Obligatia de a face Contracte


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 7534

Sedinta publica de la 15 Noiembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta …….. si pe pârâtul Ocolul Silvic Tg-Jiu, având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamanta fiind reprezentata de presedinte ……. iar pârâtul prin consilier ….., prezent fiind presedintele ……………..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se constata depuse prin serviciul registratura raspuns la întâmpinare formulat de reclamanta, note de sedinta depuse de reclamanta,reprezentantul reclamantei precizeaza ca întelege sa se judece cu Directia Silvica Tg-Jiu pentru ocolul silvic, reprezentantul intervenientei în interes propriu depune actele ce au stat la baza deciziei 8/2008 de înscriere a asociatiei în registrul special al Judecatoriei Tg-Jiu, dupa care, instanta pune în discutia partilor cererea de interventie în interes propriu.

Reclamanta prin reprezentant solicita respingerea cererii de interventie întrucât se judeca cu ocolul silvic si nu cu aceasta asociatie.

Pârâta prin reprezentant solicita admiterea cererii întrucât se face referire la aceeasi suprafata de teren pentru care s-a încheiat contract cu intervenienta.

Reprezentantul intervenientei solicita admiterea cererii.

Instanta respinge cererea de interventie în interes propriu.

Instanta pune în discutia partilor precizarea reclamantei cu privire la cadrul procesual.

Reclamanta precizeaza ca întelege sa se judece cu Directia silvica Tg-Jiu pentru ocolul silvic.

Reprezentantul pârâtului este de acord cu aceasta precizare aratând ca nu mai insista în exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata prin întâmpinare privind ocolul silvic.

Reprezentantul reclamantei depune în instanta un set de înscrisuri (1567 file) reprezentând adeziunile persoanele ce fac parte din asociatie si suprafete de padure pe care acestea le detin.

Partile precizeaza ca nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat.

Instanta constata cauza în stare de judecata acordând partilor cuvântul pe fond.

Reclamanta prin reprezentant solicita admiterea actiunii, obligarea ocolului silvic sa încheie contract cu asociatia întrucât prin acest refuz nu li se respecta proprietatea, membrii asociatiei neputând sa marcheze arbori, ca nu exista paza datorita acestui refuz.

Pârâta prin reprezentant solicita respingerea cererii pentru motivele invocate în întâmpinare.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu sub nr. 19037/318/2010 reclamanta ……. a chemat în judecata pe pârâtul Ocolul Silvic Tg-Jiu solicitând obligarea pârâtei sa încheie contract prin care sa se asigure serviciile silvice pentru toti proprietarii de fond forestier constituiti în asociatie iar în caz de refuz sa fie obligati la plata de daune cominatorii pentru fiecare zi întârziere în suma de 100 lei pâna la îndeplinirea obligatiei.

În motivare arata ca prin încheierea 91/2009 s-a înscris asociatia în registrul judecatoriei, ca prin cererea nr.1/13.01.2010 s-a solicitat pârâtei încheierea contractului, solicitând Ocolului Silvic Tg-Jiu preluarea în paza si exploatarea unitatilor amenajistice cu suprafata totala de 550 ha teren cu vegetatie forestiera ca aceasta i-a precizat pretul comunicând ulterior ca asociatia este de acord, ca pâna în prezent pârâta nu a încheiat un asemenea contract, ca a depus situatia terenurilor si proprietarilor în scris si în format electronic , ca prin adresa nr. 1767/12.04.2010 Ocolul Silvic Tg-Jiu le-a transmis oferta privind contravaloarea prestarii serviciilor publice care era de 100lei/an/ha, iar cu adresa nr. 3/15.04.2010 înregistrata sub nr. 1860/16.04.2010 le-a transmis ca oferta lor a fost acceptata de catre Consiliul Director al ………. , însa Ocolul Silvic Tg-Jiu tergiverseaza în continuare încheierea contractului , ca din cauza refuzului de a încheia contractul detinatorii de teren cu vegetatie forestiera cu pot sa-si îndeplineasca obligatia prev. de art. 51 alin.1 din Codul Silvic aceea de a asigura paza padurilor împotriva taierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor , degradarilor , ca ocolul nu a avut în vedere nici prevederile art.135 alin.3 din Codul Silvic, ca nici dupa aparitia Legii nr. 171/2010 nu i-a determinat pe reprezentantii Ocolului Silvic sa le asigure serviciile silvice.

