereaz?

instan?ei c? la data de 06.01.2011, prin Serviciul Registratur?, intimatele au depus

întâmpin?ri, în câte dou? exemplare.

Instan?a, în raport de actele ?i lucr?rile dosarului, conform disp.art. 150 Cpc,

declar? închise dezbaterile ?i r?mâne în pronun?are pe excep?ii ?i pe fondul cauzei.

INSTAN?A

Constat? c?, la data de 10.12.2010, reclamanta SC – SRL a chemat în

judecat? pe pârâ?ii ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A

MEDIU , solicitând ca, prin hot?rârea ce se va pronun?a în cauz?, s? fie obliga?i

pârâ?ii s?-i restituie suma de 5.847 lei reprezentând taxa pe poluare plus dobânda

legal? ?i cheltuieli de judecat?.

În motivare, reclamanta a ar?tat c? a achizi?ionat din Austria un autovehicul

marca VW Caddy, pentru care a achitat suma de 5.847 lei tax? pe poluare.

Aceast? tax? este ilegal?, fiind perceput? în baza unor texte legale inaplicabile în

dreptul intern cu înc?lcarea art.90 paragraf 1 din Tratatul CE, cu atât mai mult cu

cât , conform art.148 alin.2 ?i 4 din Constitu?ie, România are obliga?ia de a aplica

cu prioritate dreptul comunitar.

În acest sens s-a pronun?at ?i Curtea European? a Drepturilor Omului, în

cauza Beian contra României ca ?i Curtea de Justi?ie European?, în cauza Weigel ?i

Simmenthal.

În sus?inere, petentul a depus un set de înscrisuri (f.2-8).

Prin întâmpinarea depus?, pârâta Administra?ia Finan?elor Publice, a

invocat lipsa calit??ii procesuale pasive, deoarece taxa pe poluare se pl?te?te într-

un cont deschis pe numele Administra?iei Fondului Pentru Mediu conform art.5

alin.4 din OUG 50/2008.De asemenea,se solicit? respingerea ac?iunii ca

inadmisibil?,deoarece chitan?a nu este act administrativ-fiscal,iar in instan?a de

contencios administrativ-fiscal poate fi contestat? doar decizia emis? in solu?ionarea

plângerii administrative.

La 06.01.2011 a depus întâmpinare ?i pârâta Administra?ia Fondului pentru

Mediu solicitând respingerea ac?iunii. În principal, se cere suspendarea cauzei pân?

la solu?ionarea dosarului pentru pronun?area unei hot?râri preliminarii de c?tre

Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene. Se invoc? excep?ia de inadmisibilitate,

deoarece ac?iunea petentei nu este îndreptat? împotriva unui r?spuns la plângerea

prealabil? ?i nici nu s-a formulat o astfel de plângere. Pe fond se apreciaz? c?

ac?iunea este neîntemeiat?.

Din probatoriul cu înscrisuri, administrat în cauz?, tribunalul re?ine

urm?toarea situa?ie de fapt:

Petenta a achizi?ionat din Austria un autovehicul marca VW Caddy , pentru

care a achitat suma de 5.847 lei tax? pe poluare. Excep?ia lipsei calit??ii procesuale

pasive ,invocat? de pârât A.F.P. va fi admis?,cât? vreme aceasta are doar rolul de a

calcula ?i încasa taxa si nici nu a beneficiat de sum?, neintrând in conturile sale ?i

nici nu s-a cerut anularea deciziei de calcul

Reclamantul a formulat plângere prealabil? ,solicitând tuturor pârâ?ilor

restituirea sumei achitate .Potrivit dispozi?iilor art.1 din OUG nr.50/2008, publicat?

la 25.04.2008, se instituie taxa pe poluare pentru autovehicule, denumit? în continuare

tax?.Art.4 prevede c? unui autovehicul în România>>,iar potrivit dispozi?iilor art.6 alin.1 taxei se calculeaz? pe baza elementelor prev?zute în anexa nr.1-4>>.Conform art.I din

OUG nr.208/2008 publicat? la 8 decembrie 2008, nr.50/2008, publicat? în 25 aprilie 2008 se modific? ?i e înlocuiesc cu anexele nr.1, 2 ?i 3 la

prezenta ordonan?? de urgen??>>,iar potrivit art.I din OUG nr.218/2008, publicat? la

11 decembrie 2008 >.

