Obligatia de a face Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


R O M Â N I A

pretenţii şi obligaţie de a face

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 1426/2011

Şedinţa publică de la 18 Mai 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.S.

Grefier E.I.

Pe rol fiind soluţI.area acţiunii civile având ca obiect pretenţii şi obligaţie de a face privind pe reclamantul G. I. I., domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, satD., judeţul Gorj, şi pârâţii I.M., domiciliat în comuna B., judeţul Gorj şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor, judeţul Gorj, cu sediul în clădirea Prefecturii, Judeţului Gorj, din municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, lipsă fiind pârâţii.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care reclamantul precizează acţiunea în sensul solicită să se constate intervenită vânzarea – cumpărarea între reclamant în calitate de vânzător şi pârât în calitate de cumpărător, privind autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GJ ……………., să fie obligat pârâtul să îndeplinească formalităţile de radiere a autoturismului susmenţI.at de pe numele reclamantului şi de înscriere a acestuia pe numele pârâtului, să fie obligat pârâtul către reclamant la plata sumei de 464 lei, reprezentând reţineri din pentru taxele aferente autoturismului.

În temeiul art.132 alineat 2 pct. 2 Cod proc.civ., instanţa ia act de precizarea la acţiune şi nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri pe fond.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost precizată, să se constate intervenită vânzarea – cumpărarea între reclamant în calitate de vânzător şi pârât în calitate de cumpărător, privind autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GJ ……, să fie obligat pârâtul să îndeplinească formalităţile de radiere a autoturismului susmenţI.at de pe numele reclamantului şi de înscriere a acestuia pe numele pârâtului, să fie obligat pârâtul către reclamant la plata sumei de 464 lei, reprezentând reţineri din pentru taxele aferente autoturismului.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.11.2010, sub nr. ………./317/2010, reclamantul G. I. I. i-a chemat în judecată pe pârâţii I.M. şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să se constate că reclamantul i-a transmis pârâtului prin actul sub semnătură privată încheiat la data de 25.11.2003, dreptul de proprietate asupra autoturismului marca Dacia, cu nr. de înmatriculare GJ ………….., să se opereze în evidenţele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto Înmatricularea Autovehiculelor Gorj, menţiunea încetării calităţii de proprietar a reclamantului şi să se dispună transcrierea în evidenţele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor Gorj a transferului dreptului de proprietate către pârât pentru acest autoturism, să se dispună obligarea pârâtului la plata taxelor şi impozitelor achitate până la data formulării acţiunii şi la pata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, a arătat că prin actul sub semnătură privată încheiat la data de 25.11.2003 a vândut pârâtului autoturismul susmenţI.at, în prezenţa martorilor P. C., F. I. şi S. D.. Că, de la aceea dată pârâtul a intrat în posesia autoturismului, a preluat cheile, certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate aferente autoturismului.

A susţinut în continuare reclamantul că i-a solicitat pârâtului în mai multe rânduri să radieze autoturismul de pe numele reclamantului şi să-l înmatriculeze pe numele pârâtului, însă nu a procedat în acest sens. Că, în perioada aceasta reclamantul a figurat şi în evidenţele fiscale cu autoturismul, fiindu-i reţinute din pensie sume de bani cu titlu de taxe aferente bunului vândut.

În drept, a invocat art.1295 alineat 1, 1073, 1077 Cod civil, art.8 alineat 1 din Ordinul 1501/2006, OUG nr.195/2002, art.111 Cod proc.civ.

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 107 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi cu suma de 3 lei, reprezentând timbru judiciar, conform dovezilor de la dosar, filele 9-10.

A depus la dosar în copie actul încheiat între părţi la data de 25.11.2003, cupon pensie pentru luna august – 2010, cupon pensie pentru luna iulie-2010, somaţie, titlul executoriu………./21.04.2010, sentinţa civilă nr………../02.06.2010 pronunţată de judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr…………../317/2010.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare la cererea de chemare în judecată, dar s-a prezentat în instanţă la termenul din data de 19.01.2011, dată la care a fost administrată proba cu interogatoriul, acesta recunoscând că a încheiat cu reclamantul actul sub semnătură privată prin care a înţeles să cumpere autoturismul marca Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare GJ …., la preţul de 12000 lei. Că, autoturismul nu a fost radiat de pe numele reclamantului, acesta din urmă achitând în continuare taxele aferente. A mai arătat pârâtul că, la rândul său a vândut autoturismul în anul 2004 numitului C. D..

De asemenea, pârâtul a depus la dosar în fotocopie actul sub semnătură privată încheiat la data de 27.05.2004, fila 15.