În dovedire au depus la dosarul cauzei chitanta privind taxa judiciara de timbru, adresele nr. 1/13.01.2010, 1767/12.04.2010, nr.3/15.04.2010, încheierea nr. 91/30.10.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 13869/318/2009, certificat de înscriere nr.71/2.12.2009, certificat de înregistrare fiscala, actul constitutiv încheiat la data de 12.10.2009 si statutul asociatiei , încheierea de autentificare 1906/22.10.2009, tabel cu membrii asociatiei.

În cauza se formuleaza cerere de interventie în interes propriu de catre ………prin care se solicita respingerea cererii întrucât actiunea reclamantei este nejustificata, aratând ca prin hotarârea nr.8/08.02.2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1663/318/2008, ca în data de 21.05.2008 a încheiat în calitate de beneficiar contractul de prestari servicii nr.1704/21.05.2008 cu Ocolul Silvic în calitate de prestator pentru toata suprafata de padure retrocedata proprietarilor de paduri din comuna ….., respectiv 993 ha suprafata materializata la teren dupa harta omenajistica în UP II SEUCA (u.a107-109,126-128,155-158,118-125,159-160) si UP III Birsesti (u.a 5-7,184-193,174-176,24-25,37-41, 44), ca dupa încheierea contractului în cursul anului 2008-2009 pe masura ce în organigrama Ocolului Silvic s-au aprobat posturi de padurar pentru padurile private au fost luate în primire pe baza de procese verbale de predare-primire încheiate cu partile contractante cca 650 ha ,iar suprafata de teren de 340 ha nefiind luata în primire, întrucât R.N.P nu a mai aprobat nici un post de padurar în organigrama ocolului necesar pentru înfiintarea a înca un canton care sa includa suprafata mentionata, desi s-au facut numeroase demersuri în acest sens, ca actiunea reclamantei este neîntemeiata , refuzul ocolului fiind pe deplin justificat întrucât suprafata pentru care se solicita încheierea contractului se afla sub contract cu asociatia ………, ca reclamanta include în cererea adresata OS Tg-Jiu unitatile amenajistice u.a 187, 188, 189, 190 si 108 parcele ce au fost preluate în primire în anul 2009 pe baza de procese verbale încheiate între OS Tg-Jiu si asociatia …… proprietarii fiind membrii ai asociatiei …..acestia beneficiind de servicii silvice , paza si exploatare de material lemnos prin marcare din anul 2009. În dovedire depune contractul de prestari servicii 1704/21.05.2008 cu anexa 1A si adresa nr. 1/12.10.2009.

R.N.P- Romsilva- Directia Silvica Gorj depune întâmpinare prin care solicita respingerea cererii ca neîntemeiata si nefondata, invocând si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a OS Tg-Jiu în conformitate cu disp. art.6 din HG 229/2009; pe fondul cauzei ca reclamanta nu justifica dreptul de proprietate pentru toti membrii, ca reclamanta nu este de acord ca în contract sa fie consemnata clauza privind plata anticipata la începutul fiecarei luni , trimestru sau semestru a serviciului de paza , ca aceasta doreste sa se presteze serviciu de paza , iar plata padurarului sa o faca pârâta si dupa aceea sa le plateasca serviciul respectiv,ca sunt de acord cu încheierea contractului de paza cu plata anticipata si doar pentru suprafetele pentru care se face dovada proprietatii prin predarea acestor suprafete delimitate cu vopsea.

