Obligatia de a face, constatare calitate membru composesor Asociaţii, Fundaţii, Corporaţii


JUDECĂTORIA INEU OPERATOR 2826

DOSAR NR. 1352/246/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1333/2010

Şedinţa publică din 01 septembrie 2010

Preşedinte : …

Grefier : …

S-a luat în examinare cauza civilă, privind acţiunea promovată de reclamantul G.P. împotriva pârâtei Asociaţia Urbarială Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B., pentru acţiune în constatare şi obligaţie de a face.

La apelul nominal se prezintă pentru reclamant avocat H.I. şi pentru pârâtă preşedinte Z.T. asistat de avocat F.G., lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei,după care se constată că au sosit relaţiile solicitate de la BNP Lia Feier din Ineu, conform celor dispuse, fiind ataşate în dosarul nr.1013/246/2010.

Reprezentantul reclamantului, avocat H.I. în suplimentarea probaţiunii, solicită efectuarea unei adrese la pârâtă pentru comunicarea proceselor-verbale şi a hotărârilor emise după constituirea Asociaţiei, începând cu anul 2001 şi până în prezent precum şi încuviinţarea probei cu martorii V.T. şi C.I., în dovedirea susţinerilor din acţiunea principală cu privire la modul de constituire al Asociaţiei, respectiv că tabelele cu membrii fondatori au fost înlocuite cu alte tabele din care au fost omişi reclamanţii.

Reprezentantul pârâtei avocat F.G., solicită respingerea cererilor formulate, arătând că la constituirea Asociaţiei, comitetul de iniţiativă a solicitat acordul reclamanţilor în vederea constituirii Asociaţiei Urbariale Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B., aceştia nedorind să facă parte din Asociaţie.

Instanţa, faţă de efectuarea adresei la pârâtă, raportat la obiectul dedus judecăţii, având ca obiect constatarea calităţii de membru composesor, obligaţie de a face, fata de înscrisurile ataşate la dosar, respinge ca neutilă cauzei cererea formulată.

Cu privire la proba testimoniala, faţă de obiectul cererii de probaţiune, înscrisurile ataşate la filele 36-43 dosar 1013/246/2010, vol.IV, respectiv dispoziţiile O.G. nr.26/2000, în vigoare la momentul autentificării Actului constitutiv şi al Statutului pârâtei, precum si împrejurarea ca aceasta a fost autorizata ca persoana juridica printr-o hotărâre judecătoreasca rămasa irevocabila, respinge ca neutilă cauzei această probă.

Atât reprezentantul reclamantului cât şi reprezentanţii pârâtei arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa declară încheiată faza probatorie şi acordă cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Avocat H.I., pentru reclamant, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi în scris, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei, avocat F.G., solicită respingerea acţiunii întrucât reclamantul nu face dovada dreptului de proprietate în devălmăşie, respectiv legătura de rudenie cu membrii din anul 1925 sau transmiterea acestor drepturi ulterior către antecesorii reclamantului.

Mai arată că acesta nu are calitate de membru fondator al asociaţiei, respectiv aşa cum s-a reţinut recent într-o altă speţă, respectiv decizia civilă nr.470/2010 a Tribunalului Arad, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul pârâtei preşedinte Z.T., solicită respingerea acţiunii, arătând că persoanele care au iniţiat aceste acţiuni, nu se regăsesc pe tabelul membrilor înscrişi în Asociaţie, nu au justificat cota de proprietate deţinută de aceştia în cadrul Asociaţiei.

Cererea este legal timbrată cu 8 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil de 0,30 lei.

J U D E C A T A,

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 28.06.2010, legal timbrată cu 8 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil de 0,30 lei, disjunsa la data de 7 iunie 2010, reclamantul G.P., domiciliat în localitatea B. nr., jud.A., cu domiciliu procesual ales la Cabinet avocat H.I. din A., str.A. S, nr., bl. , sc., ap., jud.A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Urbarială Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B., cu sediul în comuna B. nr., jud. A., să se constate calitatea de membru composesor a reclamantului şi pe cale de consecinţă să se dispună înscrierea reclamantului în registrul actual al membrilor composesori.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În fapt a arătat că, pârâta a fost autorizată prin sentinţa civilă nr. 874/22.11. 2001 Judecătoriei Ineu.

În anul 2009, a fost revocat consiliul director, reclamantul solicitând prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în luna iulie 2009 ca pârâta să îi recunoască calitatea de membru, conform art. 8 din Statutul Asociaţiei Urbariale ,,Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B.”, cerere la care nu s-a primit răspuns, cu toate că reclamantul a justificat dreptul de proprietate în cota aferentă, plătind taxele pentru păşunat.

În drept s-au invocat prev.art. 111-112 c.proc.civ., IG 26/2000, Legea nr.1/2000.

