Obligatia de a face Fondul funciar


Obligaţie de a face – acţiune oblică

Nulitate acte de reconstituire

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr.795

Şedinţa publică de la 16 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE X

Grefier X

Pe rol fiind pronunţarea în cauza civilă privind pe petentul X şi pe intimaţii X, Comisia Locală de Fond Funciar X, cu sediul în Ţicleni, judeţul Gorj şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, având ca obiect acţiune oblică şi constatare nulitate absolută parţială acte de proprietate.

S-a constatat că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 9 martie 2011 prin care a fost amânată pronunţarea la data de 16 martie 2011, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

I N S T A N Ţ A

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 1807/317/2009, petentul X a chemat în judecată pe pârâţii X Locală Ţicleni de Fond Funciar şi Comisia Judeţeană Gorj de Fond Funciar Gorj, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să oblige pe calea acţiunii oblice Comisia Locală de Fond Funciar X să întocmească documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate şi să o înainteze Comisiei Judeţene Gorj de Fond Funciar în vederea întocmirii titlului de proprietate şi să facă punerea efectivă în posesie pentru un teren lat de 5 m şi lung de cca. 300 m, în punctul Băi-Stejeret, cu vecinii: N- apa Cioiana, S- pădurea Gura Cucului, S- proprietate Soceni, V- moştenitori Popescu V. Victoria, teren situat pe raza oraşului Ţicleni, judeţul Gorj şi care a fost validat în favoarea autoarei X prin HCJ 19/1991.

De asemenea a solicitat să se constate nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate nr. 005115/05.08.2002, procesul verbal de punere în posesie cu schiţa anexă şi HCJ 897/1994 emise pârâţilor X pentru suprafaţa de teren de 1500 mp, lat de 5 m şi lung de 300 m, pct. Băi-Stejeret, T. 32, P. 1, cu vecinii: N- pârâul Cioiana, S- S.P. Ţicleni, E- proprietate Soceni, V- moştenitori X.

A solicitat şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat că, în fapt, la data de 22 octombrie 1994 a convenit cu autoarea X printr-un înscris sub semnătură privată intitulat chitanţă să cumpere terenul de cca. 1500 mp, lat de 5 m şi lung de 300 m, pct. Băi-Stejeret, de pe raza oraşului X, cu vecinii: N- apa Cioiana, S- pădurea Gura Cucului, S- proprietate Soceni, V- moştenitori Popescu Ioana, plătind un preţ de 150.000 lei ROL, teren care făcea parte din suprafaţa de 6,50 ha validat acesteia prin HCJ 19/1991, anexa 29, poziţia 37.

Că după ce a încheiat acea convenţie nu a putut întocmi actul autentic de vânzare-cumpărare, deoarece Comisia Locală de Fond Funciar X refuză să întocmească documentaţia necesară titlului de proprietate şi să facă efectiv o punere în posesie pentru acest teren, iar moştenitorii autoarei X recunosc convenţia încheiată cu aceasta.

În legătură cu cel de al doilea capăt de cerere, a susţinut că actele de reconstituire emise pârâţilor X sunt lovite de nulitate absolută pentru motivul prevăzut de art. III pct. 1 lit. a din Legea nr. 169/1997, modificat şi completat prin Legea nr. 247/2005, în sensul că sunt persoane neîndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul autoarei Popescu Victoria.

În drept a invocat dispoziţiile Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 şi art. 274 Cod procedură civilă.

În dovedirea acţiunii au fost depuse la dosar în copie: titlul de proprietate nr. 005135/05.08.2002, procesul verbal de punere în posesie cu schiţa anexă, cererea nr. 5291/23.04.2009 adresată primarului oraşului X, adresa nr. 4576, 4857 din 15.04.2009 emisă de Primăria oraşului Ţicleni, cererea nr. 4857/10.04.2009, declaraţia autentificată sub nr. 689/02.04.2009, extras din registru agricol, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de X, tabel cu proprietarii care au terenuri pe raza oraşului Ţicleni, punctul Băi, până în Cioiana, tabel cu persoanele propuse a se atribui în proprietate teren conform Legii 18/1991, adresa nr. 964/02.04.2009 emisă de Primăria Bărbăteşti, înscrisul sub semnătură privată intitulat chitanţă din 22 octombrie 1994.