Reclamanta raspunde la întâmpinarea formulata de catre R.N.P- Romsilva- Directia Silvica Gorj prin care solicita respingerea exceptiei invocata, iar pe fondul cauzei arata ca motivele invocate sunt neîntemeiate si în contradictie cu realitatea( fila 69).

Reclamantei depune un set de înscrisuri (1567 file) reprezentând adeziunile persoanele ce fac parte din asociatie si suprafete de padure pe care acestea le detin.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea cu nr.91/30.10.2009, reclamanta s-a înscris în registrul asociatiilor si fundatiilor al Judecatoriei Tg-Jiu, dobândind personalitate juridica. Aceasta asociatie înfiintata are ca membrii persoane care detin în proprietate terenuri cu vegetatie forestiera.

Ulterior acestei înscrieri, reclamanta solicita în scris prin adresa cu nr.1/13.01.2010 înregistrata la Directia Silvica Tg-Jiu sub nr.178/13.01.2010 (fila 6) asigurarea pazei unor suprafete de teren invocate în adresa. Analizând aceasta cerere, pârâta prin adresa cu nr. 1767/12.04.2010 comunica reclamantei ca oferta privind contravaloarea serviciilor silvice este de 100 lei/an/ha (fila7). Aceasta comunicare este primita de reclamanta si prin adresa cu nr.3/15.04.2010 înregistrata la pârâta sub nr. 1860/16.04.2010 reclamanta precizeaza ca se accepta oferta. De la aceasta data si pâna la formularea prezentei actiuni, partile nu încheie nici un contract de prestari servicii.

Cu privire la cererea de interventie în interes propriu, intervenienta invoca faptul ca suprafata pentru care se solicita încheierea contractului este cuprinsa în suprafata asociatiei interveniente nefiind posibil încheierea unui nou contract peste un contract deja existent, membrii asociatiei interveniente neputând face parte si din asociatia reclamanta.

Cererea de interventie în interes propriu este supusa îndeplinirii unor conditii ce trebuie analizate de instanta de judecata. Aceste conditii se refera la justificarea unui interes si pretinderea unui drept propriu, existenta unei legaturi suficiente între cererea principala si cererea de interventie care sa justifice judecarea cererilor împreuna si daca intervenienta a formulat cererea sa înauntrul termenului prevazut de lege.

Instanta constata ca într-adevar intervenienta a încheiat un contract de prestari servicii cu pârâta cu nr.1704/21.05.2008. În cuprinsul acestui contract se face referire la preluarea terenului în suprafata de 993 ha cu precizarea expresa ca ,, preluarea în teren se va face dupa semnarea prezentului contract în baza unei inspectii de fond si a unui proces verbal de predare-primire, proprietarul având obligatia delimitarii proprietatii în conformitate cu actele de proprietate. Delimitarea se va face prin însemnarea vizibila – din loc în loc- a arborilor de limita de proprietati, cu o banda verticala de vopsea alba de 5 cm latime si 20 cm înaltime.”

Având în vedere cuprinsul acestui contract, tinând cont si conditiile amintite mai sus, instanta, în baza art.52 cpc, urmeaza sa respinga cererea de interventie în interes propriu întrucât nu exista o strânsa legatura între cererea de interventie si cererea de chemare în judecata deoarece predarea terenurilor se face dupa semnarea contractului si doar între si pârâta în baza actelor de proprietate.

Pe fond, în cauza sunt incidente dispozitiile Legii 46/2008 privind codul silvic si HG 1076/2009 privind regulamentul de paza a fondului forestier, dispozitii care desi sunt obligatorii, sunt ignorate de catre pârâta.