Pârâta Asociaţia Urbarială Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B., a depus întâmpinare la fila 215 dosar vo.III, prin care a arătat că se opune cererii reclamantului, întrucât reclamantul nu a dorit să fie înscris în lista membrilor fondatori, neregăsindu-se în comitetul ad-hoc cu membrii care au înfiinţat composesoratul, tabelul cu membrii neregăsindu-se la dosarul Judecătoriei Ineu, ce are ca obiect dobândirea personalităţii juridice a composesoratului.

De asemenea, a arătat că reclamantul nu face dovada dreptului de proprietate în devălmăşie, respectiv legătura de rudenie cu membrii din anul 1925 sau transmiterea acestor drepturi ulterior către antecesorii reclamantului.

În probaţiune s-au depus acte scrise, fiind ataşat dosarul civil nr. 1460/2001 al Judecătoriei Ineu.

Examinând cererea reclamantului faţă de probele de la dosar, apărările formulate de pârâtă prin întâmpinare instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.874/22.11.2001, pronunţată în dosar civil nr. 1460/2001 al Judecătoriei Ineu, a fost autorizată funcţionarea pârâtei Asociaţia Urbarială Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B. ca persoană juridică, c u durată de funcţionare nedeterminată, scopul şi obiectul de activitate fiind prevăzute în Actul de constituire şi Statutul Asociaţiei.

Pârâta este înscrisă în registrul privind persoanele juridice de la Judecătoria Ineu, la nr.9/2001.

Potrivit Actului Constitutiv al pârâtei, autentificat sub nr. 1957/20.11.2001 la B.N.P. Lia Feier din Ineu, pârâta s-a constituit pe baza acordului de voinţă al foştilor membrii ai Composesoratului Foştilor Urbarialişti din comuna B., sau moştenitorii acestora identificaţi în tabelul anexat, scopul şi obiectul de activitate constând în luarea în posesie, organizare, administrarea şi exploatarea pădurii, păşunii ori a terenurilor arabile stăpânite în devălmăşie, care aparţin membrilor asociaţi, şi care constituie patrimoniul Asociaţiei, identificat în CF nr.2811 Bocsig.

La art.8 din Statutul pârâtei, autentificat sub nr. 1957/20.11.2001 la B.N.P. Lia Feier din Ineu, se arată că: ,, membrii ai Composesoratului sunt foştii membrii ai Composesoratului Foştilor Urbarialişti şi moştenitorii acestora, de terenuri cu vegetaţie forestieră şi păşuni, situate în raza de activitate a Composesoratului, care şi-au manifestat voinţa de a exploata în această formă, fiind cuprinşi în tabelul anexă”.

La art.9 din acelaşi Statut, se arată că: ,,calitatea de membru se dobândeşte prin subscriere la actul constitutiv, iar după constituire prin cerere de înscriere, care se aprobă de către Adunarea Generală”.

Ori, potrivit Statutului pârâtei, în acord cu prev. OG nr.26/2000 prin care s-a abrogat expres Legea nr.21/1924, calitatea de membru al pârâtei se realizează în două modalităţi : prin subscriere la actul constitutiv-caz în care aceştia au şi calitatea de membru fondator, ori, ulterior, prin formularea unei cereri de înscriere cu condiţia aprobării de către Adunarea Generală.

Aşa cum s-a solicitat prin acţiune, reclamantul a solicitat pârâtei, ulterior constituirii, a fi înscris ca membru composesor, fără a face însă dovada deţinerii cotei-părţi devălmaşe în cadrul pârâtei, prin depunerea unui extras de CF sau titlu de proprietate.

Deşi la dosar, s-a depus un extras privind ,,Tabloul proprietarilor asociaţiei de păşune din comuna B.” eliberat de Arhivele Naţionale-serviciul Judeţean Arad, aferent anului 1927, filele 6-29 dosar vol.IV., reclamantul nu face dovada calităţii sale de membru ori de moştenitor al membrilor asociaţiei la nivelul anului 1927.

Prin urmare, acţiunea apărând ca nefondată, văzând în drept disp.art. 111 c.proc.civ., prev. OG nr.26/2000 cu modificările ulterioare, prev. art.28 din Legea nr.1/2000 cu modificările ulterioare, urmează a fi respinsă.

Văzând că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată, în drept disp.art. 274 c.proc.civ. nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E,

Respinge acţiunea formulată de reclamantul G.P., domiciliat în localitatea B. nr., jud.A., cu domiciliu procesual ales la Cabinet avocat H.I. din A., str.A. S., nr., bl., sc., ap., jud.A. împotriva pârâtei Asociaţia Urbarială Composesoratul Foştilor Urbarialişti din comuna B., cu sediul în comuna B. nr.., jud. A., pentru acţiune în constatare şi obligaţie de a face.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 01 septembrie 2010.

Preşedinte Grefier