Obligatia de a face Proprietate privată


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU;TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 2340

Sedinta publica de la 29 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul …. în contradictoriu cu pârâtii Primarul Comunei …. si Consiliul Local ….., având ca obiect, obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de avocat …

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat ….., pentru reclamant solicita admiterea actiunii , depunând la dosar concluzii scrise , extras din Legea 23/2010, adresa nr. 2019/22.03.2010, hotarârea consiliului local din 27.02.2008, expunere de motive, proiect de hotarâre, raport de specialitate , contractul de atribuire în folosinta gratuita nr. 1320/18.03.2003, fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul instantei sub nr.949/318/2009, reclamantul …. a chemat în judecata pe pârâtii Primarul Comunei …. si Consiliul Local …, solicitând, în baza art.7 alin. 1 din legea 335/2004 privind modificarea OUG nr. 168/2001 , sa fie obligate pârâtele sa încheie cu acesta un contract de vânzare-cumparare cu privire la imobilele constructii si terenuri ce i-au fost atribuite în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani prin contractul de atribuire în folosinta gratuita , integral sau pe active componente a constructiilor zootehnice dezafectate din Dragutesti, contract înregistrat sub nr. 1320/18.03.2003.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca în baza OUG nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate , destinate cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor , precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate , a încheiat cu Consiliul Local …. contractul nr. 1320/18.03.2003 prin care i s-a atribuit în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani imobilele constructii si terenuri , respectiv un grajd de capacitate 316 capete taurine si a anexelor : bucatarie furajera, depozit carburanti, doua celule siloz , atelier întretinere, patul porumb, alimentare cu apa si linie electrica, precum si terenul aferent acelor constructii în suprafata totala de 40.000 mp, urmând ca dupa expirarea acestui contract sa-i fie vândute aceste imobile la un pret echivalent cu 10% din valoarea acestora din momentul atribuirii în folosinta gratuita privind normele metodologice , singura conditie pentru încheierea contractului de vânzare-cumparare fiind ca reclamantul sa depuna cererea prin care sa-si exprime vointa de cumparare cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea contractului de atribuire folosinta , ca desi a depus cererea înca din 22.11.2007 pârâta a stat în pasivitate si nu a încheiat contractul nici pâna în prezent, fiind determinat sa promoveze prezenta actiune.

În drept reclamantul a invocat dispozitiile OUG 168/2001, Legea nr. 335/2004, legea nr. 387/2002, HG nr. 216/2002 si Legea Zootehniei nr. 72/2002.

În dovedire depune la dosar în copie extrase din actele normative invocate în actiune, cererea reclamantului înregistrata la Primaria….sub nr. 7060/22.11.2007, proces verbal încheiat la data de 27.03.2002, cererea reclamantului datata 17.11.2002, certificat de absolvire a cursului de calificare emis pe numele reclamantului, contractul nr. 1320/18.03.2003 de atribuire în folosinta gratuita, integral sau pe active componente a constructiilor zootehnice dezafectate din Dragutesti încheiat între parti, proces verbal încheiat la data de 18.03.2003, schita cadastrala, tabel privind situatia centralizatoare a evaluarilor activelor fermei, împuternicirea avocatiala si hotarârea privind atribuirea în folosinta gratuita a constructiilor zootehnice dezafectate de pe teritoriul comunei Dragutesti.

Prin s.c 1335/02.03.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în acelasi dosar s-a admis exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg- Jiu si s-a declinat competenta de solutionare a prezentei cereri în favoarea Tribunalului Gorj- Sectia de administrativ. Prin sentinta nr. 1447/06 mai 2009 în dosarul nr. 3624/95/2006, Tribunalul Gorj declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Tg-Jiu, constatându-se conflict negativ de competenta si înainteaza cauza la Curtea de Apel Craiova în vederea solutionarii conflictului. Prin sentinta nr. 15/04 iunie 2009 pronuntata de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 1638/54/2009 stabileste competenta de solutionare a prezentei cauze în favoarea Judecatoriei Tg-Jiu.