Astfel, art.10 prevede ca sunt obligatorii administrarea, precum si asigurarea serviciilor silvice, dupa caz, la toate padurile, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice, cu exceptia celor incluse în bazele experimentale ale Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice “Marin Dracea”, prevazute la art. 76, care se administreaza de acesta. Articolul 13 din acelasi act normativ prevede ca pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice administrarea si/sau serviciile silvice, dupa caz, se realizeaza prin ocoale silvice private, care functioneaza similar asociatiilor si fundatiilor, sau pe baza de contract cu alte ocoale silvice.

O alta obligatie a ocolului silvic decurge din dispozitiile art.16 care prevad ca administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, se asigura cu respectarea principiului teritorialitatii iar ocolul silvic care detine suprafata majoritara în cadrul unei localitati este obligat, la cerere, sa asigure, pe baza de contract, serviciile silvice pentru toti proprietarii de fond forestier din localitatea respectiva care nu si-au constituit ocol silvic privat.

Pe de alta parte, proprietarii de paduri sunt obligati sa asigure paza padurii împotriva taierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradarilor, a pasunatului si a altor fapte pagubitoare pentru fondul forestier, în conditiile legii asa cum se prevede prin art.51 din Legea 46/2008.

Scopul acestor contracte de prestari servicii este redat în art.97 din acelasi act normativ scop ce consta în gestionarea durabila a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale, motiv pentru care statul aloca anual de la buget, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sume catre ocoalele silvice sau catre proprietari în functie de activitatile prestate.

Aceste contracte de prestari servicii se încheie între parti si au în vedere HG 1076/2009 privind regulamentul de paza a fondului forestier care în anexa la acest regulament care la art.10, 11, 12, 13 si 15 prevad ca preluarea unei suprafete de fond forestier pentru care nu este încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, pentru care contractul a încetat ori ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice i s-a retras autorizatia de functionare se face prin control de fond. Contractul de administrare sau de servicii silvice se semneaza odata cu procesul-verbal de predare-primire încheiat în baza controlului de fond.

Controlul de fond se face, în cel mult 30 de zile de la data solicitarii, de catre un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate din subordinea autoritatii publice care raspunde de silvicultura, în prezenta proprietarului sau a unui împuternicit al acestuia, a unui delegat al ocolului silvic care urmeaza sa asigure administrarea sau serviciile silvice, împuternicit de catre seful de ocol, a padurarului care preia si, dupa caz, a padurarului care preda suprafata de fond forestier si are ca obiect limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încalcari de hotar; starea bornelor de hotar si a limitelor amenajistice; identificarea arborilor, puietilor sau lastarilor, taiati, rupti sau scosi din radacini, fara drept, prin parcurgerea întregii suprafete, evaluarea prejudiciilor si calculul pagubelor; modul de delimitare pe teren a zonelor si traseelor autorizate pentru pasunat, adapat si adapostire, dupa caz. Prin acelasi control de fond se verifica printre altele limitele fondului forestier pentru a stabili eventualele încalcari de hotar; se verifica starea bornelor de hotar si a limitelor amenajistice; se identifica arborii, puietii sau lastarii, taiati, rupti sau scosi din radacini, fara drept, prin parcurgerea întregii suprafete, evaluarea prejudiciilor si calculul pagubelor; se verifica modul în care s-a realizat delimitarea pe teren a zonelor si traseelor autorizate pentru pasunat, adapat si adapostire, dupa caz.