Din oficiu, s-au solicitat lămuriri şi înscrisuri de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor Gorj, de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Gorj şi de la Primăria Tg-Cărbuneşti – Serviciul Impozite şi Taxe, răspunsurile fiind comunicate la dosar, filele 25-29, 34, 38, 43-45, 47, 49.

Acţiunea a fost precizată în şedinţa publică din data de 18.05.2011, în sensul că reclamantul înţelege să solicite în cauză se constate intervenită vânzarea – cumpărarea între reclamant în calitate de vânzător şi pârât în calitate de cumpărător, privind autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GJ ., să fie obligat pârâtul să îndeplinească formalităţile de radiere a autoturismului susmenţI.at de pe numele reclamantului şi de înscriere a acestuia pe numele pârâtului, să fie obligat pârâtul către reclamant la plata sumei de 464 lei, reprezentând reţineri din pensie pentru taxele aferente autoturismului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Coroborând actul sub semnătură privată intitulat „chitanţă” încheiat între părţi la data de 25.11.2003 cu proba cu interogatoriul pârâtului, instanţa constată că reclamantul a vândut pârâtului autoturismul marca Dacia 1310 cu numărul de înmatriculare GJ …., la preţul de 1200 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. 4 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţI.area încetării calităţii de titular al înmatriculării fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Din proba cu interogatoriul pârâtului, rezultă că acesta nu a procedat conform acestor dispoziţii legale, reclamantul figurând în evidenţa Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor ca proprietar al vehiculului vândut pârâtului.

Faţă de aceste probe, raportat la dispoziţiile legale susmenţI.ate şi dispoziţiile art.111 Cod proc.civ., instanţa constată întemeiate capetele de cerere având ca obiect obligaţie de a face, astfel cum au fost precizate, urmând să constate intervenită vânzarea – cumpărarea între reclamant în calitate de vânzător şi pârât în calitate de cumpărător, privind autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GJ ……… şi pe cale de consecinţă să dispună obligarea pârâtului să îndeplinească formalităţile de radiere a autoturismului susmenţI.at de pe numele reclamantului şi de înscriere a acestuia pe numele pârâtului.

În ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect pretenţii, instanţa, de asemenea, îl găseşte întemeiat, dat fiind că din recunoaşterea pârâtului şi înscrisurile de la dosar, rezultă că reclamantul a figurat înscris în evidenţele fiscale cu acest autoturism după data vânzării, fiind demarată executarea silită împotriva acestuia pentru recuperarea debitelor datorate organului fiscal cu titlu de taxe aferente vehiculului vândut. Din cele două cupoane de pensie depuse la dosar, rezultă că reclamantului i-a fost reţinută cu acest titlu, urmare a executării silite, suma de 464 lei, respectiv 309 lei în luna iulie a anului 2010 şi suma de 155 lei în luna august a anului 2010.

În ceea ce priveşte acţiunea formulată în contradictoriu cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor, judeţul Gorj, dat fiind că radierea autovehiculelor de pe numele vânzătorului şi înmatricularea pe numele cumpărătorului, se face în condiţiile art. 11 alin. 4 raportat la art.17 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar obligaţia demarării acestei proceduri revene pârâtului, instanţa o constată neîntemeiată, motive pentru care va respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest serviciu, neexistând o culpă a acestuia.

În temeiul art.274 Cod proc.civ., dată fiind culpa procesuală a pârâtului I.M., instanţa va dispune obligarea acestuia către reclamant la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 110 lei, conform dovezilor de la dosar, reprezentând taxe de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea precizată formulată de reclamantul G. I. I., domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, satD., judeţul Gorj, faţă de pârâtul I.M., domiciliat în comuna B., judeţul Gorj, având ca obiect pretenţii şi obligaţie de a face.

Constată intervenită vânzarea – cumpărarea între reclamant în calitate de vânzător şi pârât în calitate de cumpărător, privind autoturismul marca Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GJ ………..

Obligă pârâtul să îndeplinească formalităţile de radiere a autoturismului susmenţI.at de pe numele reclamantului şi de înscriere a acestuia pe numele pârâtului.

Obligă pârâtul către reclamant la plata sumei de 464 lei, despăgubiri civile.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul G. I. I., domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, satD., judeţul Gorj faţă de pârâtul SPCRPCAÎA Gorj (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere Auto şi Înmatricularea Autovehiculelor, judeţul Gorj, cu sediul în clădirea Prefecturii, Judeţului Gorj, din municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Obligă pârâtul I.M. către reclamant la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 110 lei.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18.05.2011.

Preşedinte,

M.S.

Grefier,

E.I.

Red M.S./ tehnored MS / 5 ex/ 17 Iunie 2011