În cauza s-a administrat proba cu expertiza tehnica de specialitate agricultura efectuata de expert CPA( filele 77-83), proba cu înscrisuri, respectiv , adresele 6200/2009 si 8242/2009 ale primariei Dragutesti la care ataseaza procesul verbal din sedinta ordinara din 15.05.2009, proiect de hotarâre din 30.04.2009, expunere de motive , raport de specialitate, raport de avizare la care se ataseaza din nou note de fundamentare, sc. 1490/2009 privind pe numita PM, sc. 1551/2009 privind pe numita MM, cererile numitelor PM, PP, MM.

Pârâtii formuleaza obiectiuni la raportul de expertiza , iar expertul raspunde la acestea (filele 94-99).

Reclamantul prin aparator depune concluzii scrise , extras din Legea 23/2010, adresa nr. 2019/22.03.2010, hotarârea consiliului local din 27.02.2008, expunere de motive, proiect de hotarâre, raport de specialitate si contractul de atribuire în folosinta gratuita nr. 1320/18.03.2003.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

În fapt, între parti s-a încheiat contractul administrativ cu nr.1320/18.03.2003 prin care reclamantului i s-a atribuit în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani un grajd de 316 capete taurine, cu anexe si un teren de 40.000 mp, terenul aferent constructiei fiind de 3284 mp(fila 17). La art.4.1 din acest contract se prevede obligatia consiliului local sa dea curs optiunii reclamantului de a cumpara bunul imobil. În procesul verbal încheiat la data de 27.03.2002 comisia judeteana Gorj arata ca aceste constructii au apartinut fostului CAP Dragutesti fiind preluate prin protocol de predare primire în anul 1995. În contractul de folosinta gratuita este prevazut la art.6 obligatia predatorului de a da curs de îndata si ca atare, optiunii beneficiarului pentru cumparare a bunurilor imobile. Reclamantul formuleaza o cerere în acest sens înregistrata sub nr.7060/22.11.2007, cerere nesolutionata de autoritatea administrativa locala, în speta pârâtii.

În Legea 335/2004 ce modifica OUG 168/2001 prevede la art.7 alin. 1situatia în care la expirarea termenului de 5 ani prevazut în contractul de atribuire în folosinta gratuita imobilele sa fie vândute persoanelor ce l-au avut în folosinta gratuita. Acest act normativ a fost emis în vederea stimularii cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor pentru punerea în valoarea a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, ulterior proprietarul constructiilor având un drept de preemtiune la concesionarea terenurilor din jurul constructiilor. Pâna la solutionarea prezentului dosar s-a publicat în Monitorul Oficial Legea 23/2010 care modifica si completeaza arti.7 din OUG 168/2001 amintit mai sus. Modificarea consta în faptul ca vânzarea se refera si la terenurile de sub acestea si incintele aferente, la un pret echivalent cu 10 % din valoarea contabila a acestora la momentul atribuirii în folosinta gratuita, instituind obligatie în persoana autoritatii locale de a verifica daca beneficiarul îsi desfasoara activitate de crestere a animalelor pe o perioada de cel putin 5 ani dupa încheierea contractului de vânzare-cumparare. Curtea Constitutionala, prin decizia 1298/2009 a retinut ca masurile instituite prin ordonanta de urgenta criticata vizeaza repunerea în circuitul economic agricol a unor constructii dezafectate, deturnate de la destinatia lor fireasca, în scopul încurajarii dezvoltarii cresterii animalelor si cu consecinte pozitive asupra dezvoltarii economice a unitatilor administrativ-teritoriale. Or, actionând astfel, statul se situeaza în planul exercitarii concrete, prin activitatea normativa, a atributiilor sale privind “protejarea intereselor nationale în activitatea economica” si “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii”.