Art.II din acela?i act normative prevede c? taxa pl?tit? potrivit OUG

nr.208/2008 se restituie pân? la nivelul taxei calculat? potrivit OUG nr.50/2008 din 25

aprilie 2008.Potrivit alin.3 din acela?i act normativ procedura de înmatriculare a

autovehiculelor se consider? ini?iat? la data depunerii documentelor prev?zute la art.5 din OUG

nr.50/2008. Contribuabililor li se aplic? regimul juridic în vigoare la data depunerii

documentelor prev?zute la art.5 din OUG nr.50/2008.Conform dispozi?iilor art.II alin.2

din OUG nr.7/2009, publicat? în 19 februarie 2009, achizi?ionate în vederea înmatricul?rii în România înainte de 15 decembrie 2008 ?i care au fost

înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei calculat? potrivit OUG

nr.50/2008, cu modific?rile ulterioare, diferen?a dintre taxa pl?tit? ?i taxa stabilit? potrivit

OUG nr.50/2008, în vigoare pân? la data public?rii OUG nr.208/2008, se restituie, la

cerere, în termen de 45 zile de la data depunerii cererii de restituire.>>

În spe?? reclamantului i-a fost calculat? taxa pe poluare dup? criteriile

prev?zute de OUG nr.218/2008, în vigoare la 04.05.2010, când a fost emis? decizia.

În consecin??, sunt incidente dispozi?iile art.II alin.2 din OUG

nr.7/2009 care recunoa?te contribuabilului dreptul la restituirea diferen?ei de tax?

rezultat? din taxa achitat? potrivit dispozi?iilor OUG nr.50/2008, modificat? prin

OUG nr.208/2008 ?i nr.218/2008 ?i taxa calculat? potrivit dispozi?iilor OUG

nr.50/2008, în vigoare pân? la modificarea ei prin OUG nr.208/2008.

A?adar, gre?it pârâtele nu au restituit aceast? diferen??, de?i

reclamantul a solicitat prin cererea comunicat? prin po?t? la 05.05.2010.

Se constat? c? textul art.110 CE are ca obiect interzicerea

discrimin?rii produselor comunitare intrate pe teritoriul unui stat membru prin

instituirea de acesta a unor taxe discriminatorii în raport cu produsele na?ionale

aflate pe aceea?i pia??. De asemenea, OUG nr.50/2008 este criticat? pentru faptul

c? prin efectul ei ar discrimina autoturismele de ocazie produse în statele membre

c?ci pentru acestea se percepe taxa de poluare în timp ce pentru produsele na?ionale

de ocazie nu se percepe.

Analizând OUG nr.50/2008 din perspectiva criticii ar?tate, tribunalul

constat? c? plata taxei de poluare reglementat? de acest act normativ este impus?

pentru toate autoturismele care sunt înmatriculate pentru prima dat? în România,

cu excep?iile enumerate în textul legii, criteriul acestor excep?ii fiind altul decât

provenien?a autoturismului .De asemenea, se mai constat? c? pentru calculul

cuantumului taxei de poluare criteriul este gradul de poluare produs de autoturism,

determinat dup? num?rul de cilindri ?i taxa specific? pe cilindri ca ?i de coeficientul

de reducere a taxei în func?ie de poluarea specific? produs? de autovehicul.