Intimaţii X au formulat întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată, reclamantul neavând nici calitate şi nici interes să le conteste titlul de proprietate.

Au susţinut că defuncta X nu a formulat cerere de reconstituire în temeiul legii fondului funciar pentru terenul în litigiu şi nu există nici o hotărâre de validare în favoarea acesteia.

În drept au invocat dispoziţiile art. 115-118 şi art. 274 din Codul de procedură civilă.

În şedinţa publică din data de 12.10.2009, instanţa a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului şi excepţia lipsei de interes a acestuia.

La solicitarea instanţei, cu adresa nr. 1923/28.10.2009, Comisia Locală de Fond Funciar Ţicleni a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 005135/2002.

În adresa nr. 3089/28.10.2009 emisă de Comisia Locală Bărbăteşti de Fond Funciar s-a arătat că pentru diferenţa de teren validată prin HCJ 19/1991 cu privire la X, situat pe teritoriul altor localităţi nu a fost înaintată documentaţia către Comisia Locală Ţicleni, întrucât nu s-a solicitat.

Cu adresa nr. 3281/10.11.2009 emisă de Comisia Locală Bărbăteşti de Fond Funciar a fost înaintată în copie HCJ 19/1991 cu anexa 2a.

La solicitarea apărătorului intimaţilor X s-a emis adresă către Comisia Locală de Fond Funciar Ţicleni pentru a comunica dacă reclamantul sau bunicul acestuia, X au mai solicitat spre reconstituire alte terenuri, invocând chitanţa încheiată cu Popescu Victoria, ce suprafeţe le-au fost redate şi pe ce amplasament; dacă terenul înscris în titlul de proprietate al intimaţilor este amplasat pe fosta proprietate a Socenilor sau pe terenurile foştilor din Ţicleni.

Cu adresa nr. 3054/18.03.2010 a fost înaintat în copie certificată cu originalul înscrisul intitulat „act de vânzare” din 3 septembrie 1957.

A fost încuviinţată proba testimonială, fiind audiaţi martorii X, precum şi proba cu expertiză topografică.

Raportul de expertiză întocmit de expert X a fost depus la dosar la data de 30.04.2010.

Intimaţii X au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză, răspunsul expertului fiind depus la data de 27.05.2010.

De asemenea, intimaţii X au formulat obiecţiuni la răspunsul expertului.

La data de 01.07.2010 a fost depus la dosar răspunsul expertului.

Prin sentinţa civilă nr.2253/05.07.2010 au fost respinse excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia lipsei de interes a petentului, excepţii invocate de intimaţii X, a fost respinsă acţiunea formulată de petentul X şi cererea intimaţilor X privind acordarea cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul, iar prin decizia nr.2577/02.11.2010 pronunţată de Tribunalul Gorj a fost admis recursul, casată sentinţa şi trimisă cauza la aceeaşi instanţă pentru rejudecare, reţinându-se că nu a fost suficient cercetat fondul cauzei şi se impune identificarea corectă în teren a suprafeţelor menţionate în cele două convenţii invocate de către părţi.

În rejudecare s-a format dosarul nr.4857/317/2010 şi s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea topografie, pentru efectuarea acestuia fiind desemnat expert tehnic X.

Raportul de expertiză a fost depus la dosar la data de 15.02.2011, la acesta s-au formulat obiecţiuni de către intimaţi, obiecţiunile fiind respinse la termenul de judecată din data de 09.03.2011.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine ca neîntemeiată acţiunea formulată de petentul X pentru următoarele considerente.