Potrivit raportului de expertiza efectuat în cauza de expert CPA se retine ca reclamantul are mai multe grajduri pentru taurine cu capacitate de 316 capete , siloz , patul si alte constructii ce ocupa o suprafata de 43781 mp. Toate aceste bunuri au facut obiectul contractului 1320/2003 de folosinta gratuita, fiind utilizate si întretinute de catre reclamant. Nu are relevanta sustinerea comisiei locale în sensul ca pe acest teren se va reconstitui drept de proprietate în favoarea unor persoane fizice, întrucât legislatia în domeniu a fost adoptata tocmai pentru stimularea activitatii zootehnice, fiind o lege speciala. Persoanele fizice ce au avut teren în zona respectiva pot primi teren pe un alt amplasament de aceeasi categorie si folosinta, având în vedere ca dreptul de proprietate al acestor persoane a fost validat prin HCJ 36/1991, fiind obligata comisia locala în unele cazuri si la întocmirea documentatiei necesare pentru eliberarea titlului de proprietate, stabilirea amplasamentului fiind în competenta comisiei locale de fond funciar, dupa validare. De altfel, situatia acestor constructii este bine stabilita prin art.29 din Legea 18/1991 privind fondul funciar cu modificarile ulterioare unde se face vorbire despre asociatii de tip privat sau de vânzarea constructiilor agrozootehnice daca nu sunt astfel de asociatii iar demolarea constructiilor este interzisa.

Mai mult, pârâtele s-au obligat prin contractul de folosinta gratuita la art.6 sa dea curs de îndata si ca atare, optiunii beneficiarului pentru cumparare a bunurilor imobile, aratând optiunea sa de a vinde dinainte ca reclamantul sa efectueze investitii, nefiind pertinenta sustinerea pârâtelor ca nu se poate impune acestora încheierea unui contract. Este adevarat ca încheierea unui contract presupune manifestare de vointa din partea ambelor parti, însa , potrivit art.969 c.civ, conventiile legal facute au putere de lege între parti, contractul de folosinta gratuita fiind un act juridic ce a intrat în circuitul civil si produce efecte ca atare.

Fata de cele aratate mai sus , în baza art.7 al. 1 din OUG 168/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa oblige pârâtele sa încheie cu reclamantul contract de vânzare cumparare cu privire la imobilele constructii si terenuri ce i-au fost atribuite în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani prin contractul de atribuire în folosinta gratuita, integral sau pe active componente a constructiilor zootehnice dezafectate din Dragutesti, contract înregistrat sub nr. 1320/18.03.2003 conform expertizei efectuata în cauza de expert CPA privitor la un teren de 43781 mp si bunuri : un grajd pentru taurine cu dimensiuni de 21,5 m/90 m, o bucatarie furajera cu dimensiuni 8,4 m/20 m/12,5m/8,25m/11,75m, un patul porumb cu dimensiuni 7 m/20m, un depozit carburant cu dimensiuni 15 m/4,9m, un atelier de întretinere cu dimensiuni 8,2m/4,5m, doua celule de siloz umed cu dimensiuni 13,5m/30,5m, o hidrosfera pentru alimentarea cu apa.

Se va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamantul …., domiciliat în ….. în contradictoriu cu pârâtii Primarul Comunei …. si Consiliul Local …..

Obliga pârâtele sa încheie cu reclamantul contract de vânzare cumparare cu privire la imobilele constructii si terenuri ce i-au fost atribuite în folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani prin contractul de atribuire în folosinta gratuita , integral sau pe active componente a constructiilor zootehnice dezafectate din Dragutesti, contract înregistrat sub nr. 1320/18.03.2003 conform expertizei efectuata în cauza de expert CPA privitor la un teren de 43781 mp si bunuri : un grajd pentru taurine cu dimensiuni de 21,5 m/90 m, o bucatarie furajera cu dimensiuni 8,4 m/20 m/12,5m/8,25m/11,75m, un patul porumb cu dimensiuni 7 m/20m, un depozit carburant cu dimensiuni 15 m/4,9m, un atelier de întretinere cu dimensiuni 8,2m/4,5m, doua celule de siloz umed cu dimensiuni 13,5m/30,5m, o hidrosfera pentru alimentarea cu apa.

Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 29 Martie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn. M.S. 16 Aprilie 2010

Nr.5ex