Se deduce din analiza criteriilor ar?tate c? OUG nr.50/2008, în forma

ini?ial?, nu face nicio distinc?ie între produsele na?ionale ?i cele extra na?ionale

provenind din ??rile membre. Dac? nu exist? o direct? se impune a se

verifica existen?a unei discrimin?ri indirecte. În aceast? analiz? tribunalul constat?

mai întâi c? textul art.110 CE nu interzice statelor membre s? impun? taxe interne,

ci doar ca acestea s? nu discrimineze produsele altor state membre (Cauza 21/79

(1980) –ECR Comisia/Italia)

Reclamanta consider? c? prin simplul fapt al impunerii taxei se

produce o discriminare pentru c? autoturismele de ocazie provenind din statele

membre sunt taxate în timp ce produsele similare nu sunt taxate, iar tribunalul

constat? c? aceast? discriminare nu exist?. Mai întâi pentru c? orice stat poate

impune taxe interne ?i atâta timp cât art.110 CE nu interzice impunerea de taxe

rezult? c? o astfel de discriminare, prin efect, dac? ar exista, ea este permis?

(Comisia/Fran?a 1987 – ECR 1597).În al doilea rând, tribunalul consider? c? o

astfel de tax? ar fi discriminatorie dac? prin cuantumul ei ar descuraja comer?ul cu

autovehiculele de ocazie prin impunerea unei taxe mai mari pentru autovehiculele

de o anumit? categorie în care s-ar plasa cele extrateritoriale. A?a cum se deduce din

criteriile prev?zute de actul normativ, cuantumul taxei este fixat în func?ie de criterii

obiective, gradul de poluare produs, vechime etc.. Pe temeiul acestor criterii se

poate deduce c? autovehiculele de ocazie provenite de pe pia?a na?ional? a statelor

membre nu sunt discriminate c?ci valoarea taxei pe poluare a unui astfel de

autovehicul este egal? cu cea care ar fi perceput? pentru un autoturism provenind

din parcul na?ional, dac? ar fi reînmatriculat în România.

Se apreciaz? c? obiectul actului normativ în litigiu este poluarea,

cuantumul taxei fiind stabilit în func?ie de gradul de poluare produs de autovehicul,

c?ci scoaterea de pe pia?a na?ional? a acestuia prin radierea înmatricul?rii antreneaz?

restituirea valorii r?mase din cuantumul ini?ial al taxei. Pe cale de consecin??,se va

admite ac?iunea in parte, iar pârâta Administra?ia Fondului de Mediu va fi

obligat? s? restituie diferen?a calculat? cf. dispozitivului. Prin refuzul pârâ?ilor de a

restitui diferen?a men?ionat? mai sus s-a creat un avantaj in patrimoniul A.F.M. si

un prejudiciu in patrimoniul reclamantului ,constând în lipsirea celui din urm? de

beneficiul pe care l+ar fi dobândit prin folosirea sumei ce se cuvenea a+I fi

restituit?. Cuantumul acestui prejudiciu este stabilit de lege ,ca fiind dobânda

aferent? sumei cu care pârâta A.F.M. este debitoare(art.1088 ?i art.5 din

O.U.G. 9/2000) , acordat? începând cu data punerii în întârziere.

Fa?? de celelalte pârâte ,ac?iunea va fi respins? ca fiind formulat?

împotriva unor persoane f?r? calitate procesual? pasiv?.

Pentru aceste motive, în baza disp.art.1, art.4, art.6 alin.1 din OUG

50/2008 ?i art.215 – art.218 din Cod pr.fiscal?, coroborat cu art.18 din Legea

554/2004, se va admite în parte ac?iunea , conform dispozitivului prezentei

sentin?e.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?R??TE

Admite în parte ac?iunea, formulat? de petenta SC – SRL, cu sediul în în

contradictoriu cu intimatele ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A

MEDIU.

Oblig? pe pârâta Administra?ia Fondului pentru Mediu s? restituie

reclamantei diferen?a dintre suma pl?tit? ?i cea calculat? conform OUG 50/2008 în

forma sa ini?ial?, plus dobânda legal? începând cu 10.12.2010.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public?, azi 31 ianuarie 2011, la Tribunalul Arge? –

Sec?ia Contencios Administrativ ?i Fiscal.

PRE?EDINTE,

GREFIER