Astfel, în justificarea acţiunii oblice, petentul a invocat faptul că a încheiat cu numita X un de vânzare-cumpărare materializat în înscrisul sub semnătură privată intitulat chitanţă încheiat la data de 22.10.1994 prin care s-a convenit vânzarea-cumpărarea unei bucăţi de pământ cu lăţimea de 5 m, hotar Apa Cioiana şi pădurea Cucului, teren pentru care nu s-a emis titlu de proprietate în favoarea promitentei vânzătoare şi care a fost inclus în titlul de proprietate nr.005115/05.08.2002 emis intimaţilor X a cărui nulitate parţială a invocat-o.

Petentul nu beneficiază personal de dispoziţiile prevăzute de Legea fondului funciar, iar potrivit art.974 creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale.

Pentru a se putea intenta acţiunea oblică este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: debitorul să nu intenteze el însuşi acţiunea pe care o poate intenta, iar creanţa pe care o are creditorul să fie certă, lichidă şi exigibilă.

În cauză se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiţii întrucât antecontractul încheiat între reclamant şi X a născut în sarcina acestora obligaţia de a încheia contractul asumat, promitenta – vânzătoare decedând la data de 16.02.2005, astfel cum rezultă din declaraţia autentificată sub nr.689/02.04.2009, depusă de petent la dosar, iar acesta din urmă nu a făcut dovada pasivităţii debitoarei şi nici că aceasta ar fi refuzat îndeplinirea obligaţiilor asumate prin antecontract, pentru a dovedi caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei, care să-l îndreptăţească la promovarea acţiunii oblice, cu atât mai mult cu cât din declaraţiile martorilor audiaţi în primul ciclu de judecată rezultă că terenul nu se află în folosinţa petentului.

Totodată instanţa reţine că deşi promitenta vânzătoare a formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr.18/1991 adresată primarului comunei Bărbăteşti şi înregistrată sub nr. 61/84 din 18.02.1991 cu privire la terenurile cu care s-a înscris în CAP Bărbăteşti în anul 1961, fiind validată prin HCJ Gorj nr.19/1991 emisă la propunerea Comisiei locale Bărbăteşti cu suprafaţa de 6,53 ha, suprafaţă în care, conform deciziei de casare, este inclusă şi cea de 0,25 ha, situată în punctul Băi Cioiana, situată pe raza oraşului Ţicleni şi pentru care revenea Comisiei locale de fond funciar Ţicleni competenţa de a întocmi şi a înainta documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate şi de a efectua punerea în posesie, din actele dosarului rezultă că această din urmă comisie nu a fost învestită cu o astfel de cerere.

În această situaţie, chiar dacă s-ar reţine îndeplinite condiţiile promovării acţiunii oblice, nu se poate reţine existenţa uni refuz din partea Comisiei locale de fond funciar Ţicleni în îndeplinirea obligaţiilor, refuz care să fie supus controlului judecătoresc reglementat în art.53-54 din Legea nr. 18/1991, urmând a fi respinsă cererea reclamantului de obligare, pe calea acţiunii oblice, a Comisiei locale Ţicleni la întocmirea şi înaintarea documentaţiei necesare emiterii titlului de proprietate şi să facă punerea efectivă în posesie.

Ca o consecinţă a respingerii primului capăt de cerere instanţa va respinge cererea privind constatarea nulităţii parţiale a titlului de proprietate nr. 005115/05.08.2002 şi a actelor premergătoare emise intimaţilor X X, având în vedere că petentul nu a făcut dovada că prin emiterea acestor acte de reconstituire i-a fost încălcat vreun drept la reconstituirea terenului în litigiu, pentru a fi aplicabile dispoziţiile prevăzute de art. III din Legea nr.169/1997.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, petentul fiind în culpă procesuală, va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 400 lei către intimatul X, reprezentând onorariu avocat conform chitanţei depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acţiunea formulată de petentul X, în contradictoriu cu intimaţii X, Comisia Locală de Fond Funciar Ţicleni, cu sediul în Xi, judeţul Gorj şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj.

Obligă petentul la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 400 lei către intimatul X.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.03.2011.

Preşedinte,

Grefier

Red. Tehn.CV

25.03.2011/7ex