Din aceste texte legale nu rezulta ca pârâta poate refuza încheierea unui astfel de contract doar pe supozitia ca suprafete de teren s-ar suprapune cu suprafete de teren pentru care are deja un contract similar, dimpotriva, obligatia acesteia este de a încheia un astfel de contract si dupa aceea sa se predea terenul doar în baza actelor de proprietate. De altfel, se retine ca pârâta a încheiat si contractul de prestari servicii nr. 1704/21.05.2008 în aceleasi conditii, precizându-se expres în cuprinsul acelui contract procedura descrisa mai sus si redata conform dispozitiilor legale. Având în vedere procedura ce trebuie urmata în astfel de situatii, scopul avut în vedere de legiuitor pentru încheierea obligatorie a unor astfel de contracte, apreciaza instanta ca doar partile la realizarea controlului de fond trebuie sa aiba în vedere actele de proprietate ale membrilor asociatiei. Desi reclamanta a depus la dosarul cauzei un numar considerabil de înscrisuri cu privire la membrii asociatiei si actele lor de proprietate, instanta nu este obligata sa verifice legalitatea acestora, primul demers obligatoriu în verificarea acestor documente fiind în sarcina reclamantei si a pârâtei. De altfel acesta a fost si scopul înfiintarii asociatiei reclamante asa cum rezulta din actul constitutiv ce a stat la baza pronuntarii încheierii 91/2009, respectiv, administrarea, regenerarea, amenajarea, paza, exploatarea rationala si punerea în valoare a proprietatii forestiere a membrilor sai, urmarind asigurarea gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere, scop ce devine o obligatie legala prevazuta de art.51 din Legea 46/2008. Pe de alta parte, motivul invocat de pârâta cu privire la plata nu poate fi retinut ca dovedit, din înscrisurile depuse la dosar se observa clar faptul ca reclamanta a acceptat oferta de pret transmisa de pârâta.

Fata de cele aratate mai sus, având în vedere ca pârâta refuza în mod nejustificat încheierea unui contract de prestari servicii în baza legii 46/2008, va admite în parte actiunea si va obliga pârâta sa încheie contract de prestari servicii ca activitati cu caracter tehnic, economic si juridic desfasurate de ocolul silvic Tg-Jiu în scopul asigurarii gestionarii durabile a padurilor ce apartin reclamantei prin membrii înscrisi în asociatie, cu respectarea din partea ambelor parti a regimului silvic , regulamentului de paza prevazut de HG 1076/2009 si în baza Legii 46/2008 privind codul silvic si a altor reglementari speciale în vigoare.

Referitor la capatul de cerere privind daunele cominatorii pe zi întârziere, în baza art.1075 c.civ instanta urmeaza sa respinga acest capat de cerere ca neîntemeiat. Daunele cominatorii reprezinta un mijloc de constrângere în a-l determina pe debitor sa execute întocmai obligatia asumata, reprezinta o pedeapsa civila însa având în vedere întâmpinarea formulata de pârâta se retine ca aceasta este de acord cu încheierea unui astfel de contract doar cu anumite conditii, conditii pe care instanta le-a expus pe larg mai sus si care nu împiedica încheierea contractului de prestari servicii. Ulterior, reclamanta poate solicita aplicarea unei amenzi civile în baza art.580 indice 3 cpc în cazul în care debitorul nu-si executa de buna voie obligatia , dupa ce reclamanta intra în posesia unui titlu executoriu în acest sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de interventie în interes propriu formulata de ….. cu sediul în ………

Admite în parte actiunea formulata de petenta ……….. cu sediul în ……….. în contradictoriu cu pârâta Directia Silvica Tg-Jiu pentru Ocolul Silvic Tg-Jiu.

Obliga pârâta sa încheie contract de prestari servicii ca activitati cu caracter tehnic, economic si juridic desfasurate de ocolul silvic Tg-Jiu în scopul asigurarii gestionarii durabile a padurilor ce apartin reclamantei prin membrii înscrisi în asociatie, cu respectarea din partea ambelor parti a regimului silvic , regulamentului de paza prevazut de HG 1076/2009 si în baza Legii 46/2008 privind codul silvic si a altor reglementari speciale în vigoare.

Respinge capatul de cerere privind plata de daune cominatorii pe zi întârziere.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 15 Noiembrie 2010 la Judecatoria Târgu Jiu.

PRESEDINTE , GREFIER,

CRUCERU LILIANA-MARIA SÎRBU MIHAELA

Red./tehn.L.C./ 03.12. 2010